Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
908z dziś
6443z ostatnich 7 dni
23475z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet

Data zamieszczenia: 2023-11-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie
ul. Makuszyńskiego 9
31-752 Kraków
powiat: Kraków
12 430 70 69, (12) 644 93 72 wew.168
zampub.psse.krakow@sanepid.gov.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: 12 430 70 69, (12) 6
Termin składania ofert: 2023-11-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe świadczenie usługi dostępu do sieci Internet

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na świadczenie usługi dostępu do sieci Internet dla potrzeb PSSE w Krakowie.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dostępu do sieci Internet dla potrzeb Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie o wskazanych poniżej parametrach:

Parametr

Wartość

Adres świadczenia usługi

Lokalizacja A) 31-060 Kraków, Ul. Gazowa 15

Lokalizacja B) 31-752 Kraków, Ul. Makuszyńskiego 9

Punkt styku z siecią Internet zamontowany Ul. Makuszyńskiego 9

Medium:

Symetryczne łącze światłowodowe o przepustowości 1 Gbps.

Brak limitu przesyłanych danych.

Transmisja danych

Lokalizacja A - Lokalizacja B

prędkość 1 Gbps (symetryczna)

Adresacja IP

Adresacja statyczna IP: 6 stałych adresów w publicznej puli z dostępem do wszystkich portów,

SLA

Miesięczna dostępność usługi 99,7% lub wyższy,

czas usunięcia awarii poniżej 8h,

Operator posiada Centrum Zarządzania Siecią pracujące 24/7

Czas trwania umowy

24 miesiące

Informacja dot. Awarii

Operator w momencie wystąpienia awarii (rozumianej jako brak dostępu do usługi współdzielenia łącza pomiędzy dwoma Budynkami PSSE w Krakowie czy brakiem dostępu do Internetu lub też obniżeniem parametrów jakości w/w usług między innymi takie jak: ,,wysoki ping, zrywany ping czy gubienie pakietów do routera brzegowego oraz wyjścia na świat") ma obowiązek powiadamia:

1) niezwłocznie o wystąpieniu awarii (nie później niż do 5 minut od jej wystąpienia) oraz przypuszczalnym czasie jej usunięcia rozwiązania awarii - telefonicznie w wypadku braku kontaktu wysyłka informacji smsem;

2) Dodatkowo po rozwiązaniu awarii informacja o jej usunięciu (mailowo).

Wymogi te mają pierwszeństwo przed, odmiennymi w tym zakresie, regulacjami dotyczącymi usuwania awarii zawartymi w regulaminie świadczenia usług operatora usługi.

Naruszenie przez Operatora tych wymogów będzie skutkować dla Operatora konsekwencjami równymi połowie skutków finansowych związanych z przekroczeniem SLA - dla każdej Usługi licząc oddzielnie.

Email oraz numer telefon komórkowego administratora sieci PSSE Kraków wskazane zostaną w zawartej umowie lub załącznikach do niej.

Odpowiedź urządzeń w obrębie sieci szkieletowej (opóźnienie pakietów)

<1ms

Średnia miesięczna wartość strat pakietów w sieci operatora

<0,9%

Sprzęt

ISP zapewni infrastrukturę i sprzęt niezbędny do uruchomienia i świadczenia usługi, który będzie objęty gwarancją na warunkach SLA przez cały okres trwania umowy. Urządzenia dostępowe muszą pracować na portach co najmniej gigabitowych.

Infrastruktura usługodawcy

Infrastruktura usługobiorcy

ISP dostarczy usługi dostępu do Internetu oraz transmisji danych w ramach własnej sieci szkieletowej. ISP dokona przyłącza swojej infrastruktury do istniejącej sieci PSSE w Krakowie.

PSSE w Krakowie udostępni fragment własnej infrastruktury światłowodowej (liczonej od serwerowni budynku w lokalizacji A/B do wskazanej przez siebie studzienki teletechnicznej) w celu dokonania przyłącza do sieci szkieletowej ISP.

Dokument nr: AD.Z.2600.201.2023

Składanie ofert:
5. Miejsce i termin składania ofert:

1) Ofertę cenową należy złożyć na adres e-mail zampub.psse.krakow@sanepid.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 listopada 2023 r. do godz. 10:00, podając cenę netto i brutto za całość zamówienia.

Miejsce i termin realizacji:
1) Usługa dostępu do Internetu świadczona będzie przez okres 24 miesięcy tj. od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

Wymagania:
Postępowanie prowadzone będzie bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 tej ustawy.
2) Płatność miesięczna przelewem w terminie 14 dni od otrzymania faktury.

3. Warunki udziału w postepowaniu:

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

1) posiadać wiedzę i doświadczenie do prawidłowego wykonywania zamówienia;

2) posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania:

3) dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

4. Kryterium oceny ofert:

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i wagą - Cena 100%.

2) Ofertę cenową należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

3) Oferta cenowa winna być sporządzona w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia.

4) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

7. Termin związania ofertą:

30 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.

8. Uwagi:

1) Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na realizację zamówienia. Dopuszcza się możliwość podpisania umowy według wzoru zaproponowanego przez Wykonawcę z zastrzeżeniem, aby proponowana umowa zawierała wymagania zawarte w treści powyższego zapytania ofertowego i jego załącznikach.

2) Zamawiający ma prawo zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienie treści złożonej oferty.

3) Zamawiający poprawia w ofercie:

oczywiste omyłki pisarskie;
oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

4) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia;
jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
Wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie omyłki, o której mowa w pkt 8 ppkt. 3) lit. c);
została złożona po terminie składania ofert;
zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

5) Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli:

nie złożono żadnej oferty;
wszystkie złożone oferty podlegają odrzuceniu;
cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;
wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy.

6) W przypadku uchylania się Wykonawcy od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość podpisania umowy z następnym w kolejności z rankingu ofert Wykonawcą.

7) W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania środki odwoławcze.

8) W przypadku otrzymania dwóch takich samych ofert Zamawiający wezwie Wykonawców do ponownej weryfikacji złożonych ofert z możliwością ich zmiany.

9) Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji z Wykonawcami, przy czym cena wynegocjowana nie może być wyższa niż cena wskazana w ofercie.

10) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.

Uwagi:
Klauzula obowiązku informacyjnego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - dotyczy Wykonawcy będącego osobą fizyczną

Działając na podstawie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwanego dalej ,,Rozporządzeniem (UE) 2016/679" informuję Panią /Pana że:

Administratorem Pani/Pana danych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie / Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, ul. Makuszyńskiego 9, 31-752 Kraków, e-mail: psse.krakow@sanepid.gov.pl, centrala telefoniczna (+48) 12 644 93 72, 12 644 99 64, strona internetowa: https://www.gov.pl/web/psse-krakow, adres skrytki ePUAP: /pssekrakow/skrytkaESP
We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres e-mail: iod.psse.krakow@sanepid.gov.pl lub dzwoniąc pod numer: (+48) 12 644 93 72 wew. 150 lub listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora Danych.
Pani /Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia (UE) 2016/679 w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem ofertowym, którego wartość nie przekracza 130 000 zł netto, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z regulaminem administratora, jak też - jeżeli do tego dojdzie - zawarcia czy wykonania umowy w sprawie realizacji zamówienia stanowiącego przedmiot postępowania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla potrzeb uczestnictwa w postępowaniu. Konsekwencją braku podania danych osobowych może być nierozpatrzenie złożonej oferty.

W ograniczonym zakresie Administrator Danych może udzielić dostępu do Pani/Pana danych podmiotom, które obsługują Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Krakowie np. firmom obsługującym systemy informatyczne, dostawcy usług pocztowych. Udostępnianie danych podmiotom obsługującym PSSE w Krakowie może odbywać się wyłącznie na podstawie zawartych umów.

Pani/Pana dane będą także mogły być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa (np. sądom powszechnym, Policji, Prokuraturze). Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od daty zakończenia postępowania ofertowego zgodnie z symbolem jednolitego rzeczowego wykazu nr 2600 wynikającego z załącznika nr 5 - Jednolity rzeczowy wykaz akt organów zespolonej administracji rządowej w województwie i urzędów obsługujących te organy - do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zm.). Po upływie tego okresu zostaną trwale usunięte. Okres przechowywania liczony jest od 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia sprawy. Po upływie okresu przechowywania dokumentacja niearchiwalna podlega, po uzyskaniu zgody dyrektora właściwego archiwum państwowego, brakowaniu.
Posiada Pani/Pan na podstawie:

1) art. 15 rozporządzenia (UE) 2016/679 prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

2) art. 16 rozporządzenia (UE) 2016/679 prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

3) art. 18 rozporządzenia (UE) 2016/679 prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/679,

Informuję również Panią/Pana, iż stosownie do art. 15 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/679 jest Pani/ Pan uprawniony do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, do uzyskania dostępu do nich.

Informuję również, że stosownie do art. 15 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2016/679 za wszelkie kolejne kopie danych osobowych administrator może pobrać opłatę w wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacji udziela się powszechnie stosowaną drogą elektroniczną.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się z naruszeniem prawa pod adresem: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Administrator danych nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 rozporządzenia (UE) 2016/679. Pani/Pana dane nie będą profilowane.

Kontakt:
6. Kontakt:

Kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 14:00 telefonicznie pod numer 12 430 70 69 lub na adres e-mail: zampub.psse.krakow@sanepid.gov.pl

Informacji w sprawie specyfikacji technicznej udziela Pan Artur Kasina pod numerem telefonu (12) 644 93 72 wew.168 lub za pośrednictwem poczty e-mail: it.psse.krakow@sanepid.gov.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.