Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1020z dziś
6555z ostatnich 7 dni
23587z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Remont pomieszczeń oraz wymiana obróbek blacharskich na budynku

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Remont pomieszczeń oraz wymiana obróbek blacharskich na budynku

Data zamieszczenia: 2023-11-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: ,,Zarządzanie i Obrót Nieruchomościami - Zarządca Spółka z o.o."
ul. Piaski 9
87-800 Włocławek
powiat: Włocławek
tel. 54 413 55 90 do 92 wew. 51
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Włocławek
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 54 413 55 90 do
Termin składania ofert: 2023-11-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Wojska Polskiego 23 we Włocławku, w imieniu której działa zarządca pod firmą: ,,Zarządzanie i Obrót Nieruchomościami - Zarządca Spółka z o.o." z siedzibą Ul. Piaski 9, 87-800 Włocławek , zwaną w dalszym ciągu Zamawiającym, zaprasza do składania ofert.
1. Przedmiot zamówienia:
- ,,Remont pomieszczeń gospodarczych"
- ,,Wymiana obróbek blacharskich na budynku głównym (remont dachu)"

Otwarcie ofert: Miejsce i termin otwarcia ofert:
Miejsce - Wspólnota Mieszkaniowa wc własnym zakresie
6. Zaproszenie do składania ofert oraz przedmiar robót znajdują się do odbioru w siedzibie ,,Zarządca" Sp. z o.o. Ul. Piaski 9, pok. nr 27 oraz na stronie internetowej www.zarzadca.wloclawek.pl/przetargi.

Składanie ofert:
Sposób, miejsce i termin składania ofert:
Dokumenty wyszczególnione w ust. 3 należy umieścić w zaklejonej kopercie i zaadresować:
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Wojska Polskiego 23 wc Włocławku oferta na:
- ,,Remont pomieszczeń gospodarczych" - ,,Wymiana obróbek blacharskich na budynku głównym (remont dachu)"
Miejsce - ,,Zarządca" Spółka z o.o. Ul. Piaski 9, 87 - 800 Włocławek, pok. nr 29 4.2 Termin - do 20.11.2023 r. godz. 12:00

Miejsce i termin realizacji:
Wymagany termin wykonania zamówienia:
-- nie później niż: 31.05.2024 r.

Wymagania:
3. Wymacane dokumenty:
3.1. Wypełniony i podpisany druk oferty,
3.2. Wyceniony i podpisany kosztorys ofertowy, sporządzony na podstawie przedmiaru robót, metodą szczegółową,
3.3. Uprawnienia budowlane w specjalności ogólnobudowlanej osoby odpowiedzialnej za realizację zamówienia wraz z aktualnym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej oraz oświadczenie wykonawcy, że osoba której uprawnienia budowlane zostały załączone do oferty jest zatrudniona przez wykonawcę na zasadach określonych przez Kodeks Pracy lub na podstawie umowy cywilno-prawnej (oświadczenie oryginał),
3.4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
3.5. Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wysławione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
3.6. Referencje potwierdzające doświadczenie wykonywania robót odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia.
ad. 3.3, 3.4, 3.5,3.6 (kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).
Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Wykonawcy.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.