Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4748z ostatnich 7 dni
23048z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa materiałów oświetleniowych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa materiałów oświetleniowych

Data zamieszczenia: 2023-11-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: ENEA Wytwarzanie sp. z o.o
Świerże Górne
26-900 Kozienice
powiat: kozienicki
Tel. (48) 6141985
lukasz.sobczyk@enea.pl
https://enea-wytwarzanie.logintrade.net/zapytania_email,1537575,ea71640945a49a6e4f10469cd0fd9af3.html
Województwo: mazowieckie
Miasto: Kozienice
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. (48) 6141985
Termin składania ofert: 2023-11-17 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
KZP-SŁ.2110.26.2023 - DOSTAWA materiałów oświetleniowych
Treść zapytania:
Dzień dobry,
ENEA Wytwarzanie sp. z o. o. zaprasza Państwa do złożenia oferty na przedmiot zamówienia opisany w niniejszym zaproszeniu.
Miejsce oraz warunki dostawy:
Magazyn ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. Świerże Górne, Ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1, 26-900 Kozienice.
Pytania dotyczące zapytania mogą być zadawane tylko i wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i nie powoduje powstania żadnych zobowiązań ze strony Enea Wytwarzanie sp. z o.o. Do niniejszego zapytania zgodnie z art. 133 ust. 1 - ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., - Prawo zamówień publicznych, nie stosuje się przepisów tej ustawy. Do niniejszego zapytania stosuje się natomiast Regulamin Udzielania Zamówień i Zawierania Umów w Enea Wytwarzanie sp. z o.o. - Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 23/2022. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.
W przypadku wybrania Państwa oferty otrzymają Państwo Zamówienie zakupu.
Jednocześnie informujemy, że zastrzegamy sobie prawo do odwołania lub unieważnienia Zapytania ofertowego bez podania przyczyny oraz możliwość przeprowadzenia postępowania uzupełniającego/negocjacji z wybranym Wykonawcą lub Wykonawcami. Wybór Wykonawcy/ów do dalszych negocjacji nie stanowi przyjęcia oferty ani rozstrzygnięcia zapytania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ:
Wykonawca jest związany Ofertą przez okres 30 dni, a bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
UZUPEŁNIENIE DOKUMENTÓW LUB ZŁOŻENIE WYJAŚNIEŃ NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO:
W toku rozpatrywania ważnych ofert, jeżeli jest to konieczne ze względu na potrzebę uzyskania wyjaśnień lub uzupełnienia dokumentów do złożonych ofert, wybór Wykonawcy można poprzedzić wyjaśnieniami potwierdzonymi na piśmie. Wyjaśnienia nie mogą prowadzić do zmiany ceny lub innych danych będących przedmiotem oceny oferty.
WYKLUCZENIE WYKONAWCY:
1) Zamawiający wyklucza Wykonawców z postępowania o udzielenie Zamówienia, jeżeli:
- w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wyrządził stwierdzoną prawomocnym orzeczeniem sądu szkodę Spółce w związku z realizacją zamówienia;
- wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;
- nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert (o ile wadium było wymagane),
- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
- nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
- w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wyrządził szkodę Spółce, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;
- w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wypowiedział Spółce umowę w sprawie zamówienia z przyczyn innych niż wina Spółki lub siła wyższa;
-w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert odmówił zawarcia umowy w sprawie zamówienia po wyborze jego oferty przez Spółkę (w takim przypadku Wykonawca taki podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniach na okres 3 lat);
- otwarto w stosunku do niego likwidację, lub ogłoszono jego upadłość, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;
2) Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
ODRZUCENIE OFERT:
1) Zamawiający odrzuca ofertę w postępowaniu o udzielenie Zamówienia, jeżeli:
- jej treść nie odpowiada treści Zapytania,
- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu,
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
- zawiera błędy w obliczeniu ceny, których nie można poprawić,
- Wykonawca w terminie trzech dni od otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty z Zapytaniem, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty.
- jej treść narusza przepisy prawa powszechnie obowiązującego,
- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
- została złożona po terminie składania ofert,
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA:
1) Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie Zamówienia:
- jeżeli nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu
- jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia,
- w każdym przypadku, jeżeli dalsze prowadzenie postępowania lub jego realizacja nie leży w interesie Zamawiającego.
- jeżeli kierownik zamawiającego nie zatwierdził przedstawionej mu rekomendacji wyboru najkorzystniejszej oferty,
- wystąpiły inne uzasadnione przyczyny;
UWAGA !
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, a wartość oferty przekroczy 50 000,00 zł netto, zobowiązany jest do wypełnienia i przesłania do Zamawiającego Formularza Oferty, który stanowi załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego.
Ofertę sporządza się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada kwalifikowanego podpisu elektronicznego, Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia skanu podpisanego Formularza Oferta z tym zastrzeżeniem, że oryginał Formularza Oferta należy przesłać niezwłocznie na adres Zamawiającego.
W przypadku pojawienia się jakichkolwiek trudności uniemożliwiających złożenie oferty na platformie Logintrade, proszę o kontakt z obsługą Logintrade:
tel. +48 71787-35-34 71787-37-27 71787-37-27
email:helpdesk@logintrade.net
Imię i nazwisko osoby prowadzącej postępowania:
Łukasz Sobczyk
Specjalista ds. Postępowań
Wydział Postępowań
Tel. (48) 6141985
e-mail:lukasz.sobczyk@enea.pl
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. WTYCZKA KATOWA 230V 3P+Z UNISCHUKO BIAŁA 50 szt. część 1
2. OPRAWA TLP 44-2360/P 31-144-5001 DO ZEWNATRZ 20 szt. część 2
3. PRZEWÓD YDYP 450/750V 3X1,5 100 m część 3
4. OPRAWKA VLM 5740 F/B E40 250-400W 50 szt. część 4
5. GNIAZDO HERMETYCZNE NATYNKOWE IP55, IK07 Z UZIEMIENIEM, 2X2P+Z Z PRZYSŁONĄ OCHRONNĄ 30 szt. część 5
6. OPRAWA HIGH BAY LED 150W 4000K 150LM/W IP65 IK 08 MONT. ZAWIESZANA 20 szt. część 6
7. ELEKTRONICZNY UKŁAD ZAPŁONOWY 2X18W T8 50 szt. część 7
8. OPRAWA ULICZNA E40 250W 230V IP65 IIKL. SGS102 63466200 MALAGA I 50 szt. część 8
9. LAMPA HPL-N E40 230V/250W 80 szt. część 9
10. LAMPA HQI-T N/SI E40, 230V, 19 000 LUMENÓW, 10 000H, 4500K 250W 100 szt. część 10
11. LAMPA METALOHALOGENKOWA MASTER HPI-T PLUS 4500K 250W E40 100 szt. część 11
12. ELEKTRONICZNY UKŁAD ZAPŁONOWY 2X58W T8 50 szt. część 12
13. LAMPA LED O PODWYŻSZONEJ MOCY, E40, 30 000H, NAPIĘCIE 230V, 4000K, 5000 LUMENÓW 50 szt. część 13
14. LAMPA MHT LUNA 250W 200 szt. część 14
15. LAMPA MHT LUNA 150W 200 szt. część 15
16. LAMPA SOLARNA ULICZNA 40W BARWA 4000K MONTAŻ ŚCIANA 0001-00015-99867 3 szt. część 16
17. PUSZKA 2K IP55 / IP65 98X98X46 5X2,5-4MM2 Z ZACISKAMI, SZARA 50 szt. część 17
18. DŁAWIK KABLOWY FIBOX PG16 100 szt. część 18
19. DŁAWIK Z PRZECIWNAKRĘTKĄ PG-13,5 100 szt. część 19
20. GNIAZDO NATYNKOWE PODWÓJNE Z UZIEMIENIEM, IP44, BIAŁY CEDAR 30 szt. część 20
21. GNIAZDO POJEDYNCZE HERMETYCZNE 2P+Z AQUANT IP55 30 szt. część 21
22. GNIAZDO PODWÓJNE HERMETYCZNE 2x2P+Z AQUANT IP55 30 szt. część 22
23. OPRAWA ULICZNA 80W LUG MODEL URBINO LUG 10 szt. część 23

Dokument nr: Z33/516915, KZP-SŁ.2110.26.2023

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://enea-wytwarzanie.logintrade.net/zapytania_email,1537575,ea71640945a49a6e4f10469cd0fd9af3.html

Data i godz. rozpoczęcia przyjmowania ofert:
15- 11- 2023 07: 00
Data i godz. zakończenia przyjmowania ofert:
17- 11- 2023 07: 00
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
15- 11- 2023 07: 00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://enea-wytwarzanie.logintrade.net/zapytania_email,1537575,ea71640945a49a6e4f10469cd0fd9af3.html

Wymagania:
Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):
Termin płatności: 30 dni
Miejsce dostawy: siedziba
Koszt transportu: po stronie dostawcy
W związku ze złożeniem oferty oświadczamy, że nie zachodzą wobec nas przesłanki wykluczenia określone w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z zasadami wyrażonymi w ,,Kodeksie Kontrahentów Grupy ENEA" dostępnych na stronie internetowej Spółki* w treści aktualnej na dzień podpisania umowy i zobowiązuje się do ich przestrzegania w relacjach biznesowych z Grupą ENEA w szczególności:
Oświadczam, iż w dniu podpisania umowy nie pozostaje (zgodnie z moją najlepszą wiedzą) w konflikcie interesów mającym lub potencjalnie mogącym mieć wpływ na sposób wykonywania obowiązków umownych, jak również nie są mi znane żadne inne okoliczności mogące wpłynąć na moją rzetelność, bezstronność i jakość wykonywania umowy.
Składając ofertę w niniejszym postępowaniu oświadczam, że zapoznałem się z ww. warunkami zamówienia i akceptuje je bez zastrzeżeń.

Uwagi:
Kryteria oceny oferty
Cena - 100%
Dodatkowe warunki formalne:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla Enea Wytwarzanie sp. z o.o. fabrycznie nowych, nieużywanych, nieregenerowanych wyrobów będących przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego wykonanych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
2. Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych.
3. Dopuszcza się składania ofert częściowych - każda pozycja stanowi odrębną część i będzie indywidualnie rozpatrywana.
4. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
OŚWIADCZENIA WYKONAWCY:
Oświadczam, że oferowane przeze mnie produkty są oryginalne, fabrycznie nowe, nieużywane, nieregenerowane i nie są to zamienniki wyspecyfikowanego w niniejszym zapytaniu asortymentu. Oświadczam, że w przypadku wybrania mojej oferty do realizacji w niniejszym postępowaniu wraz z dostawą dostarczone zostaną bezpłatnie Świadectwa Jakości Producenta wyspecyfikowanego asortymentu.
UWAGA
WARUNKI DODATKOWE ZAMÓWIENIA:
Wykonawca dostarczy fakturę w wersji papierowej: na adres ENEA Wytwarzanie sp. z o.o., Świerże Górne, ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1, 26-900 Kozienice; w wersji elektronicznej na adres faktury.kozienice@enea.pl
Jeśli Wykonawca skorzysta z elektronicznej formy przesyłania faktur - nie przesyła w takim wypadku wersji papierowej dokumentu.
1.Zamówienie zostanie opracowane na podstawie oferty złożonej w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Nr Z33/516915, znak sprawy KZP-SŁ.2110.26.2023.
2.Termin dostawy: do dnia 2023-12-15
3.Dostawa do magazynu Enea Wytwarzanie sp. z o.o. w dni powszednie w godzinach 8.00 - 14.00 na koszt i ryzyko Wykonawcy. Do dostawy należy dołączyć dokument dostawy, na którym należy umieścić numer zamówienia ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.
4.Warunki płatności: Zapłata wynagrodzenia nastąpi w ciągu 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę na adres podany powyżej, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.
Faktura powinna zawierać oznaczenie dokumentu/protokołu odbioru (w szczególności nr dokumentu odbioru i akceptacji zrealizowanych prac) - jeśli dotyczy.
W przypadku gdy termin płatności przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, płatność wynagrodzenia nastąpi w pierwszy dzień roboczy przypadający po tych dniach.
5.Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. 26-900 Kozienice, Świerże Górne ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1, na rzecz której świadczy Pan/Pani usługi, dostawy.
Szczegółowe zapisy dot. administrowania danymi osobowymi i obowiązku informacyjnego dla Kontrahenta znajdują się pod adresem:https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/wytwarzanie/obowiazek-informacyjny .
6.Zamawiający oświadcza, że płatności za wszystkie faktury VAT realizuje z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (split payment).
Szczegółowe zapisy dot. mechanizmu podzielonej płatności (split payment) znajdują się pod adresem https://www.enea.pl/grupaenea/o_grupie/enea-wytwarzanie/split_payment.pdf .
Wykonawca składając ofertę i /lub realizując zamówienie oświadcza, że zapoznał się z zapisami dot. obowiązku informacyjnego oraz mechanizmu podzielonej płatności (split payment) i akceptuje je bez zastrzeżeń.
7.W przypadku niedotrzymania terminów dostawy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w kwocie 0,2% wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy dzień opóźnienia, nie więcej niż 100% łącznej wartości brutto zamówienia. W przypadku opóźnienia dostawy powyżej 30 dni, Zamawiający może odstąpić od umowy (zawartej w wyniku przyjęcia przez Wykonawcę zamówienia) ze skutkiem natychmiastowym (bez wyznaczania dodatkowego terminu), niezależnie od prawa do naliczenia kar, o których mowa w tym punkcie.
W przypadku odstąpienia od umowy (zawartej w wyniku przyjęcia przez Wykonawcę zamówienia) przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10% wartości brutto zamówienia (przez wartość brutto zamówienia Strony traktują łączną wartość wszystkich dostaw określonych w zamówieniu.
8.Wykonawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji liczonej od daty dostawy.W przypadku wystąpienia wad, Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o wadach na piśmie, a Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na swój koszt, w terminie 14 dni od daty powiadomienia. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w uzgodnionym terminie Zamawiający może podjąć własne działania na koszt i ryzyko Wykonawcy, nie tracąc żadnych uprawnień wynikających z gwarancji. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wad, a w przypadku wymiany towaru na nowy, wolny od wad, biegnie od początku.
9. W przypadku dostarczenia towaru w opakowaniach zwrotnych (także bębnów po kablach), koszt zwrotu tych opakowań ponosi w całości Dostawca.
10.Zakazuje się dokonywania przez Wykonawcę cesji należności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Kupiec:

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.