Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
984z dziś
6519z ostatnich 7 dni
23551z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Robota budowlana

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Robota budowlana

Data zamieszczenia: 2023-11-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Skarb Państwa - Sąd Okręgowy w Gliwicach
ul. Kościuszki 15
44-100 Gliwice
powiat: Gliwice
Numer telefonu: 32/ 33-80-239
zp@gliwice.so.gov.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Gliwice
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: Numer telefonu: 32/
Termin składania ofert: 2023-11-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na malowaniu wybranych pomieszczeń budynku Sądu Okręgowego w Gliwicach przy Ul. Kościuszki 15. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki:
1) formularz ofertowy - załącznik nr 1;
2) wzór umowy - załącznik nr 2;
3) przedmiar robót - załącznik nr 3.
2. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana.

Dokument nr: ZP-2361-18/23

Specyfikacja:
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści zapytania ofertowego oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: www.gliwice.so.gov.pl

Składanie ofert:
1. Ofertę należy przesłać na adres skrzynki elektronicznej Zamawiającego tj. zp@gliwice.so.gov.pl w terminie 20.11.2023 r. do godz. 09:00. W tytule emalia należy bezwzględnie wpisać: OFERTA: ZNAK SPRAWY ZP-2361-18/23. Brak podania oznaczeń może doprowadzić, iż oferta nie zostanie uznana za złożoną w wymagany sposób oraz terminie i nie zostanie dopuszczona do przedmiotowego postępowania.
2. Zamawiający informuje, iż maksymalna wielkość wiadomości może wynieść 15 MB. W przypadku, kiedy oferta będzie większa niż 15 MB należy ją podzielić na części i odpowiednio opisać wysyłając każdą część oddzielnie.
3. W celu upewnienia się, że Zamawiający otrzymał ofertę zaleca się kontakt ze Specjalistą ds. Zamówień Publicznych Panem Witoldem Kacy pod nr 32 33 80 239.

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin realizacji od dnia zawarcia umowy do dnia 20.12.2023 r.

Wymagania:
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zapytanie ofertowe na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 a contrario ustawy Pzp.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił, licząc od dnia odbioru końcowego 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty, zastosowane materiały i urządzenia.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji przedmiotu zamówienia.
1) W przypadku, gdy wykonawca będzie korzystał z podwykonawców Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zamierza im powierzyć oraz podania nazw firm podwykonawców oraz ich dane kontaktowe, o ile są znane (załącznik nr 1 do ZO). Postanowienia dotyczące podwykonawców znajdują się we wzorze umowy (załącznik nr 2 do ZO).
2) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia, z zastrzeżeniem, że Wykonawca nie może powierzyć wykonania całego zamówienia podwykonawcy/om.
3) Zamawiający zastrzega, że wykonanie przedmiotu zamówienia może zostać powierzone Podwykonawcom z zastrzeżeniem, iż Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawcy jak za działania i zaniechania własne, łącznie z rozliczeniem się z Podwykonawcą.
7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
8. Wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:
1) Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był wykonane rzetelnie, terminowo, zgodnie z złożoną ofertą oraz obowiązującymi normami i przepisami, w szczególności:
a) ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.),
b) ustawy z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213).
2) Wykonawca w wycenie poszczególnych robót oraz cenie oferty ujmie koszt wszelkich innych prac, czynności, opracowań i formalności niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia i przekazania go Zamawiającemu w stanie gotowym do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem i treścią zawartej umowy (w tym m.in. koszty związane z: koszt wywozu i utylizacji materiałów z demontażu, koszt robót ogólnobudowlanych przywracających miejsca po demontażu do stanu pierwotnego koszt zorganizowania, utrzymania i likwidacji zaplecza dla pracowników i w celu prowadzenia prac; koszt wykonania dokumentacji powykonawczej; koszt przeprowadzenia wszelkich prób, badań i sprawdzeń; koszt dokonania odbiorów technicznych i końcowych),
3) Wykonawca ujmie w cenie oferty koszt zabezpieczeń zamontowanego na stałe wyposażenia na terenie nieruchomości, na której będą prowadzone prace,
4) Wykonawca w czasie robót obowiązany jest zabezpieczyć istniejącą strukturę budynku oraz instalacje przed uszkodzeniem, a w razie ich uszkodzenia doprowadzić do stanu pierwotnego lub naprawić. Wykonawca pokryje ewentualne szkody wynikłe z tego tytułu.
5) Wykonawca zorganizuje zaplecze socjalne dla pracowników we własnym zakresie w uzgodnieniu z Użytkownikiem tj. Sądem Okręgowego w Gliwicach,
6) Zamawiający wymaga, aby prace będące przedmiotem zamówienia były wykonywane przez odpowiednio wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników,
7) Elementy robót nieujęte, a wynikające z Przepisów Prawa budowlanego, warunków technicznych, technologii robót, instrukcji i zaleceń instytucji naukowo-badawczych, wymogów producentów, sztuki budowalnej, Zamawiający uzna za wycenione w ofercie, bez możliwości jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy z tego tytułu. Skutki jakichkolwiek błędów przy wycenie oferty przez Wykonawcę obciążają Wykonawcę zamówienia - musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. i uwzględnić je w kosztorysie ofertowym.
8) Zamawiający informuje, że na terenie obiektu, którego dotyczy zamówienie Wykonawcę obowiązuje kategoryczny zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych. Stwierdzenie złamania tego zakazu przez Wykonawcę skutkować będzie wstrzymaniem robót, powiadomieniem odpowiednich instytucji i służb porządkowych oraz naliczeniem kar umownych.
9) Wykonawca jest zobowiązany do ścisłego stosowania i respektowania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny w czasie prowadzenia robót budowlanych, ujętych m.in. w rozporządzeniach Ministra Infrastruktury:
a) z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401),
b) z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126),
10) Wykonawca ma obowiązek zapewnić bieżące utrzymanie czystości na ciągach komunikacyjnych wykorzystywanych do transportu materiałów oraz na terenie prac i przy budynku,
11) Wykonawca zobowiązany jest kierować pracami z odpowiednim ich przygotowaniem i koordynacją prac,
12) Przed rozpoczęciem robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu:
a) wykaz osób, które będą przebywać na terenie robót (właściciel, pracownicy bezpośrednio realizujący zamówienie) z podaniem: funkcji na budowie, zawodu; wykaz będzie przez Wykonawcę na bieżąco aktualizowany i przekazywany Zamawiającemu,
b) wykaz pracowników odpowiedzialnych za prowadzone prace z podaniem kontaktów telefonicznych,
13) Warunki płatności:
a) rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich,
b) szczegółowe zasady i warunki zapłaty za wykonane roboty, określone są w projektowanych postanowieniach umowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ZO.
14) Od dnia protokolarnego przejęcia terenu robót do dnia podpisania końcowego odbioru robót, Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe w obiekcie oraz na terenie objętym robotami oraz zapewni ochronę znajdującego się tam mienia. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt, w sposób docelowy i skuteczny, w trybie natychmiastowym, naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawianej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.
15) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących ochrony środowiska na terenie prowadzonych robót i przyległym, w stopniu całkowicie zwalniającym od odpowiedzialności Zamawiającego.
16) Wykonawca ponosi w całości odpowiedzialność prawną i finansową wobec Zamawiającego za wszelkie szkody wynikłe z zaniechania, niedbalstwa i działania swoich pracowników, jak również podwykonawców lub dalszych podwykonawców, którymi się posługuje.
17) Wykonawca wykonywał będzie roboty w czynnym obiekcie w związku z czym zobowiązany będzie prowadzić roboty z jak najmniejszą uciążliwością w funkcjonowaniu sądu, pracy urzędników i poruszaniu się petentów w obiekcie. Związana z tym będzie odpowiednia organizacja prac malarskich t.j. utrzymywanie terenu prac w należytym porządku, wolnym od zagrożeń i przeszkód na ciągach komunikacyjnych.
18) Zamawiający zwraca uwagę na krótki termin wykonania przedmiotu umowy w związku z czym Wykonawca musi dysponować odpowiednim potencjałem ludzkim dla prowadzenia robót na kilku frontach jednocześnie. Dla zrealizowania przedmiotu umowy konieczne może być wykonywanie robót w systemie zmianowym.
19) Wykonawca co najmniej na 2 dni przed terminem wejścia do danego pomieszczenia poinformuje o tym Kierownika Oddziału Gospodarczego i uzyska aprobatę. Ze względu na specyfikę pracy Sądu, harmonogram udostępnienia frontu robót (wejścia do poszczególnych pomieszczeń) może ulec zmianom. W związku z powyższym kolejność udostępniania pomieszczeń należy każdorazowo i z wyprzedzeniem konsultować z użytkownikiem obiektu tj. Kierownikiem Oddziału Gospodarczego Sądu Okręgowego w Gliwicach, względnie innym pracownikiem wyznaczonym przez Kierownika Oddziału Gospodarczego.
20) Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany będzie: wynosić meble i wyposażenie z pomieszczeń przeznaczonych do malowania, odpowiednio je zabezpieczać, oraz wnieść po pomalowaniu w miejsca wskazane przez zamawiającego. Koszt tych prac wykonawca
zobowiązany jest uwzględnić w kosztach ogólnych remontu przy wycenie przedmiotu zamówienia.
21) Wykonawca zamówienia musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia i uwzględnić je w ofercie.
22) Wykonawca zobowiązany będzie wykonywać roboty z zachowaniem wszelkich wymogów i przepisów mających zastosowanie przy wykonywaniu robót objętych przedmiotem zamówienia
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w niniejszym rozdziale zapytania ofertowego oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę/ów w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych poniżej: 1) na podstawie art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1497 z późn. zm.) z postępowania o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 2 ust. 1 ustawy Pzp wyklucza się: a) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy; b) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; c) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.
2. Warunki udziału w postępowaniu - nie dotyczy.
3. Na potwierdzenie spełniania braku podstaw do wykluczenia Zamawiający żąda oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do ZO. W przypadku kiedy ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć:
1) Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. W przypadku, kiedy ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia formularz ofertowy musi zostać podpisany przez każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Brak załączenia lub niepodpisanie formularza ofertowego będzie postawą do odrzucenia oferty na podstawie ust. 5 rozdziału XV ZO.
2) Pełnomocnictwo, w przypadku podpisania dokumentów, o których mowa w rozdziale VI ZO przez osoby(ę) niewymienioną w dokumencie rejestrowym Wykonawcy. Pełnomocnictwo dla podmiotów występujących wspólnie musi być wystawione przez wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie przedstawiona być winna umowa konsorcjum, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
3. Zamawiający informuje, iż wszystkie ww. dokumenty należy złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej. Pełnomocnictwa do złożenia oferty oraz dokumentów i oświadczeń wymienionych w rozdziale VI muszą być złożone w postaci skanu oryginałów w takiej samej formie, jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej). Zamawiający dopuszcza możliwość sporządzenia oferty w formie elektronicznej i opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku.
4. W przypadku nieprzedłożenia wymaganych dokumentu w ust. 1 pkt 2) niniejszego rozdziału Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia złożonej oferty, podając w piśmie odpowiedni termin na jej uzupełnienie.
5. Brak załączenia do oferty formularza ofertowego lub brak jego podpisania będzie podstawą do odrzucenia oferty.
VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną.
2. Zamawiający będzie porozumiewał się drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail Zamawiającego - zp@gliwice.so.gov.pl.
3. Wyjaśnienia dotyczące zapytania ofertowego udzielane na wniosek Wykonawcy z podaniem nazwy postępowania, którego dotyczy i znaku sprawy zamieszczane będą/są na stronie internetowej Zamawiającego https://gliwice.so.gov.pl/.
4. Zamawiający może udzielić wyjaśnień niezwłocznie, nie później jednak niż na 1 dzień przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert i nie dotyczy udzielonych wyjaśnień. Inne wnioski o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego mogą być pozostawione bez rozpoznania.
5. Zamawiający może w każdym czasie zmienić treść zapytania ofertowego.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze oraz nie przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku ze złożeniem oferty w postępowaniu.
VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wymagany przez Zamawiającego termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.
X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
1. Oferta musi być przygotowana według następujących zasad:
1) Ofertę należy złożyć w języku polskim;
2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (nie dotyczy negocjacji); treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego;
3) Ceny jednostkowe oraz wartości muszą być podane w PLN;
4) Wymaga się, by oferta była przygotowana pismem ręcznym drukowanym, na komputerze, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści, strony oferty winny być kolejno ponumerowane, zaparafowane, a oferta podpisana przez Wykonawcę lub osobę na piśmie upoważnioną do reprezentowania podmiotu w zakresie jej praw majątkowych (zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej);
5) Do oferty należy bezwzględnie dołączyć dokument lub pełnomocnictwo, z którego wynika uprawnienie osoby (osób) do składania oświadczeń woli i reprezentowania Wykonawcy, jeżeli to nie wynika z rejestru KRS lub CIDG. W takiej sytuacji dokument lub pełnomocnictwo to musi być integralną częścią oferty. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną ofertę, powiadamiając o tym Zamawiającego elektronicznie poprzez wpisanie w treści e-maila ,,zmiana oferty" lub ,,wycofanie oferty".
3. Oferta złożona po terminie nie zostanie zwrócona Wykonawcy oraz nie będzie one brana pod uwagę w prowadzonym postępowaniu.
4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5. Wszystkie dokumenty w złożonej ofercie oraz uzupełnione na żądanie Zamawiającego oraz przedkładane na żądanie Zamawiającego, tj. oświadczenie, wyjaśnienia rażąco niskiej ceny itp. muszą być opieczętowane pieczątką imienną i podpisane, w przypadku braku pieczątki imiennej osoby, podpis powinien zostać złożony w taki sposób, aby umożliwił identyfikację osoby uprawnionej i opieczętowany pieczęciami firmowymi lub sporządzone na papierze firmowym. Dokumenty wielostronicowe mogą być opieczętowane pieczątką imienną i podpisane lub podpisane czytelnie przez osoby uprawnione i opieczętowane pieczęciami firmowymi lub sporządzone na papierze firmowym i podpisane czytelnie przez osoby uprawnione na pierwszej lub ostatniej jego stronie. Dokumenty mogą być składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.
XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z przedmiarem robót oraz wzorem umowy (o ile występuje) określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym. 2. Cena ofertowa jest ceną ryczałtową. 3. Obliczenia ceny ofertowej należy dokonać w oparciu o: a) Przedmiary robót b) własną kalkulację dotyczącą zakresu robót uzupełniających i przygotowawczych i wszelkich pozostałych kosztów realizacji przedmiotu umowy, w tym: ? ewentualnych kosztów przeglądów gwarancyjnych, które mogą być wymagane przez producenta zastosowanych materiałów i wyrobów użytych do wykonania zamówienia, ? kosztów prowadzenia robót (np. zorganizowanie zaplecza dla pracowników; wydzielenie, oznakowanie i zabezpieczenie terenu prowadzenia robót i stref dojść i dojazdów w rejonie prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i uzyskanymi decyzjami; budowa i utrzymanie dojść i dróg transportowych dla zaopatrzenia budowy, w tym utrzymanie w nienagannym porządku dróg publicznych i terenu sąsiadującego z remontowanym obiektem; transport i składowanie materiałów; zapewnienia dla potrzeb budowy energii elektrycznej i wody; przygotowanie dokumentów odbiorowych w tym dokumentacji powykonawczej; posprzątanie i przekazanie Użytkownikowi terenu robót w stanie nadającym się do użytkowania; pozostałe roboty i czynności wynikające z technologii wykonania robót budowlanych przewidziane do realizacji w ramach przedmiotu zamówienia oraz wynikające ze sztuki budowlanej).
4. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.
5. Ceny muszą być podane w PLN.
6. Łączną cenę za realizację całego zamówienia należy zaokrąglić do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku).
7. Cena podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, zysk, wymagane przepisami podatki i opłaty, w tym VAT, a także ewentualne rabaty i upusty.
8. Zamawiający może przeprowadzić negocjacje cen z wybranymi przez siebie Wykonawcami, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu.
9. O zaproszeniu do negocjacji Zamawiający poinformuje uczestników oddzielnym pismem przesłanym na adres wskazany w formularzu ofertowym.
XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym przez Zamawiającego w niniejszym zapytaniu ofertowym, jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa oraz uzyskała maksymalną ocenę w stosunku do ustalonych przez Zamawiającego kryteriów.
2. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
Lp.
Kryterium
Waga kryterium
1
Cena
100 %
3. KRYTERIUM C - Oferty zostaną ocenione wg wzorów:
Cena oferty najtańszej
C =
____________________________________
x 100 punktów
Cena oferty badanej
Za najkorzystniejszą ofertę uznaje się ofertę, która otrzyma największą ilość punktów.
XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa, która zostanie przygotowana przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Zamawiającego po wyborze najkorzystniejszej oferty w oparciu o wzór umowy - załącznik nr 2.
2. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
3. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym zapytaniu ofertowym.
XV. Sposób wyboru oferty:
1. Na podstawie złożonych ofert oraz propozycji / rekomendacji wyboru dokona Kierownik Zamawiającego - Dyrektor Sądu Okręgowego w Gliwicach.
2. Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień co do treści złożonej oferty jak i dokumentów i oświadczeń. Brak odpowiedzi na żądanie Zamawiającego będzie podstawą do odrzucenia oferty Wykonawcy.
3. Jeśli Wykonawca nie złożył dokumentów określonych w rozdziale VI ust. 1 pkt 2), innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy z zastrzeżeniem zapisów zawartych w zapytaniu ofertowym, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że oferta Wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie, lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
4. Wykonawca składa dokumenty, oświadczenia, o których mowa w ust. 3 aktualne na dzień ich złożenia.
5. Zamawiający odrzuci ofertę, która jest niezgodna z postanowieniami niniejszego zapytania ofertowego.
6. Jeżeli zaoferowana cena lub jej istotna część składowa, wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzi wątpliwość Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia, Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny, lub istotnych części składowych. Brak odpowiedzi Wykonawcy na wezwanie Zamawiającego zostanie potraktowany jak przyznanie, iż zaoferowana cena jest rażąco niska i oferta zostanie odrzucona.
7. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
1) nie złożono żadnej oferty;
2) wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu.
Z zastrzeżeniem zapisu punktu 6 rozdziału VII ZO.
XVI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Wykonawcy nie przysługują środki odwoławcze od decyzji Zamawiającego.
XVII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ
Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

XVIII. INNE
1. W sprawach nieuregulowanych w ogłoszeniu zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp oraz Kodeksu cywilnego.

Uwagi:
2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Sąd Okręgowy w Gliwicach ul. Kościuszki 15, 44-100 Gliwice reprezentowany przez Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach tel. 32 3380101 lub 103, adres e-mail: so@gliwice.so.gov.pl oraz Dyrektora Sądu Okręgowego w Gliwicach, tel. 32 3380265 adres e-mail: dyrektor@gliwice.so.gov.pl;
2) Inspektorem ochrony danych w Sądzie Okręgowym w Gliwicach jest Pani Katarzyna Woźniak tel. (32) 33-80-104, e-mail: iod@gliwice.so.gov.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z zapytaniem ofertowym, Nr sprawy: ZP-2361-18/23 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wybrania najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu oraz do realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
5) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie odrębnych przepisów prawa;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w celach:
a) dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
b) Wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
c) statystycznych i archiwizacyjnych;
Wobec powyższego czas przechowywania Pani/Pana danych osobowych wynikać będzie z poszczególnych kategorii spraw oraz odrębnych przepisów;
7) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zawarcia umowy. Wobec tego jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji umowy;
8) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
9) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych. Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku zapytania ofertowego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym KC oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Z zastrzeżeniem, że prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
d) W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty zapytania ofertowego;
e) Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia zapytania ofertowego;
f) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
10) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.