Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4819z ostatnich 7 dni
23159z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie konstrukcji Komory Diagnostyczno-Gaśniczej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie konstrukcji Komory Diagnostyczno-Gaśniczej

Data zamieszczenia: 2023-11-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: ENVIBRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wapienicka 36
43-300 Bielsko-Biała
powiat: Bielsko-Biała
+48 501 065536
w.konieczny@envibra.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/180028
Województwo: śląskie
Miasto: Bielsko-Biała
Wadium: ---
Nr telefonu: +48 501 065536
Termin składania ofert: 2023-11-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE NR POIR.2021.18.KO29
Wykonanie konstrukcji Komory Diagnostyczno-Gaśniczej
Powstaje w kontekście projektu
POIR.01.01.01-00-0814/21 - Stanowisko o wysokim poziomie bezpieczeństwa przeciwpożarowego do testów wibracyjnych modułów i pełnych pakietów bateryjnych pojazdów elektrycznych.

Część 1
Wykonanie konstrukcji

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Skrócony opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów konstrukcyjnych komory złożonych z profili oraz płyt stalowych łączonych w technologii spawania według Dokumentacji Wykonawczej Zamawiającego, a także podzespołów aparatury diagnostyczno-gaśniczej i osprzętu komory.
Szczegółowy opis znajduje się w załączniku ZAPYTANIE OFERTOWE oraz Załączniku nr 5 - Szczegółowy zakres wymagań technicznych

CPV: 44212380-6

Dokument nr: 2023-35007-180028, POIR.2021.18.KO29

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2023-11-20

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2023-11

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
śląskie
Powiat
Bielsko-Biała
Gmina
Bielsko-Biała
Miejscowość
Bielsko-Biała

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
Zgodnie z załącznikiem ZAPYTANIE OFERTOWE
Warunki zmiany umowy
Zgodnie z załącznikiem ZAPYTANIE OFERTOWE
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące Zdolności technicznej lub zawodowej:
1. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie co najmniej 2 dostawy konstrukcji o następujących parametrach techniczno-inżynieryjnych, spełnionych dla każdej ze zrealizowanych dostaw: a. Masa ramy nośnej co najmniej 300kg b. Wymiary ramy co najmniej 2500x2000x500
Weryfikacja warunku będzie oceniana zero-jedynkowo, na podstawie Załącznika nr 7 poprzez ocenę: warunek spełniony / warunek niespełniony. Oferty, które nie spełnią warunku zostaną odrzucone i nie będą podlegały dalszej ocenie.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
1) Załącznik nr 1 - Formularz ofert (wg wzoru Zamawiającego)
2) Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (wg wzoru Za-mawiającego)
3) Załącznik nr 5 - podpisany przez Wykonawcę
4) Załącznik nr 5a - Dokumentacja Wykonawcza Zamawiającego, rysunek techniczny - podpisany przez Wykonawcę
5) Załącznik nr 6 - Umowa o zachowaniu poufności
6) Załącznik nr 7 - Wykaz zrealizowanych dostaw
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
WYKLUCZENIA
1) Z postępowania wykluczeni są Oferenci, którzy są podmiotami powiązanymi z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania w imieniu Za-mawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, polegające w szczegól-ności na:
a) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej;
b) posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnienie funkcji: członka organu zarządzającego lub nadzorczego, prokurenta, pełnomocni-ka;
d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w li-nii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
DODATKOWE WARUNKI
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają łącznie poniższe warunki:
a) akceptują treść niniejszego zapytania ofertowego bez zastrzeżeń - złożenie oferty jest uznawane za akceptację treści zapytania ofertowego
b) złożą kompletną i prawidłowo wypełnioną ofertę
c) spełnią warunki udziału w postępowaniu oraz warunki oferty
2. W razie potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia oferty.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
5. Niniejsze postępowanie ofertowe może zostać odwołane, zakończone bez dokonania wyboru Wykonawcy, a także unieważnione zarówno przed, jak i po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, bez podania przyczyny.
6. Wykonawcy uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługuje im żadne roszczenie z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2023-11-13
Data ostatniej zmiany
2023-11-13 17:05:50

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena - waga 100%, zgodnie z załącznikiem 3 - Ocena oferty

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Wojciech Konieczny
tel.: +48 501 065536
e-mail: w.konieczny@envibra.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.