Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
908z dziś
6443z ostatnich 7 dni
23475z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Zakup, dostawa i montaż mebli kuchennych ze stali nierdzewnej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup, dostawa i montaż mebli kuchennych ze stali nierdzewnej

Data zamieszczenia: 2023-11-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Szkoła Podstawowa nr 21 im. Karola Miarki w Rybniku
ul. Niedobczycka 191
44-270 Rybnik
powiat: Rybnik
telefon: 324226600
sp21rybnik@wp.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Rybnik
Wadium: ---
Nr telefonu: telefon: 324226600
Termin składania ofert: 2023-11-17 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Szczegółowy opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest ,,Zakup, dostawa i montaż mebli kuchennych ze stali nierdzewnej do Szkoły Podstawowej nr 21 im. Karola Miarki w Rybniku"
Rodzaj mebli:
a) Szafka magazynowa stojąca z 3 szufladami i 3 półkami przestawnymi 600x600x2000
b) Stół z blokiem 3 szuflad, drzwi rozwierane, półka przestawna, rant lewy i tylny 2200x600x850
c) Stół narożny z basenem i 2 zlewami, drzwi rozwierane, rant z 3 stron 1650x1350x850
d) Bateria z wyciąganą wylewką, bateria stojąca, bateria do zlewozmywaka, 3 syfony
e) Szafka wisząca z drzwiami rozwiernymi,, półka przestawna 2200x300x700
f) Szafka wisząca z drzwiami rozwiernymi, półka przestawna 1650x300x700
g) Stół centralny przelotowy, drzwi rozwierne, półka przestawna 1500x800x850
h) Stół odkładczy narożny, 2 ranty 700x700x850
Meble muszą stanowić jednolitą zabudowę.
W ramach montażu Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich niezbędnych prac wykończeniowo - instalacyjnych (przeróbka instalacji wod.-kan., przeróbka instalacji elektrycznej, prace wykończeniowe, wywóz i utylizacja starych mebli).
Montaż mebli, z uwagi na ciągłą pracę kuchni, jest możliwy w godz.ch popołudniowych, po godz. 15 - zakończenie montażu, najpóźniej do godz. 6 dnia następnego
2. Rodzaj zamówienia: dostawa.

CPV: 39141000-2

Dokument nr: SP21.251.08.2023

Składanie ofert:
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferta powinna być złożona u Zamawiającego do 17 listopada 2023 roku do godz. 10:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Zakup, dostawa i montaż mebli kuchennych ze stali nierdzewnej do Szkoły Podstawowej nr 21 im. Karola Miarki w Rybniku" Ofertę należy złożyć:
a) elektronicznie na adres: sp21rybnik@wp.pl albo
b) osobiście - od poniedziałku do piątku w godz.ch od 8:00 do 13:00, albo
c) pocztą na adres Zamawiającego:
Szkoła Podstawowa nr 21 im. Karola Miarki w Rybniku Ul. Niedobczycka 191 44-270 Rybnik

Miejsce i termin realizacji:
III. WARUNKI I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia w terminie do 29 grudnia 2023 roku.

Wymagania:
2. Zamawiający nie będzie udzielać zaliczek na realizację zamówienia.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
4. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia, którego dotyczy niniejsze zamówienie, dokonywane będą w PLN.
5. Termin płatności ustala się na 14 dzień od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca powinien przygotować ofertę, która składa się z dwóch elementów:
1) formularza ofertowego, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania,
2) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
2. Wszystkie elementy formularza oraz oświadczenia muszą zostać w sposób czytelny wypełnione.
3. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: http://sp21.bip.edukacja.rybnik.eu/588/
1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 1) cena 100%
2. Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony do 21 listopada 2023 roku:
a) na tablicy ogłoszeń Szkole Podstawowej nr 21 im. Karola Miarki w Rybniku,
b) na stronie internetowej pod adresem: http://sp21.bip.edukacja.rybnik.eu/588/

Uwagi:
VII. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z ART. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 21 im. Karola Miarki w Rybniku z siedzibą przy ul. Niedobczyckiej 191 w Rybniku (44-270);
b) inspektorem ochrony danych osobowych w Szkole Podstawowej nr 21 im. Karola Miarki w Rybniku jest Agnieszka Machulik, kontakt: e-mail: sp21rybnik@wp.pl, tel.: 324226600;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia poza ustawą PZP;
d) dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa;
e) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia postępowania;
f) dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
h) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
i) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą istotnych postanowień umowy;
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania z ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Kontakt:
VIII. DODATKOWE INFORMACJE
1. Dodatkowych informacji udziela Agnieszka Machulik, Anna Dudek (telefon: 32 42 26 600, e-mail: sp21rybnik@wp.pl .

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.