Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
708z dziś
5468z ostatnich 7 dni
23828z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Zakup wraz z dostawą materiałów hydraulicznych do wykonania modernizacji sieci wodociągowej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup wraz z dostawą materiałów hydraulicznych do wykonania modernizacji sieci wodociągowej

Data zamieszczenia: 2023-11-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Wyśmierzyce
A. Mickiewicza 75
26-811 Wyśmierzyce
powiat: białobrzeski
Tel, fax. (48) 615 70 03
umwysmierzyce@wysmierzyce.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Wyśmierzyce
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel, fax. (48) 615 7
Termin składania ofert: 2023-11-17 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
III. Przedmiot zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą materiałów hydraulicznych do wykonania modernizacji sieci wodociągowej w miejscowości Wyśmierzyce i Ulaski Grzmiąckie gmina Wyśmierzyce.
IV. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
Lp.
Rodzaj
Jednostka miary
Ilość
1.
Rura PCV 160
mb
200
2.
Zasuwa 160 + klucze
szt.
3
3.
Opaska samonawiertna fi 160
szt.
8
4.
Łącznik kołnierzowy (rura żeliwna z zasuwą) 160
szt.
3
5.
Trójnik fi 160
szt.
3
6.
Wąż P40
szt/100m
1
7.
Zasuwa z króćcami
szt.
16
8.
Skrzynka DN80
szt.
9
9.
Nawiertka 160/40 na PCV
szt.
9
10.
Klucz do nawiertki
szt.
9
11.
Rura PCV 110
mb
200
12.
Hydrant nadziemny DN80
szt.
3
13.
Hydrant podziemny DN80 L-1250
szt.
3
14.
Zasuwy DN80 + klucze
szt.
2
15.
Trójnik fi 110 zwykły
szt.
2
16.
Trójnik fi 110 kołnierzowy żeliwny 160
szt.
2
17.
Nasuwki (mufa) PCV 160
szt.
4
18.
Króciec kołnierzowy DN 160
szt.
8
19.
Licznik wodomierz 1/2
szt.
10
20.
Licznik wodomierz 3/4
szt.
40

Składanie ofert:
X. Termin i miejsce składania ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert upływa dnia 17.11.2023 r. do godz. 12.00. Decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach.
Ofertę należy złożyć:
? w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach Ul. Adama Mickiewicza 75,
26-811 Wyśmierzyce,
? za pośrednictwem poczty,
? wysłać na adres poczty elektronicznej umwysmierzyce@wysmierzyce.pl

Miejsce i termin realizacji:
V. Termin realizacji zamówienia: 5 dni od podpisania umowy, nie później niż do 30.11.2023 r.

Wymagania:
II. Tryb udzielenia zamówienia.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie Zarządzenia nr 80/2020 Burmistrza Wyśmierzyc z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach Regulaminu zamówień publicznych, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych.
2. Zamówienie obejmuje wszystkie koszty związane z przedmiotem zamówienia.
3. Wykonawca jest zobowiązany do dostawy materiałów na własny koszt z zapewnieniem własnego transportu gwarantującego bezusterkową dostawę na adres wskazany przez Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia z należytą starannością oraz do przestrzegania zasad bhp przy realizacji dostawy.
5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu wyłącznie wyroby fabrycznie nowe, wolne od wad, oryginalnie zapakowane, w szczególności powinny posiadać wymagane przepisami prawa odpowiednie atesty, certyfikaty lub świadectwa jakości potwierdzające spełnienie tych wymagań (norm). Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia w/w atestów i certyfikatów wraz z dostawą.
6. W przypadku stwierdzenia przy dostawie braków ilościowych lub/i wad produktów Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia lub/i wymiany dostarczonego towaru na towar bez wad w ciągu 2 dni roboczych od daty powiadomienia o tym fakcie.
7. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt wszelkich szkód spowodowanych przez wykonawcę i powstałych w trakcie realizacji zamówienia.
8. W przypadku, gdy Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia w dokumentach będących załącznikami do zapytania ofertowego przez składanie przykładowych znaków towarowych lub pochodzenia, Wykonawcy zobowiązani są do oferowania materiałów/urządzeń określonych w dokumentacji lub równoważnych o parametrach tego typu, lecz nie gorszych od wskazanych. Wszystkie wskazane w nazwie wyposażenie i przyjęte technologie użyte w w/w dokumentach należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub sztandarów jakościowych. Wyposażenie równoważne muszą być w ofercie wymienione z nazw, a ciężar udowodniania o zachowaniu parametrów wymaganych przez Zamawiającego leży po stronie składającego ofertę.
9. Zamawiający wymaga udzielenia min. 24 miesięcznej gwarancji jakości licząc od dnia podpisania protokołu odbioru zamówienia.
VI. Warunki udziału w postępowaniu:
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
VII. Kryteria wyboru:
1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował będzie się kryterium Cena - waga 100%:
2. Zamawiający dokona wyboru Oferenta, którego oferta nie została odrzucona oraz uzyskała najwięcej punktów. Maksymalna ilość punktów do uzyskania wynosi 100 punktów.
W przypadku, gdy dwie oferty uzyskają taką samą liczbę punktów, Zamawiający może wezwać Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Oferenci składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować ceny wyższej niż zaoferowana w pierwotnie złożonej ofercie.
3. Termin związania ofertą: 30 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert.
4. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane
z wykonaniem zamówienia.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub unieważnienia niniejszego postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.

VIII. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków w niniejszym postępowaniu wymaganych od Wykonawców
1. Do oferty pod rygorem jej odrzucenia należy załączyć:
1.1 Formularz ofertowy - załącznik nr 1.
IX. Sposób przygotowania oferty:
1. Oferta wraz z wszystkimi załącznikami musi być sporządzona w języku polskim oraz musi być podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy.
2. Oferty niekompletne nie będą brane pod uwagę przy wyborze wykonawcy.
3. Podane w ofercie ceny muszą być cenami jednostkowymi brutto, muszą być wyrażone w walucie polskiej (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Ceny określone w Formularzu ofert nie mogą podlegać jakimkolwiek podwyżkom, czy negocjacjom na etapie podpisania umowy i realizacji.
5. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
6. Pozostałe istotne elementy zamówienia zostały zawarte w treści umowy, której projekt jest załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Zamawiającego i nie stanowi podstawy do roszczenia praw ze strony wykonawcy do zawarcia umowy.

Uwagi:
Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
o administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Wyśmierzyce, ul. Adama Mickiewicza 75, 26-811 Wyśmierzyce;
o Administrator - Burmistrz Wyśmierzyc wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres email: iod@wysmierzyce.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora;
o Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ROA.271.02.29.2023.KO prowadzonym w trybie zapytania ofertowego.;
o odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp'
o Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
o obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
o w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
o posiada Pani/Pan:
o na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
o na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
o na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
o prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
o nie przysługuje Pani/Panu:
o w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
o prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Kontakt:
XI. Informacje ogólne:
Osoba do kontaktu:
Katarzyna Ogorzałek - Specjalista w Referacie Organizacyjno - Administracyjnym Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, tel. (48) 615 70 03, e-mail: k.ogorzalek@wysmierzyce.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.