Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4748z ostatnich 7 dni
23048z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania

Data zamieszczenia: 2023-11-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej
ul. 1-go Maja 1A
96-200 Rawa Mazowiecka
powiat: rawski
tel./fax. (0-46) 8144051, 8144518, 8143534, 8144577
a.major@rawamazowiecka.praca.gov.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Rawa Mazowiecka
Wadium: ---
Nr telefonu: tel./fax. (0-46) 814
Termin składania ofert: 2023-11-16 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,DOSTAWA sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej"
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest: ,,DOSTAWA sprzętu komputerowego i oprogramowania
dla Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej", zgodnie z załączonym opisem
przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1.

Dokument nr: DOA-2302-11/23

Składanie ofert:
VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.Oferty należy składać na adres podany w Zawiadomieniu o wszczęciu postępowania
w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej, pokój nr 17, do dnia
16.11.2023r. do godz. 11:00. Dopuszcza się przesłanie treści oferty faksem: nr (46)
8143534 lub pocztą elektroniczną: a.major@rawamazowiecka.praca.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia: do 6 grudnia 2023r.

Wymagania:
Postępowania o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej
130.000 zł
7. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Zawiadomienie:
http://pup.rawamazowiecka.ibip.pl
8. Godziny pracy Zamawiającego: od 8.00 do 16.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku
9. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem były kierowane
wyłącznie na wyżej wskazany adres we wskazanych godzinach pracy Zamawiającego.
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (dalej Zawiadomienie) o szacunkowej wartości
poniżej 130.000 zł.
Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
V. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ
Z WYKONAWCAMI
1.
2.
Zapytania, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający
i Wykonawcy przekazują pisemnie lub przy użyciu poczty elektronicznej e-mail, faksu,
zapytania i informacje można przekazywać telefonicznie. Oferty należy składać pisemnie,
dopuszcza się przesłanie oferty przy użyciu faksu lub poczty elektronicznej
e-mail.
2VI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1.
2.
Termin, do którego Wykonawcy będą związania złożoną ofertą ustala się na 30 dni licząc
od dnia upływu ostatecznego terminu do składania ofert.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1.Oferta winna być sporządzona na formularzu Oferty (Załącznik Nr 2).
2.Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
3.Oferta winna być sporządzona w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub
ręcznie (pismem czytelnym) - długopisem, atramentem, tuszem lub innym trwałym
sposobem.
4.Oferta oraz wszelkie załączniki do oferty winny być podpisane przez Wykonawcę lub
upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy.
5.W przypadku podpisania dokumentów składających się na Ofertę przez pełnomocnika
Wykonawcy do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo.
6.Zamawiający informuje, że oferty składane w postępowaniu są jawne i podlegają
udostępnianiu od chwili ich otwarcia, na wniosek Wykonawcy. Wyjątkiem są informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, jeśli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, ze nie
mogą one być udostępniane.
7.Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były
przez Wykonawcę złożone w oddzielnej kopercie z oznakowaniem ,,Tajemnica
przedsiębiorstwa" lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych jawnych elementów oferty.
W przypadku złożenia oferty faksem lub pocztą elektroniczną należy wyraźnie zaznaczyć i
oddzielić część oferty stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa.
8.Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, skutkować będzie wyłączeniem
w stosunku do takich informacji rygoru tajemnicy przedsiębiorstwa.
9.Wykonawca m.in. nie może zastrzec informacji dotyczących: ceny, terminu wykonania
zamówienia, warunków płatności zawartych w ofercie.
2.W przypadku przesłania Oferty pocztą, decydująca jest data i godzina wpływu do siedziby
Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej potwierdzona pieczęcią kancelaryjną
Zamawiającego. W przypadku przesłania oferty faksem lub pocztą elektroniczną -
decyduje data i godzina wpływu na skrzynkę elektroniczną lub faks.
33.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców w celu udzielenia
dodatkowych wyjaśnień na temat złożonej oferty.
IX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1.
2.
3.
4.
Ceną podlegającą ocenie przez Zamawiającego jest CENA brutto, tj. uwzględniająca
podatek VAT.
Cenę oferty należy wpisać do formularza oferty.
Cena obejmuje wszelkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia, dostawy do siedziby
Zamawiającego oraz winna uwzględniać ewentualne rabaty i upusty.
Cenę oferty należy podać w złotych polskich (PLN).
X. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW
I SPOSOBU OCENY OFERT
1.
Zamawiający ustala następujące kryteria oceny ofert:
a) CENA wykonania przedmiotu zamówienia - 80 %
b) Wydajność - 16 %
c) Energooszczędność - 4 %
Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt.
2.Formuła oceny ofert w kryterium CENA:
Xc = Cn / Cof x 80
gdzie:
Xc - liczba punktów
Cn - najniższa oferowana cena brutto
Cof - cena brutto badanej oferty.
Najtańsza oferta nie podlegająca odrzuceniu uzyska 80 pkt., pozostałe oferty zostaną
przeliczone zgodnie z formułą. Wartości liczbowe zaokrąglane będą arytmetycznie do
drugiego miejsca po przecinku.
3.Formuła oceny ofert w kryterium Wydajność:
a) minimalna pamięć RAM dla 10 szt. stacji roboczych wymagana w opisie przedmiotu
zamówienia wg Załącznika nr 1 - 0 pkt.
b) rozszerzenie pamięci RAM dla 10 szt. stacji roboczych do 16 GB DDR4 - 8 pkt.
c) minimalna pojemność dysku SSD dla 10 szt. stacji roboczych wymagana w opisie
przedmiotu zamówienia wg Załącznika nr 1 - 0 pkt.
d) rozszerzenie pojemności dysków SSD dla 10 szt. stacji roboczych do 512 GB - 8 pkt.
4.Formuła oceny ofert w kryterium Energooszczędność:
a) klasa energetyczna F dla monitorów wg Załącznika nr 1 (pkt 1 b, pkt 2) - 0 pkt.
b) klasa energetyczna E lub lepsza dla monitorów wg Załącznika nr 1 (pkt 1 b, pkt 2) - 4
pkt.
5.Punkty zostaną zsumowane wg powyższych kryteriów. Przy wyborze oferty za
najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała najwięcej punktów.
6.Jeżeli w wyniku oceny ofert Zamawiający stwierdzi, że więcej niż jedna oferta uzyskały
największą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty
do złożenia ofert dodatkowych.
47.Zamawiający poprawi w Ofercie oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe, zawiadamiając o
tym niezwłocznie Wykonawcę. Omyłki rachunkowe poprawione będą przez pomnożenie
podanych cen jednostkowych przez ilość, a następnie sumowanie wartości brutto.
8.Oferta Wykonawcy, który nie wyrazi zgody na poprawienie oczywistych omyłek
pisarskich, rachunkowych lub zawierająca błędy w obliczeniu ceny, których nie można
poprawić, zostanie odrzucona.
9.Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
XI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO
WZÓR UMOWY
1. Istotne dla stron postanowienia zawarte są w projekcie umowy - Załącznik nr 3.
2. Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy, w terminie i miejscu wskazanym przez
Zamawiającego.
3. Jeśli Wykonawca nie podpisze umowy we wskazanym terminie, lub wskaże termin
podpisania umowy, na który Zamawiający nie wyrazi zgody, Zamawiający może wybrać
następną w kolejności ofertę najkorzystniejszą i zaproponować podpisanie umowy
Wykonawcy, który złożył tą ofertę.

Uwagi:
XII. INFORMACJE DOT. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: RODO), Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej informuje:
1. Administratorem danych osobowych pozyskanych i przetwarzanych w toku niniejszego
postępowania jest Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej, ul. 1Maja 1A, 96-200 Rawa
Mazowiecka, tel. 46-814-40-51.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować
pisząc na adres administratora jak powyżej lub na adres e-mail:
iod@rawamazowiecka.praca.gov.pl.
3. Pozyskane w toku niniejszego postępowania dane osobowe są przetwarzane przez
administratora zgodnie z art. 6 ust.1 lit. b i c RODO w celu:
1) skierowania zapytania, zawiadomienia o wszczęciu postępowania, zawarcia i realizacji
umowy, dokonania zakupu, zapłaty za fakturę, dochodzenia roszczeń;
2) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze wynikających
z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 11 września
2019r. Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach, w szczególności w celu prowadzenia postępowania,
udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski, archiwizacji dokumentów.
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie postępowania, zawarcie umowy,
realizacja zamówienia, spełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zakresie
dokumentacji zamówień, realizacji zakupów. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne
do zawarcia umowy i realizacji zamówienia
55. Okres przetwarzania pozyskanych w toku postępowania danych osobowych jest uzależniony
od celu, w jakim są przetwarzane. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, jest
obliczany zgodnie z Rzeczowym Wykazem Akt obowiązującym u administratora (realizacja
zamówień - 5 lat, dowody księgowe- 5 lat, umowy - 25 lat od wygaśnięcia umowy).
6. Pozyskane w toku postępowania dane osobowe mogą być przekazywane następującym
odbiorcom:
1) Minister właściwy do spraw pracy prowadzący rejestr centralny;
2) banki;
3) Poczta Polska S.A. lub firmy kurierskie;
4) podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa;
5) osoby wnioskujące o udostępnienie dokumentów zamówień publicznych, udzielenie
informacji publicznej;
6) podmioty przetwarzające, w związku ze zleconymi działaniami realizowanymi w imieniu
administratora, w szczególności: Minister właściwy do spraw pracy obsługujący
Centrum Przetwarzania Danych, Sygnity S.A., ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797
Warszawa i pozostali dostawcy usług informatycznych, inne podmioty, z którymi
administrator zawarł umowy cywilno-prawne, w zakresie zgodnym z zawartą umową, w
tym firmy brakujące i niszczące dokumenty.
7. Osoby, których dane osobowe przetwarza Zamawiający w związku z prowadzonym
postępowaniem, mają prawo do:
1) informacji o operacjach przetwarzania,
2) dostępu do swoich danych osobowych,
3) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
4) żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały
zebrane lub po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy dane są
przetwarzane niezgodnie z prawem,
5) żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy osoby te kwestionują prawidłowość
danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu
danych, administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzana, ale
są one potrzebne osobom, których dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń, lub gdy osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych - do czasu
stwierdzenia nadrzędnych interesów administratora nad podstawą takiego sprzeciwu,
6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - z przyczyn związanych ze
szczególną sytuacją osób, których dane są przetwarzane,
7) wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
8. Informujemy, że osobom, których dane pozyskano są w związku z niniejszym
postępowaniem, nie przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa
w art. 20 RODO.
9. Pozyskane w toku postępowania dane osobowe nie są przetwarzane w sposób
zautomatyzowany, nie są przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru
Gospodarczego lub organizacji międzynarodowych.

Kontakt:
Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:
Marcin Kalinowski, - m.kalinowski@rawamazowiecka.praca.gov.pl tel. 46 8144051,
Anna Major - a.major@rawamazowiecka.praca.gov.pl tel. 46 8144051 wew.250.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.