Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
507z dziś
5717z ostatnich 7 dni
21281z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Rewitalizacja ogrodu przedszkolnego w systemie zaprojektuj i wybuduj

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Rewitalizacja ogrodu przedszkolnego w systemie zaprojektuj i wybuduj

Data zamieszczenia: 2023-09-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Olkusz
ul. Rynek 1
32-300 Olkusz
powiat: olkuski
teł. (32) 626-01-56
przetarg@umig.olkusz.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Olkusz
Wadium: ---
Nr telefonu: teł. (32) 626-01-56
Termin składania ofert: 2023-09-18 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Radosny ogród - rewitalizacja ogrodu przedszkolnego Przedszkola nr 5 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 w Olkuszu" w systemie zaprojektuj i wybuduj
Przedmiotem zamówienia jest: robota budowlana

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

,,Radosny ogród - rewitalizacja ogrodu przedszkolnego Przedszkola nr 5 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 w Olkuszu" w systemie zaprojektuj i wybuduj"
W zakres zamówienia wchodzi w szczególności:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do zrealizowania przedmiotu zamówienia w zakresie wynikającym z programu funkcjonalno - użytkowego oraz przygotowanie zgłoszenia robót nie wymagających uzyskania decyzji pozwolenia na budowę do Starostwa Powiatowego w Olkuszu, złożyć zgłoszenie, dostarczyć Zamawiającemu potwierdzenie skutecznego zgłoszenia zezwalającego na rozpoczęcie robót;

2. Rozbiórka i utylizacja istniejących urządzeń,

3. Dostarczenie i dokonanie montażu urządzeń zgodnie z dokumentacja projektową,

4. Odtworzenie nawierzchni trawiastej na terenie okalającym strefy bezpieczne urządzeń zabawowych (wyrównanie ubytków ziemi, posianie trawy),

5. Wykonanie dokumentacji powykonawczej, dostarczenie instrukcji użytkowania, kart technicznych, certyfikatów itp.

6. Dokumentację projektową oraz roboty budowlane należy wykonać zgodnie z załączonym Programem funkcjonalno - użytkowym (PFU), z zastosowaniem materiałów o parametrach zgodnych lub równoważnych z zawartymi w załącznikach

7. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać powyższe roboty zgodnie z projektem, obowiązującymi Polskimi Normami, sztuką budowlaną oraz zasadami wiedzy technicznej.
W przypadku oferowania elementów równoważnych należy wykazać w ofercie ich równoważność względem kryteriów

CPV: 45000000-7, 45236210-5, 37535200-9, 45111300-1, 45112700-2

Dokument nr: KBZ.271.1.69.2023

Składanie ofert:
3. Ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zamówienia należy złożyć w terminie do dnia 18.09.2023 r. w formie:

a) pisemnej (osobiście, listownie) na adres:

Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu, 32-300 Olkusz, Ul. Rynek 1 (punkt informacyjno-podawczy)

b) faxem na numer: *.............................

c) w wersji elektronicznej na e-mail: przetarg@umig.olkusz.pl

Miejsce i termin realizacji:
IV. Termin realizacji zamówienia:
Termin realizacji zamówienia: 15.12.2023r.
VII. Termin wykonania zamówienia: 15.12.2023 r.

Wymagania:
II. Tryb udzielenia zamówienia i rodzaj zamówienia

Postępowanie prowadzone będzie w trybie: zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia o wartości powyżej 25 000 zł, a poniżej 130 000 zł.
1. Kryterium technologii wykonania:

a) Materiał konstrukcyjny: rury stalowe, cynkowane, malowane proszkowo.

b) Kotwy: stal cynkowana

c) Zaślepki: Tworzywo sztuczne

d) Fundamenty: beton klasy B20.

e) Elementy linowe - wykonane z lin polipropylenowych na oplocie stalowym.

2. Kryterium posiadania certyfikatów:

Wszystkie urządzenia zabawowe powinny posiadać spełniające standardy europejskie atesty i certyfikaty zgodne z normami PN-EN 1176, PN-EN 1177. Dodatkowo wszystkie urządzenia zabawowe winny posiadać aktualne atesty i certyfikaty wystawiony przez jednostki certyfikujące posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA), potwierdzające zgodność tych urządzeń z normą PN-EN 1176:2009.

Do formularza ofertowego należy dołączyć karty katalogowe urządzeń wraz z posiadanymi certyfikatami wystawionymi przez akredytowaną jednostkę certyfikującą. Wszystkie urządzenia muszą posiadać certyfikaty zgodności z normami z grupy PN-EN 1176 dotyczącymi wyposażenia placów zabaw. Zamawiający wymaga certyfikatów na urządzenia placów zabaw. Przedmiotowe środki dowodowe dotyczą wszystkich elementów wykazanych w opisie przedmiotu zamówienia

3. Kryterium wielkości z uwagi na miejsce przeznaczone pod zabudowę urządzeń.

Dopuszcza się odchyły w wielkości urządzeń zabawowych od planowanych rozwiązań mieszczące się w granicach odchylenia 0 - 10 % względem urządzeń planowanych - długość/szerokość/wysokość upadkowa, przy czym:

- oferowane elementy nie mogą powodować istotnych zmian w założeniach koncepcji tj. nachodzenia się stref bezpieczeństwa w miejscach występowania elementów kinetycznych/ruchu wymuszonego.

- oferowane elementy nie mogą powodować istotnych zmian w koncepcji tj. zmiana obrysu strefy ogólnej i podłoża bezpiecznego względem projektowanego placu zabaw.

W programie funkcjonalno - użytkowym oparto się na urządzeniach zabawowych poglądowych, zastosowane mogą być również urządzenia równorzędne pod względem wykonania, wyglądu i funkcji.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami terenowymi, które objęte będą przedmiotową inwestycją.

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z posiadaną wiedzą techniczną oraz w uzgodnieniu z zamawiającym.

V. Opis warunków udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia, niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

VI. Opis sposobu obliczania ceny

a) Cena oferty brutto musi być podana w PLN cyfrowo i słownie.

b) Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

c) Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania) oraz okres realizacji (wykonania) zamówienia.

d) Cena powyższa stanowić będzie podstawę dla wybrania najkorzystniejszej oferty.
a) okres gwarancji: - 24 miesięcy

b) warunki płatności - do 7 dni,

c) kryteria oceny ofert - cena 100%

VIII. Sposób przygotowania i złożenia oferty

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

2. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert

IX. Do oferty należy załączyć:

1. Wypełniony formularz ofertowy

2. Karty katalogowe urządzeń wraz z posiadanymi certyfikatami wystawionymi przez akredytowaną jednostkę certyfikującą

Kontakt:
e) Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu przy ul. Rynek 1, Wydział Drogowo-Inwestycyjny p.306, teł. (32) 626-01-56 osoba do kontaktu: Magdalena Perwenis.

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.