Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4819z ostatnich 7 dni
23159z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wynajem zadaszenia scenicznego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wynajem zadaszenia scenicznego

Data zamieszczenia: 2023-11-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
ul. 2 Pułku "Kraków" nr 22
08-521 Dęblin
powiat: rycki
tel. 261 519 682
m.pajurek@law.mil.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Dęblin
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 261 519 682
Termin składania ofert: 2023-11-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie zaprasza do przedstawienia oferty cenowej
na zabezpieczenie promocji oficerskiej poprzez wynajem zadaszenia scenicznego .
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem proszę o przesłanie oferty cenowej wyłącznie
na formularzu Zamawiającego (załącznik nr 1).
2. Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do zapytania ofertowego -- formularz
ofertowy.

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert 20.11.2023 r. godz. 10:50.

Specyfikacja:
1. Wszelkie informacje dostępne są na stronie: http://bip.law.mil.pl zakładka
przetargi/niepodlegające ustawie.

Składanie ofert:
1. Ofertę należy złożyć pocztą elektroniczną na adres e-mail: m.pajurek@law.mil.pl
2. TERMIN SKŁADANIA ofert upływa dnia 20.11.2023 r. o godz. 10:30.

Miejsce i termin realizacji:
IV. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zadanie nr 1 - 02.12.2023 r. miejsce rozstawienia: plac przed pomnikiem Bohaterskim
Lotnikom Czas pracy zadaszenia: 4 godz. tj. 09.00-13.00
Zadanie nr 2 - 02.12.2023 r. miejsce rozstawienia: plac przed pomnikiem Bohaterskim
Lotnikom Czas pracy zadaszenia: 4 godz. tj. 09.00-13.00
Zadanie nr 3 - 01.12.2023 r i 02.12.2023 r

Wymagania:
3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Zamawiający
dopuszcza możliwość składania ofert częściowych dla zadania 1,2 i 3 tj. odrębnie na
każde zadanie. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w obrębie
poszczególnych zadań.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
5. Komunikacja z wykonawcą, w tym składnie ofert, odbywa się pocztą elektroniczną.
6. Osoba składająca w imieniu Wykonawca ofertę jest zobowiązana wykazać Zamawiającemu
umocowanie do złożenia oferty, poprzez przesłanie kopii odpowiedniego dokumentu. Np.
w przypadku spółki cywilnej może to być umowa spółki cywilnej, a jeżeli z treści umowy spółki
nie wynika stosowne umocowanie danego wspólnika lub wspólników, dla ważności oferty
konieczne jest jej podpisanie przez wszystkich wspólników albo wspólnika umocowanego
w drodze odrębnej uchwały wspólników, stanowiącej załącznik do umowy spółki cywilnej bądź
też przez pełnomocnika.
7. W przypadku, gdy ofertę składa pełnomocnik, do oferty należy załączyć stosowne
pełnomocnictwo (jego kopię, skan) upoważniające do reprezentowania Wykonawcy w
niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
8. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez Wykonawcę
więcej niż jednej oferty, oferty nie zostaną rozpatrzone.
9. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
10. Jeżeli Wykonawca zawrze w ofercie dane w innych jednostkach niż określił to Zamawiający,
wówczas Zamawiający, jeśli będzie to niezbędne w toku postępowania, dokona ich przeliczenia
w tym z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, w zakresie, w jakim to regulują.
11. Zamawiający w każdym przypadku, gdy uzna to za uzasadnione, jest uprawniony do
niewybrania najkorzystniejszej oferty lub unieważnienia (zakończenia) postępowania bez
podania przyczyny, o czym Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty lub do
których wysłane było zapytanie ofertowe.
12. Zamawiający ma prawo nie rozpatrzyć oferty Wykonawców, w stosunku do których otwarto
likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu
upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego. Zamawiający
zweryfikuje powyższe na podstawie informacji zawartych w Centralnej Informacji Krajowego
Rejestru Sądowego dostępnych na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości
https://ekrs.ms.gov.pl (Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru
przedsiębiorców pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym
Rejestrze Sądowym lub na podstawie informacji zawartych w Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej dostępnych na stronie internetowej https://prod.ceidg.gov.pl.
13. Zamawiający nie rozpatrzy oferty niezgodnej z niniejszym zapytaniem.
14. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy wraz z ofertą nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy
złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich
złożenia oferta Wykonawcy nie będzie podlegała rozpatrzeniu. Uzupełnieniu nie podlega sam
formularz ofertowy. Niezłożenie Formularza ofertowego skutkować będzie nierozpatrzeniem
oferty Wykonawcy na dalszym etapie badania ofert.
15. Zamawiający może poprawić w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie;
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek;
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem, niepowodujące istotnych
zmian w treści oferty;
- chyba że mimo ich poprawienia oferta Wykonawcy nie będzie podlegała rozpatrzeniu.
Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o dokonaniu poprawy omyłek Wykonawcę, którego oferta
została poprawiona.
16. Zamawiający może wezwać, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień
dotyczących treści złożonej oferty, oświadczeń, pełnomocnictw lub dokumentów.
17. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
18. Zamawiający informuje, że oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne
i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli
Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one
udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa:
1) przez tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (rozumie się informacje techniczne,
technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość
gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie
są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie
są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub
rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu
utrzymania ich w poufności;
2) stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na Formularzu ofertowym.
W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego podmiotu.
Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były
przez Wykonawcę złożone w oddzielnym pliku z oznakowaniem ,,tajemnica
przedsiębiorstwa";
3) Wykonawca nie może zastrzec w ofertach informacji, dotyczących nazwy (firmy)
Wykonawcy i jego adresu, ceny, terminu wykonania zamówienia publicznego, okresu
gwarancji i warunków płatności.
19. Zawarcie umowy może nastąpić w zwykłej formie pisemnej (z własnoręcznymi podpisami stron
umowy), zgodnie z art. 78 KC, lub w formie elektronicznej poprzez złożenie kwalifikowanego
podpisu elektronicznego [zgodnie z art. 81(1) KC].
20. Do niniejszego postępowania zastosowanie mają w zakresie nieuregulowanym regulamin
zamówień do 130 tys. zł obowiązują w LAW (dostępny na stronie BIP), przepisy Kodeksu
cywilnego (w tym zwłaszcza o formie dokumentowej).
21. Brak odpowiedzi ze strony Zamawiającego na ofertę nigdy nie oznacza jej akceptacji, ani tym
bardziej zawarcia umowy zgodnej z treścią oferty.
3. Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od wyznaczonego terminu składania ofert.
4. Ofertę stanowi:
1) wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego),
2) w przypadku złożenia oferty przez osobę niewymienioną jako upoważnioną
do reprezentowania Wykonawcy w odpowiednim dokumencie rejestracyjnym
(ewidencyjnym) Wykonawcy np. rejestr przedsiębiorców KRS, należy do oferty
dołączyć stosowne pełnomocnictwo,
3) oświadczenia, dokumenty wymagane od Wykonawcy:
- zgodnie z zapisami ujętymi w załączniku nr 1.
III.
KRYTERIA WYBORU OFERTY
1) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans
punktów w kryteriach: cena 100%
2) Przy wyliczaniu poszczególnych wartości należy ograniczyć się do dwóch miejsc po
przecinku
na każdym etapie wyliczenia ceny. W przypadku, gdy parametr miejsca tysięcznego jest
poniżej 5, to parametr setny pozostaje bez zmian, zaś w przypadku, gdy parametr miejsca
tysięcznego wynosi 5 i powyżej, to parametr setny zaokrągla się w górę.

Kontakt:
5. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
1) w sprawach merytorycznych:
w zakresie zadania nr 1 i 2 - Daniel Śmigielski, tel. 261 519 436;
w zakresie zadania nr 3 - Agnieszka Bazyluk, tel. 261 517 248;
2) w sprawach proceduralnych: Maria Magdalena Pajurek, tel. 261 519 682.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.