Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1068z dziś
6435z ostatnich 7 dni
23085z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup, dostawa i montaż regałów biurowych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup, dostawa i montaż regałów biurowych

Data zamieszczenia: 2023-09-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Polkowicki - Starostwo Powiatowe w Polkowicach
ul. św. Sebastiana 1
59-100 Polkowice
powiat: polkowicki
Tel. 76 746 15 00, tel. 76 746 15 24
sekretariat@powiatpolkowicki.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Polkowice
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. 76 746 15 00, t
Termin składania ofert: 2023-09-18 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w postępowaniu na zakup, dostawę i montaż 4 regałów biurowych
do Starostwa Powiatowego w Polkowicach
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż 4 szt. regałów biurowych do archiwum Wydziału Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Polkowicach.
Dane techniczne:
Regały słupkowe otwarte wykonane z płyty meblowej o wykończeniu matowym.
Ścianka z tyłu (nie przelotowe)
Liczba wnęk na segregatory: 6
Udźwig półki 60 kg, całości 360 kg
Szerokość: 80 cm, głębokość 30 - 40 cm, wysokość 220 -240 cm
Kolor: dąb

CPV: 39130000-2

Dokument nr: OA.2600.46.2023

Składanie ofert:
5. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert:
1) Ofertę należy złożyć do dnia 18 września 2023 r. do godz. 14:00.
2) Oferta może zostać złożona:
a) na adres e-mail: sekretariat@powiatpolkowicki.pl w formie elektronicznej, w temacie
e-maila należy wpisać ,,OFERTA" i podać nazwę zamówienia, którego dotyczy. Decyduje data odebrania oferty na serwerze powiatu polkowickiego.
lub
b) osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Polkowicach,
ul. św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice. Decyduje data wpływu oferty oraz godz. wpływu potwierdzona przez pracownika Biura Obsługi Interesanta.

Oferta powinna być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w krajowym rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną.

Miejsce i termin realizacji:
2) Miejscem dostawy i montażu jest Starostwo Powiatowe w Polkowicach, Ul. św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice.
3) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia na adres Zamawiającego na własny koszt i ryzyko.
4) Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę, montaż.
5) Wykonawca udzieli na dostarczony przedmiot zamówienia gwarancję nie krótszą, niż na 24 miesiące, licząc od dnia bezusterkowego odbioru przez Zamawiającego.
6) Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i personelem zdolnym do wykonywania zamówienia.
6. Termin realizacji zamówienia: 20 dni od dnia otrzymania zamówienia.

Wymagania:
4. Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia:
1) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w niniejszym zaproszeniu oraz zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

3) Treść oferty musi odpowiadać treści zaproszenia do składania ofert.
4) Wykonawca może zmienić ofertę przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca może wycofać ofertę przed rozstrzygnięciem postępowania przez Zamawiającego.
5) Oferta złożona po terminie nie podlega weryfikacji przez Zamawiającego i zostaje odrzucona
z powodu uchybienia formalnego.
6) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na formularzu ofertowym załączonym do zaproszenia (załącznik nr 1 do zaproszenia). Wszelkie skreślenia należy zaparafować.
7) Cena wynagrodzenia musi być podana netto oraz brutto w PLN, wartość całego zamówienia cyfrowo i słownie. Złożona oferta musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.
8) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert niepełnych bez wezwania Wykonawcy do uzupełnienia oferty cenowej.
9) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu składania ofert.
10) Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikowania opisu przedmiotu zamówienia, wezwania do udzielenia szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców na każdym etapie postępowania oraz do unieważnienia postępowania, w tym do unieważnienia bez podania przyczyn.
11) Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
12) Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji złożonej oferty
z Wykonawcami. Negocjacje będą dotyczyły ceny złożonej oferty.
13) Zamawiający oświadcza, że ogłoszenie wyboru Wykonawcy nie stanowi zawarcia umowy lub zamówienia.
7. Podstawy wykluczenia o których mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 poz. 1497):
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 poz. 1497) tj.:
a) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w pkt. 3;
b) Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U.
z 2023 r. poz. 1124) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka,
o którym mowa w pkt. 3;
c) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w pkt. 3.
2) Wykluczenie jak w pkt. 1 lit. a - c następuje na okres trwania okoliczności określonych
w pkt. 1.
3) W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie pkt. 1, Zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy.
4) Kontrola udzielania zamówień publicznych w zakresie zgodności z pkt. 1 jest wykonywana zgodnie z art. 596 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.
5) Przez ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego rozumie się odpowiednio złożenie oferty.
6) Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie pkt. 1, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, podlegają karze pieniężnej.
9. Termin związania z ofertą:
Termin związania ofertą wynosi: 30 dni.
Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Uwagi:
10. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:
cena - 100%.

Kontakt:
8. Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące zamówienia można uzyskać pod
nr tel. 76 746 15 24 w godz. od 9:00 do 14:00.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.