Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4802z ostatnich 7 dni
21605z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z województw:

Wykonanie robót budowlanych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie robót budowlanych

Data zamieszczenia: 2023-11-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA OLEŚNICA
ul. 11 Listopada 24
56-400 Oleśnica
powiat: oleśnicki
tel./fax: 071/3140200/3140204, tel. 071/ 3140215
urzad@olesnica.wroc.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Oleśnica
Wadium: ---
Nr telefonu: tel./fax: 071/314020
Termin składania ofert: 2023-11-17 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych p.n. Remont dogi w miejscowości Cieśle, dz.
66/41 od km 0+131 do km 0+279. Remont zakłada wymianę istniejącej nawierzchni tłuczniowej na odcinku
długości ok. 148 m na nawierzchnię z mieszanki mineralno - bitumicznej (AC11S 50/70 grubości 5 cm) wraz
z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego gr. 26 cm oraz wzmocnieniem podłoża kruszywem
stabilizowanym cementem C1,5/2 gr. 15 cm. Szczegółowy zakres inwestycji został zawarty w przedmiarze.

Dokument nr: BI.7031.3.46.2023

Składanie ofert:
Termin i miejsce składania ofert:
1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 17.11.2023 r. do godz. 10.00 w zamkniętej kopercie w
sekretariacie tut. Urzędu lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres:
Urząd Gminy Oleśnica
ul. 11 Listopada 24
56-400 Oleśnica
z dopiskiem ,,Oferta - Remont drogi w m. Cieśle" oraz nazwą i adresem osoby składającej ofertę.
2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia:
Wykonawca wykona roboty w terminie do jednego miesiąca od dnia zawarcia umowy.

Wymagania:
Procedura:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wszyscy zainteresowani wykonawcy, którzy spełnią wymogi
określone w niniejszym ogłoszeniu, zaakceptują ustalenia zamawiającego oraz złożą ofertę w terminie
określonym w ogłoszeniu. Do udzielenia zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeksu Cywilnego (Dz.U.2023.1610 ze zm.).
V. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania,
2. posiadają wiedzę i doświadczenie,
3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia.
Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczęcią firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 - Cena 100%
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści zło-
żonych ofert.
5. Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie BIP urzędu.
2. Umowa zostanie zawarta w terminie do 30 dni od dnia wyznaczonego na składanie ofert.
3. Postępowanie może zostać unieważnione na każdym etapie bez podania przyczyny.
Wójt Gminy Oleśnica

Kontakt:
Sprawę prowadzi: Anna Pięta
Inspektor ds. zamówień publicznych
tel. 713 140 221
anna.pieta@olesnica.wroc.pl
Dodatkowe informacje:
1. Informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela Referat BI
- tel. 071/ 3140215 - Paweł Łobacz

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.