Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4748z ostatnich 7 dni
23048z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2023-11-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Kutnowski
ul. Kościuszki 16
99-300 Kutno
powiat: kutnowski
tel. (24) 355-47-80
zamowienia.publiczne@powiatkutno.eu
Województwo: łódzkie
Miasto: Kutno
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: tel. (24) 355-47-80
Termin składania ofert: 2023-11-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego pn. Pełnienie nadzoru
inwestorskiego nad dostawą i montażem nowej infrastruktury dźwigowej na potrzeby
Kutnowskiego Szpitala Samorządowego sp. z o.o., Zamawiający zaprasza do złożenia ofert
w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Postępowanie prowadzone
jest bez stosowania
ustawy
z dnia 11 września
2019
roku
Prawo
zamówień
publicznych
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 30 ust. 4 tej ustawy
oraz bez stosowania Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 zł
- załącznik do Zarządzenia Nr 66/2021 Starosty Kutnowskiego z dnia 22 grudnia 2021 roku
(na podstawie § 2 ust. 2 Regulaminu).
I.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi
wykonywanymi w ramach zadania pn. ,,DOSTAWA wraz z montażem nowej infrastruktury
dźwigowej na potrzeby Kutnowskiego Szpitala Samorządowego sp. z o. o." realizowanego
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa infrastruktury w budynku Kutnowskiego
Szpitala Samorządowego sp. z o.o.".
2.
Zadaniem osób pełniących nadzór inwestorski w ramach niniejszego zamówienia będzie
w szczególności wyegzekwowanie od wykonawcy robót budowlanych, objętych nadzorem
inwestorskim wszystkich obowiązków wynikających z umowy na wykonanie robót
budowlanych, w ramach zadania, o którym mowa w pkt. 1.
3.
Zamawiający informuje, iż dokumenty postępowania zmierzającego do wyłonienia wykonawcy
robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim dostępne są na platformie e-
Zamówienia, pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-
dfcef24d-69b6-11ee-9aa3-96d3b4440790 .
4.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres obowiązków Wykonawcy (osób
odpowiedzialnych za świadczenie usługi) zawiera projekt umowy (załącznik nr 3 do zapytania
ofertowego).
5.
Roboty budowlane nad którymi sprawowany będzie nadzór inwestorski, wykonywane będą
w budynku
Kutnowskiego
Szpitala
Samorządowego
zlokalizowanego
pod
adresem
ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno.
6.
Zamawiający wymaga obecności inspektorów nadzoru na terenie budowy w okresie trwania
umowy na roboty budowlane - w zależności od potrzeb i w sposób zapewniający należyte
pełnienie nadzoru, w celu zapewnienia prawidłowej kontroli budowy pod względem zgodności
wykonywanych prac z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robót budowlanych, umową o roboty budowlane wraz z jej ewentualnymi zmianami
- harmonogramem realizacji prac, z zastrzeżeniem iż Zamawiający wymaga obecności
Inspektora nadzoru robót ogólnobudowlanych - Koordynatora inspektorów nadzoru
w liczbie minimum 3 (trzech) pobytów w tygodniu na terenie budowy podczas
wykonywania robót. Każdorazowy pobyt inspektorów nadzoru na terenie budowy musi
być potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy.
7.
Wykonawca nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do wykonywania przedmiotu umowy
z należytą starannością.
8.
Zamawiający nie zapewnia zaplecza Wykonawcy, a godz. pracy Wykonawcy muszą
być dostosowane do godzin pracy wykonawcy robót budowlanych.

CPV: 71248000-8, 71247000-1

Dokument nr: ZP.272.39.2023.PP

Składanie ofert:
VIII. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
1.
Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 listopada 2023 roku
do godz. 10:00.
2.
Ofertę wraz z załącznikami przygotowaną w postaci elektronicznej, w formacie .pdf, .docx,
.doc,
.odt
lub
.jpg,
należy
przesłać
pocztą
elektroniczną
na
adres
e-mail:
zamowienia.publiczne@powiatkutno.eu
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w postaci papierowej w siedzibie
Zamawiającego.
(UWAGA: decyduje data i godz. wpływu oferty do Zamawiającego pocztą elektroniczną,
a nie data jej wysłania)

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN REALIZACJI UMOWY (WYKONANIA ZAMÓWIENIA)
Wykonawca zobowiązany będzie pełnić czynności nadzoru inwestorskiego od dnia podpisania
umowy, aż do zakończenia robót budowlanych objętych nadzorem, przy czym za zakończenie
świadczenia usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego uważa się zorganizowanie i przeprowadzenie
odbioru końcowego robót i ostatecznego finansowego rozliczenia robót budowlanych objętych
nadzorem inwestorskim.
Zakłada się, że wykonawca robót budowlanych, zakończy realizację robót budowlanych (zgłosi
gotowość do odbioru końcowego robót) w terminie do 140 dni od dnia zawarcia umowy
z wykonawcą robót budowlanych.

Wymagania:
OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, INFORMACJA O OFERTACH WARIANTOWYCH ORAZ
INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH
III.
1.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3.Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
IV. INFORMACJE DOTYCZĄCE WADIUM I ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium ani zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
V.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
ICH SPEŁNIANIA
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają na poziomie poniżej
opisanym warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.
Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie.
2.
Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie.
3.
Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie.
4.
Zdolności technicznej lub zawodowej:
opis
sposobu
dokonywania
oceny
spełniania
tego
warunku:
Zamawiający
uzna,
iż Wykonawcy spełniają niniejszy warunek, jeżeli wykażą, że skierują do realizacji zamówienia
następujący zespół osób, tj.:
a) Inspektor nadzoru robót ogólnobudowlanych - Koordynator inspektorów nadzoru
- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, pozwalającymi
na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi
objętymi usługą nadzoru inwestorskiego w zakresie branży budowlanej;
b) Inspektor nadzoru robót elektrycznych - co najmniej jedną osobą posiadającą
uprawnienia
budowlane
do kierowania robotami
budowlanymi w
specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczeń, pozwalające na wykonywanie nadzoru inwestorskiego nad robotami
budowlanymi objętymi usługą nadzoru inwestorskiego w zakresie branży elektrycznej.
Uprawnienia budowlane, o których mowa powyżej w pkt 4 powyżej, powinny być zgodne
z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.) lub inne
ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
pozwalające
na pełnienie
funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego nad
robotami
budowlanymi objętymi przedmiotem zamówienia w danej branży lub też posiadającą ważne
zdobyte w innych państwach równoważne kwalifikacje zawodowe, które zostały uznane
na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji
zawodowych
nabytych
w
państwach
członkowskich
Unii
Europejskiej
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 334) na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
nad robotami budowlanymi objętymi przedmiotem zamówienia w danej branży.
VI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE
OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1.
Zamawiający wyznaczył następujące kryterium oceny ofert:
Lp.KryteriumZnaczenie w %
1Cena100 %
RAZEM:
2.
100 %
Liczba punktów w kryterium Cena zostanie obliczona wg następującego wzoru:
LC =
Cmin
×100 pkt
Cb
gdzie:
LC - oznacza liczbę punktów przyznanych ofercie za kryterium Cena;
Cmin - oznacza Cenę brutto oferty, z oferty z najniższą ceną spośród ocenianych ofert;
Cb
- oznacza Cenę brutto oferty z ocenianej oferty.
Przy obliczaniu liczby punktów Zamawiający zaokrąglał będzie wyniki ostatniego działania
do dwóch miejsc po przecinku (z zastosowaniem reguł matematycznych):
?
w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra ,,5" lub wyższa, wówczas
wartość ulega zaokrągleniu ,,w górę" (to znaczy, że np. wartość 0,155 musi zostać
zaokrąglona do 0,16);
?
w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra ,,4" lub niższa, wówczas
wartość ulega zaokrągleniu ,,w dół" (to znaczy, że np. wartość 0,154 musi zostać
zaokrąglona do 0,15)
3.
Jako najkorzystniejsza, zostanie wybrana oferta, która będzie przedstawiała najkorzystniejszą
cenę, spośród ocenianych ofert, tzn. uzyska największą liczbę punktów za kryterium Cena.
4.
Jeżeli
nie
będzie
można
dokonać
wyboru
oferty
najkorzystniejszej
ze
względu
na to, że zostały złożone dwie lub więcej oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert
dodatkowych.
VII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1.
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, obejmującą całość przedmiotu
zamówienia.
2.Ofertę należy przygotować w języku polskim.
3.Oferta oraz załączone do niej dokumenty, oświadczenia muszą być podpisane przez
Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę oraz załączone do niej dokumenty podpisano
zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze. Jeżeli osoba / osoby
podpisująca(e) ofertę działa / działają na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo musi
zostać załączone do oferty. Podpis osoby uprawnionej / upoważnionej musi pozwalać
na identyfikację jej imienia i nazwiska (np. będzie uzupełniony pieczątką imienną). Z treści
dokumentu pełnomocnictwa winno wynikać uprawnienie do reprezentowania Wykonawcy
w postępowaniu.
4.
Ofertę wraz z załącznikami należy przygotować w postaci elektronicznej, w formacie .pdf,
.docx, .doc, .odt lub .jpg.
5.
Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane
przez osoby uprawnione.
6.
Na ofertę składa się:
a)
Formularz ofertowy przygotowany zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1
do zapytania ofertowego (wolne miejsca w formularzu wypełnia Wykonawca)
podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
W Formularzu ofertowym Wykonawca zobowiązany jest określić w szczególności Cenę
brutto oferty.
Cena brutto oferty musi być wyrażona liczbowo w PLN i podana z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku. Przyjmuje się matematyczną zasadę zaokrąglania trzeciej
liczby po przecinku, tj.:
? w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra ,,5" lub wyższa, wówczas
wartość ulega zaokrągleniu ,,w górę" (to znaczy, że: np. wartość 0,155 musi zostać
zaokrąglona do 0,16);
? w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra ,,4" lub niższa, wówczas
wartość ulega zaokrągleniu ,,w dół". (to znaczy, że: np. wartość 0,154 musi zostać
zaokrąglona do 0,15).
b)
Wykaz
osób,
skierowanych
przez
Wykonawcę
do
realizacji
zamówienia
publicznego (sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego)
wypełniony,
a
następnie
podpisany
przez
osobę
lub
osoby
uprawnione
do reprezentowania Wykonawcy.
UWAGA: składając ofertę do oferty należy dołączyć wypełniony Wykaz osób,
skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (załącznik
nr 2 do zapytania ofertowego).
c)
w przypadku, gdy ofertę lub załączniki do oferty podpisuje osoba, która nie jest wskazana
we właściwym rejestrze do reprezentacji podmiotu lub której samodzielne działanie
w świetle zasad reprezentacji podmiotu wynikających z właściwego rejestru jest
niewystarczające do reprezentacji podmiotu - pełnomocnictwo do reprezentacji
podmiotu składającego ofertę wraz z załącznikami, o ile prawo do reprezentacji tego
podmiotu nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.
3.
Oferta wraz z załącznikami złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, musi
być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zamawiający
dopuszcza:
a)
skan oferty (wraz z załącznikami) sporządzonej w postaci ,,papierowej" i podpisanej
własnoręcznym podpisem; lub
b)
ofertę (wraz z załącznikami) sporządzoną w postaci elektronicznej opatrzoną
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym;
przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
4.
Zamawiający zaleca następujący sposób postępowania przy przesyłaniu oferty:
a)
w temacie przesłanej wiadomości zawierającej ofertę wraz z załącznikami należy
wskazać znak postępowania, tj. ,,ZP.272.39.2023.PP - oferta";
b)
w treści wiadomości należy wskazać pełną nazwę Wykonawcy wraz z numerem telefonu
kontaktowego;
c)
zabezpieczyć ofertę wraz z załącznikami hasłem, tj. podpisaną ofertę wraz
z załącznikami (wszystkie dokumenty, które składa Wykonawca) skompresować
(np. przy użyciu programu: 7-ZIP) do pliku w formacie ZIP zabezpieczonego hasłem
dostępu;
d)
Wykonawca, który zabezpieczył składaną przez siebie ofertę hasłem, przekazuje
hasło dostępu do pliku zawierającego ofertę wraz z załącznikami po upływie
terminu składania ofert, jednak nie później niż w ciągu 60 minut od upływu terminu
na składanie ofert, na adres poczty elektronicznej:
zamowienia.publiczne@powiatkutno.eu
W szczególnych przypadkach, Zamawiający dopuszcza przekazanie hasła przez
Wykonawcę Zamawiającemu drogą telefoniczną;
e)
w przypadku braku przekazania przez Wykonawcę hasła dostępu do pliku zawierającego
ofertę wraz z załącznikami w sposób określony w lit. d, Zamawiający jednokrotnie wezwie
Wykonawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej do przekazania hasła dostępu
do pliku zawierającego ofertę wraz z załącznikami w ciągu 120 minut od wezwania przez
Zamawiającego.
5.
Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem,
że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty
wymagają złożenia oświadczenia Wykonawcy w tym zakresie, podpisanego przez
osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
6.
Zmiany w treści oferty oraz wycofanie oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad
obowiązujących przy składaniu oferty.
7.
Zamawiający informuje, że w przypadku złożenia oferty po terminie wskazanym powyżej, taka
oferta nie będzie rozpatrywana.
8.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
IX. OPIS OKOLICZNOŚCI, W KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY ODRZUCI OFERTĘ WYKONAWCY
LUB UNIEWAŻNI POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1.
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
a)jej treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego;
b)jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;
c)
zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia lub wykonawca
w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego nie złożył wyjaśnień w sprawie wysokości
zaoferowanej ceny;
d)
zawiera błędy w obliczeniu ceny; za błędy w obliczeniu ceny nie uznaje się oczywistych
omyłek rachunkowych, które Zamawiający poprawi z uwzględnieniem konsekwencji
rachunkowych dokonanych poprawek;
e)jest nieważna na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
f)została złożona, przez Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału
w postępowaniu (jeśli były stawiane);
g)
została złożona przez Wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył
obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności, gdy Wykonawca
w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie
wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych
środków dowodowych;
h)
Wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy - jeżeli Zamawiający
wymagał wniesienia wadium;
i)
w przypadku zabezpieczenia oferty hasłem - Wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie,
o którym mowa w pkt VIII ppkt 4 lit. e) zapytania ofertowego, nie prześle w terminie
określonym w pkt VIII ppkt 4 lit. e) zapytania ofertowego, hasła dostępu do pliku
zawierającego ofertę wraz z załącznikami;
j)
zgodnie z art. 7 ust. 3 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
o szczególnych
rozwiązaniach
w zakresie
przeciwdziałania
wspieraniu
agresji
na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023 r.,
poz. 1497 ze zm.) Zamawiający wykluczy Wykonawcę a następnie odrzuci ofertę:
?
wykonawcy oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych
w rozporządzeniu nr 765/2006 i rozporządzeniu nr 269/2014 albo wpisanego na listę
na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
?
wykonawcy oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym
w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 ze zm.) jest osoba
wymieniona
w
wykazach
określonych
w
rozporządzeniu
nr
765/2006
i rozporządzeniu nr 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem
rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie
decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym
mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
?
wykonawcy, oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu
art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U.
z 2023 r. poz. 120 ze zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych
w rozporządzeniu nr 765/2006 i rozporządzeniu nr 269/2014 albo wpisany na listę
lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany
na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej
o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
2.
Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
a)nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
b)wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania
lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było
wcześniej przewidzieć;
c)
postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie
ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3.
Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia w sytuacji,
gdy w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia ofert dodatkowych, zostaną
złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie.
W sytuacji, gdy w wyniku wezwania, o którym mowa wcześniej zostaną złożone oferty
dodatkowe o takiej samej cenie Zamawiający zamiast unieważnić postępowanie może
przeprowadzić negocjacje cenowe, o których mowa w pkt XI ppkt 2 zapytania ofertowego.
X.
OKREŚLENIE
WARUNKÓW ISTOTNYCH
ZMIAN
UMOWY
ZAWARTEJ
W
WYNIKU
PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej - aneksu do umowy, pod rygorem
nieważności.
Katalog przykładowych zmian umowy określa projekt umowy - załącznik nr 3 do zapytania
ofertowego.
XI. INFORMACJE DODATKOWE
1.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do treści niniejszego zapytania
ofertowego lub załączników do niego, przed upływem terminu składania ofert. Zmiany takie
zostaną upublicznione w taki sam sposób jak zapytanie ofertowe.
2.
Zamawiający zastrzega sobie prawo prowadzenia negocjacji w zakresie cen przedstawionych
w ofertach. W przypadku prowadzenia negocjacji cenowych, z negocjacji zostanie spisany
protokół, który podpisują obydwie strony negocjacji.
3.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wystąpienia do Wykonawcy o złożenie wyjaśnień
treści złożonej oferty, w tym w szczególności w zakresie wysokości zaoferowanej ceny oferty.
4.
Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia
postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą
wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający zastrzega sobie prawo
do wezwania do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień
w terminie
przez
lub poprawienia
siebie
lub
wskazanym,
udzielenia
chyba
wyjaśnień
że
oferta
mimo
ich złożenia,
Wykonawcy
uzupełnienia
podlega
odrzuceniu
albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania (postanowienia niniejszego punktu
nie mają zastosowania do Formularza ofertowego (załącznik nr 1 do zapytania
ofertowego).
5.
Jeżeli
Wykonawca
nie
złożył
wymaganych
pełnomocnictw
albo
złożył
wadliwe
pełnomocnictwa, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania do ich złożenia w terminie
przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu
albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
6.
Złożenie oferty nie rodzi po stronie Wykonawcy roszczenia o zawarcie umowy. Zamawiający
zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez wyboru Wykonawcy.

Uwagi:
XII. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W KUTNIE
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 RODO* informuję:
1.
Informacje dotyczące administratora danych
Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będzie Powiat Kutnowski,
siedziba: 99-300 Kutno, ul. Kościuszki 16, Regon: 611016146
Kontakt: tel: 24/ 355-47-80, e-mail: starostwo@powiatkutno.eu
Starosta - organizuje pracę Zarządu Powiatu i Starostwa Powiatowego, kieruje bieżącymi
sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz.
Zarząd Powiatu - organ wykonawczy.
Rada Powiatu - organ stanowiący i kontrolny.
2.
Inspektor ochrony danych
Z Inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Kutnie można skontaktować
się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: abi@powiatkutno.eu lub listownie
na powyżej wskazany adres z dopiskiem ,,Inspektor ochrony danych"
3.
Cel przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz podstawy prawne
Dane oferenta będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego.
Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO
- przepis prawa.
Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Oferenta/ Wykonawcy wyrażona poprzez
akt uczestnictwa w postępowaniu oraz następujące przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit.c RODO):
4.
a)ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny,
b)ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
Okres przechowywania danych
Dane Oferenta/ Wykonawcy pozyskane w związku z postepowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego, przetwarzane będą przez okres 5 lat: od dnia zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia.
5.
Komu przekazujemy Pana / Pani dane osobowe
a)
Dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
mogą
być
przekazywane
wszystkim
zainteresowanym
podmiotom
i
osobom,
gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.
b)
Ponadto odbiorcami Pana/ Pani danych osobowych zawartych w dokumentach
związanych z postępowaniem mogą być podmioty z którymi Administrator zawarł umowy
o powierzenie przetwarzania danych osobowych np. kancelarie prawne.
6.
Przetwarzanie zautomatyzowane
W odniesieniu do Pana/ Pani danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
7.
Uprawnienia przysługujące Oferentowi, związane z przetwarzaniem z danych osobowych
W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego Oferentowi/Wykonawcy przysługują następujące
uprawnienia:
a)prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania kopii,
b)prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c)prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych
nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa
lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
d)
prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą
wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,
e)
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pan/ Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/ Pani dotyczących narusza
przepisy RODO.
8.
Obowiązek podania danych
Podanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o zamówienie publiczne
nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału.
Wynika to stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia, Organizator może żądać
ich podania na podstawie przepisów ustawy Kodeks cywilny.
9.
Klauzula informacyjna dla reprezentantów osób prawnych
znajduje się pod
adresem:
https://bip.powiatkutno.eu/pliki/kutno/pliki/KLAUZULA%20RODO%20DLA%20REPREZENT
ANT%C3%93W%20SP%C3%93%C5%81EK%2021_11_2022.pdf
* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych)

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego: Paweł Pietrusa, Bartłomiej Michalak
oraz Ewelina Marzec, adres e-mail: zamowienia.publiczne@powiatkutno.eu

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.