Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4748z ostatnich 7 dni
23048z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa asortymenyu

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa asortymenyu

Data zamieszczenia: 2023-11-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Pan Kanapka S.C J. Matuszewski D. Andrzejczak
Północna 42
91-425 Łódź
powiat: Łódź
512 100 522
biuro@pankanapka.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/180033
Województwo: łódzkie
Miasto: Łódź
Wadium: ---
Nr telefonu: 512 100 522
Termin składania ofert: 2023-11-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Odbudowa Firmy po pandemii oraz zwiększenie jej odporności na kryzys gospodarczy
Powstaje w kontekście naboru
RPLD.13.01.00-IP.02-10-079/22 - DZIAŁANIE XIII.1: REACT-EU dla przedsiębiorstw

Część 1
Instalacja fotowoltaiczna

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
CZĘŚĆ 1
Instalacja fotowoltaiczna
Wydatek o minimalnych parametrach:
- Panele monokrystaliczne technologia ogniw połówkowych, certyfikowane, sprawność min. 20%, praca w zakr. temperatur -40oC +85oC, rama aluminiowa
- Min. 10-letnia gwarancja mechaniczna, min.10-letnia gwarancja utrzymania 85% mocy
- Trójfazowy Falownik, min. moc DC 10,0 kWp, moc wyjściowa AC 10,0 kW, sprawność min. 90%
- System montażowy pod panele bezpenetracyjny
- Schematy elektryczne, uwzględniające podłączenie paneli do falownika, zabezpieczenia, sposób podłączenia do rozdzielni, karty techniczne, gwarancyjne
- Monitoring instalacji na dedykowanej stronie internetowej. Dane uzysków dziennych, miesięcznych, rocznych.
W przypadkach, gdy w Dokumentacji projektowej Zamawiającego oraz innych dostępnych dla Oferenta dokumentach, opisach lub specyfikacjach, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe a Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności, jakości, parametrów technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.
Zastosowanie materiałów i rozwiązań równoważnych, o których mowa w ust. powyżej, musi skutkować realizacją usługi w sposób zapewniający uzyskanie parametrów technicznych i jakościowych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.
Obowiązek wykazania równoważności spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W razie wątpliwości, co do równoważności poszczególnych elementów, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.

Część 2
Centrala rekuperacyjna

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
CZĘŚĆ 2
Centrala rekuperacyjna
Wydatek o minimalnych parametrach:
- odzysk ciepła min. 80%
- czujnik temperatury
- czujnik ciśnienia
- min. wydajność - 100 m sześciennych na godzinę
- spręż dyspozycyjny min. 100 Pa
W przypadkach, gdy w Dokumentacji projektowej Zamawiającego oraz innych dostępnych dla Oferenta dokumentach, opisach lub specyfikacjach, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe a Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności, jakości, parametrów technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.
Zastosowanie materiałów i rozwiązań równoważnych, o których mowa w ust. powyżej, musi skutkować realizacją usługi w sposób zapewniający uzyskanie parametrów technicznych i jakościowych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.
Obowiązek wykazania równoważności spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W razie wątpliwości, co do równoważności poszczególnych elementów, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.

Część 3
Samochód

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
CZĘŚĆ 3
Samochód
Wydatek o minimalnych parametrach:
- Typ nadwozia Furgon
- Izolacja L2
W przypadkach, gdy w Dokumentacji projektowej Zamawiającego oraz innych dostępnych dla Oferenta dokumentach, opisach lub specyfikacjach, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe a Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności, jakości, parametrów technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.
Zastosowanie materiałów i rozwiązań równoważnych, o których mowa w ust. powyżej, musi skutkować realizacją usługi w sposób zapewniający uzyskanie parametrów technicznych i jakościowych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.
Obowiązek wykazania równoważności spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W razie wątpliwości, co do równoważności poszczególnych elementów, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.

CPV: 09332000-5, 42520000-7, 34136100-0

Dokument nr: 2023-983-180033, 1/KANAPKA/2023

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2023-11-20

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2023-11

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
łódzkie
Powiat
Łódź
Gmina
Łódź-Śródmieście
Miejscowość
Łódź

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
łódzkie
Powiat
Łódź
Gmina
Łódź-Śródmieście
Miejscowość
Łódź

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
łódzkie
Powiat
Łódź
Gmina
Łódź-Śródmieście
Miejscowość
Łódź

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
n/d
Warunki zmiany umowy
1. Informujemy, że powyższe zapytanie nie stanowi oferty zawarcia umowy ani też oferty prowadzenia negocjacji w tym celu i jest skierowane do wielu adresatów.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania bez podania przyczyny.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieskorzystania z otrzymanej oferty bez podania przyczyny oraz do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień.
4. W przypadku zakwalifikowania do dalszego postępowania, wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony indywidualnie.
5. Aneksowanie warunków umowy z wykonawcą jest dopuszczalne pod następującymi warunkami:
a) W zakresie zmiany terminów realizacji usług w przypadku działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w terminie. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani przeciwdziałać, a które uniemożliwia stronom wykonanie w części lub w całości ich zobowiązań, w szczególności: wojna, działania wojenne, działania wrogów zewnętrznych; terroryzm, rewolucję, przewrót wojskowy lub cywilny, wojnę domową; skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych, skażenie radioaktywne, z wyjątkiem tych, które mogą być spowodowane użyciem ich przez Oferenta; klęski żywiołowe, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi; bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż pracownicy Oferenta; inne wydarzenia losowe. Termin wykonania przedmiotu zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o okres niezbędny do usunięcia skutków działania siły wyższej.
b) Nieotrzymania przez zamawiającego dofinansowania.
c) Jeśli oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
d) Gdy postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia.
e) Gdy wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez wyboru oferty.
Zamawiający określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty:
1. zmiana terminu realizacji umowy - gdy zaistnieje inna, niemożliwa wcześniej do przewidzenia okoliczność prawna, ekonomiczna, techniczna, lub wystąpi siła wyższa, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z zamówieniem,
2. zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy,
3. wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy,
Zmiany, o których mowa powyżej dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku przez Wykonawcę i po akceptacji przez Zamawiającego, a ich wprowadzenie wymagać będzie formy pisemnej pod rygorem nieważności. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług podatek akcyzowy, cło, a także inne podatki przewidziane prawem, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru, którego dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując jej wartość bez kwoty podatku.
6. Za uchylanie się od zawarcia umowy z Zamawiającym, na warunkach określonych w ofercie oraz w zapytaniu ofertowym, lub nienależytym wykonaniu Przedmiotu Umowy lub jego części, jak również niedotrzymania terminu wykonania umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% ceny brutto za realizację zamówienia obliczonej na podstawie oferty złożonej przez Zamawiającego .
7. Zapłata kar umownych nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
TAK
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają warunek: posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności. Wykonawca potwierdzi spełnienie warunków udziału w postępowaniu poprzez złożenie oświadczenia (załącznik nr 3).
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają warunek: posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędne do realizacji zamówienia. Wykonawca potwierdzi spełnienie warunków udziału w postępowaniu poprzez złożenie oświadczenia (załącznik nr 3).
Typ
Potencjał techniczny
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają warunek: dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do realizacji zamówienia. Wykonawca potwierdzi spełnienie warunków udziału w postępowaniu poprzez złożenie oświadczenia (załącznik nr 3).
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają warunek: posiadania osób zdolnych do realizacji zamówienia. Wykonawca potwierdzi spełnienie warunków udziału w postępowaniu poprzez złożenie oświadczenia (załącznik nr 3).
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają warunek: znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia. Wykonawca potwierdzi spełnienie warunków udziału w postępowaniu poprzez złożenie oświadczenia (załącznik nr 3).
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
a) Formularz oferty zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania zawierający oświadczenie, że oferowane elementy przedmiotu zamówienia spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w rozdziale II.2.4. Przedmiot zamówienia.
b) Oświadczenie o braku powiązania pomiędzy podmiotami współpracującymi zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
c) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.
d) Karty katalogowe elementów przedmiotu zamówienia lub specyfikacje. Dane zawarte w kartach katalogowych/specyfikacjach będą podstawą do sprawdzenia, czy oferowane elementy spełniają parametry techniczne określone przez Zamawiającego. Ocena spełnienia wymagań odbędzie się na zasadzie spełnia/nie spełnia.
e) Załącznik nr 4: Przeciwdziałanie agresji
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
1. Dopuszcza się możliwości złożenia oferty częściowej.
2. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej.
3. Termin związania ofertą: 90 dni.
4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) Spełniają warunek: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy wymagają takich uprawnień. Wykonawca potwierdzi spełnienie warunków udziału w postępowaniu poprzez złożenie oświadczenia (załącznik nr 3).
b) Spełniają warunek: posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnych do realizacji zamówienia. Wykonawca potwierdzi spełnienie warunków udziału w postępowaniu poprzez złożenie oświadczenia (załącznik nr 3).
c) Spełniają warunek: dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do realizacji zamówienia. Wykonawca potwierdzi spełnienie warunków udziału w postępowaniu poprzez złożenie oświadczenia (załącznik nr 3).
d) Spełniają warunek: posiadania osób zdolnych do realizacji zamówienia. Wykonawca potwierdzi spełnienie warunków udziału w postępowaniu poprzez złożenie oświadczenia (załącznik nr 3)
e) Spełniają warunek: znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia. Wykonawca potwierdzi spełnienie warunków udziału w postępowaniu poprzez złożenie oświadczenia (załącznik nr 3).
f) Nie są powiązani osobowo ani kapitałowo w Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W sytuacji wystąpienia powiązania Wykonawca będzie podlegał wykluczeniu z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.
5. Dokonanie oceny braku przeciwwskazań do udziału w postępowaniu, następowało będzie na podstawie oświadczenia Wykonawcy.
6. Mając na uwadze pozytywny wpływ na politykę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, Zamawiający informuje, że zamówienie lub jego poszczególne części mogą być realizowane przez Wykonawcę lub pracowników (personel) Wykonawcy będącymi osobami niepełnosprawnymi, jednocześnie spełniającymi warunki wskazane w pkt. 4. Więcej informacji pod numerem: 512100522.
7. Mając na uwadze pozytywny wpływ na politykę równouprawnienia płci, Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia lub jego części mogą być realizowane zarówno przez kobiety, jak również mężczyzn (zakres dostaw oraz lokalizacja dostaw, nie wyklucza pracy personelu zarówno męskiego, jak i żeńskiego), którzy spełniają warunki wskazane w pkt.4. Więcej informacji pod numerem: 512100522.
8. Jeżeli złożone wraz z ofertą informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) wówczas Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Uzasadnienie należy złożyć w formie skanu z podpisem Wykonawcy.
9. Termin realizacji zamówienia: do 30.12.2023 r.
10. W sytuacji, gdy cena będzie rażąco niska względem cen rynkowych, które zostały przez Zamawiającego na początku realizacji projektu zbadane i zmierzone, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania oferenta do przedłożenia innych dokumentów, które potwierdzą potencjał oferenta przeprowadzonych dostaw. Za rażąco niską cenę Zamawiający rozumie przypadek, gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od: wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.
11. W takim przypadku Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy, którego oferta będzie zawierała ,,rażąco niską cenę" złożenia wyjaśnień/dokumentów dotyczących ceny. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć wyjaśnienia w formie korespondencji elektronicznej (mail na wskazany przez Wykonawcę adres w ofercie). Niedostarczenie wymaganej dokumentacji skutkować będzie odrzuceniem oferty.
12. Cena całkowita brutto - sposób przyznawania punktacji i obliczenia ceny został opisany w załączniku Zapytanie ofertowe 1KANAPKA2023.pdf w pkt. II.6.
13. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu: a. wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm. 3) i rozporządzeniu 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014 (...).

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2023-11-13
Data ostatniej zmiany
2023-11-13 19:46:32

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Punkty za kryterium ,,całkowita cena brutto" zostaną obliczone wg następującego wzoru:
Całkowita cena brutto oferty najtańszej
-------------------------------------------------------------------- * 60
Całkowita cena brutto oferty badanej
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Czas realizacji:
- Do 7 dni kalendarzowych od podpisania umowy - 30 pkt.
- Od 8 dnia od podpisania umowy do 14 dnia od podpisania umowy - 20 pkt.
- Od 15 dnia od podpisania umowy do 21 dnia od podpisania umowy - 10 pkt.
- Powyżej 22 dni kalendarzowych od podpisania umowy - 0 pkt.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Długość gwarancji:
Okres gwarancji oferty badanej
-------------------------------------------------------------------------- x 10
Najdłuższy oferowany okres gwarancji

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Punkty za kryterium ,,całkowita cena brutto" zostaną obliczone wg następującego wzoru:
Całkowita cena brutto oferty najtańszej
-------------------------------------------------------------------- * 60
Całkowita cena brutto oferty badanej
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Czas realizacji:
- Do 7 dni kalendarzowych od podpisania umowy - 30 pkt.
- Od 8 dnia od podpisania umowy do 14 dnia od podpisania umowy - 20 pkt.
- Od 15 dnia od podpisania umowy do 21 dnia od podpisania umowy - 10 pkt.
- Powyżej 22 dni kalendarzowych od podpisania umowy - 0 pkt.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Długość gwarancji:
Okres gwarancji oferty badanej
-------------------------------------------------------------------------- x 10
Najdłuższy oferowany okres gwarancji

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Punkty za kryterium ,,całkowita cena brutto" zostaną obliczone wg następującego wzoru:
Całkowita cena brutto oferty najtańszej
-------------------------------------------------------------------- * 60
Całkowita cena brutto oferty badanej
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Czas realizacji:
- Do 7 dni kalendarzowych od podpisania umowy - 30 pkt.
- Od 8 dnia od podpisania umowy do 14 dnia od podpisania umowy - 20 pkt.
- Od 15 dnia od podpisania umowy do 21 dnia od podpisania umowy - 10 pkt.
- Powyżej 22 dni kalendarzowych od podpisania umowy - 0 pkt.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Długość gwarancji:
Okres gwarancji oferty badanej
-------------------------------------------------------------------------- x 10
Najdłuższy oferowany okres gwarancji

Kontakt:
Osoby do kontaktu
JACEK MATUSZEWSKI
tel.: 512 100 522
e-mail: biuro@pankanapka.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.