Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
323z dziś
5234z ostatnich 7 dni
21640z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z województw:

Wykonanie robót budowlanych budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: "Wykonanie...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie robót budowlanych budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: "Wykonanie pomieszczenia gospodarczego ."

Data zamieszczenia: 2023-11-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski Koronowo Oddział: Wydział Inwestycji i Remontów
plac Zwycięstwa 1
86-010 Koronowo
powiat: bydgoski
https://platformazakupowa.pl/transakcja/846891
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Koronowo
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2023-11-17 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
IR-I.7013.55.2023 Wykonanie robót budowlanych budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: "Wykonanie pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy w Więzownie."
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Wykonanie pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy w Więzownie - 1 szt. 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR - (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki

Dokument nr: ID 846891, IR-I.7013.55.2023

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/846891
Składania : 17-11-2023 09:00:00
Otwarcia : 17-11-2023 09:30:00

Wymagania:
Wymagania i specyfikacja
Wytyczne dla zadania pn.:
,,Wykonanie pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy w Więzownie"
ZAPYTANIE OFERTOWE DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 130.000,00 zł
I. Lokalizacja inwestycji:
Budowę budynku gospodarczego planuję się na granicy działek 116 oraz 112/1 w Więzownie, gm. Koronowo.
II. Zakres zadania - opis inwestycji
Budowa wolnostojącego budynku gospodarczego, trwale związanego z gruntem, z blachy T-20 z przetłoczeniami około 20 cm w kolorze złoty dąb, parterowego, jednokondygnacyjnego, bez podpiwniczenia, o rozpiętości konstrukcji 3,00 m x 4,00 m, z dachem dwuspadowym o kącie nachylenia 12° zgodnie z dokumentacją techniczną.
1) Wykonanie fundamentów - stopy fundamentowe
2) Montaż konstrukcji budynku wraz z okładzinami (ściany, dach), wiatrownice, brama garażowa dwuskrzydłowa szer. 2,00x2,00m z zamkiem, pod dachem zamocowany filc antyskropleniowy.
Uwaga: konstrukcja budynku musi spełniać wymagania norm projektowania i normy obciążeń. Więzowno znajduje się w I strefie wiatrowej i III strefie śniegowej.
3) Wykonanie podbudowy, podsypki i ułożenie utwardzenia terenu z kostki betonowej wraz z obrzeżem betonowym. (dot. posadzka w budynku, opaska wokół budynku szer. 20cm oraz wykonania chodnika z kostki betonowej z obrzeżem betonowym łączącego wejście do budynku z istniejącym utwardzeniem)
4) Uporządkowanie terenu po wykonaniu prac, obsianie trawą uszkodzonego obszaru.
W cenie ofertowej należy również zawrzeć:
- koszty związane z zagospodarowaniem placu budowy, utrzymaniem zaplecza budowy (w tym ewentualnie energia elektryczna, woda, odprowadzenie nieczystości itp.), wszelkie prace porządkowe związane z zakończeniem przedmiotu zamówienia,
- koszty związane z oznakowaniem i zabezpieczeniem BHP i p-poż. placu budowy,
- koszty utrzymania wszelkiego rodzaju sprzętu, narzędzi, oraz urządzeń koniecznych do użycia w celu wykonania przedmiotu umowy,
- koszty związane z usunięciem odpadów niewykorzystanych przy inwestycji, i ich zagospodarowaniem (wywóz z terenu prowadzonych prac, składowanie na wysypisku śmieci, utylizacja itp.),
- koszty usunięcia poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowych zaplecza itp. po zakończeniu robót,
- podatek VAT naliczony według obowiązujących przepisów,
- pozostałe koszty, niezbędne do poniesienia w celu kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia,
- koszt inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej,
III. Wykonawca dostarczy:
atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności bądź inne dokumenty potwierdzające dopuszczalność zakupionych materiałów do powszechnego stosowania
IV. Warunki
Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert na zapytanie - jedną robotę budowlaną polegającą na budowie budynku gospodarczego/garażowego/hali magazynowej konstrukcji stalowej o pow. zabudowy min. 12 m2 i jedną robotę budowlaną polegającą na utwardzeniu terenu kostką betonową o pow. min. 20 m2.
V. Termin i gwarancja
Termin realizacji inwestycji: do 22.12.2023 r.
Gwarancja: min. 60 miesięcy.
W przypadku pytań:
- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel 52 382 64 53
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.
tel. 22 101 02 02
e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
3 Termin realizacji - do 22.12.2023 Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
4 Wypełnienie obowiązku informacyjnego - Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. U.E. L 119 z 04.05.2016) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiotowym postępowaniu, jeżeli dotyczy proszę potwierdzić (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
5 Zapoznanie się z klauzulą informacyjną - Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. U.E. L 119 z 04.05.2016), przedstawioną przez Zamawiającego, w celu związanym z realizacją niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, proszę potwierdzić (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
Informacja dot. prze [...].pdf
(0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
6 Oświadczenie biała lista podatników VAT - Oświadczam, że jestem czynnym podatnikiem i figuruje w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (Biała lista podatników VAT) Proszę potwierdzić wpisując "Oświadczam" lub jeśli nie jestem czynnym podatnikiem - płatnikiem podatku VAT wpisać "Nie jestem" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
7 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - Formularz - oferta cenowa (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
Załącznik nr 1- ofer [...].doc
Załącznik nr 1- ofer [...].pdf
(0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
8 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - Wzór umowy do zapoznania się. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
Umowa - wzór.pdf
(0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
9 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - Formularz - wykaz wykonanych usług (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
Załącznik nr 3 - wyk [...].docx
Załącznik nr 3 - wyk [...].pdf
(0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
10 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego - Formularz - oświadczenie o niezaleganiu w ZUS, KRUS i US (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
Załącznik nr 4 - ośw [...].pdf
Załącznik nr 4 - ośw [...].docx
(0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
11 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji - Proszę o załączenie dokumentu - odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (Zamawiający wymaga załączenia pliku) (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki

Uwagi:
Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

Kontakt:
Urząd Miejski Koronowo Oddział: Wydział Inwestycji i Remontów
plac Zwycięstwa 1
86-010 Koronowo
Kontakt za pomocą platformy zakupowej
https://platformazakupowa.pl/all?limit=100&tab=active&year=seven_days

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.