Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1093z dziś
6288z ostatnich 7 dni
23631z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych

Data zamieszczenia: 2023-09-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Jasło
ul. Słowackiego 4
38-200 Jasło
powiat: jasielski
tel. 13 44 366 66, tel. 13 44 366 47, tel. 13 443 66 50
gmina@gminajaslo.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Jasło
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 13 44 366 66, t
Termin składania ofert: 2023-09-18 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI
Nazwa zadania: ,,Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Warzyce na dz. o nr ew. 904 w km 0+000-0+220" w m. Warzyce.
o wartości mniejszej niż progi unijne wskazane w art. 3 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie ustawy z 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych - zwanej dalej ,,Ustawą".
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.1. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
3.2.Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. :,,Przebudowa (modernizacja)
drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Warzyce na dz. o nr ew. 904 w km
0+000-0+220" w m. Warzyce.
Zadanie obejmuje:
? ścinanie poboczy;
? przebudowę ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych wraz z podmurówką
betonową;
? wykonanie robót ziemnych związanych z przygotowaniem koryta pod warstwy
konstrukcyjne drogi;
? wykonanie podbudowy warstwa dolna z kruszyw łamanych gr. 15 cm - 711 m2;
? wykonanie podbudowy warstwa górna z kruszyw łamanych gr. 10 cm - 711 m2.
Szczegółowy zakres robót określają: przedmiar robót załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót załącznik nr 2 oraz mapa poglądowa załącznik nr 3.
3.3. Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień:
Wspólny Słownik Zamówień:
Numer CPV
Opis
45.23.32.20-7
roboty w zakresie nawierzchni dróg
3.4. Przedmiotowe środki dowodowe
Zamawiający nie żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych.
3.5. Równoważność
Jeżeli pomimo starań Zamawiającego, w tekście dokumentacji pojawią się jakiekolwiek nazwy, oznaczenia lub parametry wskazujące na konkretny produkt, należy traktować to jako rozwiązanie przykładowe z możliwością zastosowania rozwiązania równoważnego.
3.6. Wymagania w zakresie zatrudniania na podstawie stosunku pracy
Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy obejmują następujące rodzaje czynności:
- kierowców pojazdów do transportu kruszywa, ziemi;
- operatorów koparek, równiarki, walców.
Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 6.
3.7. Współfinansowanie zamówienia:
Zamówienie jest współfinansowane ze środków budżetu państwa.
3.8. Wymagania w zakresie zatrudniania osób szczególnie chronionych:
Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 p.z.p.
3.9. Wymagania w zakresie możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 p.z.p.
Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 p.z.p.
3.10. Wizja lokalna:
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia wizji lokalnej.
3.11. Sprawdzenie dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego: brak.
3.12. Dopuszczalność walut obcych: nie dotyczy, waluta polska PLN.
3.13. Zwrot kosztów: nie dotyczy.
3.14. Obowiązek osobistego wykonania: nie dotyczy.
4.PRAWO OPCJI: nie dotyczy.

CPV: 45.23.32.20-7

Dokument nr: IGM.271.17.2023

Otwarcie ofert: 10.1. Negocjacje odbędą się w siedzibie Urzędu Gminy Jasło; Ul. Słowackiego 4; 38 - 200 Jasło, pokój 110, 1 piętro w dniu 18 września 2023 roku o godz. 14.00.

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą
dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-37caeac2-51f0-11ee-a60c-
9ec5599dddc1 oraz https://samorzad.gov.pl/web/gmina-jaslo zakładka zamówienia
publiczne - wykaz zamówień publicznych.

Składanie ofert:
10.2. Wykonawca przystępując do negocjacji zobowiązany jest do złożenia zamawiającemu, zgodnie z pkt. 9.2 - 9.8. najpóźniej w momencie rozpoczęcia negocjacji:
a) wstępnej propozycji cenowej wykonawcy - opracowanej na podstawie wzoru stanowiącego załącznik do zaproszenia do negocjacji. Cena podana we wstępnej propozycji cenowej wykonawcy może podlegać dalszym uzgodnieniom w toku prowadzonych przez strony negocjacji.

Miejsce i termin realizacji:
5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia: 1 miesiąc od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie prowadzone będzie w trybie zamówienia z wolnej ręki.
Uzasadnienie prawne:
Zgodnie z art. 305 pkt 2 ustawy: Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie
zamówienia z wolnej ręki, jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie
podstawowym nie złożono żadnej oferty albo wszystkie oferty zostały odrzucone
na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lub 5, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały
w istotny sposób zmienione.
Uzasadnienie faktyczne:
W dniu 12.09.2023 r. zostało unieważnione postępowanie dla w/w zadania na podstawie art.
255 pkt 1 ustawy. W prowadzonym postępowaniu nie wpłynęły żadne oferty.
6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedno zamówienie z zakresu przebudowy lub remontu dróg (o wartości brutto minimum 50 000,00 zł). Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej - dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
6.2. W postępowaniu może wziąć udział wykonawca, który nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
6.3. Sposób spełniania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunków udziału w postępowaniu
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
7. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
7.1. Wykonawca ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
a) Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 4. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert. Oświadczenie składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
b) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 9.
Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
8. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA
8.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z załącznikiem nr 8. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert. Oświadczenie składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
8.2. Z postępowania wyklucza się wykonawcę na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835).
8.3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:
1) w art. 108 ust. 1 p.z.p. z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 p.z.p.;
2) w art. 109 ust. 1 pkt. 4, 7 p.z.p., z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 p.z.p tj.
9. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM
9.2. Postępowanie niniejsze jest prowadzone zgodnie z art. 61 p.z.p., zaś negocjacje są prowadzone zgodnie z art. 61 ust. 2 p.z.p.
9.3. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wezwania oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują drogą elektroniczną.
9.4. W postępowaniu oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, wstępną propozycję cenową składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
9.5. Komunikacja elektroniczna, w tym negocjacje odbywa się przy użyciu platformy e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-37caeac2-51f0-11ee-a60c-9ec5599dddc1
Po wejściu w powyższy link należy komunikować się z Zamawiającym poprzez zakładkę Formularze ----> Formularze do komunikacji.
9.6. Za termin wpływu uznaje się moment wpływu na platformę e-Zamówienia.
9.7. Wszelkie oświadczenia muszą być sporządzone w języku polskim, w postaci elektronicznej, w formacie danych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2247), w szczególności: .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt
9.8. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
9.9. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, muszą zostać złożone w osobnym pliku. Załączniki takowe należy przekazywać wraz z jednoczesnym zaznaczeniem ,,Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa". Zalecamy także, aby wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresować je do jednego pliku archiwum (ZIP).
10.3. Jeżeli umocowanie osoby czy osób reprezentujących wykonawcę nie wynika z bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych, muszą one przedstawić stosowne pełnomocnictwo do występowania w jego imieniu. Musi zostać ono przekazane najpóźniej przed przystąpieniem do negocjacji w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii.
10.4. Wykonawca składa nie później niż wraz z zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego następujące dokumenty:
a) oświadczenia i dokumenty wskazane w rozdz. 7.1 Zaproszenia;
b) oświadczenia i dokumenty wskazane w rozdz. 8 Zaproszenia.
11. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
11.1. Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto za wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia.
11.2. Wstępną cenę deklaruje się na formularzu wstępnej propozycji cenowej załączonym do zaproszenia - załącznik nr 5.
11.3. Zaoferowana cena musi zawierać wszelkie koszty wykonawcy związane z prawidłową i właściwą realizacją przedmiotu zamówienia, przy zastosowaniu obowiązujących norm, z uwzględnieniem ewentualnego ryzyka wynikającego z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty.
11.4. Cena musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
11.5. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
12. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
12.1. Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
13. UMOWA
13. 1.Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do zaproszenia.
14. PODWYKONAWCY
14.1. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
15. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
15.1. Wykonawcom oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX Ustawy.
16. INNE
16.1. Do spraw nieuregulowanych w Zaproszeniu mają zastosowanie przepisy Ustawy.

Uwagi:
16.2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej "RODO") informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Jasło;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@urzad.gminajaslo.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Kontakt:
9.1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
1) w zakresie proceduralnym:
Joanna Kozłecka tel. 13 44 366 66;
2) w zakresie merytorycznym:
Ryszard Dybaś tel. 13 44 366 47; Bogdan Wójtowicz tel. 13 443 66 50.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.