Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
507z dziś
5717z ostatnich 7 dni
21281z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2023-09-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Głuchołazy
ul. Rynek 15
48-340 Głuchołazy
powiat: nyski
tel. 77 40 92 110
inw@glucholazy.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Głuchołazy
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 77 40 92 110
Termin składania ofert: 2023-09-17 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na usługę:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
nad realizacją zadania
Modernizacja cmentarza komunalnego w Głuchołazach w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
,,Rozbudowa i modernizacja cmentarza komunalnego w Głuchołazach wraz z przebudową ciągu komunikacyjnego"
Lokalizacja realizacji zadania:

Dz. nr 1431 oraz fragment dz. nr 1421 obręb Głuchołazy, Ul. Wyszyńskiego.

Cel zamówienia:

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy na wykonanie usługi polegającej na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania Modernizacja cmentarza komunalnego w Głuchołazach w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Rozbudowa i modernizacja cmentarza komunalnego w Głuchołazach wraz z przebudową ciągu komunikacyjnego" dla część 1: Budowa nowej alejki na cmentarzu komunalnym oraz część 2: Modernizacja nawierzchni na istniejącej alejce cmentarza komunalnego , które zwane są dalej zadaniem głównym.

Opis przedmiotu zamówienia:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania Modernizacja cmentarza komunalnego w Głuchołazach w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Rozbudowa i modernizacja cmentarza komunalnego w Głuchołazach wraz z przebudową ciągu komunikacyjnego" " dla część 1: Budowa nowej alejki na cmentarzu komunalnym oraz część 2: Modernizacja nawierzchni na istniejącej alejce cmentarza komunalnego w zakresie branży drogowej.

Zakres prac, będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego obejmuje modernizację cmentarza komunalnego w Głuchołazach która polegać będzie na wykonaniu nowej alejki cmentarza oraz modernizacji nawierzchni na istniejącej alejce cmentarza.
Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy pełny zakres czynności określonych w art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, związany z nadzorem nad prawidłowym przebiegiem robót budowlanych realizowanego zadania:

1) bieżąca kontrola zgodności wykonania robót ujętych w zakresie w/w prac remontowych zakresie wszystkich branż, pozwoleniami, przepisami prawa, polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

2) prowadzenie dokumentacji budowy w czasie całego okresu realizacji robót (kompletowanie dokumentacji /zdjęcia, filmy, slajdy/),

3) rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót,
oraz informowanie Zamawiającego, z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu wykonania zadania głównego,

4) potwierdzanie faktycznie wykonanego zakresu robót, jako podstawy do fakturowania zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą zadania głównego;

5) składanie raportów o stanie zaawansowania inwestycji oraz występujących trudnościach w realizacji budowy, co najmniej 1 raz w miesiącu oraz dodatkowo na życzenie Zamawiającego, a także zawiadamianie Zamawiającego w terminie niezwłocznym o odstępstwach od umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą zadania głównego;

6) nadzorowanie budowy w takich odstępach czasu aby zapewniona była skuteczność nadzoru, zależnie od potrzeb Wykonawcy zadania głównego i Zamawiającego - minimum 1 raz
w tygodniu, a w przypadkach koniecznych również na wezwanie telefoniczne;

7) egzekwowanie od Wykonawcy zadania głównego aprobat technicznych, atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności, wyników prób badań itp. oraz sprawdzanie ich (zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych i aktualnie obowiązującymi rozporządzeniami) przed wbudowaniem materiału;

8) uczestniczenie przy przeprowadzeniu wszystkich prób, pomiarów i sprawdzeń oraz zlecenie Wykonawcy zadania głównego wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwości co do ich jakości lub wymaganej ilości, a także żądanie od Wykonawcy zadania głównego zastąpienia lub poprawienia pozycji niespełniających zakresu prac remontowych, nawet po ich zainstalowaniu;

9) organizowanie i udział w spotkaniach (radach budowy) w sytuacjach tego wymagających w sprawach dotyczących realizacji inwestycji wraz ze wszystkimi uczestnikami realizacji zadania głównego, przy współudziale przedstawiciela Zamawiającego, w celu omówienia i ustalenia procedur organizacyjnych, omówienia: postępu robót i ich jakości, zaangażowanego potencjału siły roboczej i problematyki BHP, zgodności wykonywania robót z przepisami prawa, orzeczeń i uzgodnień właściwych organów;

10)żądanie dokonania przez Wykonawcę zadania głównego, na jego koszt, odkrywek elementów robót budzących wątpliwości, w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem;

11)wstrzymanie robót, jeśli jest to konieczne dla ich prawidłowego wykonania oraz w przypadku, gdy Wykonawca zadania głównego nie wypełnia swych obowiązków z należytą starannością i wiedzą techniczną;

12)przygotowanie oraz przedłożenie Zamawiającemu w terminie 7 dni, od daty podpisania protokołu końcowego budowy, sprawozdania końcowego z realizacji robót zadania głównego.

13)uczestnictwo i nadzór w procedurze odbiorów oraz przeglądach gwarancyjnych, przy czym przy realizacji zadania głównego przewidziane będą następujące odbiory robót:

a) odbiory robót zanikających lub podlegających zakryciu - odbiory te dokonywane będą przez Wykonawcę i potwierdzone protokołem odbioru robót zanikających lub polegających zakryciu,

b) odbiór końcowy - nastąpi po ukończeniu całości robót zadania głównego. Odbioru końcowego dokona Zamawiający, przy udziale Wykonawcy i przedstawicieli Wykonawcy zadania głównego w ciągu 7 dni roboczych, od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę na piśmie.

c) udział w przeglądach gwarancyjnych w terminach ustalonych przez Zamawiającego w okresie gwarancyjnym wynikającym z umowy na realizację zadania głównego.

Wykonawcy nie wolno bez zgody Zamawiającego wydawać Wykonawcy zadania głównego poleceń wykonywania jakichkolwiek robót dodatkowych, nie objętych umową na roboty budowlane. Konieczność wykonania robót dodatkowych wraz z określeniem szacunkowej wartości robót dodatkowych, zgodnie z zapisami umowy o wykonanie robót budowlanych musi zostać stwierdzona w protokole konieczności robót dodatkowych (przygotowanym przez Wykonawcę) zatwierdzonym przez Zamawiającego,

Do zadań Wykonawcy należy również wykonywanie innych czynności i zadań nie wymienionych w niniejszym zakresie, które okażą się konieczne dla realizacji zadania głównego.

CPV: 71520000-0

Specyfikacja:
Szczegółowy zakres prac, będący przedmiotem nadzoru dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/798778

Składanie ofert:
Ofertę Wykonawca może złożyć:

1) w formie pisemnej na adres: Gmina Głuchołazy, Ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy

lub

2) w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: inw@glucholazy.pl

Oferta musi być podpisana i złożona przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy z podaniem ceny za realizację całości przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 17.09.2023 r.

Miejsce i termin realizacji:
Pożądany termin realizacji zamówienia: do 08 grudzień 2023 r.

Wymagania:
Opis warunków udziału w postępowaniu:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki odpowiadające przedmiotowi zamówienia:

1) Dysponują odpowiednimi zdolnościami technicznymi lub zawodowymi:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował na potrzeby realizacji zamówienia publicznego osobą, która posiada określone poniższe uprawnienia i kwalifikacje:

a) Koordynator Zadania

-co najmniej jedna osoba, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez

ograniczeń w specjalności drogowej (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej

obowiązujących przepisów, lub posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe, które zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej; oraz posiadającą wpis

na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym

przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności.

2) Wykonawca do oferty dołączy imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla branży drogowej oraz Koordynatora Zadania.

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu opisanym w przedmiocie zamówienia oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być przydatne do przygotowania oferty. Wizja lokalna winna być wykonana na koszt własny Wykonawcy.

Uwaga:

1) Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy z należytą starannością, przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

2) Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, włącznie z własnymi kosztami Wykonawcy.

3) Wykonawca w kosztach powinien uwzględnić koszty dojazdów i pobytów na budowie.

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania w każdym czasie i bez podania przyczyny modyfikacji lub unieważnienia niniejszego postępowania, zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert.

5) Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawarcia umowy, jeżeli cena brutto najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia lub przystąpi do negocjacji cenowych.

6) Od decyzji Zamawiającego nie przysługuje odwołanie.

Gmina Głuchołazy zwraca się do Wykonawcy o przedstawienie oferty cenowej na realizację w/w usługi

Warunki postępowania:

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: cena brutto - 100%.

Warunki gwarancji: 60 miesięcy od podpisania protokołu odbioru końcowego,
Istotne warunki umowy lub wzór umowy:

1) wynagrodzenie ryczałtowe,

2) płatność miesięczna lub uwarunkowana od przerobu robót zrealizowanych przez Wykonawcę, płatna do 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury/rachunku, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze/rachunku.

Opis wymagań stawianych Wykonawcy:

- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli obowiązujące przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym do wykonania zamówienia,

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- Zamawiający ma prawo do wykluczenia z postępowania Oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu. Wykluczenie Oferenta będzie jednoznaczne z odrzuceniem złożonej przez niego oferty.
Oferent musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku ze składaną ofertą j/w:

1) Oświadczam, że zapoznałem się z informacją o sposobie przetwarzania danych przez Burmistrza Głuchołaz z siedzibą w Głuchołazach ul. Rynek nr 15.

2) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z zapytaniem ofertowym jw. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Głuchołaz z siedzibą 48-340 Głuchołazy, ul. Rynek nr 15 w zakresie postępowania na wykonanie usługi polegającej na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania Modernizacja cmentarza komunalnego w Głuchołazach w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Rozbudowa i modernizacja cmentarza komunalnego w Głuchołazach wraz z przebudową ciągu komunikacyjnego"

Uwaga!

Niniejsze Rozeznanie (zapytanie) nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -

Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.).

Zamawiający, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym (i ewentualnie innych kryteriów).

Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia na każdym etapie prowadzonego postępowania.

Uwagi:
Urząd Miejski w Głuchołazach informuje, że stosownie do art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. Nr 119 poz. 1 z 2016 r.) - dalej RODO, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Głuchołaz z siedzibą w Głuchołazach ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy, umig@glucholazy.pl, tel. (77) 409-21-00

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach jest Pan Paweł Będzmirowski - dane kontaktowe; tel. 77 409-21-43, adres email iod@glucholazy.pl

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja statutowych i ustawowych zadań Gminy Głuchołazy. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym, a także w ramach sprawowania władzy publicznej.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych - art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Na jej podstawie przetwarzane są dane podawane przez Pana/Panią dobrowolnie np. numer telefonu celem zapewnienia szybkiej i sprawnej komunikacji związanej z realizacją złożonego wniosku,

- wykonanie umowy, której jest Pan/Pani stroną lub podjęcie działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy - art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

- wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa - art. 6 ust. 1 lit . c RODO,

- wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym przez administratora - art. 6 ust. 1 lit . e RODO

5. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa, jeśli będzie to konieczne, Pana/Pani dane będą udostępniane innym administratorom, podmiotom przetwarzającym oraz osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Wymienieni odbiorcy danych zostaną zobowiązani do zachowania danych osobowych w poufności w procesie ich przetwarzania.

6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wyznaczony przepisami prawa, w tym przez okres wskazany w instrukcji kancelaryjnej.

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do:

1) żądania dostępu do danych dotyczących osoby, której dotyczą,

2) sprostowania danych osobowych,

3) żądania usunięcia danych osobowych,

4) żądania ograniczenia przetwarzania,

5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

6) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

7) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją ich niedopełnienia będzie brak możliwości realizacji sprawy.

10. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane dla zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz nie będą podlegały profilowaniu.

Kontakt:
Osoba do kontaktu: Grzegorz Bierczak tel. 77 40 92 110

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.