Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
690z dziś
5860z ostatnich 7 dni
22457z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie rozgraniczenia pomiędzy działkami

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie rozgraniczenia pomiędzy działkami

Data zamieszczenia: 2023-09-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Borowie
Aleksandra Sasimowskiego 2
08-412 Borowie
powiat: garwoliński
fax +48 (25) 685 90 72, tel. +48 (25) 685 90 70, tel. 25 685 90 70
karol@borowie.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Borowie
Wadium: ---
Nr telefonu: fax +48 (25) 685 90
Termin składania ofert: 2023-09-18 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe
Postępowanie prowadzone w oparciu o wewnętrzną procedurę zamawiającego
o wartości nieprzekraczającej 130 000,00 zł zg. z Ustawą z dnia 11 września 2019 r. przepisów Prawa zamówień publicznych

Zapraszamy do złożenia ofert cenowych na:
Wykonanie rozgraniczenia pomiędzy działkami nr 321 a 322 we wsi Gościewicz gm. Borowie.

II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Specyfika głównych wymagań
a) analiza stanu prawnego nieruchomości
b) wyznaczenie terminu i przeprowadzenie czynności rozgraniczeniowych na gruncie
c) sporządzenie stosownej dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wydania decyzji
administracyjnej
2. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.
4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminy składania ofert.

Dokument nr: RG.6830.3.2023

Składanie ofert:
VI. Miejsce składania ofert
Ofertę cenową należy:
- złożyć w siedzibie Zamawiającego : Urząd Gminy Borowie Ul. Aleksandra Sasimowskiego 2;
08-412 Borowie w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Wykonanie rozgraniczenia we wsi
Gościewicz, gm. Borowie. NIE OTWIERAĆ PRZED 18.09.2023r."
- przesłać drogą elektroniczną adres e-mail karol@borowie.pl lub gmina@borowie.pl
w terminie do dnia 18.09.2023r, godz. 10.00

Wymagania:
III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:
1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy - wg.
załączonego wzoru formularza ofertowego,
2. Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw/ usług /robót budowlany
3. Wykaz osób, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia
(pkt. 2 i 3 - opcjonalnie w zależności od potrzeb i wymagań Zamawiającego)
4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów.
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków
udzielenia zamówienia w godzinach pracy urzędu tj.: od poniedziałku do piątku od godziny
8:00 do godziny 16:00

VII. Opis sposobu obliczania ceny
1. Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto
za wykonanie / udzielenie przedmiotu zamówienia.
2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku oraz słownie.
3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych
polskich.
VIII. Informacje o formalnościach
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich
Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowanie.
2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy,
Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownej tel. +48 (25) 685 90 70
fax +48 (25) 685 90 72
e-mail: gmina@borowie.ploceny.
4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej
określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.
5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych
uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku
zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uwagi:
IX. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.206.119.1) zwanej przepisami RODO, informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Borowie mający siedzibę przy
ul. A. Sasimowskiego 2 w Borowiu reprezentowana przez Wójta Gminy Borowie.
2) Z Inspektorem Ochrony Danych Urzędu Gminy Borowie można się skontaktować w sprawie
ochrony swoich danych osobowych poprzez email gmina@borowie.pl
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
w celu realizacji ustawowych zadań gminy oraz przepisów prawa i nie będą udostępniane
innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest realizacja przez Gminę obowiązków
dotyczących ustaw: Prawo zamówień publicznych /tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późń.zm./,
przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017r. poz. 1840 z
późń.zm.), przepisów ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U z 2018 r. poz. 1454 z późń. zm. ), przepisów ustawy z dnia 11.03.2004 r. o ochronie
zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U.2018, poz. 1967 ze zm.),
5) W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na
zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
b) obsługa prawna
c) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Borowie
przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Gmina Borowie.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu
następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku gdy
dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia/ograniczenia przetwarzania danych osobowych ;
d)
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Gminie
Borowie Pani/ Pana danych osobowych, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.8. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych Gminie Borowie ma charakter
dobrowolny, jednak ich podanie jest niezbędne do przeprowadzenia przedmiotowego
postępowania.
9. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i
zakończenia postępowania administracyjnego, a następnie przez czas wynikający z
przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wewnętrznych
przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów.
10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.
11. Szczegółowe informacje w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych przez
Administratora znajdują się na stronie internetowej www.borowie.pl.

Kontakt:
1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień
dotyczących postępowania jest
Karol Chmielak, tel. 25 685 90 70 wew. 17,
karol@borowie.pl.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.