Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
985z dziś
5744z ostatnich 7 dni
24104z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Sporządzenia raportu kontroli stanu technicznego wybranych konksutrkcji Mostu

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Sporządzenia raportu kontroli stanu technicznego wybranych konksutrkcji Mostu

Data zamieszczenia: 2023-11-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Tczewie
ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew
powiat: tczewski
tel. 58 7734 800 fax.58 7734 803, 58 7734 940
inwestycje@powiat.tczew.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Tczew
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 58 7734 800 fax
Termin składania ofert: 2023-11-16 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Ogłoszenie w sprawie sporządzenia raportu kontroli stanu technicznego wybranych konksutrkcji Mostu Tczewskiego wykonanych w ramach zadania "Przebudowa Mostu Tczewskiego - IIa"
ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczy: sporządzenia raportu z kontroli stanu technicznego wybranych konstrukcji Mostu
Tczewskiego wykonanych w ramach zadania ,,Przebudowa Mostu Tczewskiego - II a"
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie raportu z kontroli stanu technicznego wybranych
konstrukcji Mostu Tczewskiego wykonanych w ramach zadania ,,Przebudowa Mostu
Tczewskiego - II a"
Etap II A przebudowy Mostu Tczewskiego nie został zakończony z powodu wstrzymania
przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków demontażu przęseł Mostu nad
rzeką Wisłą. W momencie wstrzymania robót jedno z tych przęseł ESTB (między filarem od
strony Tczewa a filarem w środku Wisły) zostało całkowicie zdemontowane a drugie przęsło
(między filarem na środku Wisły i pierwszym filarem na drugiej stronie Wisły) zostało
częściowo zdemontowane (od strony filara na środku Wisły). Pozostałą część tego częściowo
zdemontowanego przęsła podpiera od strony rzeki nowa podpora (nazwana PT5'), która jest
konstrukcją tymczasową i z tego względu wymaga prowadzenia określonych czynności
kontrolnych, których celem będzie ocena zagrożenia bezpieczeństwa użytkowania obiektu,
utrzymania go w należytym stanie technicznym, oraz niedopuszczenia do nadmiernego
pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej.
Konstrukcja stalowa - pozostała część niezdemontowanego przęsła ESTB, podparta
tymczasową podporą PT5` zbudowaną w nurcie Wisły.
Należy zbadać poziom rozmycia wokół pali wskazujący na przydatność konstrukcji
do dalszej eksploatacji zgodnie z analizą i prognozą stanu rzeki Wisły i pochodu lodów w
rejonie podpory PT5`.
Kontroli należy poddać stan napięcia stężeń wiatrowych wykonanych na śrubę rzymską na
podporze PT5` oraz ich smarowanie. Należy sprawdzić przemieszczenie poziome łożyska
ślizgowego na podporze PT5`. Kontroli należy również poddać osiadanie podpory PT5` oraz
ugięcie w środku rozpiętości głównej belki nośnej oraz stan narzutu kamiennego wokół
podpory PT5`. Pomiarów należy dokonywać w odniesieniu do wykonanych przez
Wykonawcę sprawdzeń w zinwentaryzowanych geodezyjnie punktach: M01, M02 i M03
(rysunek określający położenie punktów M01, M02 i M03 został załączony do zapytania o
cenę).
prawdzić należy trwałość połączeń spawanych i ogólnego stanu konstrukcji blokady łożysk
na filarze w osi 30 (pierwszym filarze na drugim brzegu Wisły, tj. drugim punkcie podparcia
częściowo zdemontowanego przęsła ESTB).
W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać:
- sprawdzenie stanu ogólnego podpory oraz izbicy (uszkodzenia widoczne gołym
okiem, wynajęcie łódki;
- sprawdzenie połączeń oraz stanu napięcia stężeń wiatrowych (trzeba tam wejść);
- sprawdzenie przesuwu łożyska;
- sprawdzenie osiadania podpory - pomiar geodezyjny (geodeta potrzebny);
- sprawdzenie połączeń spawanych oraz blokad łożyska na filarze w osi 30 (alpinista);
- zbadanie rozmycia wokół podpory oraz pali izbic ( nurek)
- opracowanie formalne
Zamówienie obejmuje wykonanie wszystkich niezbędnych czynności w celu rzetelnej
realizacji zadania wraz ze sporządzeniem pełnego i szczegółowego raportu
z przeprowadzonych czynności.
Przedmiot umowy musi być wykonany w stanie kompletnym, zgodnym z celem, któremu ma
służyć i uwzględniać najnowsze osiągnięcia techniczne w tej dziedzinie.
Postępowanie nie podlega przepisom Prawa Zamówień Publicznych (art. 2 ust. 1 pkt 1
Ustawy z 11 września 2019 r., (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605, 1720), ze względu na wartość
zamówienia szacowaną poniżej 130.000 zł netto.

CPV: 71300000-1

Dokument nr: WI.042.5.2023

Składanie ofert:
5. Miejsce oraz termin składania ofert:
Oferty można składać mailowo na adres: inwestycje@powiat.tczew.pl w terminie
do dnia 16 listopada 2023 r. do godz. 900.

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin wykonania zamówienia: do 15 grudnia 2023 r. od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
Postępowanie prowadzone będzie w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych
(uchwała Zarządu Powiatu Tczewskiego Nr 133/396/2021 z dnia 11 lutego 2021 r.).
3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał doświadczenie w realizacji analogicznych
usług, a mianowicie wykonał, w okresie trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 zamówienie, polegające na wykonaniu
dokumentacji projektowej branży inżynieryjnej. Weryfikacja warunku nastąpi na podstawie
złożonego oświadczenia - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
5. Opis sposobu przygotowania oferty:
Ofertę należy sporządzić na załączonym do niniejszego zapytania ofertowego wzorze
(Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).
Oferta powinna:
- być opatrzona pieczątką firmową Wykonawcy,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP, REGON, KRS, itp.
- być podpisana przez Wykonawcę,
- zawierać cenę realizacji przedmiotu umowy w PLN - w tym cenę netto (bez VAT), wartość
podatku VAT i cenę brutto (z VAT-em).
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Jeśli składający ofertę nie jest płatnikiem podatku VAT, powinien złożyć w tej sprawie
stosowne oświadczenie.
Oferta musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
Do wypełnionego druku oferty (Załącznik nr 1) należy dołączyć wypełniony Załącznik nr 2:
,,Oświadczenie o spełnieniu warunku oraz niepodleganiu wykluczeniu".
Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
Zamawiający dopuszcza możliwość poprawienia oczywistych omyłek w złożonej ofercie
oraz dopuszcza możliwość złożenia wyjaśnień przez Wykonawców na każdym etapie
postępowania w terminie wskazanym przez Zamawiającego, a także uzupełnienia braków
formalnych w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Nieuzupełnienie braków
formalnych spowoduje odrzucenie oferty z przyczyn formalnych.
W przypadku złożenia oferty drogą mailową, wypełnione załączniki powinny być podpisane
i zeskanowane w formacie pdf.
W przypadku oferty przesłanej środkami komunikacji elektronicznej, w tytule wiadomości
należy zapisać: ,,sporządzenie raportu z kontroli stanu technicznego wybranych konstrukcji
Mostu Tczewskiego wykonanych w ramach zadania ,,Przebudowa Mostu
Tczewskiego - II a"".
6. Kryteria oceny ofert:
Nr
Opis kryterium
kryterium
1
Cena za sporządzenie raportu
Znaczenie w %
100
Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty.
Cena (C) - maksymalnie 100 pkt, przy założeniu, że do kryterium zostanie zastosowany
następujący wzór arytmetyczny:
C = Cn/Cb * 100
C - uzyskana ilość punktów za cenę oferty badanej
Cn - najniższa cena z zaoferowanych
Cb - cena w ofercie badanej
7. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę,
któremu zleci wykonanie przedmiotu zapytania ofertowego.
8. Dodatkowe informacje:
1.
Wykonawca
może
powierzyć
wykonanie
części
zadań
podwykonawcy/podwykonawcom.
2.
Zamawiający może wezwać Wykonawcę do:
?
złożenia wyjaśnień dotyczących złożonej oferty,
?
uzupełnienia oferty.
3.
Wykonawca będzie związany ofertą 30 dni od dnia zamieszczenia oferty.
4.
Jeżeli nie nastąpiło unieważnienie postępowania, z Wykonawcą/Oferentem,
którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa o treści
zgodnej z projektowanymi postanowieniami umowy, które stanowią załącznik Nr 3
do zapytania ofertowego.
5.
W przypadku gdy Wykonawca/Oferent, którego oferta została wybrana
za najkorzystniejszą, wycofa się lub uchyla się od zawarcia umowy przez okres dłuższy
niż 7 dni od dnia przekazania umowy, Zamawiający może zawrzeć umowę z oferentem,
którego oferta była następna w kolejności, pod warunkiem, że nie upłynął termin
związania ofertą.
6.
W przypadku złożenia przez oferentów tej ceny ofertowej lub w przypadku
przekroczenia przewidzianego na zadanie budżetu, Zamawiający dopuszcza możliwość
negocjacji ceny z Wykonawcą.
7.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania
bez podania przyczyny w każdym czasie.

Uwagi:
10. Przetwarzanie danych osobowych.
1. Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE. L 119 z 4 maja 2016), dalej zwanego rozporządzeniem Zamawiający
informuje, że:
a) administratorem danych osobowych jest Powiat Tczewski, reprezentowany
przez Starostę Tczewskiego z siedzibą w Tczewie przy ul. Piaskowej 2;
b) kontakt do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: inspektor@powiat.tczew.pl
lub listownie na adres wskazany powyżej;
c) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia w celu
związanym z przeprowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia,
realizowanego w formie zapytania ofertowego, prowadzonego z wyłączeniem stosowania
przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp), na
podstawie uchwały Nr 133/396/2021 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 11 lutego 2021 r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz w celu
archiwizacji na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
18 stycznia 2011 r. w sprawie Instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
d) Wykonawca ma prawo:
dostępu do swoich danych. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art.
15 ust. 1-3 rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający
może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na
celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania;
ich sprostowania lub uzupełnienia. Zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy Pzp wykonanie tego
obowiązku nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia, ani
zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników zgodnie z art. 76 ustawy Pzp;
domagać się ograniczenia przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną
sytuację, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia.
Zgodnie z art. 19 ust. 3 Pzp wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1
rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia
postępowania.
2. Pełna treść klauzuli informacyjnej oraz informacje dotyczące przetwarzania danych
osobowych dla osób wskazanych w złożonej przez Wykonawcę ofercie jest dostępna
u Inspektora Ochrony Danych, bądź na stronie www.bip.powiat.tczew.pl w zakładce Ochrona
danych.
3. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13
lub art. 14 rozporządzenia, wobec osób których dane osobowe bezpośrednio
lub pośrednio pozyskał w celu złożenia oferty w niniejszym postępowaniu.

Kontakt:
9. Osoba do kontaktu:
Dodatkowych informacji udziela Joanna Liban pod numerem telefonu: 58 7734 940
oraz adresem e-mail: inwestycje@powiat.tczew.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.