Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5222z ostatnich 7 dni
22692z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wyłonienie Wykonawcy dokumentacji projektowej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wyłonienie Wykonawcy dokumentacji projektowej

Data zamieszczenia: 2023-09-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
ul. Reymonta 20
30-059 Kraków
powiat: Kraków
tel. +48 12 20 10 240;
zamowienia@zzm.krakow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. +48 12 20 10 24
Termin składania ofert: 2023-09-15 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zapraszamy do złożenia oferty w trybie
zapytania ofertowego na wyłonienie Wykonawcy dokumentacji projektowej dla
zagospodarowania terenu zielonego przy Ul. Zabłocie, dla Zarządu Zieleni
Miejskiej w Krakowie, zgodnie z załączonym zakresem rzeczowym, na podstawie
materiałów przekazanych przez Zamawiającego. Wymagania i warunki związane
z realizacją zamówienia określa również załączony wzór umowy.

Dokument nr: NP.26.1.370.23.JN

Składanie ofert:
6. Termin i miejsce złożenia oferty: do dnia 15.09.2023r. do godz. 12:00, na
adres e-mail: zamowienia@zzm.krakow.pl.

Miejsce i termin realizacji:
15. Termin realizacji zadania: do dnia 29.11.2024r., a Zamawiający zakłada, iż
podpisanie umowy nastąpi w terminie do dnia 22.09.2023r., a w przypadku
podpisania umowy w terminie późniejszym termin realizacji może zostać
przesunięty o stosowną liczbę dni opóźnienia.

Wymagania:
2. Do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i nie stosuje
się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2023r. poz. 1605 z późn. zm.), gdyż wartość
zamówienia jest poniżej wartości wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1) tej ustawy, tj. 130
tys. zł netto.
3. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Zarządzenia Nr 37/2020
Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie z dnia 31 grudnia 2020r. w
sprawie wprowadzenia regulaminu określającego zasady i formy udzielania
zamówień publicznych w ZZM w Krakowie.
4. Pytania i wnioski do treści zapytania i załączników można składać w
zalecanym terminie na co najmniej na dwa dni przed upływem terminu składania
ofert, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:
zamowienia@zzm.krakow.pl.
5. Ofertę sporządzoną w języku polskim, odpowiednio do treści wzoru
formularza oferty stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania, należy złożyć w
wymaganym czasie i terminie w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, bądź kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, albo jako skan podpisanych dokumentów, za
pośrednictwem
poczty
elektronicznej
na
adres
e-mail:
zamowienia@zzm.krakow.pl.
7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
8. Oferta najkorzystniejsza, tj. oferta z najniższą ceną, spełniająca wymagania
opisane w zapytaniu i jego załącznikach zostanie wybrana do realizacji
zamówienia.
9. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:
9.1 posiadał zdolność do występowania w obrocie gospodarczym,
9.2 posiadał uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej
lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
9.3 znajdował się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej na
realizację zamówienia,
9.4 posiadał zdolność techniczną lub zawodową niezbędną do realizacji
zamówienia, czyli:
9.4.1 dysponował osobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, tj.:
9.4.1.1 osobą przeznaczoną na funkcję głównego projektanta, posiadającą
uprawnienia do projektowania w zakresie branży architektonicznej w zakresie
niezbędnym do realizacji przedmiotowego zadania, a także posiadającą co najmniej
dwuletnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania uprawnień oraz
doświadczenie w opracowaniu co najmniej dwóch projektów zagospodarowania
terenu w przestrzeni publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z
2023r. poz. 977 późn. zm.), objętych decyzją pozwolenia na budowę lub decyzją
WZiZT lub ULiCP lub zaświadczeniem o niewniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru
wykonania robót budowlanych dla wykazanych dwóch projektów w zakresie
odpowiadającym posiadanym uprawnieniom,
9.4.1.2 osobą przeznaczoną na funkcję projektanta branży konstrukcyjno-
budowlanej, posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, a
także posiadającą co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia
uzyskania uprawnień w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom,
9.4.1.3 osobą przeznaczoną na funkcję projektanta branży drogowej, posiadającą
uprawnienia do projektowania w specjalności drogowej w zakresie niezbędnym do
realizacji zamówienia, a także posiadającą co najmniej pięcioletnie doświadczenie
zawodowe liczone od dnia uzyskania uprawnień w zakresie odpowiadającym
posiadanym uprawnieniom,
9.4.1.4 osobą przeznaczoną na funkcję projektanta posiadającą uprawnienia do
projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych, w zakresie niezbędnym do realizacji
przedmiotowego zadania, a także posiadającego co najmniej pięcioletnie
doświadczenie zawodowe w pełnieniu obowiązków projektanta oraz
doświadczenie w opracowaniu co najmniej dwóch kompletnych dokumentacji
projektowych dla budowy/rozbudowy/remontu budynku użyteczności publicznej,
w zakresie odpowiadającym posiadanej specjalności.
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w ustawie z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2023r. poz. 682 z późn. zm.),
mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały
uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. między innymi w ustawie z
dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity; Dziennik Ustaw z 2023r.
poz. 334) lub zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami dotyczące uznawania ww.
kwalifikacji lub posiadać prawo do świadczenia usług transgranicznych zgodnie z ustawą
z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów
budownictwa (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2023r. poz. 551),
9.4.2 w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał co najmniej
trzy kompletne dokumentacje projektowo-kosztorysowe związane z
zagospodarowaniem terenu zielonego na kwotę min. 30 000,00 zł brutto każda,
9.5 nie podlegał wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, tj.:
9.5.1 w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządził
szkody poprzez niewykonanie zamówienia lub nienależyte jego wykonanie, bądź
też wyrządzona szkoda została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia
niniejszego postępowania,
9.5.2 nie zalegał z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne,
9.5.3 nie został wobec niego złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub nie
została podjęta przez Wykonawcę uchwała o likwidacji,
9.5.4 sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
9.5.5 zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tekst jednolity: Dziennik Ustaw
z 2023r. poz. 1497), zwanej poniżej ustawą z postępowania wyklucza się:
9.5.5.1 Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu
765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie
decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym
mowa w art. 1 pkt 3 ustawy,
9.5.5.2 Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z
dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2023r., poz. 1124 z późn. zm.) jest
osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem
rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022r., o ile została wpisana na listę na podstawie
decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym
mowa w art. 1 pkt 3 ustawy,
9.5.5.3 Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt
37 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dziennik
Ustaw z 2023r., poz. 120 z późn. zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo
wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022r., o
ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy,
- przy czym Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału
w postępowaniu, w zakresie pkt. 9 ppkt 9.1 - 9.3, a ocena spełniania warunków
opisanych w pkt. 9 ppkt 9.4 i 9.5 dokonana zostanie na podstawie oświadczeń
zawartych w treści oferty.
10. Zamawiający zastrzega sobie w toku badania i oceny ofert możliwość
weryfikacji treści ofert oświadczeń i dokumentów, ewentualnie wzywać do ich
poprawienia lub uzupełnienia oraz możliwość żądania od Wykonawców
dodatkowych wyjaśnień dotyczących ich treści, uzupełnień, prezentacji itp., w
zakresie oferowanego przedmiotu zamówienia, zaoferowanej ceny itp. oraz w
aspekcie posiadanej wiedzy i doświadczenia, osób przewidzianych do realizacji
zamówienia, sytuacji ekonomicznej i finansowej, zdolności technicznej lub
zawodowej, etc.
11. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste
omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z wymaganiami
zapytania, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
12. Zamawiający może odrzucić ofertę Wykonawcy jeżeli została złożona po
upływie terminu składania ofert oraz jeżeli uzna w szczególności, iż oferta nie
spełnia warunków i wymagań zapytania w zakresie oferowanego przedmiotu
zamówienia, albo jej treść nie odpowiada treści zapytania, bądź jest ona niezgodna
z przepisami prawa, a także jeżeli istnieją uzasadnione wątpliwości co do jakości
oferowanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia lub Wykonawca nie
gwarantuje należytego wykonania umowy, albo nie wykaże spełnienia warunków
udziału w postępowaniu, bądź zachodzą w stosunku do niego podstawy
wykluczenia z postępowania.
13. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może również negocjować treść
ofert, w szczególności w aspektach dotyczących oferowanego przedmiotu
zamówienia, zaoferowanej ceny, ulepszania ofert oraz dotyczących innych
kryteriów oceny i porównania ofert z zachowaniem zasad przejrzystości
postępowania, równego traktowania Wykonawców oraz uczciwej konkurencji.
14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania lub
odstąpienia od udzielenia zamówienia bez podawania uzasadnienia.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.