Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1020z dziś
6555z ostatnich 7 dni
23587z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Zakup wraz z montażem systemu modułowego z przeznaczeniem do rozbudowy

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup wraz z montażem systemu modułowego z przeznaczeniem do rozbudowy

Data zamieszczenia: 2023-11-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Orońsko
ul. Szkolna 8
26-505 Orońsko
powiat: szydłowiecki
tel.: 48 618 59 00 -10, fax 48 618 59 59, tel. (48) 618 59 25, tel. (48) 618 59 22
inwestycje2@oronsko.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Orońsko
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 48 618 59 00 -
Termin składania ofert: 2023-11-17 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
I.Przedmiot i zakres zamówienia:
Przedmiotem zapytania ofertowego jest przedsięwzięcie realizowane w ramach
Funduszu Sołeckiego pn.: ,,Propagowanie polityki prorodzinnej poprzez doposażenie
placu zbaw w Chronowie Kol. Górnej".
Realizacja zadania obejmuje zakup wraz z montażem systemu modułowego
z przeznaczeniem do rozbudowy przedstawionego w załączniku nr 4.

Dokument nr: RGK.271.55.R.2023.TR

Składanie ofert:
IV.Miejsce i termin złożenia ofert:
Oferty należy złożyć pisemnie do dnia 17.11.2023r. do godz. 10:00:
- osobiście w Urzędzie Gminy w Orońsku, Ul. Szkolna 8, 26-505 Orońsko, pokój
nr 2 (sekretariat);
- pocztą na adres Urzędu Gminy w Orońsku, Ul. Szkolna 8, 26-505 Orońsko (liczy się
data wpływu do Urzędu).

Miejsce i termin realizacji:
II.Planowany termin wykonania:
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany, zgodnie
z Umową i powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w terminie do 15.12.2023r.

Wymagania:
realizacja zamówienia o wartości
szacunkowej poniżej kwoty 130 000 zł netto. Postępowanie prowadzone jest zgodnie
z Regulaminem wewnętrznym udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy
w Orońsku. Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 poz. 1710 z późn. zm.), przepisów ustawy nie stosuje się.
III.Kryteria wyboru oferty:
Kryterium oceny ofert będzie najniższa cena brutto za wykonanie w/w zamówienia.
Cenę należy przedstawić w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszego zapytania.
Oferty niekompletne, nieczytelne lub złożone po terminie nie zostaną wzięte pod
uwagę.
V.Warunki płatności:
- Wynagrodzenie Wykonawcy będzie stanowić cena brutto za całość przedmiotu
zamówienia.- Podstawą do dokonania płatności będzie prawidłowo wystawiona faktura. Podstawą
wystawienia faktury będzie protokół zdawczo-odbiorczy prawidłowo wykonanych
robót.
- Termin płatności wynosić będzie 30 dni od daty otrzymania faktury przez
Zamawiającego.
VI.Dokumenty wymagane przy złożeniu oferty:
1. Formularz ofert stanowiący załącznik nr 1 do zapytania.
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiący
załącznik nr 2 do zapytania.
3. Oświadczenie wykonawcy w zakresie przeciwdziałaniu wspierania agresji na
Ukrainę służące ochronie bezpieczeństwa Narodowego stanowiącego załącznik
numer 3 do niniejszego zapytania.
VIII.Informacje dodatkowe
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz zastrzega sobie
prawo niezwiązania się z żadną ofertą bez podania przyczyn.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na
każdym etapie jego trwania, bez podania przyczyny.
3. Wykonawcy biorący udział w niniejszym postępowaniu muszą posiadać niezbędną
wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia oraz ważne
uprawnienia, umożliwiające realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze
wszystkimi obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Kontakt:
VII.Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Piotr Grela, tel. (48) 618 59 25, e-mail: zamowienia@oronsko.pl
Tomasz Rojek, , tel. (48) 618 59 22, e-mail: inwestycje2@oronsko.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.