Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
818z dziś
5578z ostatnich 7 dni
23938z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Usługa polegająca na zlokalizowaniu obiektu zabytkowego pływającego i wykonaniu...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Usługa polegająca na zlokalizowaniu obiektu zabytkowego pływającego i wykonaniu dokumentacji, w zakresie ochrony dziedzictwa narodowego

Data zamieszczenia: 2023-11-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Ośrodek ,,Pamięć i Przyszłość"
ul. Grabiszyńska 184
53-235 Wrocław
powiat: Wrocław
sekretariat@zajezdnia.org
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2023-11-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dotyczy:
Usługi polegającej na zlokalizowania obiektu zabytkowego pływającego i wykonaniu
dokumentacji, w zakresie ochrony dziedzictwa narodowego związanego z rzeką Odrą,
niezbędnej do złożenia wniosku o wpis do rejestru zabytków,
Postępowanie prowadzane jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych
do których nie stosuje się Ustawy Prawo zamówień publicznych w Ośrodku ,,Pamięć
i Przyszłość" z dnia 25 sierpnia 2022 roku
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest usługa / dostawa / realizacja robót budowlanych, polegająca
na :
1. Zlokalizowaniu obiektu pływającego o charakterze zabytkowym, który nie jest wpisany do
rejestru zabytków, a kwalifikuje się do wpisu do rejestru zabytków i jest związany z
dziedzictwem Odrzańskiej Drogi Wodnej oraz znajduje się na terenie powiatów przez które
przepływa rzeka Odra lub jej odnogi.
2. Przygotowaniu niezbędnej dokumentacji umożliwiającej uzyskanie decyzji o wpisie do rejestru
zabytków, w tym wypełnienie wniosku do właściwego wojewódzkiego konserwatora
zabytków.
3. Sformułowanie treści niezbędnych uzupełnień i wyjaśnień związanych z postępowaniem przed
organem WKZ .
Inne istotne warunki realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy):
Nie dotyczy

Dokument nr: PD.254.1.2023.GM

Składanie ofert:
3. Oferta musi być przesłana za pośrednictwem:
Poczty elektronicznej na adres: sekretariat@zajezdnia.org do dnia 20.11.2023r do godz. 15.00
W formie skanu lub w postaci elektronicznej podpisanej podpisem zaufanym, podpisem
osobistym / w formie elektronicznej
albo
W formie pisemnej na załączonym do niniejszego zapytania formularzu (osobiście w godz.ch
pracy biura lub pocztą na adres: Ośrodek "Pamięć i Przyszłość" ul Grabiszyńska 184 , 53-235
Wrocław do dnia 20.11.2023r do godz. 15.00

Miejsce i termin realizacji:
II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA I WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
1.1 Wykonanie dokumentacji wraz z wnioskiem o wpis do rejestru zabytków : do dnia 08 stycznia 2024
roku.
1.2 Formułowanie ew. treści (wyjaśnień, uzupełnień, itp.) w związku z wezwaniem wydanym przez
organ ochrony zabytków: do dnia 31 grudnia 2024
2. Wynagrodzenie wykonawcy składać się będzie z wynagrodzenia podanego w dostarczonym
przez Wykonawcę formularzu ofertowym. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty
realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę.
3. Zapłata za realizację zamówienia będzie dokonana bezgotówkowo przelewem bankowym
na rachunek Wykonawcy podany na fakturze, w terminie do 7 dni od dnia doręczenia
prawidłowo wystawionej faktury VAT Zamawiającemu, pod warunkiem przyjęcia bez uwag
przedmiotu zamówienia/dostawy.

Wymagania:
Warunki stawiane wykonawcom (element fakultatywny):
O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają
minimalne warunki niezbędne do jego realizacji, tj.
W zakresie wiedzy i doświadczenia : dysponują udokumentowanym doświadczeniem
w dokumentowaniu obiektów zabytkowych ruchomych lub nieruchomych, lub
posiadają wykształcenie umożliwiające realizację zadania.
W zakresie posiadanego potencjału ekonomicznego - nie dotyczy
W zakresie posiadanego potencjału organizacyjnego - nie dotyczy
W zakresie posiadania odpowiednich zasobów - nie dotyczy
W zakresie posiadania stosownych uprawnień - nie dotyczy.
III. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ TERMIN JEJ ZŁOŻENIA
1. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego
zapytania ofertowego. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy
pisemnej w postaci wydruku komputerowego lub czytelnego pisma odręcznego lub
w postaci elektronicznej podpisanej podpisem zaufanym lub osobistym lub
kwalifikowanym.
2. Oferta powinna być:
a. opatrzona pieczątką firmową (przy składaniu oferty w postaci elektronicznej
podpisanej podpisem zaufanym lub osobistym lub kwalifikowanym oferta może nie
zawierać pieczątki firmowej);
b. posiadać datę sporządzenia;
c. zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP;
d. opatrzona adresem e-mail;e. podpisana czytelnie przez Wykonawcę.
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (za termin złożenia oferty przyjmuje się
czas wpłynięcia na serwer zamawiającego).
5. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi do dnia 21.11.2023r
6. Wykonawca składający ofertę będzie nią związany do dnia podpisania umowy.
7. Koszty wynikające z przygotowania oferty ponosi składający ofertę.
8. Wykonawca może wycofać złożoną ofertę. O wycofaniu oferty należy powiadomić
Zamawiającego pisemnie w sposób, który jest dopuszczony dla składania ofert.
9. Wykonawca składający ofertę będzie nią związany przez 14 dni w stosunku do pkt. 5.
10. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na jeden obiekt. Jeśli zaoferuje opracowanie
dokumentacji na więcej niż 1 obiekt, zobowiązany jest złożyć odrębną ofertę na każdy
obiekt.
IV. KRYTERIA WYBORU OFERTY
Uwaga: Kryteria oceny oferty wykonawcy muszą być wymierne. Niedopuszczalny jest wybór
wykonawcy na podstawie subiektywnej oceny oferty/oferenta.
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
a. Cena (C) - waga 50 punktów
Sposób oceny ofert w kryterium cena
Ocena punktowa = (cena najniższej oferty) / (cena badanej oferty) x 50
b. Skrócenie terminu wykonania usługi (T):
? Za zaoferowanie terminu wykonania usługi do dnia 22 grudnia 2023 oferent otrzyma
15 punktów
? Za zaoferowanie terminu wykonania usługi do dnia 29 grudnia 2023 oferent otrzyma
10 punktów
? Za zaoferowanie terminu wykonania usługi do dnia 08 stycznia 2024 oferent otrzyma
0 punktów
c. Doświadczenie wykonawcy (D) - liczba zrealizowanych projektów (udokumentowanych,
jako załącznik do formularza ):
? za zrealizowanie 1 zadania polegającego na sporządzeniu karty ewidencyjnej zabytku
uzyskaniu wpisu do rejestru zabytków oferent otrzyma 0 punktów.?
za zrealizowanie 5 zadań polegających na sporządzeniu karty ewidencyjnej zabytku i
uzyskaniu wpisu do rejestru zabytków oferent otrzyma 10 pkt.
? za zrealizowanie 6 i więcej zadań polegających na sporządzeniu karty ewidencyjnej
zabytku i uzyskaniu wpisu do rejestru zabytków oferent otrzyma 15 pkt.
d. Data powstania zabytku (Z) - Na podstawie dokumentacji obiektu zabytkowego. Jako
załączniku do formularza ofertowego.
? Obiekt zabytkowy zbudowany przed rokiem 1940 - 20 pkt
? Obiekt zabytkowy zbudowany przed rokiem 1950 - 10 pkt
? Obiekt zabytkowy zbudowany przed rokiem 1960 - 0 pkt
2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów,
uzyskaną przez zsumowanie punktacji w w/w kryteriach:
Łączna liczba punktów możliwa do otrzymania w zapytaniu ofertowym wynosi:
C+T+D+Z= 100 pkt.
3. Wykonawca nie może samodzielnie zmieniać i wprowadzać dodatkowych pozycji
do oferty.
V. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji
Publicznej zamawiającego:
http://bip.pamieciprzyszlosc.pl/category/zamowienia-publiczne/aktualne-zamowienia-
publiczne/
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wyboru ofert, jeżeli
zaoferowana cena przekroczy wartość szacunkową, jaką Zamawiający przeznaczył na
realizację tego zamówienia.
4. Postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili, bez
podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują
żadne roszczenia w stosunku do Ośrodka ,,Pamięć i Przyszłość".
5. Zamawiający uzna ofertę za spełniającą wymagania i przyjmie do szczegółowego
rozpatrzenia, jeżeli złożone dokumenty są aktualne i podpisane przez osoby właściwie
mocowane.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert,
jeżeli Oferent, którego oferta zostanie wybrana ,jako najkorzystniejsza uchyli się od
zawarcia umowy. W Takim przypadku Zamawiający ponownie dokona badanie ofert
zgodnie z zasadami i kryteriami wyboru zamieszczone w zapytaniu ofertowym
VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie wystarczającym do należytego
wykonywania zamówienia.
2. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonywania zamówienia.
VII. ZAWARCIE UMOWY
1. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia
informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie BIP Zamawiającego, zgodnie
z warunkami opisanymi powyżej.
2. W przypadku, gdy okaże się, że Oferent, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zmawiający może wybrać ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ponownej oceny ofert.
3. Wykonawca jest w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która umożliwia należyte wykonanie
zamówienia.
VIII. DODATKOWE INFORMACJE
2. Do udzielenia niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień
publicznych. Zamówienie realizowane jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień
publicznych, do których nie stosuje się Ustawy Prawo zamówień publicznych w Ośrodku
Pamięć i Przyszłość",

Kontakt:
1. Dodatkowych informacji dotyczących postępowania udziela: Grzegorz Majcher pod
adresem email: grzegorz.majcher@zajezdnia.org

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.