Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
240z dziś
5152z ostatnich 7 dni
21557z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z województw:

Wykonanie i dostawa zbiornika wody

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie i dostawa zbiornika wody

Data zamieszczenia: 2023-11-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze ,,Victoria" S.A
Karkonoska 9
58-305 Wałbrzych
powiat: Wałbrzych
Telefon: 74 888 06 00
rgorski@wzkvictoria.pl
https://grupawzkvictoria.logintrade.net/portal,szczegolyZapytaniaOfertowe,3ce6979ed804b436ff8a98de9292bad2.html
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wałbrzych
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon: 74 888 06 0
Termin składania ofert: 2023-11-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Modernizacja baterii koksowniczej nr 3 - Wykonanie i dostawa zbiornika wody o pojemności V=1,8 m3

Postępowanie o udzielenie zamówienia w formie zapytania ofertowego na:

,,Modernizacja baterii koksowniczej nr 3 - Wykonanie i dostawa zbiornika wody o pojemności V=1,8 m3"

Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem postępowania jest wykonanie i dostawa stałego zbiornika wody o pojemności 1,8m3, wykonanego zgodnie z załączonym rysunkiem: Zbiornik V=1,8m3 , kompletnego, wraz z wydaną na rysunku armaturą, poziomowskazem/płynowskazem, zaworem pływakowym i kosztami dostawy do Zamawiającego.

Przedmiot postępowania zostanie wykonany w siedzibie Wykonawcy i dostarczony do siedziby Zamawiającego w Wałbrzychu, przy Ul. Karkonoskiej 9.

W ramach Przedmiotu postępowania Wykonawca zobowiązany jest do:

Wykonania i dostarczenia do siedziby Zamawiającego nowego stałego zbiornika wody o pojemności 1,8m3 wykonanego wg załączonej dokumentacji.

Nowy zbiornik musi być wyposażony w poziomowskaz/płynowskaz, zawór pływakowy, właz inspekcyjny, króćce przyłączeniowe, zasuwę nożową, odpowietrzenie - wg załączonego rysunku lub równoważnym.

Zabezpieczenie antykorozyjne wewnątrz i na zewnątrz zbiornika dwuskładnikową epoksydową farbą podkładową i wierzchnią (szczegóły w uwagach).

Poniesienia kosztów transportu do siedziby Zamawiającego.

Przekazania protokołu z próby szczelności i hydrostatycznej próby bezciśnieniowej.

Przekazania kompletnej dokumentacji powykonawczej zbiornika, wraz z atestami materiałowymi, DTR dla zasuwy, poziomowskazu/płynowskazu, zaworu pływakowego.

Dokumentację należy dostarczyć w wersji papierowej 2 egzemplarze i w wersji elektronicznej w formacie .dwg i .pdf.

UWAGI:

Zbiornik bezciśnieniowy wody technicznej - przemysłowej o pojemności 1,8m3 winien być wykonany zgodnie z załączonym rysunkiem i spełniać następujące wymagania:

pojemność 1,8 m3,

medium (rodzaj czynnika): woda techniczna - przemysłowa,

temperatura (robocza) medium: 10-40 0C,

warunki zabudowy: na zewnątrz,

zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrzne w klasie korozyjności C5-I wg PN-EN ISO 12944-2, w kolorze RAL 6024 (zielony),

zabezpieczenie antykorozyjne wewnętrzne dla wody technicznej przemysłowej, w kolorze RAL 7035 (szary),

Minimalny okres gwarancji: 24 miesięcy.

Produkty
Produkt Indeks/Nr produktu Ilość Jednostka miary
1. Modernizacja baterii koksowniczej nr 3 - Wykonanie i dostawa zbiornika wody o pojemności V=1,8 m3 1 komplet

Dokument nr: Z38/1936/1/aktualizacja2

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://grupawzkvictoria.logintrade.net/portal,szczegolyZapytaniaOfertowe,3ce6979ed804b436ff8a98de9292bad2.html

Data rozpoczęcia: 2023-11-14 09:00:00 Data zakończenia: 2023-11-20 13:00:00 Termin zadawania pytań (do kiedy?): 2023-11-17 11:00:00

Miejsce i termin realizacji:
Oczekiwany termin wykonania przedmiotu Zamówienia: 6-8 tygodni od podpisania Umowy.

Wymagania:
Termin związania ofertą

Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Po upływie terminu składania ofert oferta nie może być cofnięta, zmieniona lub uzupełniona bez zgody Zamawiającego.

Wykaz wymaganych od Oferenta dokumentów i oświadczeń:

Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG) według stanu na dzień nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Oświadczenie Oferenta, że zawrze umowę na warunkach określonych w Projekcie Umowy stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ.

Oświadczenie, że wszyscy pracownicy Oferenta, którymi się posłuży posiadają niezbędne kwalifikacje do realizacji prac.

Oświadczenie, że Oferent jest czynnym płatnikiem podatku VAT.

Oświadczenie, że Oferent posiada lub nie posiada statusu ,,dużego przedsiębiorcy" w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Oświadczenie Oferenta, że rachunek, na który dokonywana będzie płatność jest zgłoszony w wykazie informacji o podatnikach VAT, tzw. ,,białej liście podatników".

Oświadczenie o powołaniu przez Oferenta Inspektora Ochrony Danych (IOD) i podanie jego danych kontaktowych lub oświadczenie o braku konieczności powołania takiego Inspektora zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Oświadczenie ze wskazaniem indywidualnego numeru w Bazie Danych o Produktach, Opakowaniach i Gospodarce Odpadami (BDO) lub, że Oferent nie wytwarza odpadów w ilościach większych niż wskazane w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. i nie podlega obowiązkowemu wpisowi do Rejestru BDO.

Przykładowe zestawienie zbiorcze oświadczeń stanowi Załącznik Nr 2 do SIWZ.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów (wag).

Wynagrodzenie (cena łączna) - waga: 100%.

Informacje dodatkowe:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie wymagań określonych w niniejszej SIWZ. Niespełnienie w ocenie Zamawiającego wymagań SIWZ może spowodować odrzucenie oferty.

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, określa jedynie wymagania, jakie winni spełniać oferenci.

Zamawiający złoży Zamówienie jeśli oferta Wykonawcy zostanie wybrana w wyniku postępowania. Warunkiem złożenia Zamówienia jest wyrażenie zgody przez właściwe organy Spółki.

Oferta może być zmieniona lub wycofana do upływu terminu składania ofert.

Ogłoszenie oraz warunki postępowania mogą być w każdym czasie zmienione przez Zamawiającego.

Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania postępowania i jego unieważnienia w każdym czasie.

Oferent bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego nie może zlecić wykonania przedmiotu postępowania zarówno w części jak i w całości Podwykonawcy.

Brak zapłaty przez Oferenta wynagrodzenia za wykonane prace na rzecz Podwykonawcy jest traktowane jako nienależyte wykonanie Zamówienia/Umowy i stanowi jego/jej istotne naruszenie.

Oferent nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać przelewu żadnej wierzytelności wynikającej z Zamówienia/Umowy.

Wykluczeniu z udziału w postępowaniu podlegają

Wykonawcy i uczestnicy postępowań występujący na listach sankcyjnych unii Europejskiej, przyjętych wobec Rosji i Białorusi (Rozporządzenie 765/2006 i Rozporządzenie 269/2014);

Wykonawcy i uczestnicy postępowań, występujących na liście sankcyjnej MSWiA.

Waluta:
PLN

Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):

1. Oświadczenie, że Oferent jest zarejestrowany w Bazie Danych o Odpadach (BDO) - podać nr rejestracyjny BDO, lub jest w trakcie rejestracji, lub nie wytwarza odpadów w ilościach większych

2. Oświadczenie Oferenta - akceptacja Warunków wykonania przedmiotu Zamówienia stanowiących Załącznik Nr 1 do SIWZ.

3. Oświadczenie, że wszyscy pracownicy Oferenta, którymi się posłuży posiadają niezbędne kwalifikacje do realizacji prac.

4. Oświadczenie, że Oferent jest czynnym płatnikiem podatku VAT.

5. Oświadczenie Oferenta, że rachunek, na który dokonywana będzie płatność jest zgłoszony w wykazie informacji o podatnikach VAT, tzw. ,,białej liście podatników".

6. Oświadczenie o powołaniu przez Oferenta, Inspektora Ochrony Danych (IOD) i podanie jego danych kontaktowych lub oświadczenie o braku konieczności powołania takiego Inspektora zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7. Oświadczenie, że Oferent odbył wizję lokalną lub znane są mu istniejące warunki wykonania zamówienia i nie zgłasza do nich żadnych zastrzeżeń.

Dodatkowe warunki formalne:

Wszystkie dokumenty załączone do oferty w wersji nieedytowalnej powinny zostać złożone w postaci skanu oryginału lub kopi poświadczonej ,,za zgodność z oryginałem" przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta.

Uwagi:
Kryteria oceny oferty:
1. Cena - 100%
Dodatkowe pytania do oferty:
------
Brak pozycji
------
Lista firm na rzecz których realizowany jest zakup:
1. Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze ,,Victoria" S.A.
Uwaga:
Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Kupiec prowadzący: Górski, Roman
telefon stacjonarny: -
telefon komórkowy: -
e-mail: rgorski@wzkvictoria.pl
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych: Górski, Roman
Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami

Roman Górski - Specjalista ds. Mechanicznych

e-mail: rgorski@wzkvictoria.pl

Joanna Osuchowska - Dyrektor Działu Technicznej Eksploatacji Koksowni

e-mail: josuchowska@wzkvictoria.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.