Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
600z dziś
5360z ostatnich 7 dni
23720z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Płukanie, czyszczenie, udrażnianie oraz monitoring sieci kanalizacjnej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Płukanie, czyszczenie, udrażnianie oraz monitoring sieci kanalizacjnej

Data zamieszczenia: 2023-11-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Michałowice
ul. Aleja Powstańców Warszawy 1
05-816 Michałowice
powiat: pruszkowski
tel. 22 350 91 91
przetargi@michalowice.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Michałowice
Wadium: 2.000 zł
Nr telefonu: tel. 22 350 91 91
Termin składania ofert: 2023-11-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zapraszamy do składania ofert w postępowaniu, prowadzonym bez stosowania ustawy -
Prawo zamówień publicznych, pod nazwą:
,,Płukanie, czyszczenie, udrażnianie oraz monitoring sieci kanalizacjnej na terenie gminy
Michałowice-II".
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na płukaniu, czyszczeniu i udrażnianiu oraz na
monitoringu sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej na terenie Gminy.
2. Zakres usług w obszarze przedmiotu zamówienia obejmuje m.in. poniższe prace:
1. płukanie, czyszczenie i udrażnianie mechaniczne lub w razie potrzeby ręczne, sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej ? 160 mm lub ? 200 mm (łącznie ze studniami kanalizacyjnymi
zlokalizowanymi na kolektorach ściekowych wraz z mechanicznym wycinaniem korzeni) - w
ilości 30 000 mb, do uzyskania efektu udrożnienia kanałów w zakresie przepływu ścieków tj.
min. 95%;
2. płukanie, czyszczenie i udrażnianie mechaniczne lub w razie potrzeby ręczne, sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej ? 300 mm (łącznie ze studniami kanalizacyjnymi zlokalizowanymi na
kolektorach ściekowych wraz z mechanicznym wycinaniem korzeni) - w ilości 2 000 mb, do
uzyskania efektu udrożnienia kanałów w zakresie przepływu ścieków tj. min. 95%;
3. płukanie, czyszczenie i udrażnianie mechaniczne lub w razie potrzeby ręczne, sieci kanalizacji
sanitarnej ? 400 mm (łącznie ze studniami kanalizacyjnymi zlokalizowanymi na kolektorach
ściekowych wraz z mechanicznym wycinaniem korzeni) - w ilości 400 mb, przy uzyskaniu
efektu udrożnienia kanałów w zakresie przepływu ścieków tj. min. 95%;
4. monitoring kamerą sieci kanalizacji sanitarnej/deszczowej grawitacyjnej ? 160 ÷ 400 mm - w
ilości 3000 mb.
3. Podany zakres ilościowy prac ma charakter orientacyjny. Zamawiający nie gwarantuje zlecenia
wykonania prac w maksymalnej liczbie, tym samym zastrzegając sobie prawo zmniejszenia
zakresu, jednakże minimalny zakres prac, który zostanie zrealizowany wynosi 85%. Procentowe
zmniejszenie zakresu prac nie uprawnia Wykonawcy do dochodzenia odszkodowania z tego
tytułu.
4. Prace będą wykonywane etapowo, w miarę potrzeb, na pisemne ,,Polecenie wykonania"
Zamawiającego. ,,Polecenie wykonania" będzie zawierało zakres prac, miejsce ich wykonania i
przewidywany termin realizacji.
5. Wykonawca zobowiązuje się, że czas przystąpienia do prac wyniesie maksymalnie 48 godzin od
dnia przesłania każdego ,,Polecenia wykonania" (ostateczny czas przystąpienia do prac będzie
zgodnie ze złożoną ofertą, stanowi kryterium oceny ofert).
6. Przy czyszczeniu kanałów Wykonawca zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności.
Zamawiający informuje, iż niektóre prace objęte zamówieniem Wykonawca będzie zobowiązany
wykonywać ręcznie.
7. Zamawiający informuje, iż przed wykonaniem prac polegających na monitoringu kamerą sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ? 160 ÷ 400 mm i lub deszczowej Wykonawca zobowiązany
jest dokonać czyszczenia kanału celem prawidłowego i dokładnego monitoringu obrazowego.
Czyszczenie kanalizacji na monitorowanym odcinku Wykonawca wykona na koszt własny.
8. Po każdym wykonaniu monitoringu Wykonawca zobowiązany jest do przekazania
Zamawiającemu zapisów z kamery w terminie 5 dni na nośniku CD (lub w inny uzgodniony
między Stronami sposób) oraz papierową wersję wykresów monitorowanych odcinków sieci
kanalizacji sanitarnej/deszczowej.
9. Wykonawca w czasie prowadzenia prac zobowiązany jest do zapewnienie dojścia
i dojazdu do wszystkich obiektów zlokalizowanych w rejonie prowadzonych prac.
10. Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem odpadów w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia zobowiązany jest do
przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwiania. Wykonawca zobowiązany jest
udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek
dokonania odbioru zrealizowanych części zamówienia.
11. Pracownicy wykonujący pracę w terenie muszą być wyposażeni w ubranie ochronne z logo
Wykonawcy oraz elementami odblaskowymi oraz pojazdy służące do realizacji zadań muszą mieć
czytelne logo Wykonawcy umieszczone w widocznym miejscu.
12. Wykonawca przez cały czas realizowania zamówienia jest zobowiązany do dysponowania
odpowiednią liczbą personelu. Zamawiający nie będzie uwzględniał przedłużenia terminowego
wykonania zamówienia z powodu niedyspozycyjności personelu (absencja pracownicza), jak
również awarii sprzętu Wykonawcy. W takich sytuacjach Zamawiający będzie naliczał kary
zgodnie z zawartą Umową.
13. Wykonawca zobowiązany jest do codziennego zabezpieczenia, uporządkowania i utrzymania w
czystości terenu po zakończeniu prac.
14. Obowiązkiem Wykonawcy jest prowadzenie prac w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia
istniejących obiektów, w tym infrastruktury technicznej istniejącej, zlokalizowanych na i poza
terenem ich prowadzenia, a w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury,
Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub
infrastruktury na własny koszt.
15. Wykonawca odpowiedzialny jest za zorganizowanie terenu prowadzonych prac zgodnie z
wymogami właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie sprawnego i
właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii
prowadzenia prac.
16. Wykonawca wraz z ofertą dołączy Kosztorys Ofertowy Załącznik nr 2 w układzie zgodnym z
załączonymi przedmiarami. Kosztorys Ofertowy stanowi integralną część Formularza Ofertowego.

Dokument nr: ZP.271.2.23.2023

Otwarcie ofert: 9. Niepubliczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 listopada 2023 r. o godz. 11.00

Składanie ofert:
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Wykonawca składa ofertę w jednej z wymienionych poniżej form:
1) w formie elektronicznej w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym przesłanej na adres poczty elektronicznej email:
przetargi@michalowice.pl
2) w formie dokumentowej - w postaci elektronicznej w formacie Zip bądź 7-Zip przesłanej
na adres poczty elektronicznej email: przetargi@michalowice.pl
3) w formie pisemnej papierowej w zamkniętej kopercie - w siedzibie Zamawiającego tj.
w Urzędzie Gminy Michałowice, 05-816 Michałowice, Reguły, Ul. Al. Powstańców
Warszawy 1, Sala Obsługi, Biuro Podawcze;
5. Oferty należy złożyć w terminie do dnia 20 listopada 2023 r., godz. 10.30

Miejsce i termin realizacji:
SPOSÓB I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Miejsce realizacji: teren całej gminy Michałowice.
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy lub do
wyczerpania kwoty przeznaczonej na realizację przedmiotu zamówienia, jednak nie dłużej niż do 27
grudnia br..

Wymagania:
2. W przypadku złożenia oferty w formie elektronicznej lub dokumentowej dopuszcza się aby
dokument elektroniczny oferty został zaszyfrowany (opatrzony hasłem dostępowym) korzystając
z narzędzia 7-Zip.
3. W sytuacji zaszyfrowania pliku Wykonawca zobowiązany jest do przesłania hasła dostępu do
pliku oferty wraz z innymi informacjami niezbędnymi dla prawidłowego dostępu do oferty jeżeli
są wymagane niezwłocznie po upływie terminu na składanie ofert a nie później niż przed
terminem otwarcia ofert na adres poczty elektronicznej e-mail: przetargi@michalowice.pl
w oddzielnej wiadomości elektronicznej. W temacie przesłanej wiadomości należy wskazać
oznaczenie i nazwę postępowania, którego wiadomość dotyczy oraz nazwę Wykonawcy albo
dowolne oznaczenie pozwalające na jego identyfikację.
4. W przypadku zaszyfrowania (opatrzenia hasłem) oferty i nie przesłania pliku umożliwiającego
odszyfrowanie oferty albo gdy przesłane dane nie będą wystarczające do odszyfrowania pliku
oferty zostaje uznana za niezłożoną w postępowaniu.
6. Za termin złożenia oferty Zamawiający rozumie:
1) datę i godzinę wpływu oferty w formie pisemnej do siedziby Zamawiającego,
2) datę i godzinę wpływu oferty w formie elektronicznej lub dokumentowej na adres poczty
elektronicznej Zamawiającego.
7. Oferty złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy i nie będą podlegały
badaniu oraz ocenie.
8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wcześniejsze otwarcie lub zaginięcie ofert nie
oznaczonych wyraźnie i niezaadresowanych zgodnie z wymogami niniejszego ,,Zapytania
ofertowego".
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki i wykażą ich
spełnienie na poziomie wymaganym przez Zamawiającego zgodnie z opisem poniżej oraz nie
podlegają wykluczeniu z postępowania.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu dotyczące:
? Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej o ile podmiot ubiegający się o zamówienie publiczne prowadzi działalność
gospodarczą. O zamówienie publiczne mogą również ubiegać się osoby fizyczne, które nie prowadzą
działalności gospodarczej, a więc nie posiadają wpisu ani do KRS, ani do CEIDG.
Na potwierdzenie czego Wykonawca wraz z ofertą złoży w/w dokumenty. Zamawiający uzna warunek
za spełniony na podstawie złożonych dokumentów.
? posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności
Wpis do rejestru BDO, zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. e ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (t.j. Dz.U.2023 poz. 1587 ze zm.) jeżeli Wykonawca jest wytwórcą odpadów
obowiązanym do prowadzenia ewidencji odpadów lub oświadczenie o braku obowiązku prowadzenia
ewidencji odpadów.
Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku Wykonawca wraz z ofertą złoży ww. dokumenty.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę ww. warunku udziału w postępowaniu
według formuły spełnia/nie spełnia - na podstawie analizy złożonych przez Wykonawcę
dokumentów. Z treści załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów ma jednoznacznie
wynikać, iż Wykonawca ten warunek spełnia.
? sytuacji finansowej lub ekonomicznej
Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min 70.000,00 zł.
Na potwierdzenie czego Wykonawca wraz z ofertą złoży dokument potwierdzający, że Wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę ww. warunku udziału w postępowaniu
według formuły spełnia/nie spełnia - na podstawie analizy złożonego przez Wykonawcę dokumentu.
Z treści załączonego przez Wykonawcę do oferty dokumentu ma jednoznacznie wynikać, iż
Wykonawca ten warunek spełnia.
? posiadania wiedzy i doświadczenia
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonała należycie lub wykonuje
należycie:
? co najmniej jedną usługę w zakresie płukania, czyszczenia, udrażniania kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej o długości min. 10 000 mb;
oraz
? co najmniej jedną usługę w zakresie monitoringu sieci kanalizacyjnej o długości
min. 2 000 mb;
Wykazane usługi Wykonawca udokumentuje poprzez podanie nazwy podmiotu na rzecz którego
usługa była/jest świadczona, wartości, rodzaju usługi, długości, okresu wykonywania, oraz załączy
dokument potwierdzający należyte wykonania usługi w postaci np. referencji, potwierdzenia
wykonania, protokołu odbioru podpisany przez podmiot wystawiający. W przypadku usług będących
w trakcie realizacji Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli część wykonywanego zamówienia
zakresem ilościowym spełni wymogi opisane powyżej oraz Wykonawca przedstawi informację, iż
usługa jest wykonywana należycie.
Na potwierdzenie powyższego warunku Wykonawca wraz z ofertą złoży ,,Wykaz usług" wg wzoru
stanowiącego Załącznik nr 4.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę ww. warunku udziału w postępowaniu
według formuły spełnia/nie spełnia - na podstawie analizy złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i
dokumentów. Z treści załączonych przez Wykonawcę do oferty oświadczeń i dokumentów ma
jednoznacznie wynikać, iż Wykonawca ten warunek spełnia.
? posiadania potencjału technicznego
Wykonawca musi wykazać, że dysponuje potencjałem ekonomicznym i technicznym do wykonania
danego zamówienia:
a) min. jednym samochodem typu WUKO,
b) min. jednym samochodem służącym do wywożenia odpadów tzw. hakowiec,
c) min. jednym zestawem umożliwiającym wykonanie monitoringu.
Na potwierdzenie powyższego warunku Wykonawca wraz z ofertą złoży Wykaz sprzętu wg wzoru
stanowiącego Załącznik nr 5
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę ww. warunku udziału w postępowaniu
według formuły spełnia/nie spełnia - na podstawie analizy złożonych przez Wykonawcę oświadczeń.
Z treści załączonych przez Wykonawcę do oferty oświadczeń ma jednoznacznie wynikać, iż Wykonawca
ten warunek spełnia.
? posiadania potencjału osobowego
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
? cena - waga w %: 80
? inne - waga w %: 20
1) Sposób obliczania wartości punktowej:
Wartość punktowa za ww. Kryterium nr 1 ,,OFEROWANA CENA CAŁKOWITA BRUTTO" (PC) wyliczana
jest według wzoru:
PC = CN/CR x 80 pkt.
gdzie:
PC - liczba punktów badanej oferty dla kryterium ceny brutto zamówienia
CN - najniższa oferowana cena brutto zamówienia spośród wszystkich ofert nie odrzuconych
CB - cena brutto badanej oferty
80 - waga kryterium
Przyjmuje się, że 1 % = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w Kryterium Nr 1. Obliczenia
dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalna liczba uzyskanych w
ww. kryterium punktów wynosi 80.
Wartość punktowa za ww. Kryterium nr 2 ,,CZAS PRZYSTĄPIENIA DO PRAC (Cp)" (określony przez
Wykonawcę w formularzu ofertowym) - wyliczana jest według poniższej punktacji:
Czas przystąpienia do prac (Cp)
25 -48 godzin od dnia przesłania Polecenia
wykonania przez Zamawiającego
13-24 godziny liczone od dnia przesłania
Polecenia wykonania przez Zamawiającego
1-12 godzin liczone od dnia przesłania Polecenia
wykonania przez Zamawiającego
liczba przyznanych punktów
0
10
20
Przyjmuje się, że 1 % = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w kryterium Nr 2. Maksymalna
liczba uzyskanych w ww. kryterium punktów wynosi 20.
W przypadku, gdy czas przystąpienia do prac będzie wynosił od 25 godzin do 48 godzin liczonych od
dnia przesłania ,,Polecenia wykonania" przez Zamawiającego oferta w ww. kryterium otrzyma 0 pkt.
W przypadku, gdy czas przystąpienia do prac będzie wynosił od 13 godzin do 24 godzin liczonych od
dnia przesłania ,,Polecenia wykonania" przez Zamawiającego oferta w ww. kryterium otrzyma 10 pkt.
W przypadku, gdy czas przystąpienia do prac będzie krótszy i równy 12 godzin liczony od dnia
przesłania ,,Polecenia wykonania" przez Zamawiającego oferta w ww. kryterium otrzyma 20 pkt.
Nieokreślenie czasu przystąpienia w ,,Formularzu ofertowym" będzie traktowane jako deklaracja
najdłuższego czasu przystąpienia do prac tj. 48 godzin liczonych od dnia przesłania ,,Polecenia
wykonania" przez Zamawiającego i w związku z tym oferta w ww. kryterium otrzyma 0 pkt.
UWAGA: W sytuacji podania przez Wykonawcę czasu w niepełnych godzinach Zamawiający
wyliczając punktację dokona zaokrąglenia podanego czasu do pełnej godziny. Zamawiający dokona
zaokrąglenia w dół np. 24 h 30 minut zostanie zaokrąglone do 24 h.
OCENA KOŃCOWA OFERTY
Jest to suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria wymienione powyżej, z dokładnością do 2
miejsc po przecinku - zgodnie z wyliczeniem i przyznaną punktacją.
LP = PC + Cp
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta o najwyższej liczbie punktów.
SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCAMI
1. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami następuje poprzez:
1) przesyłanie wniosków o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego drogą elektroniczną na
adres e-mail: sekretariat@michalowice.pl wraz z kopią na adres: przetargi@michalowice.pl
bądź na adres Zamawiającego.
2) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Zapytania
Ofertowego w terminie 2 dni przed wyznaczonym w Zapytaniu Ofertowym terminem
składania ofert.
2. W korespondencji Wykonawca winien posługiwać się znakiem postępowania wskazanym
w Zapytaniu ofertowym.
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, lecz nie później niż na 2 dni przed terminem
składania ofert.
Zamawiający zamieści treść wyjaśnień na stronie internetowej Zamawiającego pod numerem
sprawy prowadzonego postępowania bez ujawniania źródła zapytania lub prześle do
Wykonawców do których kierował Zapytanie Ofertowe.
Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane drogą elektroniczną
wymagają na żądanie każdej ze Stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
Oświadczenie, wniosek, zawiadomienie, zapytanie lub informację uważa się za wniesione z
chwilą, gdy dotarły do drugiej strony w taki sposób, że mogła zapoznać się z ich treścią.
W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę domniemywa się,
iż pismo wysłane przez Zamawiającego na ostatni znany adres mailowy podany przez
Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z tym
pismem.
W wypadku złożenia oferty przez Wykonawców występujących wspólnie - korespondencja
będzie kierowana na adres korespondencyjny (odpowiednio: e-mail) lidera Konsorcjum bądź
Pełnomocnika, ze skutkiem doręczenia dla wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę.
INFORMACJE DODATKOWE:
MODYFIKACJE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO I WYDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem
terminu do składania ofert zmodyfikować treść Zapytania Ofertowego. Dokonaną w ten sposób
modyfikację zamieści na stronie internetowej Zamawiającego pod numerem sprawy
prowadzonego postępowania bądź przekaże Wykonawcom którym przesłano Zapytanie
ofertowe. Zamawiający rozumie ,,uzasadniony przypadek" jako: wadę w opisie przedmiotu
zamówienia mającą wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, konieczność zmiany opisu
przedmiotu zamówienia wynikającą ze zmniejszenia lub zwiększenia środków finansowych
przeznaczonych na realizację zadania, odpowiedzi na zadane zapytania i wyjaśnienia, zmiany
warunków udziału.
2. Jeżeli dokonano istotnych zmian w treści Zapytania Ofertowego Zamawiający przedłuża termin
składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach.
3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku
o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego.
WADIUM
1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium.
2. Wadium w kwocie 2.000 zł ( słownie: dwa tysiące złotych) należy wpłacić w terminie do
składania ofert.
3. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu należy je wpłacić na konto Zamawiającego:
Gmina Michałowice, Reguły ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, Bank Spółdzielczy w Raszynie
NR KONTA: 86 8004 0002 2007 0009 0623 0002
z dopiskiem: wadium na: ,,Płukanie, czyszczenie, udrażnianie oraz monitoring sieci
kanalizacyjnej na terenie Gminy Michałowice-II" ZP.271.2.23.2023.
4. Zamawiający informuje, iż wadium można wnieść w następujących formach:
1) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych.
5. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji i poręczeń, powinny być
one bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego, wykonywalne na terenie RP, sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem
i winny zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego),
gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających
gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
3) kwota gwarancji/poręczenia,
4) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia w ciągu 14 dni na
pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, zawierającego oświadczenie, iż:
a) Wykonawca, którego ofertę wybrano - odmówił podpisania umowy na warunkach
określonych w ofercie, lub nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
jeżeli jego wniesienia żądano, lub zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy,
lub
b) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w
postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody
na poprawienie oczywistej omyłki, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty
złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
6. Zamawiający nie dopuszcza złożenia wadium w walucie innej niż złoty polski i dotyczy to wadium
składanego w każdej z możliwych form.
7. Zamawiający uzna wniesienie wadium w pieniądzu tylko wówczas jeśli przed upływem terminu
składani ofert środki finansowe znajdą się na rachunku Zamawiającego.
8. Zasady zwrotu wadium:
1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem, że Zamawiający zatrzymuje wadium
wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, z przyczyn leżących po jego
stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków
udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia, oświadczeń, pełnomocnictw lub
nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty
złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
2) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę
przed upływem terminu składania ofert.
3) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew
pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
4) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta
została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie;
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
9. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie wniósł wadium w określonym terminie i
prawidłowej formie lub złoży wadliwe wadium.
Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający rekomenduje złożenie oferty na
Formularzu Ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
2. Oferta Wykonawcy złożona z pominięciem ,,Formularza Ofertowego" Zamawiającego musi w
treści zawartych informacji odnosić się do zapisów wzoru Formularza Ofertowego stanowiącego
załącznik nr 1.
3. Zamawiający informuje, iż integralną częścią oferty jest Kosztorys Ofertowy sporządzony przez
Wykonawcę na podstawie Załącznika nr 2.
4. Oferty składane są w języku polskim.
5. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy,
zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie
rejestrowym, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy.
6. Oświadczenia i dokumenty Wykonawcy, dla których Zamawiający określił wzory i udostępni je
Wykonawcy, muszą zostać sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i
wierszy jeśli Wykonawca składa ofertę z pominięciem przygotowanych wzorów.
7. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów udziału w postępowaniu należy złożyć w kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
8. Zamawiający dopuszcza możliwość wspólnego ubiegania się o realizację przedmiotu zamówienia
przez Wykonawców. W tej sytuacji Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu oraz podpisaniu umowy. W przypadku wspólnego ubiegania się o realizację
przedmiotu zamówienia każdy z Wykonawców poświadcza za zgodność z oryginałem własne
dokumenty. Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób
umożliwiający identyfikację podpisu - czytelny podpis lub imienna pieczątka osoby uprawnionej
do składania oświadczeń wiedzy/woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Wykonawcy
9. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się od dnia
wyznaczonego na składanie ofert.
WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
1. Zamawiający w toku wyboru najkorzystniejszej oferty dokona chronologicznie następujących po
sobie czynności:
1) ustali pozycję rankingową ofert zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert,
2) dokona badania ofert w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej) w zakresie:
a) spełnienia warunków udziału oraz kompletności złożonych dokumentów (Zamawiający
może wezwać Wykonawca do uzupełnienia lub wyjaśnienia dokumentów
potwierdzających warunki udziału, pełnomocnictw oraz żądać wyjaśnień treści złożonej
oferty),
b) poprawności wyliczenia ceny ofertowej oraz rażąco niskiej ceny (Zamawiający może
żądać wyjaśnień treści złożonej oferty lub samodzielnie dokonać poprawienia oczywistej
omyłki rachunkowej zawiadamiając o tym fakcie Wykonawcę na adres poczty
elektronicznej wskazanej w złożonej ofercie),
3) w przypadku, gdy oferta oceniona jako najkorzystniejsza podlegać będzie odrzuceniu
Zamawiający dokona wyboru oferty następnej w kolejności pozycji rankingowej,
4) dokona wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnej z ustalonymi zasadami postępowania,
spełniającej warunki udziału i kryteria wyboru,
5) zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty przesyłając informacje na adres poczty
elektronicznej o wyborze najkorzystniejszej oferty podając:
a) nazwę i adres Wykonawcy którego ofertę wybrano,
b) nazwę i adres pozostałych Wykonawców, którzy złożyli oferty,
c) punktację przyznaną ofertom nieodrzuconym w toku postępowania,
d) wskazanie ofert, które zostały odrzucone wraz z uzasadnieniem.
6) niezwłocznie po zawiadomieniu Wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w pkt 5) na stronie internetowej
Zamawiającego pod numerem sprawy prowadzonego postępowania (jeżeli dokumenty
zamieszczone są na stronie internetowej) .
2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru oferty kolejnego Wykonawcy, jeżeli Wykonawca,
którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza uchyli się od zawarcia umowy.
4. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z
uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych
kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną lub
najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający
wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
Zamawiającego ofert dodatkowych.
5. Zamawiający informuje, iż Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen
wyższych niż zaoferowane w złożonych pierwotnie ofertach w niniejszym postepowaniu. Oferta
dodatkowa z ceną wyższą niż pierwotnie złożona zostanie odrzucona.
RAŻĄCO NISKA CENA:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy w zakresie wyjaśnienia zaoferowanej
ceny w sytuacji jeśli cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia
wraz z podatkiem VAT, a rozbieżność nie wynika z oczywistych okoliczności.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy w zakresie wyjaśnienia zaoferowanej
ceny w sytuacji jeśli cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od średniej
arytmetycznej cen złożonych ofert, a rozbieżność nie wynika z oczywistych okoliczności.
Zamawiający do wyliczenia średniej bierze pod uwagę wszystkie złożone oferty nie podlegające
odrzuceniu, w tym cenę oferty badanej pod kątem rażąco niskiej ceny.
3. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w
stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego
lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym
złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:
1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych,
wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla
wykonawcy oryginalności, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie
może być niższa do minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie
aktualnych przepisów prawa,
2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów,
3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym,
obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie,
4) wynikających z przepisów prawa ochrony środowiska,
5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy,
6) kosztów związanych z realizacją usług objętych zamówienie,
7) wszelkie poniesione kosztu związane z dojazdem, transportem, załadunkiem i
rozładunkiem,
8) podatek VAT,
9) ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.
5. Zamawiający nie wezwie Wykonawcy do wyjaśnień, jeśli uzna, że ta różnica wynika z oczywistych
okoliczności. Zamawiający jako ,,oczywistą okoliczność" rozumie błąd w oszacowaniu wartości
zamówienia.
PODSTAWY ODRZUCENIA OFERTY:
1. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie wniósł wadium w określonym terminie
i prawidłowej formie lub złoży wadliwe wadium.
2. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, gdy:
1) gdy oferta jest niezgodna z wymaganiami określonymi w Zapytaniu Ofertowym i w
pozostałych dokumentach zamówienia,
2) gdy oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
3) który pomimo wezwania do uzupełnienia w terminie wskazanym w wezwaniu nie złożył:
a) poprawnych dokumentów potwierdzających warunki udziału w postępowaniu (jeśli
zostały wyznaczone),
b) wymaganych pełnomocnictw lub/albo złożył wadliwe pełnomocnictwo/a.
4) który pomimo wezwania do wyjaśnień w terminie wskazanym w wezwaniu nie złożył
wyjaśnień w odpowiedzi na wezwanie,
5) Zamawiający uznał, iż złożone wyjaśnienia nie są wyczerpujące, nie rozwiewają wątpliwości
i nie potwierdzają poprawności złożonych dokumentów w postępowaniu,
6) gdy Wykonawca nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze
złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia,
7) oferta zawiera błąd w obliczeniu ceny,
8) oferta nie została podpisana przez uprawnioną osobę,
9) oferta została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub niewłaściwej
formie,
10) oferta została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
11) Wykonawca w okresie trzech lat od wyznaczonej daty otwarcia ofert:
a) uchylił się od zawarcia umowy z Zamawiającym z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy,
b) nie wykonał lub nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę z
Zamawiającym lub innym podmiotem, co doprowadziło do naliczenia kar umownych w
wysokości co najmniej 7% wartości zawartej umowy.
ZASADY POPRAWIANIA OFERT:
1. Zamawiający poprawia w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia,
niepowodujące istotnych zmian treści oferty.
2. W zakresie poprawek przez Zamawiającego innych omyłek polegających na niezgodności
oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian treści oferty,
Zamawiający wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie
w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym
terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.
3. Zamawiający jako ,,omyłki nie powodujące istotnych zmian" rozumie omyłki, które nie
zmieniają oferty w zakresie kryteriów oceny ofert.
4. Zamawiający dokonując poprawek w ofercie Wykonawcy, którego oferta została poprawiona:
1) W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podaną cyfrowo a słownie, jako wartość właściwa
zostanie przyjęta cena podana słownie.
2) W przypadku omyłki rachunkowej za wartość prawidłową zostanie uznana kwota netto i w
ten sposób Zamawiający dokona przeliczenia ceny oferty
3) W przypadku omyłki rachunkowej w ,,Kosztorysie ofertowym" za wartość prawidłową
zostanie uznana cena jednostkowa netto i w ten sposób Zamawiający dokona przeliczenia ceny
oferty (jeżeli dotyczy),
4) W przypadku nie podania przez Wykonawcę kwoty/ceny netto Zamawiający wyliczy ją na
podstawie podanej przez Wykonawcę kwoty/ceny brutto i stawki podatku VAT,
5) Jeżeli występuje rozbieżność pomiędzy ceną brutto określoną w Formularzu Oferty a kwotą w
pozycji ,,Wartość oferty netto" w Kosztorysie ofertowym, przyjmuje się za prawidłową kwotę z
Kosztorysu ofertowego (jeżeli dotyczy).
WYKLUCZENIE Z POSTĘPOWANIA:
1. Z niniejszego postępowania zostanie wykluczony Wykonawca powiązany z Zamawiającym
osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne
powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w
imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą.
Powiązania te polegać mogą w szczególności na:
1) uczestniczeniu Zamawiającego w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki
osobowej,
2) posiadaniu przez Zamawiającego co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3) pełnieniu przez Zamawiającego funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego,
prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu Zamawiającego w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa
drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania jeżeli nie spełnia warunków udziału w
postępowaniu, bądź nie przedłoży wymaganych dokumentów.
3. Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania na podstawie
art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego; (Dz. U. z 2023 poz. 1497).
Unieważnienie postępowania:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji przedmiotu zamówienia bez
podania przyczyny.
2. Zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli:
1) nie wpłyną oferty lub wszystkie oferty podlegają odrzuceniu,
2) gdy oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia,
3) gdy postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Dodatkowo Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o udzielenie
zamówienia, jeżeli:
1) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej
przewidzieć;
2) przepisy prawa powszechnie obowiązującego przewidujące ograniczenia, nakazy lub zakazy w
związku z wystąpieniem stanu epidemii wirusa SARS-CoV-2 uniemożliwiają zrealizowanie
zamówienia w całości lub w części - w takiej sytuacji wykonawcy nie będzie przysługiwało
odszkodowanie za niezrealizowaną umowę

Uwagi:
RODO
Dane osobowe w postępowaniu pn. ,,Płukanie, czyszczenie, udrażnianie oraz monitoring sieci
kanalizacjnej na terenie gminy Michałowice-II" są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa Unii Europejskiej (w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej ,,RODO"/rozporządzenie) i aktualnie obowiązującą ustawą o
ochronie danych osobowych, wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych oraz przepisami
sektorowymi. W związku z prowadzonym postępowaniem, informujemy, że Administratorem danych
osobowych Wykonawcy jest Urząd Gminy Michałowice. W sprawach związanych z danymi
osobowymi można skontaktować się z powołanym Inspektorem ochrony danych: mailowo na adres
daneosobowe@michalowice.pl bądź listownie na adres korespondencyjny wskazany powyżej.
Wykonawca ma prawo dostępu do swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo do
ograniczenia przetwarzania danych, prawo do sprostowania danych, prawo sprzeciwu - korzystanie z
uprawnień przysługujących osobie, której dane dotyczą, realizowane jest w oparciu o zasady i
przepisy rozporządzenia, ustawy o ochronie danych osobowych, KPA oraz przepisów sektorowych.
Jeżeli Wykonawca uzna, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, ma
prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych. Adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Adres: ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa. Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego
postępowania, a następnie, jeśli to będzie miało miejsce do zawarcia i wykonania umowy. Podanie
przez Wykonawcy danych jest konieczne do przeprowadzenia ww. postępowania.
Podstawą prawną przetwarzania danych Oferenta jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, (tzn. przetwarzanie
jest niezbędne do wykonania umowy, której Wykonawca jest stroną lub do podjęcia działań przed
zawarciem umowy). Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą te podmioty, którym mamy
obowiązek przekazywania ich na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy,
organy kontrolne, upoważnieni pracownicy, a także podmioty świadczące na naszą rzecz usługi na
podstawie podpisanych umów. Dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez cały czas, przez
który będzie trwała procedura, w razie podpisania umowy - do zakończenia realizacji, a także później
tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w
związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego.
Informacja publiczna:
Zamawiający informuje, że treść umowy, a w szczególności przedmiot umowy i wysokość
wynagrodzenia, dane Wykonawcy stanowią informacje publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z
dnia 6 wrześnie a 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, która podlega udostępnieniu w trybie
przedmiotowej ustawy, jak również, iż dane o zawartej umowie publikowane są w rejestrze umów na
stronie BIP Urzędu Gminy Michałowice.

Kontakt:
3. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami w zakresie zamówienia są:

1) W sprawach merytorycznych dot. przedmiotu zamówienia:
a) Andrzej Łuszczyński - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
b) Urszula Zimnicka-Luty - Zastępca Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej
2) W sprawach proceduralnych (formalno - prawnych):
a) Kinga Niedźwiecka-Reszczyk- Kierownik Referatu Zamówień Publicznych
b) Marta Opłocka - Inspektor Referatu Zamówień Publicznych
c) Karolina Kulesza - Inspektor Referatu Zamówień Publicznych
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego wpłynie po terminie określonym w ust.
1 pkt. 2) Zamawiający może pozostawić je bez odpowiedzi.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.