Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
512z dziś
5682z ostatnich 7 dni
22279z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Pozyskanie, zrywka drewna, oraz hodowla i ochrona lasu

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Pozyskanie, zrywka drewna, oraz hodowla i ochrona lasu

Data zamieszczenia: 2023-09-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA FREDROPOL
Fredropol 15
37-734 Fredropol
powiat: przemyski
tel. (16) 671 98 18 w. 22
lasy@fredropol.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Fredropol
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (16) 671 98 18
Termin składania ofert: 2023-09-18 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe
o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 130 000 złotych
W związku z zamiarem udzjelenia zamówienia na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zwracamy się o przedstawienie oferty cenowej na:
,,Usługi z zakresu gospodarki leśnej w lasach mienia gminnego w 2023-2024 "
2. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest pozyskanie, zrywka drewna, oraz hodowla i ochrona lasu na lata 2023-2024, będącego własnością Gminy Fredropol w tym:
Pozyskanie i zrywka drewna łącznie - 600 m3 400 mp
Pozyskanie drewna obejmuje;
Całkowity wyrób drewna pilarką obejmujący całość prac związanych z pozyskaniem drewna w którego zakres wchodzą: przygotowanie stanowiska roboczego, ścinka i obalanie drzew, okrzesanie, manipulacja sortymentowa z przerzynką, pomiar długości i średnicy, złożenie drewna średniowymiarowego w stosy z doniesieniem wałków i szczap do 20 m, uporządkowanie powierzchni tj., usunięcie uszkodzonych podczas ścinki podrostów i podszytów, ułożenie w kupy gałęzi pozostających po okrzesaniu.
Zrywka drewna obejmuje;
Całość prac związanych ze zrywką drewna wielkowymiarowego i średniowymiarowego do składów lub dróg autobiernych wskazanych przez zamawiającego, przygotowanie legarów i ułożenie drewna wielkowymiarowego na legarach oraz ułożenie drewna średniowymiarowego na podkładach. Zamawiający zastrzega sobie prawo do codziennej kontroli sposobu i jakości wykonywanych prac. Utrzymanie szlaków zrywkowych oraz ich poprawa w razie zniszczenia podczas prac należy po stronie wykonawcy.
Lokalizacja i rozmiar prac:
Pozyskanie i zrywka drewna
Miejscowość: Rybotycze - 60 m3, 50 mp; Leszczyny - 200 m3,300 mp; Sopotnik 150 m3, 50 mp Nowe Sady -190 m3,
Hodowla i ochrona lasu Zalesienie - 14,0 tyś. szt. sadzonek
Zdarcie pokrywy na talerzach o wym. 60X60 cm oraz sadzenie wielolatek w jamkę.
Miejscowość: Nowe Sady -14,0 tyś.szt
Pielęgnacje upraw -1 zabieg 42,0 tyś. szt. sadzonek,
Niszczenie chwastów i odrostów w otoczeniu sadzonki, w zasięgu talerza.
Miejscowość: Nowe Sady -14,0 tyś. szt; Sopotnik 14,0 tyś. szt., Fredropol. 14,0 tyś. szt.
Czyszczenia wczesne - 3,00ha
Wykonanie czyszczeń wczesnych w uprawach poprzez usuwanie lub hamowanie wzrostu krzewów, odrośli i drzewek zbędnych i wadliwych, usuwanie szkodzących otoczeniu egzemplarzy.
Miejscowość: Makowa - 3,0 ha Czyszczenia późne - 2,00 ha
Wykonanie czyszczeń późnych w młodnikach poprzez usuwanie zbędnych, wadliwych lub chorych drzewek, ogławianie i usuwanie zbędnych i szkodzących otoczeniu egzemplarzy drzew i krzewów. Miejscowość: Leszczyny - 2,0 ha Zabezpieczanie chemiczne upraw - 11,00 ha
Zabezpieczanie chemiczne repelentem zakupionym przez zamawiającego poprzez smarowanie pędu wierzchołkowego wraz z dowozem repelentu w miejsce prac.
Miejscowość: Rybotycze - 1,00 ha, Makowa - 2,00 ha, Sopotnik 2.0 ha Nowe Sady - 4,00 ha,
Fredropol - 2,00 ha
Melioracje agrotechniczne - 2.0ha
Oczyszczenia powierzchni przewidzianej do odnowienia ze zbędnej roślinności (krzewów, krzewinek itp.) oraz pozostałości po pozyskanym na tej powierzchni surowcu drzewnym. Usunięcie podszytu (na etapie realizacji cięć rębnych) z powierzchni przeznaczonej do odnowienia. Sposób i efekt wykonania melioracji nie może powodować utrudnień w wykonaniu przygotowania gleby.
Miejscowość - Nowe Sady
Dodatkowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia;
Realizacja przedmiotu zamówienia będzie następowała sukcesywnie. Termin oraz kolejność wykonania poszczególnych prac wyszczególnionych powyżej określone zostaną w zleceniach prac do wykonania przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego.
Odbiór ilościowo-jakościowy wykonanych prac będzie dokonywany przez osobę upoważnioną. Realizacja przedmiotu zamówienia w zakresie pozyskania i zrywki nie może powodować uszkodzeń drzew stojących oraz szlaków zrywkowych.
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów BHP z zakresu z którego wykonywana jest usługa.
Zakres prac wyszczególnionych w specyfikacji mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od zamawiającego np: warunki pogodowe, niekorzystna sytuacja na rynku drzewnym, wystąpienie klęsk czy zmiany warunków przyrodniczych. W takim przypadku wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktycznie wykonaną pracę.
Na cały okres trwania zamówienia Wykonawca winien posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie wykonywanej działalności.
Ponadto, przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie inne roboty i czynności konieczne do wykonania zamówienia, które wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w oferowanej cenie.
Realizacja zamówienia w roku 2023 ok. 60% wartości zamówienia natomiast w roku 2024 40% wartości zamówienia.
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym m.in.:
a. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. 2023. póz. 356 tekst jednolity z dnia 2023.07.17)
b. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2022.2556 tekst jednolity z dnia 2022.12.09 z późn. zm.)
c. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O Ochronie Przyrody (Dz. U. z 2023.poz. 1336 tekst jednolity z dnia 2023.07.13)

Dokument nr: GL.271.6.2.2023

Składanie ofert:
7. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę pisemną sporządzoną na załączonym formularzu i podpisaną przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli należy złożyć w następujący sposób:
1) W zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie Urzędu Gminy (pok. nr 6)
2) lub pocztą na adres: Urząd Gminy Fredropol. 37-734 Fredropol 15,
z dopiskiem ,,Usługi z zakresu gospodarki leśnej w lasach mienia gminnego w 2023-2024 r. "
Termin złożenia oferty - do dnia 18.09.2023 r. do godz. 12:00

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin wykonania zamówienia:
do 31.07.2024 r.

Wymagania:
4. Termin płatności:
Do 30 dni od otrzymania faktury.
5.O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek ich posiadania.
2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia,
4) Spełniają i akceptują zapisy niniejszego zapytania ofertowego.
5) Zapoznali się z zakresem przedmiotu zamówienia
6) Akceptują warunki płatności zawarte we wzorze umowy
6. Podstawa wyboru oferty - kryteria:
Najniższa cena za łączną wartość zamówienia
Zamawiający oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym i ewentualnie innych kryteriów.
Złożenie oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem. Niniejsze postępowanie prowadzone jest bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. W związku z powyższym informacja o wyniku postępowania będzie dostępna dla składających ofertę tylko na ich wniosek.

Kontakt:
8. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:
Imię Nazwisko: Krzysztof Letki Stanowisko: leśniczy tel. (16) 671 98 18 w. 22 lasy@fredropol.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.