Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4748z ostatnich 7 dni
23048z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Naprawa balkonów

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Naprawa balkonów

Data zamieszczenia: 2023-11-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78
11-400 Kętrzyn
powiat: kętrzyński
tel. 89 750 33 73.
sbion.wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Kętrzyn
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 89 750 33 73.
Termin składania ofert: 2023-11-19 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
,,Naprawa balkonów budynku mieszkalnego w PSG Gołdap"
Zapraszam Państwa do złożenia oferty na wykonanie naprawy płyt balkonowych wraz z malowaniem balustrad znajdujących się w budynku mieszkalnym PSG w m. Gołdap, którego zakres został szczegółowo opisany w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do projektu umowy.

II. Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w okresie trwania umowy, prac opisanych
w załączniku do umowy nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia. Przed złożeniem oferty istnieje możliwość dokonania wizji na terenie Placówki Straży Granicznej w Gołdapi znajdującej się na Ul. Przytorowej 7A w m. Gołdap. W-MOSG zastrzega sobie prawo przed
podpisaniem umowy do odstąpienia od realizacji zadania bez podania przyczyny, a także jej modyfikacji poprzez zmniejszenie lub zwiększenie ilości przedmiotu zamówienia.

Składanie ofert:
I. Wstępne warunki
W przypadku zainteresowania proszę o uzupełnienie oraz podpisanie przez osobę upoważnioną formularza ofertowego - stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia do składania ofert wraz z wymaganymi załącznikami i przesłanie dokumentów w formie podpisanych skanów na adres poczty elektronicznej: e-mail sbion.wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl bądź dostarczyć osobiście do siedziby Warmińsko - Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej
w Kętrzynie - do Biura Podawczego mieszczącego się w budynku nr 34 na terenie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej przy Ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78 w Kętrzynie do dnia 19 listopada 2023 r. z dopiskiem na kopercie:

,,Naprawa balkonów budynku mieszkalnego w PSG Gołdap" - oferta - SBiON WTiZ".

W przypadku wysłania korespondencji lub złożenia oferty e-mail na skrzynkę sbion.wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl prosimy o telefoniczne upewnienie się pod numerem telefonu 89 750 33 73, że została ona otrzymana przez Zamawiającego. Może się zdarzyć,
że centralnie funkcjonujące zabezpieczenie antyspamowe uzna Państwa adres e-mail za spam
i dokona blokady korespondencji. W ramach prowadzonego rozpoznania rynku Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę. Ofertę należy złożyć w języku polskim.

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 18 grudnia 2023 r.

Wymagania:
V. Sposób obliczenia ceny
Należy podać cenę brutto zgodnie z załączonym formularzem ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia do składania ofert. Podana cena stanowi cenę ryczałtową brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem należnego podatku VAT (brutto) i winna być obliczona na podstawie opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do projektu umowy oraz zapisów projektu umowy. Cena ofertowa brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia zawierać powinna wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.

VI. Sposób wyboru oferty
Kryterium oceny ofert - cena - waga 100%.
1. Za najkorzystniejszą z ofert Zamawiający uzna ofertę o najniższej cenie brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Warmińsko-Mazurski nie dokonuje wpłat zaliczkowych.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków zaproszenia do składania ofert
i zmiany terminu na składanie ofert.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury wyboru Wykonawcy na każdym etapie przed zawarciem umowy bez podania przyczyny (również po złożeniu
i rozpatrzeniu ofert).
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty złożonej po terminie określonym w punkcie I, niekompletnej, złożonej przez Wykonawcę niespełniającego warunków zapytania, niezgodnej z treścią zaproszenia, zawierającą błędy nie będące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi.

Uwaga:
Z ubiegania się o zamówienie wyklucza się Wykonawców znajdujących się na liście osób
i podmiotów objętych sankcjami prowadzonej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835). Oferty osób i podmiotów znajdujące się na ww. liście zostaną odrzucone.

VII. Zawarcie umowy
Zamawiający wyznaczy miejsce i termin zawarcia umowy z Wykonawcą.

VIII. Dodatkowe informacje
1. Dla celów przygotowania oferty Zamawiający umożliwi Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej terenu wykonania prac i dokonania koniecznych prac pomiarowych po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.

2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku rozstrzygnięcia.
3. Informacja o przetwarzaniu Państwa danych osobowych znajduje się na stronie
internetowej Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej pod adresem: http://wm.strazgraniczna.pl/wm/rodo/28503,RODO.html.

IX. Wymogi dotyczące dokumentów obejmujących ofertę i sposobu ich złożenia
Ofertę należy złożyć w postaci wypełnionego i podpisanego przez osobę upoważnioną wzoru Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia do składania ofert. Do formularza ofertowego należy dołączyć podpisaną przez osobę upoważnioną Klauzulę informacyjną RODO stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia do składania ofert.
Formularz ofertowy oraz Klauzula informacyjna RODO muszą być podpisane przez Wykonawcę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym w sposób umożliwiający identyfikację osób, które złożyły podpisy w jego imieniu (np. wraz z imiennymi pieczątkami tych osób).

W przypadku złożenia podpisu przez osoby upoważnione do podpisania oferty należy dołączyć pełnomocnictwo. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania oraz dane mocodawców i pełnomocnika.

Kontakt:
IV. Osoby upoważnienie do kontaktu z ramienia Zamawiającego.
Z wykonawcami upoważniony jest pracownik Sekcji Budownictwa i Obsługi Nieruchomości ppor. SG Andrzej Pawłowski - tel. 89 750 33 73.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.