Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1015z dziś
6549z ostatnich 7 dni
23581z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Przebudowa i remont chodników

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Przebudowa i remont chodników

Data zamieszczenia: 2023-11-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu
al. Brücknera 10
51-410 Wrocław
powiat: Wrocław
71 798 68 90
administracja@lol4.wroc.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: 5.000,00 zł
Nr telefonu: 71 798 68 90
Termin składania ofert: 2023-11-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dyrekcja Liceum Ogólnokształcącego nr XIV we Wrocławiu Al. Brucknera 10, 51-410 Wrocław zaprasza do złożenia oferty na: Przebudowa i remont chodników w Liceum Ogólnokształcącym nr XIV we Wrocławiu dla zamówień o którym mowa w art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2023r., poz. 1605 ze zm.) dla zamówień do 130.000,00 zł (netto).
I. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia ma być wykonany w oparciu o zapisy umowy będącej załącznikiem nr 3 i 4 do zapytania ofertowego.
2. Przedmiot zamówienia opisany jest w załączniku nr 4 do zapytania.

Dokument nr: 3/2023

Składanie ofert:
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: administracja@lol4.wroc.pl , lub poprzez kuriera lub za pośrednictwem Poczty Polskiej lub dostarczona
osobiście na adres Liceum Ogólnokształcące nr XIV,_AI. Brucknera 10, 51-410 Wrocław do dnia 20 listopada 2023 r. do godz. 1000.

Miejsce i termin realizacji:
II. Termin wykonania (wymagany):
Oferent winien wykonać zamówienie w terminie do 18.12.2023 r.

Wymagania:
III. Opis przygotowania oferty:
1. Oferent powinien przygotować ofertę na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania ofertowego (załącznik nr 1).
2. Oferta musi zawierać m.in.:
o datę sporządzenia oferty,
o adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
o czytelny podpis Wykonawcy.
IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego tj.:
1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów- Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie,
2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej -Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie,
3. zdolności technicznej lub zawodowej;
- potwierdzenie warunków odbywa się na podstawie złożonego oświadczenia.
V. Sposób obliczenia ceny
1. Cenę oferty należy podać jako cenę netto oraz cenę brutto, tj. z uwzględnieniem podatku VAT, w złotych polskich. Zarówno ceny jednostkowe, stanowiące podstawę do obliczenia ceny oferty jak i końcowa cena oferty, muszą być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Wyliczone wartości muszą być wyrażone w złotych polskich zgodnie z polskim systemem płatniczym po zaokrągleniu do pełnych groszy (dwa miejsca po przecinku), przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.
3. W celu uniknięcia różnic wynikających z zaokrągleń matematycznych, wyliczenie ceny powinno być sprawdzone w 2 wariantach. Wychodząc od kwoty netto + podatek VAT = kwota brutto oraz od kwoty brutto - podatek VAT = kwota netto. Ma to znaczenie przy wystawianiu faktury, gdzie różnica 1 grosza powoduje, że faktura jest wystawiona nieprawidłowo.
4. Cena ostateczna za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie ustalona na podstawie faktycznie wykonanych dostaw wg stawek przyjętych w Formularzu ofertowym.
5. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z Zapytania ofertowego jak również koszty w niej nieujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.
6. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.
7. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towaru i usług oraz podatku akcyzowym.
8. Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT niezgodnej z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty.
9. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podaną cyfrowo a słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta cena podana słownie.
10. Cena oferty musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z uwzględnieniem podatku VAT, do dwóch miejsc po przecinku.
11. Cena całkowita powinna zawierać w sobie ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę.
12. Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen.
VI. WYMAGANE DOKUMENTY:
1) Wypełniony formularz oferty ,,Oferta" - wg załącznika nr 1 do zapytania.
2) Oświadczenia Oferenta - wg. załącznika nr 2 do zapytania.
3) Pomocniczy przedmiar - Zestawienie kosztów zadania - wg załącznika nr 4 do zapytania.
4) Oświadczenia Oferenta o braku podstaw wykluczenia o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego- wg załącznika nr 5 do zapytania.
5) Dokument potwierdzający umocowanie do podpisania oferty lub Pełnomocnictwo
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 20 listopada 2023 r. a wybór najkorzystniejszej oferty
zostanie ogłoszony po godz. 12.00 informując wykonawców którzy złożyli oferty i na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego.
VI. Kryteria oceny ofert i wybór oferty:
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami: - cena 100%
2. Przyjmuje się, że najwyższą ilość punktów tj. 100, otrzyma cena brutto najniższa wśród cen zawartych w ofertach
2.1. pozostałe oferty zostaną przeliczone proporcjonalnie do najtańszej, punktowane będą w oparciu o następujący wzór:
Cx
gdzie:
A(x) - ilość punktów przyznana ofercie ,,x" za kryterium cena brutto
C - cena brutto najniższa wśród cen zawartych w ofertach - cena oferty najkorzystniejszej
C x - cena brutto zawarta w ofercie ,,x"
Wartość podstawiana do wzoru punktacyjnego, to wartość brutto umowy, określona przez Wykonawcę w punkcie 4 oferty (załącznik nr 1 do Zaproszenia).
2. W cenę muszą być wliczone wszystkie koszty, jakie będzie ponosił Wykonawca w związku z realizacją zamówienia.
3. Nie uwzględnienie tych kosztów przez Wykonawcę nie będzie stanowić podstawy do domagania się Ich pokrycia przez Zamawiającego w późniejszym terminie.
4. Wyboru oferty dokona Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego nr XIV we Wrocławiu Pani Anna Maćkowska.
5. Wybrany oferent zastanie powiadomiony pisemnie i telefonicznie o wyborze oferty w celu ustalenia terminu podpisania umowy.
6. Zamawiający w każdej chwili zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.
IX. Wadium:
1. Zamawiający wymaga od Wykonawców złożenia wadium w wysokości 5.000,00 zł
2. Zamawiający wymaga złożenia wadium w pieniądzu, wadium należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego PKO BP 73 1020 5226 0000 6402 0416 5882.
3. Wadium winno być na koncie Zamawiającego nie później niż przed upływem terminu składania ofert.
4. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
a)zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; b)unieważnienia postępowania.
5. Zamawiający zatrzymuje wadium w sytuacji gdy Oferent odmówi podpisania umowy lub będzie się uchylał od podpisania umowy.
XI. Dodatkowe informacje:
1. Pytania oferentów muszą być formułowane na piśmie w terminie nie późniejszym niż dwa dni przed upływem terminu składania ofert na adres administracja@lol4.wroc.pl
Odpowiedź/odpowiedzi na pytania Zamawiający zamieści na stronie internetowej www.lol4.wroc.pl
2. W przypadku nie złożenia dokumentu potwierdzającego umocowanie do podpisania oferty lub Pełnomocnictwa lub w przypadku złożenia tych dokumentów/dokumentu nieprawidłowych Zamawiający wezwie do ich uzupełnienia lub poprawienia.

Uwagi:
X. RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje że:
1) administratorem danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę jest Zamawiający.
2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Liceum Ogólnokształcącym Nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu ul. Brucknera 10, 51- 410 Wrocław inspektor@coreconsulting.pl
3) przekazane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4) odbiorcami przekazanych danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych,
5) przekazane dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat lub realizacji i trwałości projektu od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących, jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do danych osobowych przekazanych w niniejszym postępowaniu decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) osoba której dane osobowe zostały przekazane w niniejszym postępowaniu posiada:
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych **;
c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
9) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba której dane osobowe zostały przekazane w niniejszym postępowaniu uzna że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
10) nie przysługuje osobie której dane osobowe zostały przekazane w niniejszym postępowaniu:
a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania tych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.