Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4819z ostatnich 7 dni
23159z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Przebudowa dróg wewnętrznych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Przebudowa dróg wewnętrznych

Data zamieszczenia: 2023-11-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Zaleszany
ul. Tadeusza Kościuszki 16
37-415 Zaleszany
powiat: stalowowolski
tel.: (15) 845-94-19 (wew.33), tel.: (15) 845-94-19 (wew.32)
ug@zaleszany.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Zaleszany
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: (15) 845-94-19
Termin składania ofert: 2023-11-16 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zwraca się z zapytaniem w sprawie wykonania niżej opisanego zamówienia publicznego:
1. Opis przedmiotu zamówienia
,,Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Turbia-III"
1.1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Turbia tj-:
1) Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr ewid. 1704/2 w miejscowości Turbia
w istniejącym pasie drogowym, gmina Zaleszany od km. 0+000 do km 0+035. Zakres robót:
- wykonanie warstwy ścieralnej z kostki brukowej betonowej,
- wykonanie podsypki z grysu fr. 2-8 mm,
- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa C90/3, fr. 0-31,50 mm
- wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne,
- ustawienie krawężników betonowych. Podstawowe parametry:
- szerokość jezdni - 3,5 m;
- rodzaj obramowania - krawężnik 15 x 30 x 100 cm;
- długość odcinka - 35,00 mb;
- powierzchnia jezdni - 126 m2. Zakres prac obejmuje:
- roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe);
- podbudowy (koryto oraz profilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego fr. 0-31,5 mm, warstwa dolna, gr. warstwy 15 cm);
- nawierzchnie (wykonanie nawierzchni z kostki brukowej szarej o grubości 8 cm wraz z podsypką z grysu fr. 2-8 mm -136,00 m2);
- elementy ulic (ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15 x 30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 - 68,00 mb).
2) Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr ewid. 1768/1 w miejscowości Turbia w istniejącym pasie drogowym, gmina Zaleszany od km. 0+000 do km 0+044.
Zakres robót:
- wykonanie warstwy ścieralnej z kostki brukowej betonowej,
- wykonanie podsypki z grysu fr. 2-8 mm,
- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa C90/3, fr. 0-31,50 mm
- wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne,
- ustawienie krawężników betonowych. Podstawowe parametry:
- szerokość jezdni - 3,00 m;
- rodzaj obramowania - krawężnik 15 x 30 x 100 cm;
- długość odcinka - 44,00 mb;
- powierzchnia jezdni - 133 m2. Zakres prac obejmuje:
- roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe);
- podbudowy (koryto oraz profilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego fr. 0-31,5 mm, warstwa dolna, gr. warstwy 15 cm);
- nawierzchnie (wykonanie nawierzchni z kostki brukowej szarej o grubości 8 cm wraz z podsypką z grysu fr. 2-8 mm -133,00 m2);
- elementy ulic (ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15 x 30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 - 87,00 mb).
3) Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr ewid. 1775/1 w miejscowości Turbia w istniejącym pasie drogowym, gmina Zaleszany od km. 0+000 do km 0+028.
Zakres robót:
- wykonanie warstwy ścieralnej z kostki brukowej betonowej,
- wykonanie podsypki z grysu fr. 2-8 mm,
- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa C90/3, fr. 0-31,50 mm
- wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne,
- ustawienie krawężników betonowych. Podstawowe parametry:
- szerokość jezdni - 3,00 m;
- rodzaj obramowania - krawężnik 15 x 30 x 100 cm;
- długość odcinka - 28,00 mb;
- powierzchnia jezdni - 90 m2. Zakres prac obejmuje:
- roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe);
- podbudowy (koryto oraz profilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego fr. 0-31,5 mm, warstwa dolna, gr. warstwy 15 cm);
- nawierzchnie (wykonanie nawierzchni z kostki brukowej szarej o grubości 8 cm wraz z podsypką z grysu fr. 2-8 mm - 90,00 m2);
- elementy ulic (ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15 x 30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 - 52,00 mb).
4) Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr ewid. 1752/1 w miejscowości Turbia w istniejącym pasie drogowym, gmina Zaleszany od km. 0+000 do km 0+034.
Zakres robót:
- wykonanie warstwy ścieralnej z kostki brukowej betonowej,
- wykonanie podsypki z grysu fr. 2-8 mm,
- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa C90/3, fr. 0-31,50 mm
- wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne,
- ustawienie krawężników betonowych. Podstawowe parametry:
- szerokość jezdni - 3,00 m;
- rodzaj obramowania - krawężnik 15 x 30 x 100 cm;
- długość odcinka - 34,00 mb;
- powierzchnia jezdni - 115 m2.
Zakres prac obejmuje:
- roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe);
- podbudowy (koryto oraz profilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego fr. 0-31,5 mm, warstwa dolna, gr. warstwy 15 cm);
- nawierzchnie (wykonanie nawierzchni z kostki brukowej szarej o grubości 8 cm wraz z podsypką z grysu fr. 2-8 mm -115,00 m2);
- elementy ulic (ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15 x 30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 - 71,00 mb).
1.2. Szczegółowy zakres prac niezbędnych do wykonania został opisany w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, niniejszym zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami, wzorze umowy, oraz pomocniczo w przedmiarach robót stanowiących załącznik do zapytania ofertowego.
Do wyceny należy przyjąć pełny zakres robót wynikający z załączonej dokumentacji projektowej.
UWAGA! Załączony przedmiar robót jest materiałem pomocniczym do wyliczenia ceny ryczałtowej oferty, a ewentualne nieujęte w nim elementy robót wynikające z projektu lub zapytania ofertowego nie mogą stanowić podstawy do żądania przez Wykonawcę dodatkowego wynagrodzenia.
1.3. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje również wszystkie czynności i koszty wynikające z dokumentacji projektowej, przedmiarów robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, sztuki budowlanej, zapytania ofertowego, uzyskanie dopuszczenia do eksploatacji zainstalowanych urządzeń, koszty prac geodezyjnych i geotechnicznych, oraz koszty związane z urządzeniem, utrzymaniem i zabezpieczeniem terenu budowy, koszty związane z wykonaniem projektu oznakowania i organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z uzgodnieniem, zakupem, ustawieniem i utrzymaniem oznakowania.
1.4. UWAGA! Wykonawca podczas realizacji zamówienia zapewni stałą przejezdność przez przebudowywane odcinki dróg gminnych. Zamawiający nie przewiduje możliwości całkowitego zamknięcia dróg.
1.5. Wykonawca podczas wykonywania zamówienia zapewni nieprzerwane funkcjonowanie sieci uzbrojenia podziemnego.
1.6. Wykonawca winien w ramach przedmiotu zamówienia wykonać dokumentację powykonawczą w wersji papierowej, zapewnić obsługę geodezyjną wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
1.7. Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia poniesie wszelkie koszty niezbędne do wykonania zadania i uzyskania niezbędnych pozwoleń (o ile będą wymagane). Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie przeprowadzenie prób, sprawdzeń i badań, uzyskiwanie warunków, zgód i opinii niezbędnych do wykonywania robót.
1.8. Przedstawiony zakres robót i przedmiar robót jest jedynie instrumentem pomocniczym do przygotowania oferty. Zaleca się aby Wykonawca przed sporządzeniem oferty zapoznał się na miejscu z przedmiotem zamówienia, a następnie uwzględnił w ofercie ewentualne dodatkowe koszty związane z realizacją zadania.
1.9. Przedmiot zamówienia, poza robotami wskazanymi w ust. 1.1, obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych prac pomocniczych i towarzyszących oraz robót tymczasowych i innych niezbędnych oraz nieuwzględnionych w wycenie i dokumentacji projektowej i przedmiarach robót, jednak bez których nie będzie można ukończyć obiektu oraz przystąpić do jego użytkowania. Obowiązki Wykonawcy obejmują wszelkie zadania, elementy oraz roboty, które są objęte dokumentacją projektową, a dotyczące przedmiotu zamówienia. W cenie ofertowej należy również przewidzieć i uwzględnić niezbędne środki i czas na realizacje wszystkich niezbędnych prac potrzebnych do realizacji przedmiotowego zadania, w szczególności:
a) Wykonanie lub pozyskanie we własnym zakresie oraz poniesienie kosztów:
- pełnej obsługi geodezyjnej, w tym wytyczenia obiektu, pomiarów kontrolnych oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
- dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez projektanta, kierownika budowy,
- pomiarów, badań i sprawdzeń, które są niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia,
- zlecenia uprawnionemu geologowi wykonania odwiertów i opracowanie geologii terenu dla potrzeb projektu budowlanego i wykonawczego (o ile będą niezbędne).
b) Organizację, zagospodarowanie, utrzymanie i likwidację placu budowy oraz poniesienia kosztów z tym związanych.
c) Doprowadzenie wody oraz zasilenia placu budowy w energię elektryczną wraz z zamontowaniem liczników zużycia wody i energii elektrycznej oraz poniesienia kosztów z tym związanych wraz z zapłatą za energię elektryczną, wodę i inne media zużyte w trakcie budowy oraz wykonywania prób i prób końcowych.
d) Wywóz nadmiaru ziemi w miejsce wskazane przez Zamawiającego lub dowóz ziemi wraz z jej zakupem, jeżeli taka konieczność wystąpi, ewentualna wymiana gruntów lub ich zagęszczenie.
e) Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów oraz poniesienie kosztów z tym związanych.
f) Obsługa archeologiczna i konserwatorska w przypadku wystąpienia sytuacji, dla której taka obsługa jest wymagana.
g) Wykonanie, utrzymanie i likwidację tymczasowej organizacji ruchu oraz poniesienie kosztów z tym związanych.
h) Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz poniesienie kosztów z tym związanych.
i) Uporządkowanie po zakończeniu robót terenu budowy, naprawa zniszczonych dróg dojazdowych do miejsca budowy po zakończeniu robót. Odpowiedzialność Wykonawcy za teren budowy i drogi dojazdowe do miejsca budowy rozpoczyna się z dniem przekazania placu budowy i trwa do zakończenia odbioru końcowego.
j) Koszty związane z przywróceniem do stanu pierwotnego terenu inwestycji, likwidacji ewentualnych szkód, wypłat odszkodowań za wyrządzone szkody na posesjach i obiektach istniejących.
k) Koszt przygotowania terenu budowy,
1) Budowa, utrzymanie i rozbiórka zaplecza budowy,
m) Zabezpieczenie i ochrona placu budowy,
n) Uporządkowanie placu budowy po zakończeniu robót,
o) Zabezpieczenie mienia zgromadzonego na placu budowy,
p) Uzyskanie wszelkich pozwoleń, decyzji i dokumentów koniecznych dla zamawiającego
do użytkowania obiektu, q) Wykonanie innych robót i czynności, które były do przewidzenia na etapie
przygotowania oferty, wynikających z Prawa Budowlanego, Polskich Norm, zasad wiedzy
i sztuki budowlanej,
r) Usunięcie powstałych w czasie wykonywania robót odpadów w sposób zgodny z zapisami Ustawy o Odpadach oraz Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
s) Koszt prac geodezyjnych i geotechnicznych,
t) Wykonanie pozostałych robót budowlanych, usług i dostaw, określonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w opisie przedmiotu zamówienia, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia,
u) Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
v) Dokonanie korekty istniejących zjazdów w ramach wynagrodzenia ryczałtowego.
1.10. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zabezpieczył utrzymanie ruchu publicznego na placu budowy, zabezpieczył dojścia do posesji, budynków w okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru robót i odcinków.
1.11. Wykonawca zapewni organizację dojść i dojazdów do posesji w trakcie prowadzenia robót. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia i utrzymania w trakcie realizacji przedsięwzięcia bezpiecznego dojazdu dla wszystkich mieszkańców i użytkowników budynków oraz do wszystkich podmiotów gospodarczych, firm i instytucji zlokalizowanych w obszarze realizacji przedmiotu zamówienia. Ewentualne niezbędne przerwy w dostępie do poszczególnych działek, podmiotów gospodarczych i instytucji muszą być każdorazowo uzgodnione przez Wykonawcę z właścicielem lub użytkownikiem nieruchomości, w celu zapewnienia jak najmniejszej uciążliwości prowadzonych robót dla okolicznych mieszkańców.
1.12. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia budowli narażonych na uszkodzenia w wyniku prowadzonych prac.
1.13. Zamawiający wymaga sporządzania przez Wykonawcę protokołów wejścia na teren posesji i wykonania robót na posesjach, z potwierdzeniem przez ich właściciela/Właścicieli lub zarządców, o przywróceniu terenu przez Wykonawcę do stanu pierwotnego (o ile dotyczy).
1.14. Wykonawca ma obowiązek składowania odpadów i ich wywiezienia na składowisko odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Nadmiar gruntu z wykopów niezaliczany do odpadów niebezpiecznych Wykonawca wywiezie/zeskładuje w miejscu uzgodnionym/wskazanym przez Zamawiającego.
1.15. Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia poniesie wszelkie koszty niezbędne do wykonania zadania i uzyskania niezbędnych pozwoleń (o ile będą wymagane). Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie przeprowadzenie prób, sprawdzeń i badań, uzyskiwanie warunków, zgód i opinii niezbędnych do wykonywania robót.
1.16. Materiały uzyskane w trakcie robót i ziemia (humus) przedstawiające wartość użytkową lub materialną oraz urobek zostaną przekazane Zamawiającemu. Rozebrane słupki i tarcze znaków drogowych do przewiezienia i przekazania do Zamawiającego. Urobek do wywiezienia i wbudowania przez Wykonawcę w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie Gminy Zaleszany.
1.17. Zamawiający wymaga aby Wykonawca udzielił gwarancji jakości i rękojmi za wady na okres nie krótszy niż 60 miesięcy. Wykonawca zobowiązany będzie do udzjelenia zamawiającemu przed podpisaniem umowy pisemnej gwarancji jakości.
1.18. Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji.
1.19. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji, Zamawiającemu przysługują również uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
1.20. Wykonawca wykona prace budowlane objęte niniejszym zamówieniem w sposób kompleksowy, zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, normami, normatywami, instrukcjami oraz innymi przepisami dotyczącymi wykonawstwa, w tym zgodnie min. z:
1) przepisami zawartymi w Ustawie Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.);
2) przepisami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 r., poz. 1225 z późniejszymi zmianami);
3) wszystkimi przepisami i normami mającymi zastosowanie i wpływ na kompletność i prawidłowość wykonania zadania oraz docelowe bezpieczeństwo użytkowania wraz z trwałością.
4) współczesną wiedzą techniczną oraz w sposób zapewniający właściwą jakość tych prac.
1.21. Lokalizacja inwestycji: drogi gminne wewnętrzne w miejscowości Turbia na dz. ew. nr 1704/2,1768/1,1775/1 i 1752/1.
1.22. Zaleca się, aby Wykonawca zapoznał się z lokalnymi warunkami realizacji przedmiotu zamówienia oraz zdobył wszelkie informacje niezbędne do właściwego przygotowania oferty i wykonania prac objętych przedmiotem zamówienia. Wszelkie utrudnienia wynikające z warunków realizacji przedmiotu zamówienia należy uwzględnić w cenie podanej w ofercie. Zamawiający zaleca Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej w terenie przed przystąpieniem do przygotowania oferty, celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia oraz celem uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania zamówienia. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji lokalnej w terenie poniesie Wykonawca.
1.23. Przedstawiony zakres robót i przedmiar robót jest tylko instrumentem pomocniczym do przygotowania oferty. Zaleca się aby Wykonawca przed sporządzeniem oferty zapoznał się na miejscu z przedmiotem zamówienia, a następnie uwzględnił w ofercie ewentualnie dodatkowe koszty związane z realizacją zadania.
1.24. Wykonawca zobowiązuje się do udziału w radach budowy i spotkaniach związanych z realizacją inwestycji.
1.25. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składowane materiały i sprzęt.
1.26. Zamawiający nie zapewnia pomieszczeń socjalno - sanitarnych i biurowych na potrzeby Wykonawcy.
1.27. Zamawiający nie zapewnia punktu poboru energii elektrycznej i wody potrzebnych do realizacji zamówienia.
1.28. Wykonawca wykona przedmiot umowy z własnych materiałów.
1.29. Wykonawca ma obowiązek zastosowania materiałów i urządzeń dopuszczonych do stosowania w budownictwie oraz dokumentacji projektowej. Wszystkie materiały i urządzenia przed wbudowaniem muszą uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. Wszelkie zmiany muszą uzyskać akceptację Projektanta, Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego. W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne
z dokumentacją projektową i wpłynie to na niezadowalającą jakość prac, takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, właściwymi na koszt Wykonawcy.
1.30. Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia powinny być fabrycznie nowe i odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą Prawo budowlane. Wszystkie materiały i urządzenia powinny posiadać stosowne atesty, certyfikaty bezpieczeństwa i świadectwa zgodności.
1.31. Dostarczone i wbudowane przez Wykonawcę materiały winny posiadać atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności. Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską normą lub aprobatę techniczną.
1.32. Zmiany w trakcie robót mogą być przez Wykonawcę wykonywane wyłącznie za zgodą Zamawiającego, Inspektora nadzoru i Projektanta w formie pisemnej.
1.33. Wykonawca zobowiązany jest stosować w czasie realizacji zamówienia wszelkie obowiązujące przepisy z zakresu prawa budowlanego, BHP, ochrony środowiska, ustawy
0 odpadach, ppoż. oraz zapewnić stały nadzór techniczny. Wykonawca jest zobowiązany pokryć wszelkie opłaty i kary nałożone przez właściwe podmioty, organy i instytucje za dokonane przez Wykonawcę złamanie prawa, przekroczenie norm i przepisów w trakcie realizacji umowy oraz zawinione zaniedbania.
1.34. Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego terenu budowy.
1.35. Przedmiot zamówienia należy wykonać z należytą starannością zgodnie z:
1) umową;
2) z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zapytaniem ofertowym;
3) obowiązującymi polskimi przepisami prawa i normami;
4) aktualną, posiadaną najnowszą wiedzą techniczną, przepisami bhp, ppoż. oraz z zasadami doświadczenia zawodowego;
5) uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót.
1.36. Wykonawca zobowiązany będzie do realizowania zamówienia przy uwzględnieniu
1 z przestrzeganiem wymagań określonych i wynikających z obowiązujących przepisów ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (w szczególności art. 68 ust. 3 tej ustawy].
1.37. Dokumentacja projektowa uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych: infrastruktura powstała w wyniku projektu będzie dostępna dla wszystkich osób w tym osób niepełnosprawnych i jest zgodna z koncepcją uniwersalnego projektowania. Warunki dostępności dla osób niepełnosprawnych: teren objęty zakresem opracowania udostępniony będzie również dla osób niepełnosprawnych.
1.38. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. Tym samym Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
1.39. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej w miejscu planowanych inwestycji, w tym dokonanie wszelkich niezbędnych oględzin, pomiarów i innych czynności prowadzących do należytego wykonania inwentaryzacji budowlanej i do uzyskania przez Wykonawcę odpowiedniej wiedzy, w tym o celach i oczekiwaniach Zamawiającego względem planowanej inwestycji do należytego wykonania przedmiotu zamówienia.

Dokument nr: GKM.271.2.35.2023

Składanie ofert:
7. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty 7.1. Ofertę należy złożyć:
- osobiście:
Urząd Gminy w Zaleszanach
ul. Tadeusza Kościuszki 16 37-415 Zaleszany (sekretariat)
- za pośrednictwem poczty tradycyjnej (liczy się termin wpływu):
Urząd Gminy w Zaleszanach Ul. Tadeusza Kościuszki 16 37-415 Zaleszany
- za pośrednictwem faksu:
faks (15) 845-94-24
- za pośrednictwem poczty elektronicznej:
e-mail: ug@zaleszany.pl
TERMIN SKŁADANIA ofert uprywa w dniu: 16.11.2023 r. o godz.l0:00

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.12.2023 r.

Wymagania:
1.40. Wymagania dotyczące Wykonawcy:
Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał się spełnieniem n/w warunków udziału w postępowaniu:
1) Doświadczenie
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie, wykonał co najmniej 1 zamówienie odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. wykonanie nawierzchni z kotki brukowej betonowej o wartości zadania nie mniejszej niż 30 000,00 zł brutto, co winni potwierdzić dowodami czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty. Zamawiający przez zamówienie rozumie jedną umowę.
Przez zamówienie należy rozumieć:
- zamówienie rozpoczęte i zakończone w w/w okresie
- zamówienie zakończone w w/w okresie, a rozpoczęte wcześniej niż w w/w okresie. Potwierdzeniem spełniania w/w warunku będzie złożenie wykazu robót wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty -załącznik nr 2.
2) KADRA
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia kadrą techniczną posiadającą uprawnienia budowlane:
- kierownik budowy w specjalności drogowej lub konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń.
Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2021 r. poz.2351 z późn. zmjoraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2021 r. poz.1646).
Wykonawca może zaproponować tylko jedną osobę do kierowania robót wdanej branży.
Potwierdzeniem spełniania w/w warunku będzie złożenie:
- wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
1 wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami -załącznik nr 3.
- oświadczenia o posiadaniu wymaganych uprawnień - Załącznik nr 4.
1.41. Płatność za realizację zadania zostanie zrealizowana po zakończeniu całości robót i po odbiorze końcowym zadania.
2. Kryteria oceny ofert: 100% cena
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: Cena -100% (jako cenę należy rozumieć kwotę brutto za zamówienie).
L.p. Nazwa kryterium Opis Waga Sposób oceny
1 Cena Cena oferty brutto za realizację przedmiotu zamówienia, na którą powinny składać się wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę 100% = 100pkt matematyczny: najniższa zaoferowana cena ................................. x 100
cena oferty badanej
Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów.
Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w zapytaniu ofertowym winien w cenie brutto ująć wszelkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia i warunkami stawianymi przez Zamawiającego niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty, rabaty zastosowane przez Wykonawcę. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia.
4. Wymagany okres gwarancji1 :
Zamawiający wymaga aby Wykonawca udzielił gwarancji jakości i rękojmi za wady na okres 60 miesięcy.
Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji.
Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji, Zamawiającemu przysługują również uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
5. Warunki płatności: przelew w ciągu 30 dni
6. Wymagany sposób dostarczenia przedmiotu zamówienia1:
Drogi gminne wewnętrzne w miejscowości Turbia na terenie gminy Zaleszany.
7.2 Zaleca się złożyć ofertę na Formularzu oferty - Załącznik nr 1.
7.3. Do oferty należy dołączyć:
- Oświadczenie wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia - Załącznik nr 2 (wzór)
- Wykaz robót budowlanych - Załącznik nr 3 (wzór)
- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - Załącznik nr 4 (wzór),
- Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień - Załącznik nr 5 (wzór),
- Tabelę cen elementów scalonych - załącznik nr 6 (wzór),
- Pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę o ile nie wynika z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestracyjnych - (jeśli dotyczy).
7.4. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
7.5. Oferta wraz załącznikami musi być czytelna.
7.6. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
7.7. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia.
7.8. Cena oferty brutto stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia.
7.9. Obliczona cena musi być wyrażona w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.
9. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje, itp. (wszelką korespondencję) Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną (e-mail: ug@zaleszany.pl), przy czym każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
10. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na adres poczty elektronicznej podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.
11. Zamawiający odrzuca ofertę zgodnie z art. 226 ustawy Prawo zamówień publicznych.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania lub zmiany treści zapytania ofertowego w każdym czasie bez podania przyczyn.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn oraz możliwości niepodpisania umowy z Wykonawcą.
14. Zamawiający zastrzega, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzjelenia zamówienia.
15. Na wykonanie zadania zostanie zawarta umowa zgodnie z załączonym projektem umowy - Załącznik nr 3
16. Okres związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu do składania ofert.
Odpowiedzi na poniższe zapytanie ofertowe prosimy udzielić na załączonym
formularzu.

Uwagi:
17. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Zaleszany, której jednostką organizacyjną jest Urząd Gminy w Zaleszanach, ul. Tadeusza Kościuszki 16, 37-415 Zaleszany;
2) Administrator Danych Osobowych, tj. w Gminie Zaleszany, której jednostką organizacyjną jest Urząd Gminy w Zaleszanach, ul. Tadeusza Kościuszki 16, 37-415 Zaleszany zatrudnia Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod numerem telefonu (15) 845-94-19 w.29, e-mail: aperla@zaleszany.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Turbia-III"; Nr sprawy: GKM.271.2.35.2023, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na podstawie art. 6 ust 1
-osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy;
X przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
-przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej;
-przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
-przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub
podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
Uzasadniony interes odnosi się do...................................................................
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 usta w \\\\ z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zmianami), dalej ,,ustawa Pzp";
5) Pani/Pana dane osobowe będą/nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej na podstawie:
........................... nd.........................................................................................
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność
7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych (na podst. art. 15 RODO) oraz prawo ich sprostowania (na podst. art. 16 RODO), usunięcia, ograniczenia przetwarzania (na podst. art. 18 RODO), prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
10) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
11) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
12) nie przysługuje Państwu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Kontakt:
8. Osoba upoważniona do kontaktu:
Marta Nakielny tel.: (15) 845-94-19 (wew.33)
m.nakielny@zaleszany.pl
Emilia Gryboś tel.: (15) 845-94-19 (wew.32)
e.grybos@zaleszany.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.