Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
954z dziś
6488z ostatnich 7 dni
23520z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WYMIANY

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WYMIANY

Data zamieszczenia: 2023-11-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Remontowe PAK SERWIS Sp. z o.o
Przemysłowa 158
62-510 Konin
powiat: Konin
https://pakserwis.logintrade.net/zapytania_email,1537601,e697d05841c02f40b678c0b3e9fc4032.html
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Konin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2023-11-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WYMIANY 123 SZT. NAPĘDÓW 220KV W SE MORY/U2300551/AJ
Treść zapytania:
Wykonanie dokumentacji projektowej wymiany 123 napędów (szacunkowo: odłączników - 57 szt. i uziemników 66 szt.) rozdzielni 220kV SE Mory
Zakres prac:
1.Wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej wraz z danymi gwarantowanymi urządzeń (o wyborze typu i producenta napędu wykonawca zostanie poinformowany po otrzymaniu zamówienia)
2.Uzgodnienie dokumentacji z Zamawiającym (PSE)
3.Wykonanie dokumentacji powykonawczej
4.Sprawowanie nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia
5.Aktualizacja Instrukcji Eksploatacji SE Mory
6.Przeniesienie na Zamawiającego całości autorskich praw majątkowych do mających charakter utworu elementów dokumentacji powstałej w wyniku realizacji przez Wykonawcę jego zobowiązań wynikających z Umowy, w szczególności dokumentacji wykonawczej, powykonawczej oraz aktualizacji Instrukcji Eksploatacji SE Mory (zwanych dalej ,,utworem" lub łącznie ,,utworami"), na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 pr. aut.
Zakres prac w całości do zrealizowania w oparciu o załączone do postępowania materiały przetargowe tj. m.in. SIWZ, odpowiedzi do SIWZ, przywołany standard realizacji etc.
Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z kompletem załączonych materiałów.
Projekty wykonawcze i powykonawcze:
1. Wykonawca opracuje dokumentację projektową (projekt wykonawczy) dla prac objętych zakresem zamówienia i przedłoży Zamawiającemu do uzgodnienia. Uzgodnienie przez Zamawiającego dokumentacji nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za prawidłowość przyjętych rozwiązań technicznych.
2. Rozwiązania projektowe powinny być zgodne z normami przywołanymi w pkt 10 niniejszego OPZ oraz z obowiązującymi przepisami prawa. Rysunki powinny być wykonane z zachowaniem symboli powszechnie stosowanych w Polsce.
3. Projekt wykonawczy i powykonawczy musi zawierać, co najmniej:
- spis zawartości, zakres prac objętych zamówieniem, opis techniczny, zestawienie materiałów,
- rysunki wykonawcze (montażowe) z pokazaniem wykonania połączeń między urządzeniami,
- elementy, detale i przekroje niezbędne do wykonania prac montażowych,
- schematy montażowe obwodów wtórnych i pomocniczych.
4. Podstawą do zatwierdzenia dokumentacji projektowej przez Zamawiającego będą m.in. dostarczone przez Wykonawcę:
- gwarantowane parametry techniczne,
- raporty prób typu stanowiące podstawę do sprawdzenia podanych parametrów,
- deklaracje zgodności z normami i wymaganiami przywołanymi w Standardowej Specyfikacji Technicznej ,,Odłączniki i uziemniki do sieci 110 kV, 220 kV, 400 kV" (udostępnionej na stronie Zamawiającego www.pse.pl w sekcji: Dokumenty/Standardy sieci przesyłowej/Stacje elektroenergetyczne/Obwody pierwotne/Łączniki) oraz certyfikaty zapewnienia jakości dotyczące aparatury, urządzeń i materiałów objętych dostawą.
5. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia nadzoru autorskiego projektanta. Koszty z tym związane Wykonawca zobowiązany jest ująć w cenie ofertowej.
6. Zamawiający wymaga, aby do opracowania dokumentacji technicznej oraz aktualizacji instrukcji eksploatacji Stacji Wykonawca użył poniższego oprogramowania:
- pakietu Office do opisów technicznych wraz z tabelami, zestawieniami i arkuszami kalkulacyjnymi,
- programu AutoCAD do rysunków obwodów pierwotnych, potrzeb własnych, obiektów inżynieryjno-budowlanych, telemechaniki i telekomunikacji,
- programu do projektowania obwodów wtórnych umożliwiającego edycję w formatach *.dxf lub *.dwg.
7. Łącznie z dokumentacją ,,elektroniczną" należy dostarczyć na płytach CD kopie wszystkich użytkowanych przy jej opracowywaniu własnych bibliotek symboli, bloków, menu użytkowników itp. umożliwiających samodzielne aktualizowanie tej dokumentacji przez Zamawiającego.
Istniejąca dokumentacja stacji do wglądu w wersji papierowej na terenie stacji!!!
Autorskie prawa majątkowe:
1. Wykonawca, stosownie do ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej również jako ,,pr. aut.") zobowiązuje się do przeniesienia na Zamawiającego całości autorskich praw majątkowych do mających charakter utworu elementów dokumentacji powstałej w wyniku realizacji przez Wykonawcę jego zobowiązań wynikających z Umowy, w szczególności dokumentacji wykonawczej, powykonawczej oraz aktualizacji Instrukcji Eksploatacji SE Mory (zwanych dalej ,,utworem" lub łącznie ,,utworami"), na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 pr. aut., tj.:
1) utrwalania i zwielokrotniania utworu w całości lub w części, jakimikolwiek środkami, jakąkolwiek techniką i w jakiejkolwiek formie,
2) obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utrwalono utwór, w tym wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału lub egzemplarzy utworu,
3) rozpowszechniania utworu w inny sposób, w tym publicznego wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym także za pomocą połączeń internetowych oraz połączeń opartych na technologiach telefonii komórkowej (w tym umieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego oraz w innych sieciach wewnętrznych Zamawiającego).
2. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do wszelkich opracowań utworów, o których mowa w ust. 1 (w tym ich poszczególnych elementów), tj. prawo zezwalania na rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na polach eksploatacji wskazanych w ust. 1.
3. Prawa, o których mowa w ust. 1 i 2 mogą być przenoszone na inne podmioty bez żadnych ograniczeń, w szczególności ich przenoszenie nie jest ograniczone pod względem celu rozpowszechniania, ani też pod względem czasowym, czy terytorialnym.
4. Wynagrodzenie za przeniesienie praw wskazanych w ust. 1 i 2 zawarte jest w wynagrodzeniu określonym w § 8 ust. 1 Umowy, przy czym Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo wykazać wartość przenoszonych autorskich praw majątkowych jako odrębną pozycję na stosownej fakturze. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu przeniesienia na Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1 i 2 oraz własności nośników, na których utwory utrwalono.
5. Przeniesienie praw wskazanych w ust. 1 i 2 oraz przeniesienie własności nośników, na których utwory utrwalono następuje z chwilą zatwierdzenia przez Zamawiającego z wynikiem pozytywnym protokołu odbioru prac, w ramach których utwór powstał, a w przypadku zmian utworu w okresie rękojmi lub gwarancji - z chwilą przekazania zmienionego utworu Zamawiającemu.
6. Zamawiający, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy, uprawniony jest do korzystania na potrzeby sprawdzenia prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę oraz przeprowadzenia czynności odbiorczych, ze wszelkich utworów przekazanych mu w powyższym celu. Wykonawca zapewnia, że korzystanie z utworów podczas realizacji i na cele Umowy, w szczególności w okresie ewentualnych testów, nie będzie naruszać praw osób trzecich i nie będzie wymagało opłat na rzecz takich osób.
7. Wykonawca zapewnia, że wszystkie utwory będą pozbawione wad prawnych, w szczególności zapewnia, że korzystanie przez Zamawiającego z tych utworów nie będzie naruszało praw osób trzecich w zakresie praw autorskich, praw własności przemysłowej lub innych praw osób trzecich. Wykonawca ponadto gwarantuje, że osoby uprawnione nie będą wykonywały wobec Zamawiającego, jego następców prawnych, licencjobiorców ani osób trzecich działających na zlecenie Zamawiającego, przysługujących im autorskich praw osobistych do utworów, o których mowa w ust. 1.
8. W przypadku zgłoszenia przez osobę trzecią roszczenia związanego z wadą prawną jakiegokolwiek utworu, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o tym fakcie i o takich roszczeniach, a Wykonawca podejmie niezbędne działania mające na celu obronę Zamawiającego lub innego podmiotu uprawnionego w związku z Umową przed roszczeniami i poniesie koszty z tym związane. W szczególności, w przypadku wytoczenia przeciwko Zamawiającemu lub innemu podmiotowi uprawnionemu w związku z Umową powództwa z tytułu naruszenia praw osoby trzeciej, Wykonawca wstąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie pozwanej oraz pokryje wszelkie koszty i odszkodowania związane z obroną przed roszczeniami, w tym potwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu koszty obsługi prawnej zasądzone od Zamawiającego lub innego podmiotu uprawnionego, lub ugody, na której warunki Wykonawca wyraził zgodę.
II. Warunki płatności : przelew 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru.
III. Gwarancje: 80 miesięcy.
IV. Sposób przygotowania oferty.
a) Oferty należy składać z wykorzystaniem platformy zakupowej.
b) TERMIN SKŁADANIA ofert j.n.
c) Dostawca przygotuje ofertę na swój koszt.
d) Wszelkie inne koszty związane z uczestnictwem w niniejszym postępowaniu aż do udzielenia zamówienia ponosi Dostawca.
e) Wraz z ofertą należy dostarczyć wymagane dokumenty dotyczące danych gwarantowanych oferowanych urządzeń (Tabela danych gwarantowanych, Próby typu, certyfikaty, atesty etc.) zgodnie z przywołaną specyfikacją techniczną.
V.Okres związania Ofertą.
Dostawca jest zawiązany ofertą przez okres min 30 dni, a bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
W sytuacji, gdy przeprowadzona zostanie dogrywka w formie negocjacji lub aukcji i Oferent nie zmieni swojej oferty w dogrywce, oferta pozostaje wiążąca w okresie ujętym w niniejszym zaproszeniu.
VI.Wyjaśnienia do Zapytania Ofertowego.
a) Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego - Mariusz Przystański tel. +48 887 830 294.
b) Treść wyjaśnień będzie przekazana e-mailem, faksem lub poprzez aktualizację Zapytania Ofertowego na platformie zakupowej.
d) W przypadku, gdy Dostawca złoży ofertę przed aktualizacją Zapytania Ofertowego, musi ona zostać złożona ponownie.
VII.Zastrzeżenia.
a) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu postępowania zakupowego oraz sposobu jego przeprowadzenia.
b) Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty lub zamknięcia postępowania zakupowego w dowolnym momencie bez wybrania oferty i bez podania przyczyn takiej decyzji.
c) Zamawiający po zakończeniu postępowania zastrzega sobie prawo żądania potwierdzenia złożonej oferty.
VIII. Pozostałe postanowienia.
a) Zamawiający nie zwraca materiałów przesłanych w związku z postępowaniem zakupowym.
b) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
c) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych/równoważnych.
d) Złożenie oferty handlowej jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem treści zaproszenia do składania ofert, Regulaminu korzystania z Platformy Zakupowej dostarczanej przez Logintrade Sp. z o.o. oraz Ogólnych Warunków Świadczenia Usług OWŚU) umieszczonych na stronie internetowej https://www.pakserwis.com.pl/pl/przetargi.
e) Oferta, której treść nie odpowiada treści Zapytania Ofertowego zostanie odrzucona.
f) Zamawiający przewiduje zastosowanie negocjacji handlowych lub aukcji elektronicznej w drugim etapie postępowania.
Osoba do kontaktu pod względem formalnym: Arleta Jaroszewska tel. 63 247 15 22; e-mail: jaroszewska.arleta@pakserwis.com.pl
Wszelkich informacji technicznych udzieli Mariusz Przystański tel. +48 887 830 294; e-mail: przystanski.mariusz@pakserwis.com.pl
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link
1. WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WYMIANY 123 NAPĘDÓW 220KV SE MORY 1 szt.
Dodatkowe warunki formalne:
Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WYMIANY 123 SZT. NAPĘDÓW 220KV W SE MORY/U2300551/AJ"
Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia
Tytuł pytania:
Treść pytania:

Dokument nr: Z370/218802

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://pakserwis.logintrade.net/zapytania_email,1537601,e697d05841c02f40b678c0b3e9fc4032.html

Data i godz. rozpoczęcia przyjmowania ofert:
14- 11- 2023 08: 00
Data i godz. zakończenia przyjmowania ofert:
20- 11- 2023 12: 00
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
20- 11- 2023 11: 00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://pakserwis.logintrade.net/zapytania_email,1537601,e697d05841c02f40b678c0b3e9fc4032.html

Uwagi:
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Kupiec:

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.