Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5174z ostatnich 7 dni
21771z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

ZAKUP I DOSTAWA NARZĘDZI BETA

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

ZAKUP I DOSTAWA NARZĘDZI BETA

Data zamieszczenia: 2023-09-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: ENEA Wytwarzanie sp. z o.o
Świerże Górne
26-900 Kozienice
powiat: kozienicki
Tel. +48486141013, 887 467 150
pawel.semeniuk@enea.pl
https://enea-wytwarzanie.logintrade.net/zapytania_email,1525835,5ee617030bf517efa30c97e14b4f247c.html
Województwo: mazowieckie
Miasto: Kozienice
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. +48486141013, 8
Termin składania ofert: 2023-09-18 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAKUP I DOSTAWA NARZĘDZI BETA - KZR-SP.2110.114.2023
Treść zapytania:
Witam serdecznie,
ENEA Wytwarzanie sp. z o. o. zaprasza Państwa do złożenia oferty zgodnie z przedmiotem opisanym w niniejszym zaproszeniu.
Miejsce oraz warunki dostawy:
ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. Świerże Górne, Ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1, 26-900 Kozienice.
Pytania dotyczące zapytania mogą być zadawane tylko i wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i nie powoduje powstania żadnych zobowiązań z naszej strony.
W przypadku wybrania Państwa oferty otrzymacie od nas dokument zamówienia.
Jednocześnie informujemy, że zastrzegamy sobie prawo do odwołania zapytania ofertowego bez podania przyczyny oraz możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranym Oferentem lub Oferentami do chwili podpisania zamówienia. Wybór Oferenta/ów do dalszych negocjacji nie stanowi przyjęcia oferty ani rozstrzygnięcia zapytania w rozumieniu kodeksu cywilnego.
W przypadku pojawienia się jakichkolwiek trudności uniemożliwiających złożenie oferty, proszę o kontakt z obsługą Logintrade:
tel. +48 71787-35-34 71787-37-27 71787-37-27
email: helpdesk@logintrade.net
Pozdrawiam
Paweł Semeniuk
Specjalista ds. Zakupów
Wydział Realizacji Dostaw i Monitoringu
Tel. +48486141013, kom. 887 467 150.
email: pawel.semeniuk@enea.pl
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. KLUCZE TRZPIENIOWE KATOWY 96N BETA 8 MM 20 szt. 211-531-518-0
2. KLUCZE TRZPIENIOWE KATOWY 96N BETA 10 MM 20 szt. 211-531-519-0
3. KLUCZ PŁASKI DWUSTRONNY NR KAT. 55 BETA 30X32 20 szt. 211-280-540-0
4. KLUCZ PŁASKI DWUSTRONNY NR KAT. 55 BETA 41X46 MM 15 szt. 211-280-551-0
5. KLUCZ PŁASKI UDAROWY 58 BETA 36 20 szt. 211-280-520-0
6. KLUCZ OCZKOWY JEDNOSTRONNY 78 BETA 30 MM 20 szt. 211-180-212-0
7. KLUCZ OCZKOWY JEDNOSTRONNY 78 BETA 32 MM 20 szt. 211-180-213-0
8. KLUCZ OCZKOWY JEDNOSTRONNY 78 BETA 36 MM 20 szt. 211-180-214-0
9. KLUCZ OCZKOWY JEDNOSTRONNY 78 BETA 46 MM 15 szt. 211-180-208-0
10. KLUCZ OCZKOWY JEDNOSTRONNY 78 BETA 50 MM 15 szt. 211-180-207-0
11. SZCZYPCE BOCZNE TNĄCE NR KAT.1082MQ BETA 160MM/1000V 30 szt. 212-022-158-0
12. KLUCZE TRZPIENIOWE KĄTOWE 96N BETA 27MM 20 szt. 211-531-534-0
13. KLUCZ PŁASKI UDAROWY 58 BETA 30 20 szt. 211-280-518-0
14. KLUCZ PŁASKI UDAROWY 58 BETA 32 10 szt. 211-280-519-0

Dokument nr: Z813/261612, KZR-SP.2110.114.2023

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://enea-wytwarzanie.logintrade.net/zapytania_email,1525835,5ee617030bf517efa30c97e14b4f247c.html

Data i godz. rozpoczęcia przyjmowania ofert:
14- 09- 2023 11: 00
Data i godz. zakończenia przyjmowania ofert:
18- 09- 2023 11: 00
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
14- 09- 2023 15: 30
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://enea-wytwarzanie.logintrade.net/zapytania_email,1525835,5ee617030bf517efa30c97e14b4f247c.html

Wymagania:
Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):
Termin płatności: 30 dni
Miejsce dostawy: siedziba
Koszt transportu: po stronie dostawcy
Gwarancja: 12 miesięcy
Oświadczam, że oferowane przeze mnie produkty są oryginalne, fabrycznie nowe, nieużywane, nieregenerowane i nie są to zamienniki wyspecyfikowanego w niniejszym zapytaniu asortymentu.
Wykonawca składając ofertę w niniejszym postępowaniu oświadcza, że zapoznał się z ww. warunkami zamówienia i akceptuje je bez zastrzeżeń.
Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z zasadami wyrażonymi w ,,Kodeksie Kontrahentów Grupy ENEA" dostępnych na stronie internetowej Spółki* w treści aktualnej na dzień podpisania umowy i zobowiązuje się do ich przestrzegania w relacjach biznesowych z Grupą ENEA w szczególności: Oświadczam, iż w dniu podpisania umowy nie pozostaje (zgodnie z moją najlepszą wiedzą) w konflikcie interesów mającym lub potencjalnie mogącym mieć wpływ na sposób wykonywania obowiązków umownych, jak również nie są mi znane żadne inne okoliczności mogące wpłynąć na mają rzetelność, bezstronność i jakość wykonywania umowy.
W związku ze złożeniem oferty oświadczamy, że nie zachodzą wobec nas przesłanki wykluczenia określone w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Uwagi:
Kryteria oceny oferty
Cena - 100%
Dodatkowe warunki formalne:
Dodatkowe warunki formalne:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla Enea Wytwarzanie sp. z o.o. fabrycznie nowych, nieużywanych, nieregenerowanych wyrobów będących przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego wykonanych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Oferty rozpatrywane będą całościowo.
3. Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych.
4. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
5. W sprawach technicznych proszę o kontakt z Panem Jackiem Gołębiowskim nr tel. 885 651 378.
6. TERMIN DOSTAWY PROSZĘ OKREŚLIĆ W OFERCIE.
UWAGA
WARUNKI DODATKOWE ZAMÓWIENIA:
Wykonawca dostarczy fakturę na adres: ENEA Wytwarzanie sp. z o.o., Centrum Zarządzania Dokumentami ul. Zacisze 28, 65-775 Zielona Góra
1.Zamówienie opracowano na podstawie oferty nr ........... z dnia ................. złożonej w postępowaniu prowadzonym w trybie Zapytania ofertowego.
2.Dostawa do magazynu Enea Wytwarzanie sp. z o.o. w dni powszednie w godzinach 8.00 - 14.00 na koszt i ryzyko Wykonawcy. Do dostawy należy dołączyć dokument dostawy, na którym należy umieścić numer zamówienia ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.
3.Warunki płatności: Zapłata wynagrodzenia nastąpi w ciągu 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę na adres podany powyżej, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.
Faktura powinna zawierać oznaczenie dokumentu/protokołu odbioru (w szczególności nr dokumentu odbioru i akceptacji zrealizowanych prac) - jeśli dotyczy.
W przypadku gdy termin płatności przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, płatność wynagrodzenia nastąpi w pierwszy dzień roboczy przypadający po tych dniach.
4.Dopuszcza się przesyłanie faktur w wersji elektronicznej na dedykowany ku temu adres: faktury.elektroniczne@enea.pl
Jeśli Wykonawca skorzysta z elektronicznej formy przesyłania faktur - nie przesyła w takim wypadku wersji papierowej dokumentu.
5.Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. 26-900 Kozienice, Świerże Górne ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1, na rzecz której świadczy Pan/Pani usługi, dostawy.
Szczegółowe zapisy dot. administrowania danymi osobowymi i obowiązku informacyjnego dla Kontrahenta znajdują się pod adresem: https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/wytwarzanie/obowiazek-informacyjny.
6.Zamawiający oświadcza, że płatności za wszystkie faktury VAT realizuje z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (split payment).
Szczegółowe zapisy dot. mechanizmu podzielonej płatności (split payment) znajdują się pod adresem https://www.enea.pl/grupaenea/o_grupie/enea-wytwarzanie/split_payment.pdf .
Wykonawca składając ofertę i /lub realizując zamówienie oświadcza, że zapoznał się z zapisami dot. obowiązku informacyjnego oraz mechanizmu podzielonej płatności (split payment) i akceptuje je bez zastrzeżeń.
7. W przypadku niedotrzymania terminów dostawy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w kwocie 0,2% wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy dzień opóźnienia, nie więcej niż 100% łącznej wartości brutto zamówienia. W przypadku opóźnienia dostawy powyżej 30 dni, Zamawiający możew przeciągu 30 dni od powstania tego opóźnieniaodstąpić od umowy (zawartej w wyniku przyjęcia przez Wykonawcę zamówienia)- według swojego wyboru w całości lub w części -ze skutkiem natychmiastowym (bez wyznaczania dodatkowego terminu), niezależnie od prawa do naliczenia kar, o których mowa w tym punkcie.
W przypadku odstąpienia od umowy (zawartej w wyniku przyjęcia przez Wykonawcę zamówienia) przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10% wartości brutto zamówienia (przez wartość brutto zamówienia Strony traktują łączną wartość wszystkich dostaw określonych w zamówieniu, zaś w przypadku odstąpienia od umowy w części, wartość niezrealizowanych dostaw).
8.Wykonawca udzieli .......miesięcznej gwarancji liczonej od daty dostawy. W przypadku wystąpienia wad, Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o wadach na piśmie, a Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na swój koszt, w terminie 14 dni od daty powiadomienia. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w uzgodnionym terminie Zamawiający może podjąć własne działania na koszt i ryzyko Wykonawcy, nie tracąc żadnych uprawnień wynikających z gwarancji. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wad, a w przypadku wymiany towaru na nowy, wolny od wad, biegnie od początku.
9.Zakazuje się dokonywania przez Wykonawcę cesji należności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.
10.Przyjęcie niniejszego zamówienia do realizacji należy niezwłocznie potwierdzić pisemnie. Osoba potwierdzająca przyjęcie zamówienia musi być uprawniona do dokonywania tych czynności.
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Kupiec:

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.