Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4819z ostatnich 7 dni
23159z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie robót budowlanych w pomieszczeniach Archiwum

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie robót budowlanych w pomieszczeniach Archiwum

Data zamieszczenia: 2023-11-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Archiwum Państwowe w Lublinie
ul. Jezuicka 13
20-950 Lublin
powiat: Lublin
tel. 81 528 61 40 fax: 81 528 61 46, tel. 505025307
kancelaria@lublin.ap.gov.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Lublin
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 81 528 61 40 fa
Termin składania ofert: 2023-11-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe na usługę w zakresie wykonania robót budowlanych w budynku Archiwum
Państwowego w Lublinie.
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usługi polegającej na wykonaniu robót
budowlanych w pomieszczeniach Archiwum Państwowego w Lublinie znajdujących się w części
wschodniej Pałacu Potockich w Radzyniu Podlaskim.
2) Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie usługi zgodnie z Opisem
przedmiotu zamówienia, stanowiącym załączniki nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
3) Wszelkie uzgodnienia na etapie wykonawstwa z Wojewódzkim Konserwatorem
Zabytków w Lublinie oraz z innymi służbami (ew. pełnomocnictwo Zamawiającego) po
stronie Wykonawcy.
4) Zamawiający nie wyraża zgody na realizację przedmiotu zamówienia przez
podwykonawców w zakresie wykonywania instalacji elektrycznych i okablowania
komputerowego.

CPV: 45000000-7, 45312310-3, 45314320-0, 45310000-3

Dokument nr: DAG.26.29.2023

Składanie ofert:
9.
Miejsce i termin składania oferty oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie
muszą dostarczyć Wykonawcy:
1) Ofertę należy złożyć do dnia 20.11.2023 r. do godz. 15.00 w zamkniętej kopercie z
dopiskiem ,,ZAMÓWIENIE PUBLICZNE - DAG.26.29.2023 - NIE OTWIERAĆ" lub
przesłać za pomocą konta ePUAP (/99c15axgvq/SkrytkaESP) lub mailowo na adres
kancelaria@lublin.ap.gov.pl.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia
Rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy na
wykonanie robót budowlanych. Zamawiający otrzymał na prowadzenie ww. przedmiotu
zamówienia Decyzję o pozwoleniu na budowę, w związku z powyższym Wykonawca
zobowiązany jest powołać kierownika budowy do prowadzenia robót budowlanych, który
spełnia wymagania, o których mowa w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochranie
zabytków i opiece nad zabytkami. Termin realizacji zamówienia: 28.12.2023 r.

Wymagania:
Tryb udzielenia zamówienia
Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605). Postępowanie o wartości poniżej 130 000
złotych netto prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego w oparciu o:
1) art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r.
(tj. Dz.U. 2023 poz. 1605),
2) art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. 2019
poz. 869),
3) § 1 ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartość netto poniżej 130 000
złotych, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 13 Dyrektora Archiwum
Państwowego w Lublinie z dnia 18 sierpnia 2023 r., zgodnie z którymi Ustawy nie stosuje
się do zamówień i konkursów, których wartość jest mniejsza od kwoty 130 000 złotych
netto.
Niniejsze zamówienie nie stanowi zobowiązania Archiwum Państwowego w Lublinie do
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oferenci uczestniczą w postępowaniu na
własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tego tytułu.
Informacje dotyczące przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej
Zamawiają wymaga odbycia wizji lokalnej w dniu 16.11.2023 r. o godz. 17:00 (skrzydło
wschodnie Pałacu Potockich ul. Jana Pawła II 2, Radzyń Podlaski).
6.
Podstawy wykluczenia
1) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę:
a) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
? udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa
w art. 258 Kodeksu karnego,
? handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
? o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46
lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
? finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa
w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub
utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania
ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
? o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu
karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
? powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym
mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
? przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307
Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286
Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o
których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo
skarbowe,
? o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego,
b) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza
w
spółce
komandytowej
lub
komandytowo-akcyjnej
lub
prokurenta
prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w lit. a,
c) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio
przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie
w sprawie spłaty tych należności,
d) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia
publiczne,
e) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek,
że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu
zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te
oferty lub wnioski niezależnie od siebie,
f) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego
zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej
samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie
konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie
wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
g) podlegającego wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia
2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
(Dz. U. z 2022 r., poz. 835), tj.:
? Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu
765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie
decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka,
o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego,
? Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z
dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu
269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem
rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na
podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego,
? Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217,
2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę
lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został
wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej
o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
2) Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w pkt 1, 2 i 5, jeżeli
udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:
a) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem,
wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez
zadośćuczynienie pieniężne;
b) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem,
wykroczeniem
lub
swoim
nieprawidłowym
postępowaniem
spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio
z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;
c) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu
postępowaniu, w szczególności:
? zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za
nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,
? zreorganizował personel,
? wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
? utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania
przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
? wprowadził
wewnętrzne
regulacje
dotyczące
odpowiedzialności
i
odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub
standardów.
3) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, brak
podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia musi zostać wykazany
przez każdego z wykonawców.
4) W przypadku polegania przez wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia musi zostać wykazany również dla tych podmiotów.
5) Wykluczenie Wykonawcy następuje:
a) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a-g i pkt 2 ustawy
Prawo zamówień publicznych, na okres 5 lat od dnia uprawomocnienia się
wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w
tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;
b) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h i pkt 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została
skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy Prawo
zamówień publicznych, na okres 3 lat od dnia uprawomocnienia się odpowiednio
wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, wydania
ostatecznej decyzji lub zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia,
chyba że w wyroku lub decyzji został określony inny okres wykluczenia;
c) w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień
publicznych, na okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się
o zamówienia publiczne;
d) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień
publicznych, na okres 3 lat od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą
wykluczenia;
e) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień
publicznych, w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym zaistniało
zdarzenie będące podstawą wykluczenia.
f) w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, na okres trwania
ww. okoliczności.
7.
Informacja o warunkach udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niżej określone
warunki udziału w postępowaniu:
1) w zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym Zamawiający nie
określa minimalnych poziomów zdolności,
2) w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Zamawiający nie określa
minimalnych poziomów zdolności,
3) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający nie określa minimalnych
poziomów zdolności,
4) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający określa minimalne
poziomy zdolności:
a) należyte wykonanie w okresie ostatnich 5 lat licząc wstecz od dnia, w którym
upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
w tym okresie, co najmniej trzech robót polegających na wykonaniu instalacji
elektrycznych (w tym roboty budowlane elektryczne, instalacje okablowania
strukturalnego, komputerowego itp.) o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 PLN
każda w obiekcie posiadającym wpis na listę zabytków nieruchomych (dla robót
rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość co najmniej 100 000,00 PLN
brutto według średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów),
b) wskazanie pracownika, który będzie pełnił funkcję kierownika budowy przy
spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochranie zabytków i opiece nad zabytkami).
8.
Informacja o oświadczeniach oraz podmiotowych środkach dowodowych i innych
dokumentach i oświadczeniach
Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że Wykonawca spełnia
warunki udziału w postępowaniu:
a) przedstawienie usługi wykonanej w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotu, na rzecz którego robota lub usługa została wykonana, przy
czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone
przez podmiot, na rzecz którego usługa została wykonana lub oświadczenie
Wykonawcy,
b) wskazanie pracownika, o którym mowa w pkt 7 ppkt 4 lit. b, przy czym dowodami, o
których mowa będą dokumenty poświadczające przygotowanie do pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności odpowiedniej do
zakresu prowadzonych robót.
2) Warunkiem złożenia oferty jest odbycie wizji lokalnej, co zostanie potwierdzone
stosownym protokołem z odbycia wizji lokalnej.
3) Składając ofertę Wykonawca:
? zobowiązuje się do wykonania zadania zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
określonym w zapytaniu ofertowym, w terminie i na warunkach określonych
w ogłoszeniu,
? zobowiązuje się do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (na
etapie realizacji zamówienia) oraz przedstawienia go niezwłocznie Zamawiającemu
celem zgłoszenia rozpoczęcia robót odpowiednim organom,
? oświadcza, że podane ceny nie podlegają zmianie w okresie obowiązywania oferty
wynoszącym 30 dni,
? oświadcza, że dysponuje niezbędnym sprzętem i materiałami, oraz posiada wiedzę
techniczną i wykfalifikowanych pracowników do realizacji przedmiotu zamówienia,
? oświadcza, że zapoznał się z zakresem prac do wykonania i pozyskał wszelkie
informacje konieczne do prawidłowego zrealizowania zamówienia. Nieznajomość
powyższego stanu nie będzie stanowić przyczyny dodatkowych roszczeń finansowych,
? oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO wobec osób, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał
w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia.
4) Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.
11.
Kryterium wyboru oferty
Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans punktów przyznanych w
oparciu o ,,cenę", której waga wynosi 100%. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty,
które zostaną złożone przez oferentów nie wykluczonych z postępowania i nie podlegające
odrzuceniu. Liczba punktów przyznanych każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie
według poniższego wzoru:
Najniższa cena
------------------------- × 100 pkt × waga kryterium
Cena badanej oferty
Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę punktów. Przy obliczaniu liczby
punktów Zamawiający zaokrąglał będzie wyniki do dwóch miejsc po przecinku
(z zastosowaniem reguł matematycznych).
12.
Informacja dotycząca realizacji zamówienia
Zamawiający niezwłocznie po wyborze oferty z najniższa ceną zawiadomi wyłonionego
Wykonawcę o możliwości realizacji zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do
odstąpienia od realizacji części lub całości zamówienia bez konieczności podania przyczyny.
13.
Wynagrodzenie
Wynagrodzenie za realizację usługi płatne będzie jednorazowo w formie ryczałtu, na
podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty doręczenia
prawidłowo wystawionej faktury.

Uwagi:
14.
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archiwum Państwowe w
Lublinie; dane adresowe: ul. Jezuicka 13, 20-950 Lublin.
2) Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych - Michał Zawada, z którym może Pani/Pan
kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez:
tel. 81 528 61 55, email: kancelaria@lublin.ap.gov.pl lub pisemnie na adres
Administratora danych.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18-19 oraz art.
74-76 ustawy.
5) Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celu
określonego w pkt 19.1.3 tj. zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy, przez 4 lata od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Po tym czasie z danych
będziemy korzystać przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
powszechnie obowiązującego prawa.
6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy.
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8) Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych,
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których
mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy RODO.
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
10.
Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcą
W procesie wykonania przedmiotu zamówienia osobą upoważnioną do kontaktu z
Wykonawcą
jest
Marek
Dąbrowski
-
tel.
505025307,
e-mail:
marek.dabrowski@lublin.ap.gov.pl.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.