Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4748z ostatnich 7 dni
23048z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane

Data zamieszczenia: 2023-11-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Różańcowej
ul. Kościelna 2
47-440 Nędza
powiat: raciborski
32 410 20 81, 669 406 416
kancelaria@parafia-nedza.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Nędza
Wadium: ---
Nr telefonu: 32 410 20 81, 669 40
Termin składania ofert: 2023-11-17 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
w ramach przedsięwzięcia
Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku w Nędzy, Ul. Jana Pawła II.
dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - edycja druga.
zapraszamy do składania ofert zaprojektuj i wybuduj dla całości przedsięwzięcia tj.:
1. Planowany zakres prac konserwatorskich, restauratorskich i budowlanych obejmuje izolację ścian fundamentowych, montaż instalacji odgromowej i renowację drzwi zewnętrznych Kościoła Parafialnego pw. MB Różańcowej w Nędzy.
Opis przedmiotu zamówienia:
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi załącznik Nr 2 do Zapytania Ofertowego.
Przedmiotem przedsięwzięcia są prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane obejmujące izolację ścian fundamentowych, montaż instalacji odgromowej i renowację drzwi zewnętrznych Kościoła Parafialnego pw. MB Różańcowej w Nędzy, położonego na działkach nr 270 obręb Nędza.
Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przy współfinansowaniu ze środków Gminy Nędza.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, polegających na powtórzeniu podobnych usług określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Składanie ofert:
Oferty należy składać w Kancelarii Parafialnej do dnia 17.11.2023r. do godz. 10:00
Termin i tryb składania ofert
1)
Ofertę należy:
a)
przesłać pocztą/kurierem na adres Zamawiającego :
Parafia Rzymskokatolicka
pw. Matki Bożej Różańcowej
ul. Kościelna 2
47-440 Nędza
b) lub złożyć w siedzibie Zamawiającego w godz.ch urzędowania kancelarii parafialnej od 10.11.2023 do 17.11.2023r.
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu opatrzonym nazwą:
Oferta na "Wykonanie projektu budowlanego i robót budowlanych w ramach Przedsięwzięcia: Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku w Nędzy, Ul. Jana Pawła II.
- nie otwierać przed 17.11.2023 roku godz. 10:00

Miejsce i termin realizacji:
1.
Termin wykonania zamówienia:
Od dnia podpisania umowy do dnia 15 maja 2024 r.

Wymagania:
Tryb zamówienia:
1)
Zamawiający nie jest zamawiającym w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku (t.j. Dz.U.2023 r. poz. 1605 z późn. zm.).
2)
zamówienie realizowane jest w oparciu o wewnętrzne Procedury Zamawiającego dot. udzielania zamówień współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, zapewniających transparentności wydatkowania pozyskanych środków;
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia i podstawy wykluczenia:
1)
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:
1.
posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2.
posiadania wiedzy i doświadczenia; Zamawiający uzna warunek w zakresie posiadania doświadczenia za spełniony jeżeli wykonawca w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na izolacji ścian fundamentowych, montażu instalacji odgromowej na obiekcie objętym ochroną konserwatorską o kubaturze min. 2500 m3 w ostatnich 7 latach.
2) w zakresie pkt 2 przedstawienie spełniania warunku będzie oświadczenia wykonawcy w Formularzu ofertowym oraz Wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich nazwy, nazwy zadania (projektu) dla którego usługa została wykonana, projektu którego dotyczyły, dat wykonania, podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz udziału publicznych środków krajowych lub wspólnotowych w finansowaniu projektu (wg załącznika nr 4 do Zapytania ofertowego).
Zamawiający zastrzega sobie prawo zbadania prawdziwości przedstawionego oświadczenia poprzez zwrócenie się do podmiotów wskazanych o potwierdzenie wykonania zakresu usługi i jej jakości.
3.
Informacja o podstawach wykluczenia z postępowania
1)
Z postępowania wyklucza się wykonawców:
1.
w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono;
2.
podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania
kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
3.
podmioty wskazane w zał. nr 5
4.
osoby fizyczne, osoby fizyczne będące uprawnione do reprezentowania osób prawnych, osoby prawne , które zostały ukarane za przestępstwa karno-skarbowe lub związane z niewłaściwym wykorzystaniem środków publicznych
2)
Wykonawca w celu wykazania, że nie podlega wykluczeniu z postępowania
1.
złoży dokument z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem otwarcia ofert;
2.
złoży stosowne oświadczenie w załączniku nr 5 do Zapytania ofertowego
3.
złoży stosowne oświadczenie na załączniku nr 6 do Zapytania ofertowego
4.
złoży stosowne oświadczenie na załączniku nr 7 do Zapytania ofertowego
4.
Sposób przygotowania oferty:
1)
Oferent może złożyć tylko jedną ofertę .
2)
Oferta musi zostać złożona w formie papierowej w Kancelarii Parafialnej w nieprzezroczystej, nieuszkodzonej kopercie .
3)
Oferta musi być sporządzona w języku polskim jako wydruk z maszyny do pisania, komputera lub czytelnie inną trwałą techniką w sposób zapewniający jej czytelność i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy,
4)
Ofertę należy zredagować na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
Do oferty należy dołączyć:
1)
aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed terminem otwarcia ofert;
przedmiot zamówienia
2)
pełnomocnictwa udzielanego osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego.
3)
pozostałe załączniki w/g wzorów w załącznikach do Zapytania ofertowego
5.
Opis sposobu obliczania ceny oferty
1)
Zamawiający ustala, że obowiązującym rodzajem wynagrodzenia dla przedmiotowego zamówienia jest wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie z ofertą Wykonawcy.
2)
Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do poniesienia przy realizacji zamówienia wynikające z zapytania ofertowego oraz wszelkie elementy nieprzewidziane bez uwzględnienia, których nie można wykonać zamówienia.
3)
Oferent określi cenę realizacji zamówienia w pełnym zakresie, objętym zapytaniem ofertowym poprzez podanie w formularzu oferty ceny brutto, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, uwzględniającej obowiązujący podatek VAT.
6.
Kryteria oceny ofert , informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty
1)
Zamawiający ustala Kryteria wyboru:
a)
cena brutto
2)
wagi punktowe do poszczególnych kryteriów:
a) cena brutto - waga punktowa kryterium 100 pkt.
ocena w kryterium ,,cena brutto" (Pc) dokonana zostanie wg następującego wzoru:
Pc = (Cbn /Cb) x 100 punktów
gdzie:
Pc - liczba punktów
Cbn - najniższa ze wszystkich ocenianych ofert, cena ofertowa brutto;
Cb - proponowana w danej ofercie cena ofertowa brutto.
3) za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, z największą liczbą punktów.
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską;
3)
Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona;
4)
Otwarcie złożonych w postępowaniu ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego;
5)
Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert;
6)
Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert;
7)
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą;
8)
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców do wyjaśnień treści złożonych ofert.
7.
Przesłanki odrzucenia oferty.
1)
Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:
a)
jest niezgodna z wymaganiami określonymi w niniejszym Zapytaniu ofertowym;
b)
zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na zasadzie oczywistych omyłek rachunkowych bądź błędów rachunkowych;
c)
zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
d)
została złożona po wyznaczonym terminie lub/i w niewłaściwym miejscu;
e)
zaoferowana cena przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę;
f)
wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.
2)
Zamawiający poinformuje Wykonawców o wynikach postępowania.
8.
Ocena ofert informacja o wyborze oferty i unieważnienie postępowania.
1)
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona komisja z ramienia Zamawiającego;
2)
Z wybranym oferentem zostanie zawarta umowa w formie pisemnej pod rygorem nieważności;
3)
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty dla przedmiotowego zamówienia, Zamawiający zamieści stosowną informację stronie internetowej na której opublikowane zostało ogłoszenie;
4)
Zamawiający unieważni postępowanie jeżeli nie wpłynie żadna ważna oferta;
5)
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn;
6)
W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający niezwłocznie zamieści informację na stronie internetowej na której opublikowane zostało ogłoszenie;
7)
W przypadku gdy wybrany wykonawca odstąpi od podpisania umowy z zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
9.
Umowa i warunki zmiany umowy
1)
Projekt umowy stanowi Załącznik nr 8 do niniejszego Zapytania ofertowego.
2)
Zmiany i uzupełnienia postanowień umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron, wyłącznie w formie aneksu sporządzonego na piśmie i podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.
3)
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w następujących przypadkach:
a)
zmiany sposobu spełnienia świadczenia umownego przy zachowaniu co najmniej standardów jakościowych określonych Wymaganiami Zamawiającego;
b)
zmiany w kolejności i terminach wykonywania usług;
c)
zmiany wynikające ze zmiany prawa, np. zmiany stawki VAT.
d)
zmiana terminu wykonywania umowy wynikająca ze zmian wprowadzonych w zakresie rzeczowym.
e)
braku zgody organów władzy administracyjnej i zarządców terenów i sieci uzbrojeniach, bez zgody których realizacja zakresu rzeczowego byłaby niemożliwa
f)
innych przewidzianych przepisami kodeksu cywilnego lub prawa zamówień publicznych.
Zmiana zapytania
1)
Zapytanie ofertowe może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert przewidzianym w zapytaniu ofertowym.
2)
Zmiana zapytania zostanie opublikowana na stronie internetowej na której opublikowane zostało ogłoszenie.
3)
Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.
4)
Treść pytań dotyczących zapytania ofertowego wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego zostanie opublikowana na stronie internetowej na której opublikowane zostało ogłoszenie.

Uwagi:
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Ks. Mariusz Babula - Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Różańcowej w Nędzy z siedzibą w 47-440 Nędza, ul. Kościelna 2, tel.: (32) 410 20 81
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia pt. Oferta na realizację Projektu :Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku w Nędzy, ul. Jana Pawła II.
?
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
?
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
?
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
?
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
?
posiada Pani/Pan:
o
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
o
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
o
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
o
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
?
nie przysługuje Pani/Panu:
?
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
?
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
?
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z umową oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Kontakt:
Osoba do kontaktu z Wykonawcami
Ks. Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej Matki Bożej Różańcowej w Nędzy - Mariusz Babula tel. 32 410 20 81, 669 406 416 adres email : kancelaria@parafia-nedza.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.