Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
293z dziś
5204z ostatnich 7 dni
21610z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z województw:

Dostawa i montaż płotków przeciwśniegowych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa i montaż płotków przeciwśniegowych

Data zamieszczenia: 2023-11-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury
ul. Piłsudskiego 2a
28-400 Pińczów
powiat: pińczowski
tel: 41 357 24 24 w. 111
oferty@psck.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Pińczów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel: 41 357 24 24 w.
Termin składania ofert: 2023-11-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
zapraszamy do złożenia oferty cenowej na wykonie zadania pn.: ,,DOSTAWA i montaż płotków przeciwśniegowych na dachu budynku Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury przy ulicy J. Piłsudskiego 2A w Pińczowie"

zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł netto tj. kwoty od jakiej stosuje się Ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych:

1. Opis przedmiotu zamówienia:

a) Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż płotków przeciw śniegowych na dachu budynku Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury przy ulicy J. Piłsudskiego 2A w Pińczowie" zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Łączna długość płotków 200 m. Rodzaj płotków: podwójne rurowe, mocowane na rąbek stojący, pokrycie miedziane.

b) zakres robót - przedmiar robót załącznik nr 1

c) Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia do 50% wartości zamówienia podstawowego

Zaleca się aby wykonawca dokonał wizji lokalnej na miejscu planowanego zadania, celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zapytania, oraz celem uzyskania dodatkowych informacji przydatnych do sporządzenia oferty oraz właściwego wykonania zadania

Dokument nr: PSCK.ZOC-15/2023

Otwarcie ofert: - otwarcie ofert 20.11.2023 r. o godz. 1015
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.11.2023 r. o godz. 10.15 - pokój nr 4 (I piętro) PSCK.

Składanie ofert:
5. Miejsce oraz termin składania i otwarcie ofert:

Oferty należy składać w sekretariacie Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury w Pińczowie, pok. 1 lub mailowo na adres oferty@psck.pl w terminie do dnia 20.11.2023. do godz. 10.00.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin wykonania zamówienia przedmiotu zamówienia oraz okres rękojmi
a) Termin wykonania przedmiotu zamówienia ustala się do dnia 15 grudnia 2023r.

Wymagania:
b) Wymagany okres rękojmi na wykonane roboty budowlane - 24 miesiące. Okres rękojmi na wykonane roboty zaczyna się od daty zakończenia robót potwierdzonych bezusterkowym protokołem odbioru końcowego.
3. Warunki udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty, które spełniają określone warunki:
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4. Opis sposobu przygotowania oferty:

1) Ofertę należy przygotować w formie pisemnej na formularzy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia;
2) Oferta powinna zawierać kosztorys ofertowy;
3) Zaproponowana cena powinna być ceną ryczałtową i zawierać wszystkie koszty zamówienia;
4) Oferta musi być przygotowana w języku polskim, przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięcia bez zostawienia śladów;

5) Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty muszą być podpisane przez osobę (osoby) upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy;

6) Wszystkie naniesione poprawki, korekty błędów, skreślenia w tekście oferty muszą być podpisane przez osobę(y) podpisującą(ce) ofertę;
Cena w ofercie musi być podana cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT;
7) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treść oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert;

8) Na kopercie oferty lub w temacie maila należy zamieścić następujące informacje:

- Nazwę i adres wykonawcy

- Adres Zamawiającego: Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury,
ul. J. Piłsudskiego 2A, 28-400 Pińczów

Opis na kopercie lub w temacie maila: OFERTA na wykonanie zadania: ,,Dostawa i montaż płotków przeciwśniegowych na dachu budynku Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury przy ulicy J. Piłsudskiego 2A w Pińczowie"
w przypadku braku w/w informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.
Oferty otrzymane przez Zamawiającego po w/w wymienionym terminie zostaną zwrócone oferentom bez otwierania.
Ofert nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania pod warunkiem ich dostarczenia pod adres i w terminie przed w/w terminem.

6. Opis kryteriów wyboru oferty i ich znaczenie:

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryterium cena - wybrana zostanie oferta z najniższą ceną brutto: 100%.

7. Wybór oferty oraz informacje o terminie i miejscu podpisania umowy:

1) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów wg. Kryteriów wyboru oferty i będzie odpowiadać zasadom niniejszego zapytania;

2) Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy kopie stosownych uprawnień wraz z zaświadczeniem przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego;

3) Informacje o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana wybranemu wykonawcy telefonicznie.
3. Pozostałe informacje:

1) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania.

2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3) Zamawiający może unieważnić niniejsze postępowanie bez podania przyczyny.

4) Proszę o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych - patrz załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia ofertowego.

Kontakt:
7. Osoby do porozumiewania się w sprawie zamówienia:

Grzegorz Jankowski - tel: 41 357 24 24 w. 111

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.