Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
802z dziś
6336z ostatnich 7 dni
23368z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Modernizacja belki i ściany na trybunie Stadionu

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Modernizacja belki i ściany na trybunie Stadionu

Data zamieszczenia: 2023-11-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
ul. Jana Spychalskiego 34
61-553 Poznań
powiat: Poznań
tel. 61 835 79 00 (centrala), 61 835 79 01 (sekretariat), tel.: 509 840 725
p.kremski@posir.poznan.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 61 835 79 00 (c
Termin składania ofert: 2023-11-17 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Nazwa nadana zamówieniu: modernizacja infrastruktury obiektu Stadionu
Miejskiego w Poznaniu przy Ul. Bułgarskiej 17 - noszącego nazwę ENEA Stadion
(dalej: Stadion) - modernizacja belki i ściany na I trybunie (klatka schodowa VIP).
1. Opis przedmiot zamówienia:
modernizacja belki i ściany na I trybunie (klatka schodowa VIP - załącznik nr 3 foto)
Zakres prac:
-oczyszczenie całej powierzchni belki międzyokiennej klatki schodowej VIP na
I trybunie - ok.16m? z zawilgoconego tynku i złuszczonej farby,
- oczyszczenie aluminiowej stolarki okiennej,
- osuszenie całej powierzchni,
- wykonanie tynku renowacyjnego na całej powierzchni,
- wykonanie obudowy ściany z płyt na ruszcie: HPL, poliwęglanowych lub
podobnych, wodoodpornych w kolorze niebieskim (Pantone 286C), na podkonstrukcji
systemowej aluminiowej lub z profili ocynkowanych z pozostawieniem szczeliny
wentylacyjnej min. 2cm pomiędzy obudową a powierzchnią ściany oraz szczelinami
2-5mm pomiędzy płytami obudowy i krawędziami ścian bocznych. Należy
zamontować system umożliwiający wpinanie płyt lub zapewnić zastosowanie
elastycznych łączników, system powinien umożliwiać demontaż płyt obudowy w
celach konserwacyjnych.
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie
z wymaganiami Zamawiającego dotyczącymi dostosowania prowadzenia prac do
charakteru obiektu (załącznik nr 1) oraz wymaganiami BHP dla wykonawcy
(załącznik nr 2), a także obowiązującymi przepisami prawa i przy użyciu własnych
materiałów, sprzętu i narzędzi.

Dokument nr: DGN.220.7.2023

Składanie ofert:
Miejsce, termin oraz sposób składania oferty cenowej:
Oferty wysyłane drogą elektroniczną należy wysyłać na adres e-mail:
p.kremski@posir.poznan.pl.
Oferty w formie papierowej należy składać w sekretariacie Poznańskich Ośrodków
Sportu i Rekreacji przy Ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznań (III p.) z dopiskiem
,,Stadion - modernizacja belki i ściany na I trybunie".
Oferty uznaje się za złożone w terminie, gdy wpłyną na wskazany adres e-mail lub
zostaną złożone w sekretariacie do dnia 17 listopada 2023 r. do godz. 9:00.
Zamawiający ma prawo odrzucić oferty wpływające po wyznaczonym terminie.

Miejsce i termin realizacji:
Wymagany termin wykonania zamówienia: do 8.12.2023 r.
Dokładny termin wykonania przedmiotu zamówienia należy uzgodnić z pracownikiem
POSiR (terminy uzależnione od rozgrywek meczowych lub innych imprez
organizowanych na Stadionie).

Wymagania:
3. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób ich weryfikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:
 zaakceptują warunki Zamawiającego dotyczące wykonania zamówienia
wynikające z niniejszego zapytania ofertowego, w tym wymagania dotyczące
dostosowania prowadzenia prac do charakteru obiektu oraz wymagania BHP,
 posiadają doświadczenie w wykonywaniu podobnych usług - wykonali
należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
minimum dwie usługi o zakresie podobnym do przedmiotowego, o wartości nie
niższej niż 50.000,00 zł brutto (wykonali podobną usługę na obiekcie
sportowym w Polsce o pojemności minimalnej 25 000 osób),
 posiadają specjalistyczny sprzęt do wykonania przedmiotu zamówienia.
Spełnianie warunków udziału w postępowaniu zostanie zweryfikowane na podstawie
pisemnego oświadczenia Oferenta sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik
nr 1 do niniejszego zapytania.
4. Opis kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej: cena
5. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:
Oferta powinna zawierać:
 dane Oferenta,
 cenę netto i brutto wykonania zamówienia,
 pisemne oświadczenie Oferenta o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu wskazanych w pkt 3 powyżej sporządzone wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 1 niniejszego zapytania.
Zamawiający ma prawo odrzucić oferty niekompletne.
Zamawiający wymaga, żeby oferta została opatrzona podpisem Oferenta (w
przypadku sporządzenia oferty w formie dokumentowej Zamawiający wymaga
przesłania skanu oferty opatrzonej podpisem Oferenta, w przypadku sporządzenia
oferty w formie elektronicznej Zamawiający wymaga przesłania oferty opatrzonej
kwalifikowanym podpisem Oferenta).
Zamawiający informuje, iż do wyboru oferty najkorzystniejszej nie mają zastosowania
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie,
przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść dokumentów
zawierających warunki zamówienia. Dokonane w ten sposób uzupełnienie
umieszczone zostanie niezwłocznie na stronie www Zamawiającego. W toku
dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, w tym
wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny. (Do badania rażąco niskiej ceny stosuje
się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych).
Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani jakichkolwiek kosztów
związanych z przygotowaniem oferty przez Wykonawcę, a w szczególności
związanych z przystąpieniem do procesu ofertowego, przygotowaniem i złożeniem
oferty, negocjacji, przygotowaniami do zawarcia umowy. Zamawiający zastrzega
sobie prawo do dowolnego wyboru Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo
do wyłączenia z oceny, ofert o rażąco niskiej cenie. Zamawiający zastrzega sobie
prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.
Zamawiający informuje, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy,
którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia
2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U.
poz. 835)

Uwagi:
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych dla osób
składających oferty w związku z zapytaniami ofertowymi.
1. Informacje dotyczące administratora danych oraz inspektora ochrony
danych
Administratorem Państwa danych osobowych są Poznańskie Ośrodki Sportu i
Rekreacji z siedzibą w Poznaniu przy ul. Spychalskiego 34, kod pocztowy 61-553
Poznań, tel. 61 835 79 01, e-mail: sekretariat@posir.poznan.pl (dalej: my).
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować
pisemnie, kierując korespondencję na powyższy adres z dopiskiem ,,Inspektor
ochrony danych", telefonicznie pod numerem 61 835 79 17 lub mailowo na adres:
iod@posir.poznan.pl
2. Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawne
Będziemy przetwarzali Państwa w celu przeprowadzenia postępowania w trybie
zapytania ofertowego dane ponieważ złożyli nam Państwo ofertę w odpowiedzi na
nasze zapytanie ofertowe.
Państwa dane osobowe pozyskane ze źródeł publicznych (np. stron internetowych)
w celu przesłania Państwu zapytania ofertowego będą przetwarzane na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. e RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej
powierzonej administratorowi) w związku z art. 44 ust. 3 ustawy o finansach
publicznych.
Dane osobowe zawarte w Państwa ofercie (w tym innych dokumentach będących
załącznikami do oferty) będą przetwarzane w celu analizy Państwa oferty i
ewentualnego zawarcia z Państwem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO*
(przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której
dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed
zawarciem umowy).
Ponadto Państwa dane będą przetwarzane na art. 6 ust. 1 lit c RODO (przetwarzanie
jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w
związku z obowiązującymi nas przepisami archiwalnymi.
3. Komu przekazujemy Państwa dane?
Państwa dane pozyskane w związku z zapytaniem ofertowym (w tym zawarte w nich
kwoty) będą po zakończonym postępowaniu publikowane na stronie internetowej
POSiR oraz przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom
(zwracającym się do nas w trybie dostępu do informacji publicznej) gdyż co do
zasady postępowanie o udzielenie zamówienia ze środków publicznych jest jawne.
W przypadku podpisania z Państwem umowy Państwa dane (nazwa firmy) zostaną
umieszczone w ogólnodostępnym rejestrze umów w Biuletynie Informacji Publicznej
Miasta Poznania.
W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Państwa dane dalej (jeśli jest to
konieczne) abyśmy mogli wykonywać nasze usługi.
Możemy przekazywać Państwa dane podmiotom przetwarzającym z którymi
zawarliśmy umowy w szczególności na:
- świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych przez nas systemów
informatycznych,
- korzystanie z serwerów poczty elektronicznej i jej archiwizacji (tzw. hosting poczty
elektronicznej),
- niszczenie dokumentów archiwalnych.
Ponadto odbiorcą Państwa danych mogą być podmioty publiczne, które wykonują
zadania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz bank przez który
będziemy Państwu przekazywać środki finansowe (w przypadku podpisania z
Państwem umowy).
4. Okres przechowywania danych
Państwa dane po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, o
jakim była mowa wcześniej, będą przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres
zgodny z obowiązującymi u nas przepisami archiwalnymi lub do momentu wniesienia
przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania (w przypadku danych
przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
5. Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych
osobowych
Mają Państwo prawo zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do swoich danych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych -
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn
związanych z Państwa szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących
Państwa danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e RODO.
Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych
narusza przepisy RODO.
6. Obowiązek podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Nie jesteście Państwo
zobowiązani do ich podania, ale ich niepodanie będzie skutkowało brakiem
możliwości rozpatrzenia Państwa oferty w toczącym się postępowaniu.
*RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Kontakt:
Osoba upoważniona przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami:
Piotr Kremski, nr tel.: 509 840 725, e-mail: p.kremski@posir.poznan.pl.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.