Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
984z dziś
6519z ostatnich 7 dni
23551z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa piasku

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa piasku

Data zamieszczenia: 2023-11-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Łosicach Referat Drogownictwa i Inwestycji
ul. Narutowicza 6
08-200 Łosice
powiat: łosicki
tel. 83/357 19 55
powiat@losice.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Łosice
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 83/357 19 55
Termin składania ofert: 2023-11-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
3. NAZWA ZAMÓWIENIA
DOSTAWA piasku frakcji 0,1-2,0 nim w ilości 200 Mg (+/-5,0 Mg) do sporządzenia mieszanek piaskowo-solnych przeznaczonych do zwalczania śliskości zimowej nawierzchni dróg powiatowych do Bazy Starostwa Powiatowego w Łosicach - Referatu Drogownictwa i Inwestycji
Loco Baza Materiałowo- Sprzętowa w Łosicach Ul. Wiejska 3 - 200.00 Mg
4. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
4.1. DOSTAWA (zakup wraz z transportem) piasku frakcji 0,1-2,0 mm w ilości 200 Mg (+/- 5,0 Mg), w terminie do 08 grudnia 2023r.
4.2. Dostarczony piasek powinien pochodzić z legalnego źródła poboru i odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 13242;2004 lub PN-B-11113 dla gatunku 1.
4.3. Piasek powinien być czysty bez zanieczyszczeń organicznych, domieszek ilastych i gliniastych o uziarnieniu wielkości do 2,0 mm.
4.4. Zasady odbioru dostarczonego piasku:
a) w dni robocze w godz.ch od 7.00 do 15.00 przez przedstawiciela Zamawiającego na podstawie dokumentu odbioru, potwierdzającego ilość dostarczonego piasku i podpisanego przez Wykonawcę i odbierającego ze strony Zamawiającego,
b) Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości piasku na koszt wykonawcy w każdej chwili, w razie wątpliwości co do jakości piasku,
c) Jakość dostarczonego piasku ocenia przedstawiciel Zamawiającego (Kierownik Referatu Drogownictwa i Inwestycji) przy udziale przedstawiciela Wykonawcy,
d) Zakwestionowane przez Kierownik Referatu Drogownictwa i Inwestycji partie dostarczonego piasku, jako nie spełniające wymogów normy, zostaną pozostawione do dyspozycji Wykonawcy i za zakwestionowaną ilość piasku jak i za jego transport Zamawiający nie zapłaci wystawionej faktury,
e) Zakwestionowany piasek Wykonawca zobowiązany jest zabrać we własnym zakresie z magazynu Zamawiającego w ciągu 7 dni od powiadomienia przez Zamawiającego
o dostawie piasku niewłaściwej jakości. Po tym terminie Zamawiający może naliczyć (obciążyć) Wykonawcy koszty składowania i dozorowania piasku w magazynie Zamawiającego w wysokości 1 % zakwestionowanej partii dostawy za każdy dzień,
f) Dostarczenie dwóch partii piasku nie spełniających wymogów normy spowoduje wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego w terminie natychmiastowym, nie dając Wykonawcy prawa (podstaw) dochodzenia roszczeń z tego tytułu.

Dokument nr: ID.272.20.1.2023

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Łosicach, ul Narutowicza 6, w terminie do dnia 20 listopada 2023 roku do godz. 12.00 w pokoju nr 29 lub przesłać na adres poczty elektronicznej e-mail; powiat@losice.pl

Wymagania:
wartość wyrażona w złotych nie przekracza równowartości kwoty 130 000 PLN netto
Godziny urzędowania od 7.30 do godz. 15.30
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące:
1) Kompetencji lub uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
3) Zdolności technicznej lub zawodowej.
6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
6.1. W celu wykazania przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Wykonawcy zobowiązani są do złożenia:
1) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne - załącznik nr 2
7. Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców.
8. Cenę oferty należy obliczyć na podstawie opisu przedmiotu zamówienia określonego w pkt 4 niniejszego ZAPROSZENIA.
9. Dla porównywania ofert brana będzie pod uwagę cena brutto w PLN.
10. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium ,,100%- najniższa cena brutto".
11. Jeżeli nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
12. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i cenę wybranej oferty.
13. Wykonawcę, którego ofertę wybrano Zamawiający powiadomi o terminie i miejscu zawarcia umowy.
14. Płatność za realizację zamówienia do 30 dni od daty otrzymania faktury.
Okres związania z ofertą - do czasu zawarcia umowy przez Wykonawcę i nie dłużej niż 30 dni od upływu terminu składania ofert.
W przypadku zainteresowania proszę o złożenie swojej oferty cenowej, wykorzystując druki załączonych formularzy wraz z innymi wymaganymi załącznikami.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.