Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4819z ostatnich 7 dni
23159z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Zakup i dostawa systemu sterowania oświetleniem ulicznym

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup i dostawa systemu sterowania oświetleniem ulicznym

Data zamieszczenia: 2023-11-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Świerzno
ul. Długa 8
72-405 Świerzno
powiat: kamieński
tel.: +48(91)3832723, +48(91)3832793
ug@swierzno.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Świerzno
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: +48(91)3832723
Termin składania ofert: 2023-11-17 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe
Postępowanie prowadzone w oparciu o wewnętrzną procedurę zamawiającego o wartości nieprzekraczającej 130 000,00 zł
zg. z Ustawą z dnia 11 września 2019 r. przepisów Prawa zamówień publicznych
Gmina Świerzno Zaprasza do złożenia ofert cenowych na zakup i dostawa systemu sterowania oświetleniem ulicznym
II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w poniższych dokumentach: ( do pobrania na stronie prowadzonego postępowania) a) Opis przedmiotu zamówienia.

Dokument nr: ZO.271.17.2023

Składanie ofert:
Ofertę cenową należy złożyć do dnia 17.11.2023 r. godz. 11:00 w siedzibie zamawiającego pod adresem Ul. Długa 8, 72-405 Świerzno, w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,zakup i dostawa systemu sterowania systemem ulicznym" NIE OTWIERAĆ PRZED 17.11.2023 r. godz. 11:00

Wymagania:
2. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.
3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminy składania ofert.
III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:
1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty: 1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo - ofertowy - wg. załączonego wzoru formularza ofertowego
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim
IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów.
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną, przy czym złożenie oferty następuje zgodnie z wymaganiami pkt VI.
VII. Opis sposobu obliczania ceny
1. Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie / udzielenie przedmiotu zamówienia.
2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.
5. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100 %).
VIII. Informacje o formalnościach
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowanie.
2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.
5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Zamawiającemu przysługuje prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.
IX. Podstawy wykluczenia
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w przypadkach wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023 r., poz. 1497), to jest:
a) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na odstawie decyzji w sprawie wpisy na listę rozstrzygającej o zastosowaniu wykluczenia z postępowania o udzieleniu zamówienia,
b) Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r., poz. 593, z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach wskazanych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014
albo wpisanych na listę lub będących beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu wykluczenia z postępowania o udzieleniu zamówienia, c) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2023 r., poz. 120 i 295) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

Uwagi:
X. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 0JE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.206.119.1) zwanej przepisami RODO, informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Świerzno mający siedzibę w Świerznie nr 13, 72-405 Świerzno reprezentowaną przez Wójta Gminy Świerzno.
2) Z Inspektorem Ochrony Danych Urzędu Gminy Świerzno można się skontaktować w sprawie ochrony swoich danych osobowych poprzez email iod@swierzno.pl
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu realizacji ustawowych zadań gminy oraz przepisów prawa i nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest realizacja przez Gminę obowiązków dotyczących ustaw: Prawo zamówień publicznych/tj. Dz. U. z2018r.,poz. 1986 zpóźń.zm./, przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017r. poz. 1840 z późń.zm.), przepisów ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2018 r. poz. 1454 z późń. zm.), przepisów ustawy z dnia 11.03.2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U.2018, poz. 1967 ze zm.),
5) W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) obsługa prawna
c) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Świerzno przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Gmina Świerzno.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia/ograniczenia przetwarzania danych osobowych ;
d) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Gminie Świerzno Pani/ Pana danych osobowych, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
8. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych Gminie Świerzno ma charakter dobrowolny, jednak ich
podanie jest niezbędne do przeprowadzenia przedmiotowego postępowania.
9. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i zakończenia postępowania administracyjnego, a następnie przez czas wynikający z przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wewnętrznych przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów.
10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
11. Szczegółowe informacje w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych przez Administratora znajdują się na stronie internetowej www.bipswierzno.pl w zakładce Przetwarzanie danych osobowych.

Kontakt:
Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania w jest Pan / Pan Waldemar Dubrawski - Sekretarz Gminy , Czesław Kędziera - Inspektor, Ewa Ksiądz - podinspektor.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzjelenia zamówienia w godzinach pracy urzędu tj.: poniedziałek-piątek od 7:30 do
15:30. do połowy okresu składania ofert.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.