Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
690z dziś
5860z ostatnich 7 dni
22457z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Roboty remontowe

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Roboty remontowe

Data zamieszczenia: 2023-09-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych
ul. Garncarska 4
32-500 Chrzanów
powiat: chrzanowski
tel. /32/6233191, tel. /32/ 623 31 91
mzzk-techniczny@chrzanow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Chrzanów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. /32/6233191, te
Termin składania ofert: 2023-09-18 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opis przedmiotu zamówienia, termin realizacji oraz termin płatności:
2.1. Przedmiot zamówienia obejmuje roboty remontowe w lokalu mieszkalnym przy Ul. 29
Listopada 20/18 w Chrzanowie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: przedmiar robót i Specyfikacja
Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, stanowiące zał. A do zaproszenia.

CPV: 45400000-1, 45332000-3

Dokument nr: MZZK/6420/ZP/2023

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.09.2023 r. o godz. 10:10 w siedzibie Zamawiającego,
ul. Garncarska 4, 32-500, świetlica III piętro.

Składanie ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy Ul. Garncarskiej 4, 32-500
Chrzanów, Dziennik Podawczy - parter, w terminie do dnia 18.09.2023 r. do godz.10:00
osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub posłańca.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie.
Na kopercie należy podać nazwę firmy( wykonawcy) wraz z podaniem adresu wykonawcy.
Należy opisać ją w następujący sposób :
,,Roboty remontowe w lokalu mieszkalnym przy Ul. 29 Listopada 20/18 w Chrzanowie"
Nie otwierać przed dniem 18.09.2023 r. do godz. 10:10.

Miejsce i termin realizacji:
Wymagany termin realizacji zamówienia: do 06.10.2023 r.

Wymagania:
2.3. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku
Dane do faktury/rachunku:
Nabywca: Gmina Chrzanów, Aleja Henryka 20, 32-500 Chrzanów, NIP: 6282260665
Odbiorca/Adresat: Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych, ul. Garncarska 4, 32-500
Chrzanów
3.Wykaz oświadczeń i dokumentów, które należy przedłożyć wraz z ofertą:
3.1 Wypełniony i podpisany przez osoby uprawnione lub upoważnione przez Wykonawcę
formularz ofertowy, sporządzony wg załącznika nr 1 do zaproszenia w formie
oryginału.
3.2 Podpisany projekt umowy (fakultatywnie). Wzór umowy zawiera załącznik nr 2 do
zaproszenia
3.3 Pełnomocnictwo dołączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, jeżeli
oferta będzie podpisana przez pełnomocnika.
3.4 . Uprawnienia budowlane w specjalizacji konstrukcyjno- budowlanych lub odpowiadające
im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów wraz z aktualnym zaświadczeniem wydanym przez właściwą Izbę
Zawodową, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, przez
Wykonawcę lub osobę upoważnioną.
- czwartek 7:00-15:00, piątek 7:00-13:00, mail: mzzk-techniczny@chrzanow.pl.
4.2.Dopuszcza się możliwość porozumiewania w formie pisemnej oraz przy użyciu środków
1komunikacji elektronicznej z tym, że oferta wraz z wymaganymi dokumentami
i oświadczeniami musi zostać złożona w formie pisemnej przed upływem terminu,
o którym mowa w pkt. 5 zaproszenia.
5. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Ofert nie należy wrzucać do skrzynki umieszczonej na budynku Zamawiającego, z uwagi na
brak możliwości weryfikacji terminu ich wpływu.
6.Opis kryterium i sposobu oceny ofert.
Przy wyborze Zamawiający kierował się będzie następującym kryterium i jego wagą:
KRYTERIUM - cena ryczałtowa brutto dla zadania - waga 100 % = 10.00 pkt
W trakcie oceny ofert, kolejno ocenianym ofertom, które spełniają wymagania
Zamawiającego wskazane w zaproszeniu, zostaną przyznane punkty według następującego
wzoru:
C = (C naj : C o) x 10 pkt x 100%
Znaczenie:
C
- liczba punktów przyznana danej ofercie za wykonanie zadania
C naj - najniższa cena brutto spośród ważnych ofert za wykonanie zadania
Co
- cena brutto za wykonanie zadania podana przez Wykonawcę, dla którego wynik jest
obliczany
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez wykonawcę w kryterium cena wynosi 10
pkt.
7.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie w pierwszej kolejności wykonawcę,
którego oferta została najwyżej oceniona do uzupełnienia w wyznaczonym terminie,
niezłożonych lub wadliwie złożonych oświadczeń lub dokumentów, chyba że Zamawiający
zrezygnuje z udzielenia zamówienia. Dokumenty przedkładane w ramach uzupełnienia
wymagają zachowania formy pisemnej.
8. Wykonawca , przystępując do postępowania składa oświadczenie z art. 7 ust.8 ustawy
z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
(Dz.U. poz.835).
W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie ust. 8, Zamawiający odrzuca
ofertę takiego Wykonawcy.
9.Zamawiający może korygować oczywiste omyłki rachunkowe, pisarskie lub inne omyłki,
które w sposób istotny nie naruszają oświadczenia woli złożonego przez wykonawcę za jego
zgodą, potwierdzoną w formie pisemnej, poczty elektronicznej lub telefonicznie.
10.Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień, z uwzględnieniem formy
komunikacji zawartej w pkt 4.2 zaproszenia, dotyczących treści złożonych ofert oraz
przedstawiania informacji dodatkowych z tym, że niedopuszczalne jest dokonywanie
istotnych zmian w treści oferty.
11.W przypadku, gdy oferta najkorzystniejsza cenowo przewyższy kwotę brutto, którą
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, albo w sytuacji uzyskania
przez wykonawców takiej samej liczby punktów zgodnie z kryterium oceny ofert,
Zamawiający może przeprowadzić negocjacje z wybranymi przez siebie wykonawcami lub
wykonawcą.
12.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę) albo imię i
nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania wykonawców, którzy złożyli oferty, wraz z
punktacją przyznaną w kryterium - cena ryczałtowa brutto - oraz uzasadnieniem wyboru, jak
również wskazaniem braków i błędów w dokumentach, o których mowa w pkt. 3, zostanie
przekazana wykonawcom, którzy złożyli oferty.
13.Z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą Zamawiający zawrze umowę w formie
pisemnej, według załączonego projektu - załącznik nr 2.
14.Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin MZZK w
Chrzanowie dot. udzielania zamówień publicznych do kwoty wskazanej w ustawie Prawo
zamówień publicznych- art.2.1.

Kontakt:
Upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
W kwestiach procedury postępowania: Katarzyna Mik-Ohlaszeny- Inspektor ds. zamówień
publicznych i organizacji, w kwestii procedury zamówienia : Marcin Knapik -Inspektor
MZZK w Dziale Technicznym, tel. /32/ 623 31 91 w godz. poniedziałek 7:00-17:00, wtorek
- czwartek 7:00-15:00, piątek 7:00-13:00, mail: mzzk-techniczny@chrzanow.pl.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.