Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
708z dziś
5468z ostatnich 7 dni
23828z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wymiana podbitki dachowej murłaty w pomieszczeniu budynku

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wymiana podbitki dachowej murłaty w pomieszczeniu budynku

Data zamieszczenia: 2023-11-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zespół Szkół nr 3 im. Tadeusza Rylskiego
ul. Warszawska 20
35-205 Rzeszów
powiat: Rzeszów
Telefon 17 74 83 100
sekretariat@zs3.resman.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon 17 74 83 100
Termin składania ofert: 2023-11-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zapraszamy do złożenia ofert na zadanie pn.: "Wymiana podbitki dachowej murłaty w pomieszczeniu budynku
Zespołu Szkół nr 3 w Rzeszowie".
I. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana uszkodzonej podbitki dachowej murłaty z jednoczesnym wykonaniem nowej podbitki dachowej murłaty w pomieszczeniu budynku ,,B" Zespołu Szkół nr 3 w Rzeszowie.
2. Prace będą prowadzone w pomieszczeniu byłej kotłowni na parterze w budynku ,,B" Zespołu Szkół nr 3 w Rzeszowie i polegają na:
a) zdemontowaniu uszkodzonej podbitki dachowej murłaty o wymiarach 4m x 3,46m
b) wymianie uszkodzonych elementów konstrukcji drewnianej murłaty,
c) wykonaniu nowej podbitki dachowej murłaty,
d) wykonanie konstrukcji szkieletowej do przymocowania płyt wodoodpornych - rodzaj i grubość płyty do ustalenia z Zamawiającym,
e) przymocowaniu wodoodpornych płyty do wykonanej konstrukcji,
f) zabezpieczenie impregnatem płyty OSB przed wilgocią i wodą,
g) zabezpieczeniu istniejących instalacji przed uszkodzeniem podczas wykonywania robót.
3. Informacje techniczne dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać podczas wizji lokalnej przedmiotowego obiektu, która jest warunkiem udziału w postępowaniu (pon. - piątek w godz.ch 8:00-14:00).
4. Wizja lokalna ma na celu szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia i dokonanie niezbędnych pomiarów do prawidłowej wyceny wartości oferty, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny.
5. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku w obrębie wykonywanych prac, w okresie trwania realizacji zadania, aż do momentu zakończenia i odbioru końcowego robót.
6. Prace muszą być prowadzone zgodnie ze: sztuką budowlaną, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i przepisami.
7. Zakup i dostawa materiałów oraz przedstawienie atestów po stronie Wykonawcy.
8. Uporządkowanie pomieszczeń po wykonanych pracach wraz z wywozem odpadów budowlanych i poddanie utylizacji zgodnie z przepisami ustawy o odpadach po stronie Wykonawcy.
9. Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków jakie Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamawianych robót, na co Wykonawca wyraża zgodę i nie będzie występował z roszczeniami.
11. Zamawiający nie dopuszcza zmiany ceny określonej w ofercie w okresie realizacji umowy.

Dokument nr: KG.260.28.2023

Składanie ofert:
IV. Miejsce i termin składania ofert:
1. Oferty należy składać do dnia 20.11.2023 roku do godz. 11:00 na adres: Zespół Szkół Nr 3 im. Tadeusza Rylskiego w Rzeszowie, Ul. Warszawska 20, 35-205 Rzeszów pokój 108 (sekretariat) z dopiskiem " Wymiana murłaty w pomieszczeniu budynku Zespołu Szkół nr 3 w Rzeszowie" oraz ,, Nie otwierać do godz. 11:00 dnia 20.11.2023 r.

Miejsce i termin realizacji:
V. Termin wykonania zamówienia:
Termin realizacji zamówienia do dnia 14.12.2023 roku. Prace będą wykonywane w dni robocze w godz.ch 7:00 -15:00.

Wymagania:
II. Warunki realizacji zamówienia:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
1. Posiadają wiedzę i doświadczenie, dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i kadrowym niezbędnym do wykonania zamówienia oraz posiadają polisę odpowiedzialności cywilnej.
2. Przeprowadzili wizję lokalną pomieszczenia przed złożeniem oferty.
III. Okres gwarancji;
1. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia objęty był 24-miesięcznym okresem gwarancji, licząc od daty odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego stwierdzonego protokołem odbioru bez uwag i zastrzeżeń.
2. Gwarancja obejmuje wszystkie usterki, wady oraz uszkodzenia wykryte podczas poprawnego użytkowania.
3. Gwarant zobowiązany jest do usunięcia wskazanych przez Zamawiającego wad/usterek.
4. Uprawnienia przysługujące Zamawiającemu z tytułu gwarancji nie wyłączają uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady/usterki wynikające z warunków Zapytania Ofertowego oraz przepisów Kodeksu Cywilnego.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zmówienia o wyniku postępowania.
3. Przesłanie informacji o wyborze oferty nie jest traktowane jako zawarcie umowy. Zawarcie umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania bez podania przyczyn w każdym czasie.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5. Zamawiający nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez Wykonawcę w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
7. Oferty nadesłane po terminie oraz zawierające braki formalne nie będą rozpatrywane.
8. Jednocześnie Zamawiający informuje, że fakt złożenia ofert cenowych będących odpowiedzią na zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia z jednym z Oferentów umowy, nawet jeśli jego oferta okaże się najkorzystniejsza.
VI. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w postępowaniu sporządzoną w języku polskim.
2. Wykonawca w składanej ofercie musi umieścić:
2.1. Wypełniony, opieczętowany i podpisany formularz ofertowy,
2.2. Kosztorys/wycena ofertowa przedstawiająca zakres prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, podpisana i opieczętowana,
2.3. Podpisany i opieczętowany projekt umowy,
2.4. Podpisaną i opieczętowaną klauzulę informacyjną c przetwarzaniu danych osobowych.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.