Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4819z ostatnich 7 dni
23159z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Utrzymanie przejezdności dróg gminnych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Utrzymanie przejezdności dróg gminnych

Data zamieszczenia: 2023-11-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Rogóźno
Rogóźno 91b
86-318 Rogóźno
powiat: grudziądzki
tel: 56 468 84 94
pzp@rogozno.ug.gov.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Rogóźno
Wadium: ---
Nr telefonu: tel: 56 468 84 94
Termin składania ofert: 2023-11-17 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zamawiający Gmina Rogoźno, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130 tys. zł pn. ,,Utrzymanie przejezdności dróg gminnych na terenie Gminy Rogóźno w sezonie zimowym 2023/2024".
Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 464).
Zamówienie prowadzone jest zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. 2023.1610 t.j.). Przy prowadzeniu zamówienia zastosowanie mają również regulacje wynikające z Regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza 130.000 zł stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 81/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 02.08.2021 r.
1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie przejezdności dróg gminnych na terenie Gminy Rogóźno w sezonie zimowym 2023/2024, polegające na odśnieżaniu dróg gminnych. Zamówienie podzielone jest na części:
Część 1 - odśnieżanie dróg gminnych w miejscowościach Rogóźno i Rogóźno-Zamek;
Część 2 - odśnieżanie dróg gminnych w miejscowościach Kłódka i Białochowo;
Część 3 - odśnieżanie dróg gminnych w miejscowościach Szembruk i Bukowiec;
Część 4 - odśnieżanie dróg gminnych w miejscowościach Szembruczek, Sobótka oraz Budy;
Część 5 - odśnieżanie dróg gminnych w miejscowościach Zarośle, Skurgwy, Gubiny oraz Jamy;
Część 6 - zwalczanie śliskości zimowej na drogach gminnych piaskarką na całym terenie Gminy Rogoźno. Wykonawca musi dysponować jednym pojazdem, posiadającym aktualne badania techniczne na każdą część zamówienia. Zamawiający dopuszcza odśnieżanie z wykorzystaniem ładowarek i koparko-ładowarek z zamontowanym pługiem odśnieżnym z zastrzeżeniem, że pług odśnieżny musi być zabezpieczony gumową listwą chroniącą przed ewentualnym uszkodzeniem nawierzchni drogi. Zamawiający w części 6. zamówienia wymaga, aby Wykonawca w ramach usługi sam dostarczał mieszankę chlorku sodu (1/3) i piasku (2/3). Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli zachowania proporcji składników mieszanki podczas załadunku na piaskarkę. Wykonawca musi posiadać możliwość zorganizowania pracy całodobowo, również w dni wolne od pracy (soboty, niedziele i święta).
Wykonawca rozpocznie odśnieżanie lub zwalczanie śliskości niezwłocznie od otrzymania dyspozycji, jednak nie później niż 3 godz. od zgłoszenia.
Prace każdorazowo będą zlecane przez osoby do tego upoważnione przez Zamawiającego, które potwierdzać będą wykonanie usługi w wykazie przepracowanych godzin. Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do zawarcia z Zamawiającym umowy zgodnej z załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Wykonawca może zapoznać się z mapą, na której zostały zaznaczone drogi, które należy odśnieżyć na stronie: https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1KsIDS1djU4mBiX9aIOBOGb4 k0Uz6RQ&usp=sharing
Wykonawca może także zapoznać się z mapą, na której zaznaczono drogi wchodzące w zakres zwalczania śliskości zimowej na stronie:
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1AgO1AiXqWqUW7SEUMOzR8ufNeJSw2QXI&ll=53.5293 5615861765%2C18.929047884520614&z=15

Dokument nr: RGK.271.3.50.2023

Składanie ofert:
3. Miejsce i termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć drogą elektroniczną.

Czytelny skan oferty należy przesłać na adres pzp@rogozno.ug.gov.pl do dnia 17.11.2023 r. do godz. 12.00.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15 kwietnia 2024 r.

Wymagania:
4. Kryterium wyboru ofert: Cena - 100 %
Kryterium ceny rozpatrywane będzie na podstawie ceny za 1 godzinę pracy sprzętu brutto, podanej w ofercie przez Wykonawcę. Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę, otrzyma 100 pkt., natomiast pozostali Wykonawcy proporcjonalnie mniej do ceny najniższej, wg wzoru: Cena = (CMIN : CB) x 100 pkt gdzie: CMIN - cena brutto oferty z najniższą ceną, CB - cena brutto oferty badanej.
5. Warunki płatności: płatności będą dokonywane raz w miesiącu przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT oraz wykazu przepracowanych godzin potwierdzonego przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego.
7. Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, czytelnie, w języku polskim, na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
8. Wymagania i warunki Zamawiającego:
1) W celu zapewnienia porównywalności ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
2) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
3) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego Zapytania ofertowego.
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia bądź unieważnienia całego zapytania ofertowego bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.
6) Z wyłonionym wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa zgodnie z procedurami obowiązującymi w Urzędzie Gminy Rogoźno.
7) Oferent może złożyć wyłącznie jedną ofertę.
8) Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
9) Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.
10) Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli oferent, jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy w przedmiocie realizacji niniejszego Zapytania ofertowego.
10. Niniejsze Zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, a także do rezygnacji z zamówienia bez podawania przyczyny.

Kontakt:
6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
w kwestiach merytorycznych Piotr Goryński (p.gorynski@rogozno.ug.gov.pl) w kwestiach formalnych Dominika Żyła (d.zyla@rogozno.ug.gov.pl)

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.