Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1020z dziś
6555z ostatnich 7 dni
23587z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Świadczenie usług sprzątania

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Świadczenie usług sprzątania

Data zamieszczenia: 2023-11-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Dobrcz
ul. Długa 50
86-022 Dobrcz
powiat: bydgoski
sekretarz@dobrcz.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Dobrcz
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2023-11-17 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Gmina Dobrcz zaprasza do składania ofert na zadanie pod nazwą:
,,Świadczenie usług sprzątania dla Urzędu Gminy w Dobrczu"
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sprzątania pomieszczeń biurowych i socjalnych dla potrzeb Urzędu Gminy w Dobrczu Ul. Długa 50, Ul. Długa 52, Ul. Długa 54 oraz USC Ul. Ogrodowa 2 w okresie od 01-01-2024 do 31-12-2024 r. we wszystkie dni robocze w godz.ch od 7.00 do 15.00
Zakres zamówienia oraz szczegółowy opis zawarty został w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.
3. OPIS WYMAGAŃ:
1) Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących u Zamawiającego przepisów BHP i p.poż.
2) Wykonawca oświadcza, że ponosi odpowiedzialność cywilną w ramach posiadanego ubezpieczenia z tytułu szkód poniesionych przez Zamawiającego w trakcie i w związku z realizacją niniejszego zamówienia.
3) Wykonawca w toku wykonywania usługi zobowiązuje się postępować z należytą starannością, z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonych działań.
4) Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia uchybień w realizacji przedmiotu zamówienia zgłoszonych przez Zamawiającego.
5) Przy wykonaniu usługi zabrania się otwierania szuflad oraz przeglądania dokumentów, a także zakazuje się korzystania z telefonów, komputerów i innych urządzeń technicznych znajdujących się w budynku.
6) Przy wykonaniu usługi Wykonawca obowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie jej wykonania. Informacje te traktowane będą jako poufne.
7) Obowiązek zachowania tajemnicy bezterminowo obejmuje również okres po wykonaniu usługi.
8) Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania wynikającego z wydatków poniesionych w wyniku zaniedbania w/w obowiązków.
9) Zamawiający ma prawo kontroli oraz wydawania instrukcji i poleceń odnoszących się do sposobu sprzątania.
10) Zamawiający zapewni nieodpłatnie wodę i energię elektryczną niezbędną do wykonania usługi.
11) Wykonawca zobowiązuje się zatrudnić do realizacji umowy przez cały okres jej obowiązywania co najmniej 2 osoby na podstawie umowy o pracę. Wykonawca zobowiązuje się ściśle przestrzegać w stosunku do tych osób przepisów prawa pracy
i ubezpieczeń społecznych, szczególnie norm dotyczących czasu pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy
i obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
12) Realizując zadanie publiczne objęte niniejszą umową Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej, osobom ze szczególnymi potrzebami, co najmniej w zakresie określonym przez minimalne wymagania, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240 ze zm.). Brak zapewnienia dostępności, o której mowa w ust. 1 stanowi naruszenie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240 ze zm.).

CPV: 90910000-9, 90919200-4

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć na Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego w terminie -

do dnia 17 listopada 2023 roku do godz. 14:00

(liczy się data i godz. wpływu do Urzędu Gminy Dobrcz) w formie:

o pisemnej (osobiście, listownie) na adres:
Urząd Gminy Ul. Długa 50, 86-022 Dobrcz.

o lub w wersji elektronicznej na e-mail: sekretarz@dobrcz.pl

Miejsce i termin realizacji:
1. Termin wykonania zamówienia: Zamówienie będzie realizowane przez Wykonawcę w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024

Wymagania:
2. Warunki płatności:
1) wynagrodzenie wypłacane będzie przez Zamawiającego sukcesywnie co miesiąc, w terminie do 14 dni, licząc od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT
2) zapłata wynagrodzenia będzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, przy czym za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

5.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT:
1. Do oferty Wykonawca musi załączyć następujące oświadczenia i dokumenty:
a) wypełniony Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego,
b) aktualny odpis właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składani ofert. Dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. Oferta powinna zostać sporządzona z zachowaniem formy pisemnej na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub inną trwałą i czytelna techniką.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian warunków zapytania ofertowego w uzasadnionych przypadkach, a także jego odwołania oraz zakończenia postępowania bez wyboru ofert, w szczególności w przypadku, gdy wartość oferty przekracza wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.
7.OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY
1.Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego łącznej ceny ofertowej brutto.
2.Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Załączniku Nr 1 oraz wzorem umowy określonym w niniejszym zapytaniu - Załącznik Nr 3.
3.Cena podana przez Wykonawcę w ofercie jest ostateczna i nie może podlegać podwyższeniu w toku realizacji zamówienia.
4.Cena musi być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku
(zasada zaokrąglenia - poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).
5.Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich PLN.
6. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Przy wyborze i ocenianiu ofert uznanych za ważne Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

ŁĄCZNA CENA OFERTOWA (BRUTTO) - 100%

7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w Zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza.
8. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie tych Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych w określonym terminie.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.