Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
908z dziś
6443z ostatnich 7 dni
23475z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Zakup środka trwałego w postaci ładowarki

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup środka trwałego w postaci ładowarki

Data zamieszczenia: 2023-11-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: P.H.U. "Pal-Drew" Piotr Żabiński
Berylowa 7
82-310 Elbląg
powiat: Elbląg
601 202 321
piotr@paldrew.info
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/180009
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Elbląg
Wadium: ---
Nr telefonu: 601 202 321
Termin składania ofert: 2023-11-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZO/4/2023 Zakup środka trwałego w postaci ładowarki
Powstaje w kontekście projektu
POPW.01.02.00-28-0103/21 - Ekspansja firmy P.H.U. "Pal-Drew" Piotr Żabiński na nowe perspektywiczne rynki zagraniczne w postaci Szwecji i Danii.

Część 1
ZO/4/2023 Zakup środka trwałego w postaci ładowarki

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania: ,,Zakup środka trwałego w postaci ładowarki".
Minimalne parametry techniczne fabrycznie nowego środka trwałego:
a) wysokość podnoszenia min. 2500 mm
b) ładowność: min. 2000 kg
c) promień zawracania: max. 5600 mm
d) pływająca łyżka
e) łyżka uniwersalna
f) widły do palet 120 cm
g) hydrauliczny chwytak do drewna
h) klimatyzacja
Okres gwarancji
12 miesięcy

CPV: 34144710-8

Dokument nr: 2023-18927-180009, ZO/4/2023

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2023-11-20

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2023-11

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
elbląski
Gmina
Elbląg
Miejscowość
Gronowo Górne
Harmonogram
Etap 1
Koniec realizacji
2023-12-22
Czy występuje płatność częściowa
TAK

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian w treści umowy w sprawie
zamówienia na warunkach określonych w Zapytaniu i załącznikach do niego.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Zamawiający nie precyzuje sposobu oceny spełniania warunku w tym zakresie. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania. Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu na zasadzie ,,spełnia - nie spełnia" na podstawie przedłożonego przez wykonawcę oświadczenia.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Zamawiający nie precyzuje sposobu oceny spełniania warunku w tym zakresie. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania. Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu na zasadzie
,,spełnia - nie spełnia" na podstawie przedłożonego przez wykonawcę oświadczenia.
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Zamawiający nie precyzuje sposobu oceny spełniania warunku w tym zakresie. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania. Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu na zasadzie
,,spełnia - nie spełnia" na podstawie przedłożonego przez wykonawcę oświadczenia.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Zamawiający nie precyzuje sposobu oceny spełniania warunku w tym zakresie. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania. Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu na zasadzie ,,spełnia - nie spełnia" na podstawie przedłożonego przez wykonawcę oświadczenia.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Zamawiający nie precyzuje sposobu oceny spełniania warunku w tym zakresie. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem, stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania. Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu na zasadzie ,,spełnia - nie spełnia" na podstawie przedłożonego przez wykonawcę oświadczenia.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Lista dokumentów/ oświadczeń wymaganych od Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
a. Wypełniony i podpisany formularz oferty (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania);
b. oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania),
c. Dokumentację techniczną (specyfikację techniczną lub folder lub inny dokument o równoważnej wartości), aby Zamawiający mógł sprawdzić, czy oferowana maszyna odpowiada wymaganiom postawionym w zapytaniu ofertowym w zakresie parametrów technicznych i funkcjonalności.
d. Pisemne uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa - jeśli dotyczy;
e. Pełnomocnictwo do złożenia (podpisania) oferty w imieniu Wykonawcy - jeśli dotyczy.
Wykonawca powinien również przekazać Zamawiającemu podpisane oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do Zapytania).
Postępowanie jest prowadzone w języku polskim, w związku z tym wszelkie oświadczenia, dokumenty, zawiadomienia, zapytania i oferty itp. muszą być składane w języku polskim lub z tłumaczeniem na język polski.
Ofertę (pkt 12.1 lit. a) wraz z załącznikami wymienionymi w pkt 12.1 lit. b, d e, powyżej należy sporządzić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i złożyć w oryginale (rozumianego jako skan dokumentów i oświadczeń sporządzonych uprzednio w formie pisemnej albo w formie dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Dokumenty wymienione w pkt 12.1. lit. c należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (rozumianego jako skan dokumentów i oświadczeń sporządzonych uprzednio w formie określonej w przedmiotowym zdaniu). Dokument pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt
12.1. lit. e powyżej należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (rozumianego jako skan dokumentów i oświadczeń sporządzonych uprzednio w formie określonej w przedmiotowym zdaniu).
Przez złożenie w oryginale należy rozumieć również skan dokumentów i oświadczeń sporządzonych uprzednio w formie pisemnej i przesłanych pocztą elektroniczną albo złożonych w formie dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
UWAGA: do oferty nie należy załączać Załącznika nr 3 do Zapytania - Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia.
Złożenie oferty w odpowiedzi na Zapytanie jest równoznaczne z akceptacją treści tych załączników.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Szczegółowy opis warunków udziału znajduje się w załączniku
Zapytanie_ofertowe_ZO_4_2023

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2023-11-13
Data ostatniej zmiany
2023-11-13 15:29:40

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Kryterium 1 - Cena brutto za całość zamówienia (K1)
Waga kryterium 1: 100 %
K = (cena oferty brutto za całość zamówienia z najniższą ceną/ cena brutto za całość zamówienia oferty badanej) x 100 pkt
Maksymalna liczba punktów w ramach Kryterium 1 - Cena brutto za całość zamówienia: 100 pkt

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Piotr Żabiński
tel.: 601 202 321
e-mail: piotr@paldrew.info

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.