Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1093z dziś
6288z ostatnich 7 dni
23631z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie ogrodzenia

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie ogrodzenia

Data zamieszczenia: 2023-09-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski Koronowo Oddział: Wydział Inwestycji i Remontów
plac Zwycięstwa 1
86-010 Koronowo
powiat: bydgoski
tel. 52 382 64 52, 22 101 02 02
cwk@platformazakupowa.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/818857
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Koronowo
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 52 382 64 52, 2
Termin składania ofert: 2023-09-18 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
IR-I.7013.2.2023 "Wykonanie ogrodzenia terenu gminnego w miejscowości Lucim"
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Wykonanie ogrodzenia terenu w miejscowości Lucim - 1 szt. 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR - (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki

Dokument nr: ID 818857, IR-I.7013.2.2023

Otwarcie ofert: Otwarcia : 18-09-2023 13:30:00

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/818857
Składania : 18-09-2023 13:00:00

Wymagania:
Wymagania i specyfikacja
Koronowo, 14.09.2023 r.
WYTYCZNE
dla postępowania przetargowego dotyczące zadania:
,,Wykonanie ogrodzenia terenu gminnego w miejscowości Lucim"
I. Zakres zadania - opis inwestycji
Wykonanie ogrodzenia o długości ok. 275 m z furtką (1 szt) szerokości 1,0 m i wysokości 1,50 m oraz bramami (2 szt) -1 sztuka -szerokości 4m i wysokości 1,5 m oraz 1 sztuka - szerokości 5 m i wysokości 1,5 m) w obrębie działek nr 115/2, 116, 121, 122 w miejscowości Lucim, gm. Koronowo. Przed przystąpieniem do prac należy wykonać geodezyjne wytyczenie odcinka planowanej inwestycji. Ogrodzenie należy wykonać z siatki ogrodzeniowej w kolorze zielonym RAL 6005 o wysokości 1,5 m i rozmiarze oczka 60x60 mm. Siatka stalowa, ocynkowana o grubości 2,0/3,2 mm. Słupki stalowe ocynkowane, malowane proszkowo, o przekroju 60x40x2mm O50x2 mm i wysokości 2,10 m. Słupki w kolorze zielonym RAL 6005, zakończone plastikową nasadką na zwieńczeniu słupka. Słupki od ogrodzenia i furtka muszą być stabilnie zakotwione w gruncie, w betonowej stopie o minimalnych wymiarach 30x30x80 cm, beton C16/20. Po wykonaniu prac teren należy uporządkować.
II. Uwagi do zadania
1. Roboty budowlane związane z zamówieniem należy wykonać zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej.
2. Oferowane materiały powinny:
- posiadać atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności bądź inne dokumenty potwierdzające dopuszczalność wbudowanych materiałów do powszechnego stosowania, które Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, po zakończeniu robót (nie później niż 5 dni roboczych po zgłoszeniu robót do odbioru).
3. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do usuwania ewentualnych wad stwierdzonych w przedmiocie zamówienia przez okres gwarancji zadeklarowany w ofercie
4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy mają udokumentowane wykonanie podobnej inwestycji na kwotę nie mniejszą niż 35.000,00 zł.
5. Wykonawca musi dysponować osobą odpowiadającą za prowadzenie prac.
6. Kryterium oceny ofert: cena 100%,
7. W cenie oferty należy również uwzględnić:
- koszty związane z zagospodarowaniem placu budowy, utrzymaniem zaplecza budowy, wszelkie prace porządkowe związane z zakończeniem przedmiotu zamówienia,
- koszty związane z oznakowaniem i zabezpieczeniem BHP i p-poż placu budowy,
- koszty utrzymania porządku na terenie wykonywanych robót,
- koszty utrzymania wszelkiego rodzaju sprzętu, narzędzi, oraz urządzeń koniecznych
do użycia w celu wykonania przedmiotu umowy,
- koszty związane z usunięciem odpadów niewykorzystanych przy inwestycji i ich zagospodarowaniem (wywóz z terenu prowadzonych prac, składowanie na wysypisku śmieci, utylizacja itp.)
- koszty usunięcia poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowych, zaplecza itp. po zakończeniu robót,
- zakup i koszt dostawy materiałów,
- koszt robót budowlanych,
- podatek VAT naliczony według obowiązujących przepisów,
- pozostałe koszty, niezbędne do poniesienia w celu kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia.
8. Termin realizacji zadania: 2 miesiące od podpisania umowy.
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów przygotowania ofert.
10. Kwota zabezpieczona w budżecie: środki własne.
11. Wartość szacowaną zamówienia ustalono na podstawie rozeznania cen rynkowych oraz zestawienia projektów podobnych.
W przypadku pytań:
- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel 52 382 64 52
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.
tel. 22 101 02 02
e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
3 Termin realizacji - 2 miesiące od podpisania umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
4 Wypełnienie obowiązku informacyjnego - Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. U.E. L 119 z 04.05.2016) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiotowym postępowaniu, jeżeli dotyczy proszę potwierdzić (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
5 Zapoznanie się z klauzulą informacyjną - Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. U.E. L 119 z 04.05.2016), przedstawioną przez Zamawiającego, w celu związanym z realizacją niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, proszę potwierdzić (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
Informacja dot. prze [...].pdf
(0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
6 Oświadczenie biała lista podatników VAT - Oświadczam, że jestem czynnym podatnikiem i figuruje w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (Biała lista podatników VAT) Proszę potwierdzić wpisując "Oświadczam" lub jeśli nie jestem czynnym podatnikiem - płatnikiem podatku VAT wpisać "Nie jestem" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
7 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - Formularz - oferta cenowa (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
Załącznik nr 1- ofer [...].doc
zał nr 1 Oferta ceno [...].pdf
(0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
8 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - Wzór umowy do zapoznania się. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
Umowa -wzór Lucim.pd [...].pdf
(0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
9 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - Formularz - wykaz wykonanych usług (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
Załącznik nr 3 - wyk [...].docx
zał nr 3 pdf Lucim.p [...].pdf
(0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
10 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego - Formularz - oświadczenie o niezaleganiu w ZUS, KRUS i US (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
Załącznik nr 4 - ośw [...].docx
zał nr 4 pdf Lucim.p [...].pdf
(0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
11 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji - Proszę o załączenie dokumentu - odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (Zamawiający wymaga załączenia pliku) (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki

Uwagi:
Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

Kontakt:
Urząd Miejski Koronowo Oddział: Wydział Inwestycji i Remontów
plac Zwycięstwa 1
86-010 Koronowo
Kontakt za pomocą platformy zakupowej
https://platformazakupowa.pl/all?limit=100&tab=active&year=seven_days

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.