Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4802z ostatnich 7 dni
21605z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z województw:

Poprawa nawierzchni drogi wewnętrznej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Poprawa nawierzchni drogi wewnętrznej

Data zamieszczenia: 2023-11-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Głuchołazy
ul. Rynek 15
48-340 Głuchołazy
powiat: nyski
inw@glucholazy.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Głuchołazy
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2023-11-17 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na:
Poprawa nawierzchni drogi wewnętrznej, zlokalizowanej na działce nr 1930/2 - Ul. Tylna w Głuchołazach.

(opisać przedmiot zamówienia: rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych lub ilość, liczba i rodzaj zamawianych dostaw)
Gmina Głuchołazy zwraca się do Wykonawcy o przedstawienie oferty cenowej na realizacje w/w roboty, dostawy, usługi*
Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonane prac rozbiórkowych związanych z frezowaniem istniejącej nawierzchni asfaltowej.
Przygotowanie powierzchni do ułożenia warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego poprzez mechaniczne oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsją na asfaltowa.
Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego.
Zamawiający przyjmuje do poprawy 875 m? powierzchni (wg załącznika)

Uwagi: Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem nawierzchni jezdni na której w których będą wykonywane przedmiotowe roboty budowlane.
Warunki gwarancji: 12 miesięcy od podpisania protokołu odbioru końcowego.

Składanie ofert:
Ofertę Wykonawca może złożyć:

w formie pisemnej na adres: Gmina Głuchołazy, Ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy
w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: inw@glucholazy.pl
Oferta musi być złożona przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy z podaniem ceny jednostkowej* i/ lub ceny za realizację całości przedmiotu zamówienia* w terminie do dnia 17.11.2023r.,

Miejsce i termin realizacji:
Pożądany termin realizacji zamówienia: 20.12.2023r.

Wymagania:
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: cena brutto - 100%.

Istotne warunki umowy lub wzór umowy:

wynagrodzenie ryczałtowe
płatność jednorazowa po wykonaniu przedmiotu zamówienia po uprzednim przeprowadzeniu i spisaniu protokołu odbioru stwierdzającego prawidłowe wykonanie robót płatne do 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.
Wzór umowy

Opis wymagań stawianych Wykonawcy:

- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli obowiązujące przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym do wykonania zamówienia;

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- Zamawiający ma prawo do wykluczenia z postępowania Oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu. Wykluczenie Oferenta będzie jednoznaczne z odrzuceniem złożonej przez niego oferty.
Zamawiający, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym (i ewentualnie innych kryteriów).

Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia na każdym etapie prowadzonego postępowania.

Uwagi:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informuję się, że:

1. Administratorem danych osobowych jest: Burmistrz Głuchołaz;

2. Kontakt z osobą odpowiedzialną w sprawie ochrony danych osobowych - tel. 774092143 adres email iod@glucholazy.pl

3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Na tej podstawie przetwarzane są dane przetwarzane przez Pana /Panią dobrowolnie celem przeprowadzenia postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego;

4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;

5. Dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;

6. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

7.W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do:

1) żądania dostępu do danych dotyczących osoby, której dotyczą,

2) sprostowania danych osobowych,

3) żądania usunięcia danych osobowych,

4) żądania ograniczenia przetwarzania,

5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

6) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

7) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

na podstawie art. 15 RODO, prawo dostępu do swoich danych osobowych, zgromadzonych przez Zamawiającego w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str.1) zwanego dalej RODO, informujemy:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Głuchołaz;
sposoby kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Gminie Głuchołazy:

adres korespondencyjny 48-340 Głuchołazy, ul. Rynek 15, tel. 77 40 92 142;

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz c) unijnego rozporządzenia RODO w związku z procesem rekrutacji, tj. nabory na wolne stanowisko urzędnicze, nawiązaniem stosunku pracy i spełnieniem obowiązków z tym związanych ciążących na pracodawcy;

Jeżeli w dokumentach poda Pani/Pan dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. A RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie;

Pani/Pana dane osobowe, będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż 3 miesiące od zakończenia naboru;
przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia umowy;
realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań Inspektorowi Ochrony Danych tel. 77/40 92 142;
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy prawa unijnego rozporządzenia RODO;
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa, umów powierzenia lub stosownych upoważnień;
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.