Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
366z dziś
5277z ostatnich 7 dni
21683z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z województw:

Dostawa i montaż urządzenia do kompensacji energii biernej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa i montaż urządzenia do kompensacji energii biernej

Data zamieszczenia: 2023-11-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Izba Administracji Skarbowej w Kielcach
Sandomierska 105
25-324 Kielce
powiat: Kielce
tel. 41 364 26 13, fax 41 364 26 15, tel. 532 079 310
ias.kielce@mf.gov.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Kielce
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 41 364 26 13, f
Termin składania ofert: 2023-11-17 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA i montaż urządzenia do kompensacji energii biernej w budynku Urzędu Skarbowego w Sandomierzu.
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dobór, dostawa i montaż urządzenia do kompensacji energii biernej w budynku Izby Administracji Skarbowej w Kielcach będącym siedzibą Urzędu Skarbowego w Sandomierzu.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) wykonanie analizy strat za okres ostatnich 5 miesięcy z tytułu niewykorzystanej energii biernej;
2) wykonanie na miejscu pomiarów parametrów sieci specjalistycznym analizatorem, rejestrującym podstawowe parametry energii elektrycznej (profil mocy biernej i czynnej, wartość prądu na poszczególnych fazach, wartość współczynnika tangens fi-tg, odkształcenia prądu i napięcia) oraz ich zmienność w czasie;
3) sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu raportów z przeprowadzonych pomiarów o których mowa w pkt. 2 wraz propozycją doboru urządzeń o odpowiednich parametrach;
4) montaż odpowiedniego urządzenia kompensacyjnego redukującego energię bierną dla każdej fazy osobno, z co najmniej trzystopniową regulacją elektroniczną, o parametrach pozwalających na redukcję opłat za moc bierną przy założeniu zwiększenia się
w przyszłości energii biernej o 30% w stosunku do wartości wynikających z pomiarów dokonanych przed doborem i montażem urządzeń lub średnich wartości wynikających z faktur rozliczeniowych o których mowa w ust. 6, 5) sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej instalacji urządzenia kompensującego energię bierną, w szczególności projekt powykonawczy, protokoły pomiarów powykonawczych, instrukcje obsługi urządzeń w języku polskim, DTR urządzeń.
9. Przedmiot zamówienia obejmuje również prace porządkowe po przeprowadzonych robotach.

CPV: 31711154-0

Dokument nr: 2601-ILN.261.64.2023

Składanie ofert:
VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 17 listopada 2023 r. do godz. 10:00 w głównej siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Kielcach, Ul. Sandomierska 105, pokój nr 2 (kancelaria) lub przesłać w formie skanu na adres poczty elektronicznej: ias.kielce@mf.gov.pl oraz
aneta.bona-rusinek@mf.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia - do 20 grudnia 2023 r.

Wymagania:
w postępowaniu dotyczącym udzjelenia zamówienia, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605)
3. Wykonawca gwarantuje uzyskanie efektu kompensacji energii biernej, tj. obniżenie opłat za energię bierną w wysokości minimum 80% w stosunku do kosztów ponoszonych przed realizacją przedmiotu zamówienia - od okresu rozliczeniowego rozpoczynającego się po okresie rozliczeniowym, w którym przedmiot zamówienia został zrealizowany. Przy obliczaniu procentowego efektu kompensacji należy wziąć pod uwagę ewentualny wzrost ceny jednostkowej za moc bierną w stosunku do ceny jaka obowiązywała przed założeniem urządzeń do kompensacji. W przypadku nie osiągnięcia zakładanego efektu kompensacji Wykonawca na swój koszt dokona ponownej analizy i korekt parametrów urządzenia.
4. Wykonawca udzieli gwarancji na zamontowane urządzenia oraz na jakość i efekt wykonanej usługi na okres minimum 36 miesięcy od daty odbioru końcowego.
5. Wszelkie koszty wynikłe w trakcie realizacji zamówienia i nieprzewidziane w złożonej ofercie obciążają Wykonawcę.
6. Zamawiający przekaże Wykonawcy skany faktur dotyczących dystrybucji energii elektrycznej za 2 ostatnie okresy rozliczeniowe. Wniosek o przekazanie należy złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail: aneta.bona-rusinek@mf.gov.pl.
7. W celu ustalenia wszystkich kosztów niezbędnych do realizacji zamówienia zalecane jest przeprowadzenie wizji lokalnej - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia. Termin wizji lokalnej należy ustalić telefonicznie z Panią Aneta Bona - Rusinek tel. 532 079 310.
8. Wykonawca zapewni w okresie gwarancji serwis urządzeń zgodnie z wymaganiami producenta (odpowiednia ilość przeglądów i konserwacja sprzętu) wraz z ewentualną regulacją urządzeń w celu osiągnięcia maksymalnych oszczędności.
10. Wszelkie uszkodzenia powstałe w trakcie montażu zostaną naprawione przez Wykonawcę na jego koszt.
11. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji zgodnie z ust. 3 i 4 na przedmiot zamówienia, licząc od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia.
12. Protokół, o którym mowa w ust. 11, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do wzoru umowy, zostanie spisany po zrealizowaniu całości zamówienia.
III. INFORMACJA O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU I STOSOWANIU PRZEPISÓW
Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 130 000 złotych. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) nie stosuje się przepisów w/w ustawy.
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) złożą ważną ofertę;
2) dysponują personelem i zasobami, które umożliwiają wykonanie zamówienia. Zamawiający wymaga, aby osoby biorące udział w realizacji zamówienia posiadały aktualne świadectwo kwalifikacyjne SEP w zakresie E- eksploatacji, D- dozoru dot. instalacji elektrycznych;
3) posiadają doświadczenie, tj. w ciągu ostatnich 5 lat zrealizowali minimum jedno zamówienie na dostawę urządzenia do kompensacji energii biernej o parametrach zbliżonych do określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym;
4) nie zalegają z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.
5) nie podlegają wykluczeniu na podstawie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1497).
Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawcę:
a) wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy,
b) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
0 przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006
1 rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy,
c) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 i 295), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
6) wykluczenie, o którym mowa w niniejszym ustępie następuje na okres trwania ww. okoliczności;
7) w przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie przesłanek określonych w niniejszym ustępie, Zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy.
2. Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w ust. 1 pkt 2-5, Wykonawca składa wypełnione i podpisane oświadczenia wg załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Wykonawca będzie wykonywał prace określone zapytaniem ofertowym samodzielnie bez udziału podwykonawców
VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY I DOKUMENTY, JAKIE POWINNA ZAWIERAĆ
1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny, na maszynie do pisania, komputerze bądź ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem.
2. Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Oferta musi zawierać dane Wykonawcy i być podpisana przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z informacjami zawartymi w dokumentach rejestrowych Wykonawcy lub przez osobę/osoby posiadające odpowiednie pełnomocnictwo. Podpisy
należy składać w sposób umożliwiający identyfikację podpisującego np. z imienną pieczątką lub z podaniem imienia i nazwiska. 4. Oferta oraz wszystkie dokumenty składane w trakcie postępowania są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca składając ofertę zastrzeże, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania.
2. Termin zostanie dotrzymany, jeśli oferta dotrze do siedziby Zamawiającego przed jego upływem.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Wykonawca oblicza cenę ofertową przedmiotu zamówienia według własnej kalkulacji.
2. Cena podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności koszty nakładów osobowych, sprzętu, materiałów itp. zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu, w tym we wzorze umowy oraz inne koszty, jakie Wykonawca uzna za konieczne do poniesienia w celu prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
3. Obliczoną zgodnie z powyższymi wymaganiami cenę należy wpisać liczbowo i słownie w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
4. Podana cena musi być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena może być tylko jedna.
IX. KRYTERIA WYBORU OFERTY
1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował kryteriami:
1) cena oferty - waga kryterium - 60 %,
2) okres gwarancji - waga kryterium - 40%.
2. Wartość punktowa kryterium ,,Cena oferty" będzie obliczona wg wzoru:
Cn
C = - x 60
Cb
gdzie:
C - ilość punktów w kryterium ,,cena"
Cn - najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych
Cb - cena badanej oferty
Maksymalna ilość punktów w kryterium ,,Cena oferty" wynosi 60 punktów.
3. Punkty w kryterium ,,Okres gwarancji" przyznawane będą wg. następujących zasad:
1) Wykonawca otrzyma dodatkowe punkty jeżeli na wykonane roboty oraz zamontowane materiały i urządzenia zadeklaruje okres gwarancji dłuższy niż 36 miesięcy;
2) Wykonawca może zadeklarować 36, 48 lub 60 miesięcy gwarancji;
3) Wykonawca otrzyma niżej wskazaną liczbę punktów za zadeklarowany okres gwarancji:
Deklarowany w Formularzu oferty okres gwarancji (w miesiącach) Liczba punktów przyznanych za zadeklarowany okres gwarancji
36 0
48 15
60 40
4) Zamawiający przyzna punkty na podstawie informacji wskazanej w formularzu ofertowym. Jeżeli w formularzu ofertowym Wykonawca nie określi deklarowanego okresu gwarancji Zamawiający uzna że Wykonawca oferuje 36-miesięczny okres gwarancji.
Maksymalna ilość punktów w kryterium ,,Okres gwarancji" wynosi 40 punktów.
4. Zamawiający dokona obliczenia wartości punktowych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami matematycznymi.
5. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród nieodrzuconych ofert tj. taką która uzyska największą łączną liczbę punktów w kryterium ,,Cena oferty", ,,Okres gwarancji".
6. Maksymalna ilość punktów do uzyskania przez ofertę wynosi 100 punktów. Liczba punktów oferty obliczana będzie wg wzoru:
P = C + G
gdzie:
P - łączna liczba punktów oferty uzyskanych w kryterium ,,Cena" oraz ,,Okres gwarancji"
C - liczba punktów oferty uzyskanych w kryterium ,,Cena"
G - liczba punktów oferty uzyskanych w kryterium ,,Okres gwarancji".
X. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Zamawiający dokona badania ofert pod względem formalnym i merytorycznym, co do zgodności z warunkami zapytania ofertowego.
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
3. Złożone oferty mogą podlegać dalszym negocjacjom lub Zamawiający może wezwać Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych, w szczególności gdy:
a) cena najkorzystniejszej oferty będzie równa lub wyższa od kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia,
b) jeżeli w postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie i na taki sam okres gwarancji,
c) zaistnieje duże prawdopodobieństwo uzyskania w wyniku negocjacji korzystniejszej oferty oraz Wykonawcy wyrażą zgodę na przeprowadzenie negocjacji - zasady przeprowadzenia negocjacji oraz składania ofert dodatkowych ustali Zamawiający.
4. Informacja o wynikach i wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłana pocztą elektroniczną do Wykonawców którzy złożyli oferty.
5. Umowa z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie zawarta na warunkach jakie wynikają ze złożonej oferty i załączonego wzoru umowy -załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
6. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza złoży dokumenty (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem) potwierdzające wymagane przez Zamawiającego uprawnienia osoby wskazanej do realizacji zamówienia tj. świadectwo kwalifikacyjne SEP w zakresie E- eksploatacji, D-dozoru dot. instalacji elektrycznych.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Uwagi:
XII. INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 ze zm.), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Kielcach, z którym można się skontaktować:
a) pod adresem 25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105;
b) poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie ePUAP: /v4x09vaj06/SkrytkaESP;
c) poprzez elektroniczną skrzynkę pocztową: ias.kielce@mf.gov.pl.
2) W sprawach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania przez Panią/Pana z praw związanych z przetwarzaniem danych można też kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:
a) elektronicznie na adres e-mail: iod.kielce@mf.gov.pl;
b) listownie na adres: Izba Administracji Skarbowej w Kielcach, ul. Sandomierska 105,
25-324 Kielce.
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż urządzenia do kompensacji energii biernej w budynku Urzędu Skarbowego w Sandomierzu i realizacji tego zamówienia zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c i lit b RODO;
b) archiwizacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, który wynika z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz.
164).
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa; odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane, stanowią podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora, w szczególności te, z którymi zawarliśmy umowy na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych przez nas systemów informatycznych.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, o których mowa w pkt 3), a także przez okres wynikający z przepisów prawa, w tym przepisów o archiwizacji.
6) Posiada Pani/Pan:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych, zgodnie z art. 15 RODO;
b) prawo do sprostowania swoich danych osobowych, zgodnie z art. 16 RODO;
c) prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 18 RODO z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP Urzędu Ochrony Danych Osobowych: /UODO/SkrytkaESP w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
RODO.
7) Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.
8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz w realizacji zamówienia; konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości uczestniczenia w ww. postępowaniu.
9) Wobec Pani/Pana nie będą podejmowane decyzje oparte wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym ich profilowaniu, dostosowanie do art. 22 RODO.
10) Administrator nie planuje przekazywania Pani/Pana danych osobowych odbiorcami spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli do państw trzecich ani organizacjom międzynarodowym.

Kontakt:
XI. PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJĄCEGO UPOWAŻNIENI DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI
Przedstawicielem Zamawiającego upoważnionym do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami w niniejszym postępowaniu jest Pani Aneta Bona - Rusinek, tel. 532 079 310, e-mail: aneta.bona-rusinek@mf.gov.pl. Kontakt możliwy w dni robocze w godzinach 8:00-15:00.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.