Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4819z ostatnich 7 dni
23159z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Pomalowanie wewnętrzne ścian z blachy w pomieszczeniach

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Pomalowanie wewnętrzne ścian z blachy w pomieszczeniach

Data zamieszczenia: 2023-11-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejska Biblioteka Publiczna w Otwocku
ul. Andriollego 45
05-400 Otwock
powiat: otwocki
tel.: 22 779 29 22, 693962244
dyrektor@bibliotekaotwock.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Otwock
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 22 779 29 22,
Termin składania ofert: 2023-11-17 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Pomalowania wewnętrznego ścian z blachy w pomieszczeniach Filii nr 2 Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Otwocku przy Ul. Jodłowej 14.
III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest pomalowanie wewnętrznych ścian z blachy w pomieszczeniach Filii
nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Otwocku przy Ul. Jodłowej 14, 05-400 Otwock, zgodnie z
szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1.

Dokument nr: 2/2023

Składanie ofert:
IX. Tryb przekazania oferty
1. Oferta powinna być przekazana pocztą elektroniczną w formie skanu zawierającego oryginalny
podpis Wykonawcy na adres: dyrektor@bibliotekaotwock.pl lub pocztą/kurierem lub osobiście w
siedzibie MBP w Otwocku, Ul. Andriollego 45, 05-400 Otwock
X. TERMIN SKŁADANIA ofert
1. Oferty należy składać do dnia 17 listopada 2023 roku do godz. 16:00.

Miejsce i termin realizacji:
6. Przedmiot zamówienia musi być wykonany w terminie do 15 grudnia 2023 roku.

Wymagania:
II. Postanowienia ogólne:
Miejska Biblioteka Publiczna w Otwocku, zaprasza Państwa do złożenia oferty na wykonanie
w/w usługi, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty
130 000 zł netto, przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. ( Dz. U. z 2019 r. poz. 2019
z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1, nie stosuje się.
2. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonaną pracę na okres minimum 12 miesięcy.
3. Przed złożeniem oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej. Ze względu na funkcję obiektu wizja
lokalna może być przeprowadzona po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z przedstawicielem
Zmawiającego.4. Warunki realizacji zamówienia zostały przedstawione w załączonym projekcie umowy
stanowiącym załącznik nr 2do zapytania ofertowego.
5. Ofertę należy złożyć wskazując w formularzu ofertowym cenę jednostkową wykonania zlecenia.
Cena powinna uwzględniać materiały wykorzystane do realizacji zlecenia.
IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków:
1. O realizację zamówienia mogą się ubiegać wszystkie podmioty, które spełniają poniższe wymogi:
a. udzielą 12-miesięcznej gwarancji, jakości na zastosowane farby i jakość wykonania usługi.
2. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy (załącznik nr 3).
V. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (waga)
1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z poniższymi kryteriami
wyboru:
- Cena łącznie - 80 %
- Najbliższy termin realizacji usługi - 20 %
VI. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny
oferty:
1. Ocena oferty zostanie obliczona z wykorzystaniem następującego wzoru:
A+B
Ocena oferty = A, gdzie: A oznacza - Cena,
Kryterium Cena zostanie obliczone wg następującego wzoru:
(najniższa zaproponowana cena brutto za sumę cen jednostkowych / cena badanej
oferty brutto za sumę cen jednostkowych) x 100 punktów
B, gdzie B oznacza najbliższy możliwy termin
Kryterium B zostanie obliczone wg wzoru:
B= +100 pkt za termin wykonania w tygodniu 47
+ 80 pkt za termin wykonania w tygodniu 48
+ 60 pkt za termin wykonania w tygodniu 49
+40 pkt za termin wykonania w tygodniu 502. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów,
czyli będzie opiewała na najniższą kwotę i najbliższy termin. Punkty będą liczone z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku.
3. W przypadku odmowy wykonania zamówienia przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może
powierzyć wykonanie zlecenia Wykonawcy, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego
oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.
VII. Termin realizacji umowy
1. Do 15 grudnia 2023 roku.
VIII. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Oferta musi być przygotowana w formie pisemnej lub elektronicznie, najlepiej na wzorze/szablonie
załączonym do niniejszego zapytania.
2. Oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną.
XI. Postanowienia końcowe
1. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie.
2. Zamawiający odrzuci ofertę, która nie spełnia wymagań określonych w zapytaniu ofertowym.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, omyłki
rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie
zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
4. Wykonawca przygotowuje ofertę i uczestniczy w postępowaniu ofertowym na własny koszt.
Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia związane z jego udziałem w
niniejszym postępowaniu.
5. Jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy
złożyli te oferty, do złożenia oferty dodatkowej.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z Wykonawcą w zakresie ceny, jeżeli cena
najtańszej oferty przekracza kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.
7. Informacja o wyborze oferty będzie przekazana wszystkim Wykonawcom biorącym udział w
zapytaniu ofertowym.

Uwagi:
XIII. Klauzula informacyjna
W związku z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej ,,RODO",
informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna z siedzibą
przy ul. Andriollego 45, 05-400 Otwock,
2) kontakt mailowy z Inspektorem Danych Osobowych adres e-mail:
iodombp@bibliotekaotwock.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr 2/2023 na:
pomalowanie wewnętrznych ścian z blachy w pomieszczeniach Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Otwocku przy ul. Jodłowej 14.
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to
niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane, zgodnie z zarządzeniem
Prokuratora Generalnego w sprawie wprowadzenia Jednolitego Rzeczowego Wykazu
Akt powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury;
5) Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne w celu zawarcia umowy
i wykonania umowy łączącej Zamawiającego z Wykonawcą, aczkolwiek odmowa ich
podania uniemożliwia podjęcie współpracy pomiędzy w/w stronami;
6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7) posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO;
8) nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Kontakt:
Osoba upoważniona przez Zamawiającego do bieżących kontaktów, w tym udzielania
odpowiedzi na zapytania Wykonawców:
Anna Kwaśniewska
e-mail: dyrektor@bibliotekaotwock.pl
tel.: 22 779 29 22, 693962244

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.