Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4748z ostatnich 7 dni
23048z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa wodomierzy i wdrożenie systemu radiowego odczytu

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa wodomierzy i wdrożenie systemu radiowego odczytu

Data zamieszczenia: 2023-11-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Gubin
ul. Obrońców Pokoju 20
66-620 Gubin
powiat: krośnieński (odrzański)
fax 68 359 16 40, tel. 68 359 16 40
urzad@gminagubin.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Gubin
Wadium: ---
Nr telefonu: fax 68 359 16 40, te
Termin składania ofert: 2023-11-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakres przedmiotu zamówienia:
- Ilość wodomierzy, -200 szt.
- moduły radiowe wodomierzy - 200 szt.
- urządzenie do odczytu i konfiguracji modułów radiowych 1 komplet
- oprogramowanie -1
- szkolenie z zakresu "obsługi dostarczonego systemu"
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest ,,DOSTAWA wodomierzy i wdrożenie systemu radiowego odczytu w Gminie Gubin"
Wymagania:
a)
Dotyczące wodomierzy:
Wodomierze Jednostrumieniowe DN15 1/2" sucho bieżne o gwincie przyłączy 3/4" L110 mm Q3=1,6m3
2
ilość - 10 szt.
-Wodomierze fabrycznie nowe z cechą legalizacyjną w roku dostawy,
-korpus wodomierza wykonany z mosiądzu,
-aktualny atest higieniczny PZH,
-przeznaczony do pracy poziomej (H) lub pionowej (V)
-maksymalna temperatura pracy T=30oC,
-maksymalne ciśnienie robocze P=16 bar,
-liczydło wodomierza hermetyczne, obrotowe, ośmio bębenkowe z dokładnością odczytu min. 1 litr, odporne na zaparowanie.
-blokada obrotu mechanizmu zliczającego przy obrocie o kąt większy niż 360?
-odporność wodomierza na zewnętrzne pole magnetyczne,
-możliwość montażu bezpośrednio na liczydle wodomierza modułu radiowego, w trakcie eksploatacji, bez uszkodzenia cech legalizacyjnych,
-możliwość aktualnego odczytu wzrokowego stanu wodomierza w przypadku uszkodzenia lub awarii nakładki radiowej,
-możliwość rozbudowania o dodatkowe/zamienne urządzenie w przypadku ciężkich warunków odczytu (głębokie, zalane wodą studnie),
b)
Dotyczące wodomierzy:
Wodomierze Jednostrumieniowe DN20 3/4" sucho bieżne o gwincie przyłączy 1" L130 mm Q3=4,0m3/h
ilość - 190 szt.
-Wodomierze fabrycznie nowe z cechą legalizacyjną w roku dostawy,
-korpus wodomierza wykonany z mosiądzu,
-aktualny atest higieniczny PZH,
-przeznaczony do pracy poziomej (H) lub pionowej (V)
-maksymalna temperatura pracy T=50oC,
-maksymalne ciśnienie robocze P=16 bar,
-liczydło wodomierza hermetyczne, obrotowe, ośmio bębenkowe z dokładnością odczytu min. 1 litr, odporne na zaparowanie.
-blokada obrotu mechanizmu zliczającego przy obrocie o kąt większy niż 360?
-odporność wodomierza na zewnętrzne pole magnetyczne,
-możliwość montażu bezpośrednio na liczydle wodomierza modułu radiowego, w trakcie eksploatacji, bez uszkodzenia cech legalizacyjnych,
-możliwość aktualnego odczytu wzrokowego stanu wodomierza w przypadku uszkodzenia lub awarii nakładki radiowej,
-możliwość rozbudowania o dodatkowe/zamienne urządzenie w przypadku ciężkich warunków odczytu (głębokie, zalane wodą studnie),
c)
Moduły radiowe:
-Konstrukcja modułowa (oddzielna od wodomierza),
-montaż modułu na liczydle wodomierza,
-częstotliwość nośna w wolnym od opłat paśmie,
-transmisja danych bezprzewodowa,
-interwał czasowy pomiędzy wysyłkami danych
3
-wymagana klasa szczelności modułu: min. IP65,
-zasilanie modułu: bateria litowa/jonowa o żywotności min. 10 lat wymienna,
-możliwość montażu modułu radiowego, w trakcie eksploatacji, bez uszkodzenia cech legalizacyjnych,
-możliwość aktualnego odczytu wzrokowego stanu wodomierza w przypadku uszkodzenia lub awarii modułu komunikacyjnego,
-Funkcje modułu radiowego:
o
podanie aktualnego wskazania wodomierza w momencie odczytu,
o
podanie informacji o alarmach, w tym:
o użyciu magnesu,
o demontażu modułu radiowego,
o przecieku z podaniem ilości dni w miesiącu,
o stanie baterii,
o przepływie wstecznym,
o
aktualna data (z uwzględnieniem czasu letniego i zimowego oraz lat przestępnych),
o
podanie informacji o przepływach wstecznych,
o
rejestr wskazań licznika z poprzednich 12 miesięcy (wskazanie, przepływ wsteczny)
o
historia alarmów z 12 miesięcy.
o
nr wodomierza,
Ilość - 200 szt.
d)
Urządzenie do odczytu i konfiguracji modułów radiowych:
-odbiornik radiowy zintegrowany na stałe z urządzeniem odczytującym lub komunikujący się za pośrednictwem łącza Bluetooth,
-możliwość podłączenia do odbiornika radiowego dodatkowej anteny samochodowej w celu polepszenia odbioru sygnału i możliwości realizacji odczytów w układzie drive.
-urządzenie do odczytu,
-jedno oprogramowanie do odczytu i konfiguracji modułów radiowych,
-urządzenia kompatybilne z oferowanym systemem radiowym.
-urządzenie generuje plik w formacie .xml zawierający:
nr wodomierza, datę, stan licznika umożliwiający wczytanie przez rachunkowy system Zamawiającego umożliwiając wystawienie dokumentu sprzedażowego. Wg załączanego schematu:
4
5
Ilość - 1 kpl.
e)
Oprogramowanie:
-oprogramowanie w języku polskim,
możliwość importu i eksportu plików w formacie .xml;
-informacja o odczytanych i nieodczytanych licznikach,
-archiwizacja pomiarów z okresu 10 lat,
- dostarczone oprogramowanie ma być kompatybilne (m.in. pod względem komunikcji i wymiany danych z urządzenia z systemem zainstalowanym, fakturowania) umożliwiać rozbudowę istniejącego systemu u Zamawiającego.
Szkolenie dla Zamawiającego dot. obsługi dostarczonego systemu (każdy z uczestników szkolenia (min. 6 osób) musi mieć dostęp w trakcie szkolenia do indywidualnego urządzenia odczytowego).
Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne.
Oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nie noszące śladów uszkodzeń zewnętrznych oraz uprzedniego używania, regenerowania zgodne ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zapytania ofertowym. Dostarczone wodomierze muszą posiadać datę produkcji 2024r. umożliwiając Zamawiającemu wykorzystanie pełnego okresu legalizacyjnego urządzenia.

CPV: 38421000-2, 38410000-2

Składanie ofert:
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie w sekretariacie Urzędu Gminy Gubin do dnia 20.11.2023r., do godz. 10:30 zaadresowanej: Gmina Gubin, Ul. Obrońców Pokoju 20, 66 - 620
W przypadku wysłania ofert za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej, decyduje data i godz. wpływu przesyłki z ofertą do Urzędu Gminy Gubin.
Zamawiający dopuszcza również składanie ofert w formie elektronicznej na adres email: urzad@gminagubin.pl

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie realizowane będzie od dnia podpisania umowy do 31.01.2024r.
MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Obrońców Pokoju 20 66-620 Gubin (Siedziba Gminy Gubin)

Wymagania:
Płatność za zamówienie realizowana będzie na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury PRO Forma z terminem płatności dla Zamawiającego do dnia 15.12.2023r. Dostawa 200szt. wodomierzy wraz z nakładkami radiowymi do dnia 31.01.2024r. (dostarczone w ramach zamówienia wodomierze musza spełnić pełny okres legalizacyjny)
5. KRYTERIA OCENY OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
cena (C) - 100 %
6. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA
1. Płatność za przedmiot zamówienia nastąpi na podstawie przedłożonej faktury PRO FORMA.
2. W przypadku dokonania wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy, udzielenie zamówienia wybranemu Wykonawcy nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a wybranym Wykonawcą.
3. Wykonawca powinien posiadać
a) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych przedmiotem postępowania, jeżeli obowiązujące przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
6
b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny i kadrowy niezbędny do wykonania zamówienia,
ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO UNIEWAŻNIENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO BEZ PODANIA PRZYCZYNY.
7. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
Ofertę sporządzić należy na załączonym druku ,,OFERTA" ( zał.nr.1).
Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem.
Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis: ,,Dostawa wodomierzy i wdrożenie systemu radiowego odczytu w Gminie Gubin"
DOKUMENTY, JAKIE WYKONAWCA POWINIEN ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY
a) wypełniony i podpisany przez wykonawcę formularz OFERTY wg załączonego wzoru - załącznik nr 1.
b) aktualny odpis właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, aktualny na dzień składania ofert.
c) pełnomocnictwo do podpisania oferty składa wykonawca, jeżeli oferta podpisana zostanie przez inne osoby niż wynika to z dokumentów rejestrowych.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.