Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5174z ostatnich 7 dni
21771z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń

Data zamieszczenia: 2023-09-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o
ul. Nielubowicza 5
02-097 Warszawa
powiat: Warszawa
tel.: (22) 599 18 00
cmwum@cmwum.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: (22) 599 18 00
Termin składania ofert: 2023-09-18 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
zapytanie ofertowe na usługi sprzątania
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach CMWUM o łącznej powierzchni około 15 tys. m 2, zlokalizowanych pod adresami:
a)
ul. Nielubowicza 5, 02-097 Warszawa o powierzchni [1,400 m2];
b)
ul. Binieckiego 6, 02-097 Warszawa o powierzchni [11,767 m2];
c)
ul. E. Plater 21, 00-688 Warszawa o powierzchni [348,09 m2];.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Usługa wykonywana będzie przez Wykonawcę przy użyciu własnych środków czystości i sprzętu własnego Wykonawcy (dopuszczonych do użycia w podmiotach leczniczych).
Wykonawca zobowiązany jest do sprzątania powierzchni użytkowej w obiektach Zamawiającego
z częstotliwością zapewniającą utrzymanie stałej czystości, zgodne z wytycznymi sanitarno-epidemiologicznymi, dotyczącymi utrzymania czystości w podmiotach leczniczych oraz zgodnie z harmonogramem częstotliwości sprzątania wydzielonych strefach. Szczegółowy harmonogram określa ,,Plan higieny dla Centrum Medycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego" (załącznik nr 3).
Usługa świadczona będzie przez okres 24 miesięcy.
W zależności od częstotliwości i czasu realizacji sprzątnie, w każdej z ww. lokalizacji, dzieli się w szczególności na:
a)
sprzątanie codzienne - wykonywane codziennie niezależnie od występujących potrzeb za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, o których mowa w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (sprawdzanie i utrzymanie czystości w gabinetach lekarskich, gabinetach diagnostyczno-zabiegowych, pomieszczeniach biurowych, socjalnych, salach dydaktycznych, pomieszczeniach gospodarczych, magazynach zasobów czystych, pomieszczeniach na odpady medyczne, na korytarzach i w toaletach, w tym: mycie powierzchni płaskich, wind, stref kontaktowych, opróżnianie pojemników na śmieci i niszczarek z zachowaniem segregacji odpadów, ścieranie kurzu, dezynfekcja powierzchni(blatów), pracownie rentgenowskie, uzupełnianie na bieżąco środków myjąco-czyszczących, dezynfekujących i zapachowych, mycie luster, czyszczenie i dezynfekcja urządzeń sanitarnych środkami chemicznymi, bakterio i wirusobójczymi, mycie terakoty, glazury);
b)
sprzątane okresowe - wykonywane w terminach uzgodnionych z Zamawiającym (mycie, okien, pranie wykładzin, maszynowa konserwacja podłóg),
c)
sprzątanie doraźne - wykonywane w zależności od występujących potrzeb, realizowane przez Wykonawcę niezwłocznie po zauważeniu bądź zgłoszeniu takiej potrzeby.

Zamawiający, w ramach realizacji zamówienia, wymaga zaangażowania przez Wykonawcę personelu w i przedziale czasowym i składzie nie mniejszym niż:
a)
ul. Nielubowicza 5, 02-097 Warszawa - serwis w godz.ch od 5.00 do 11.00, sprzątanie w godz.ch od 6.00 do 16.00, czyszczenie maszynowe w godz.ch od 18.00 do 20.00.
Personel sprzątający w liczbie nie mniejszej niż 3 osoby, w tym: co najmniej 1 osoba w godz.ch od 5.00 do 11.00, co najmniej 1 osoba w godz.ch od 6.00 do 16.00 oraz co najmniej 1 osoba w godz.ch od 18.00 do 20.00.
b)
ul. Binieckiego 6, 02-097 Warszawa - serwis i sprzątanie od poniedziałku do piątku w godz.ch od 6.00 do 14.00 oraz w miarę potrzeb Zamawiającego w soboty i niedziele (wyłącznie na wyraźne żądanie zlecającego).
Personel sprzątający w liczbie nie mniejszej niż 10 osób w tym: co najmniej 4 osoby w godz.ch od 6:00 do 14.00, co najmniej 1 osoba w godz.ch od 10:00 - 22.00 oraz co najmniej 5 osób w godz.ch od 14.00 do 22:00 (z uwzględnieniem czyszczenia maszynowego)
c)
ul. E. Plater 21, 00-688 Warszawa - serwis i sprzątanie od poniedziałku do piątku w godz.ch od godz. 15:00 do 22:00 oraz w soboty i niedziele w godz.ch od 8:00 do 9:00.
Personel sprzątający w liczbie nie mniejszej niż 1 osoba. Zamawiający zastrzega możliwość realizacji usług również w innych godz.ch (na jego żądanie) w sytuacjach, które wynikły np. z sytuacji awarii lub doraźnie. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany godzin sprzątania. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji usług w godz.ch wskazanych przez Zamawiającego. Zmiana godzin lub terminu realizacji usług przez Zamawiającego nie wpływa na zmianę wynagrodzenia Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie zapewnić zastępstwo w przypadku nieobecności pracownika realizującego usługę. Wykonawca zapewnia co najmniej 1 osobę, która w jego imieniu pełni rolę koordynatora i nadzoruje wykonywanie zakresu czynności.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
3.

Składanie ofert:
Oferty można składać pocztą elektroniczną na adres: cmwum@cmwum.pl , w terminie do dnia 18 września 2023 r., w tytule wiadomości prosimy wpisać ,,Oferta na wykonywanie usług sprzątania".

Miejsce i termin realizacji:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi sprzątania w okresie 24 miesięcy, w terminie od 01.10.2023 r. do 30.09.2025 r.

Wymagania:
Kryteria oceny oferty:
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania przez Wykonawcę wynosi 100 punktów.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (najwyższa liczba punktów przyznanych w oparciu o ustalone kryteria), pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
a)
20 % - Doświadczenie ,,D"
Wykonawca wraz z ofertą powinien przekazać dokument potwierdzający należyte zrealizowanie co najmniej jednej usługi sprzątania wraz z zapewnieniem artykułów sanitarno-higienicznych
w podmiocie leczniczym w okresie ostatnich 5 lat o wartości nie mniejszej niż 1,500,000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych).
Wykonawcy, w ramach niniejszego kryterium mogą uzyskać maksymalnie 20 punktów, zgodnie z poniższą tabelą:
Lp
Liczba zrealizowanych usług, o których mowa w pkt 4 lit. a powyżej
Liczba punktów
1.
1
0 pkt
2
5 pkt
3
10 pkt
4
15 pkt
5 i więcej
20 pkt
Zamawiający przyzna Wykonawcom punkty w ramach niniejszego kryterium na podstawie deklaracji wykonawcy wskazanej w formularzu ofertowym oraz na podstawie dokumentów np. referencji, wystawionych przez podmiot, na rzecz którego zamówienie zostało zrealizowane.
b)
80% - Cena brutto ,,C"
W ofercie należy wskazać cenę ryczałtową (obejmującej wszystkie lokalizacje) za okres 24 miesięcy. Zaoferowana w ofercie cena brutto musi uwzględniać wszelkie koszty i opłaty związane z realizacją przedmiotu zamówienia (w tym musi zawierać koszt środków czystości i sprzętu własnego Wykonawcy), która wynika z niniejszego zaproszenia oraz załączników.
Wykonawcy, w ramach niniejszego kryterium, mogą uzyskać maksymalnie 80 punktów, zgodnie z poniższym wzorem:
C= (Cmin/Cof)* 80
gdzie:
C: liczba punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium ,,Cena",
Cmin: najniższa cena wykonania przedmiotu zamówienia wśród ofert złożonych przez Wykonawców,
Cof: cena badanej oferty.
Ocena końcowa oferty w ramach wszystkich kryteriów oceny ofert stanowi sumę ocen cząstkowych uzyskanych w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert.
Wykonawcy powinni złożyć oferty zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania.

Pozostałe informacje
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego. Zamawiający może wyjaśnić treść Zapytania ofertowego lub pozostawić taki wniosek bez rozpoznania.
Zamawiający określa miesięczny okres rozliczeniowy, z 24 dniowym terminem płatności od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w walucie polskiej.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający może na każdym etapie udzielania Zakupu podjąć decyzję o zmianie warunków lub zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru oferty.
Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi wykonawca.
Do niniejszego postępowania nie stosuje się Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
W przypadku wyboru oferty, Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy na zasadach wynikających z oferty, niniejszego ogłoszenia oraz wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 2.
Zamawiający Spółka po zebraniu ofert wykonawców może prowadzić z wykonawcami negocjacje celem doprecyzowania i ulepszenia ofert.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.