Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
677z dziś
5437z ostatnich 7 dni
23797z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wymiana wyeksploatowanych i uszkodzonych lamp ulicznych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wymiana wyeksploatowanych i uszkodzonych lamp ulicznych

Data zamieszczenia: 2023-11-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
ul. Staszica 1
33-300 Nowy Sącz
powiat: Nowy Sącz
tel. (18) 443-45-45, fax.: (18) 443-46-08
ejanur@ans-ns.edu.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Nowy Sącz
Wadium: nie wymaga
Nr telefonu: tel. (18) 443-45-45,
Termin składania ofert: 2023-11-17 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,Roboty budowlane związane z wymianą wyeksploatowanych i uszkodzonych lamp ulicznych na terenie Kampusu Dydaktyczno - Sportowego Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu".
ROZDZIAŁ III - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.
1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana wyeksploatowanych i uszkodzonych lamp ulicznych na
terenie Kampusu Dydaktyczno Sportowego. Zakres prac określony został w załączniku nr 3 do
zaproszenia - przedmiarze robót

Dokument nr: ZP.382-1-36/23

Otwarcie ofert: 2. Termin otwarcia ofert - bezpośrednio po upływie terminu składania ofert.

Składanie ofert:
7. Oferta powinna być złożona w 1 egzemplarzu w zaklejonej kopercie (opakowaniu) z napisem:
,,Roboty budowlane związane z wymianą wyeksploatowanych i uszkodzonych lamp ulicznych
na terenie Kampusu Dydaktyczno - Sportowego Akademii Nauk Stosowanych w Nowym
Sączu""- nie otwierać przed 17.11.2023 r. godz. 10.15" oraz musi posiadać nazwę i adres
Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku złożenia jej po terminie składania ofert
lub złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej adres e-mail: ejanur@ans-ns.edu.pl lub
epuap, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal Kontakt za pośrednictwem
systemu ePUAP (w wyszukiwarce podmiotu należy wpisać ,,Akademia Nauk Stosowanych w
Nowym Sączu") wówczas ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej
lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub podpisem
osobistym.
ROZDZIAŁ VIII - SKŁADANIE ORAZ OTWARCIE OFERT.
1. TERMIN SKŁADANIA ofert -17.11.2023 r. do godz.10.15.

Miejsce i termin realizacji:
ROZDZIAŁ IV - TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA.
1. Termin realizacji przedmiotu Umowy: od dnia podpisania umowy do 30.12.2023 r.

Wymagania:
w postępowaniu
prowadzonym w trybie postępowania ofertowego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty
130 000 PLN, zgodnie z art. 2.1 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2023 r. poz.1605 z późn. zm.)
ROZDZIAŁ II - TRYB POSTĘPOWANIA.
Tryb udzielenia zamówienia: postępowanie ofertowe, według zasad określonych w Zaproszeniu.
2. Zamawiający wymaga, aby oferent przeprowadził wizję lokalna na podstawie, której zaznajomi
się z schematami instalacji elektrycznej lamp ulicznych oraz wykona wyceny przedmiotowego
zadania. Wizja będzie możliwa po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Panem Dariuszem
Horowskim, e mail: dhorowski@ans-ns.edu.pl
3. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia i niezbędne doświadczenie do wykonania
przedmiotu Umowy i zobowiązuje się do wykonania go z najwyższa zawodową starannością.
ROZDZIAŁ V - OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.
1. Oferta ma być sporządzona na piśmie w języku polskim oraz podpisana przez uprawnionego
przedstawiciela Wykonawcy.
2. Ofertę należy sporządzić według druku stanowiącego załącznik nr 2 do Zaproszenia.
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być spięta.
5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być potwierdzone parafką osoby podpisującej tą ofertę.
8. Pod względem poprawności formalnej ocena ofert polegać będzie na sprawdzeniu czy:
1) oferty zostały złożone przez osoby upoważnione do działania w imieniu Wykonawców,
2) odpowiadają wymaganiom podanym w Zaproszeniu,
3) nie zawierają oczywistych omyłek.
9. Wykonawcy powinni dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków:
1) wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 2), podpisany podpisem osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy,
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) zaakceptowany wzór umowy (załącznik nr 1) - wymóg porządkowy.
10. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy w obrocie gospodarczym (osobę/osoby uprawnione do składania cywilnoprawnych
oświadczeń woli ze skutkiem zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy), zgodnie z aktem
rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.
11. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy,
innego, niż wskazany w dokumencie, o którym mowa w pkt. 9, należy dołączyć, w formie
oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie, właściwe umocowanie prawne do składania
cywilnoprawnych oświadczeń woli ze skutkiem zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.
ROZDZIAŁ VI - KRYTERIUM OCENY OFERT.
1. Ocenie podlegają nieodrzucone oferty według kryterium:
1) cena - 100%
2. Opis kryteriów
1) Cena oferty:
Cena oferty (W1) - oferta z najniższą łączną ceną brutto otrzyma max. liczbę 100 pkt. kryterium
Oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej,
według wzoru:
W1 = (C min / Cn) x 100 %
gdzie:
W1 - łączna ilość punktów przyznana ofercie, przez komisję przetargową, za kryterium ,,Cena
oferty",
C min - najniższa cena spośród badanych nieodrzuconych ofert,
C n - cena badanej oferty,
Wybrana zostanie nieodrzucona oferta z najwyższą liczbą punktów wg kryteriów określonych
w pkt 1).
ROZDZIAŁ VII - INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Po wyborze oferty najkorzystniejszej Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana dopełni
następujących formalności:
1. Zawrze umowę w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego:
1) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchylać się będzie od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zajdą
przesłanki unieważnienia postępowania.
2. W przypadku Wykonawcy, który złożył ofertę wspólną przedstawi on umowę o wspólne
wykonanie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna, itp.). Umowa regulująca współpracę
podmiotów, jeżeli występują wspólnie - umowa o wspólnej realizacji zamówienia określać ma
między innymi sposób reprezentowania grupy podmiotów oraz zakres i rodzaj odpowiedzialności
poszczególnych podmiotów za wykonanie zamówienia, z tym jednak zastrzeżeniem,
że odpowiedzialność podmiotów jest wobec Zamawiającego solidarna, co musi być zapisane
w tej umowie.
3. W razie konieczności, w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, stosownie do
przepisów art. 230 Kodeksu Spółek Handlowych przedstawi dokumenty potwierdzające
uprawnienia osób reprezentujących spółkę do rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia
zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału
zakładowego tj. stosowną uchwałę zgromadzenia wspólników lub umowę spółki, jeżeli z jej treści
wynika, że podejmowanie takiej uchwały nie jest wymagane.
4. Termin, związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
5. Przed upływem terminu składania ofert każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do
Zamawiającego o wyjaśnienie treści zaproszenia. Pytania powinny być składane na piśmie.
Zamawiający udzieli wyjaśnień, jeśli pytania wpłyną do Zamawiającego nie później niż do końca
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zamawiający w każdym czasie przed upływem
terminu składania ofert zastrzega sobie prawo zmiany treści zapytania ofertowego.
3. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania.
ROZDZIAŁ IX - INFORMACJE KOŃCOWE.
1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
2. Z uwagi na szacunkową wartość zamówienia poniżej wyrażonej w złotych kwoty 130.000.00 PLN
Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom.
Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę w ofercie tej części zamówienia, której
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
4. Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia i zasobach innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca
w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
5. Poprawa omyłek, uzupełnienie dokumentów i złożenie wyjaśnień:
1) Zamawiający poprawia w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe,
Za oczywistą omyłkę rachunkową Zamawiający uzna w szczególności:

wszystkie omyłki w działaniach arytmetycznych na liczbach, z uwzględnieniem ich
konsekwencji;
- omyłki polegające na rozbieżności w cenie oferty wpisanej liczbowo i słownie, przyjmując
za poprawny zapis, który wynika z poprawności wykonywanych obliczeń arytmetycznych.
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią zaproszenia, niepowodujące
istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę,
którego oferta została poprawiona.
2) Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego
oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez
Zamawiającego oświadczenia lub dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe
pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia
oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny
potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz
spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym
upłynął termin składania ofert.
3) Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert lub treści złożonych oświadczeń lub dokumentów.
6. Odrzucenie oferty:
1) Zamawiający będzie zobowiązany odrzucić ofertę, jeżeli:
a) nie odpowiada treści zaproszenia, w szczególności w przypadku stwierdzenia
niezgodności oferty z opisem wymagań przez Zamawiającego,
b) jeżeli zawiera niemożliwe do poprawy błędy w obliczeniu ceny z zastrzeżeniem pkt 6
ust. 1,
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji,
d) niezgodnej z Kodeksem cywilnym,
e) jeżeli zwiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
f) Wykonawcy nie udzieli wyjaśnień (za brak wyjaśnień zostanie uznane również złożenie
wyjaśnień lakonicznych, ogólnikowych, niepodpartych dowodami), o których mowa lub
jeżeli dokonana ocena tych wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdzi, że
oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
g) nieważną na podstawie odrębnych przepisów.
h) została złożona bez obycia wizji lokalnej
2) Zamawiający zawiadamia Wykonawcę o odrzuceniu oferty, podając uzasadnienie faktyczne
i prawne.
7. Unieważnienie postępowania:
1) Postępowanie o udzielenie zamówienia będzie unieważnione, jeżeli:
a) wpłynie mniej niż jedna ważna oferta nie podlegająca odrzuceniu,
b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania
lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
wcześniej przewidzieć,
d) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy
w sprawie zamówienia;
2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania
przyczyny oraz unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, także po wyborze
najkorzystniejszej oferty, a przed zawarciem umowy.

3) Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
Wykonawcy nie będą uprawnienie do występowania z jakimikolwiek roszczeniami
pieniężnymi lub niepieniężnymi wobec Zamawiającego w związku z niniejszym
Zapytaniem ofertowym, w tym z tytułu poniesionych przez nich kosztów i ewentualnych
szkód, w szczególności w przypadku unieważnienia przez Zamawiającego niniejszego
postępowania.
8. Wybór Oferty:
1) Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, jeżeli oferta będzie odpowiadać
wymogom zaproszenia, Wykonawca przyjmie wszystkie wymogi Zamawiającego oraz
uzyska najwyższą ilość punktów według kryterium oceny oferty.
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji ze wszystkimi niewykluczonymi
Wykonawcami, których oferty nie zostały odrzucone.
3) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej oferty najwyżej ocenionej
spośród pozostałych ważnych ofert (zgodnie z rankingiem ofert), jeżeli Wykonawca,
którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia od
zawarcia umowy. Czynność wyboru kolejnej oferty najwyżej ocenionej, spośród
pozostałych ważnych ofert (zgodnie z rankingiem ofert), Zamawiający może powtórzyć,
jeżeli kolejny Wykonawca uchyli się od zawarcia umowy.
4) Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawi taki sam bilans cenowy, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te
oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach.
5) o wyniku postępowania ofertowego Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców,
którzy złożyli oferty.
6) Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej
Zamawiającego pod adresem: https://bip.malopolska.pl/pwszns
9. Umowa:
1) z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa;
2) zawarcie umowy nastąpi w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
3) wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do zaproszenia.
W pozostałych sprawach nieuregulowanych w zaproszeniu stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i
innych ustaw.

Kontakt:
7. Osobami upoważnionymi do udzielania informacji Wykonawcom są: Pan Dariusz Horowski, Pani
Ewa Janur e-mail: ejanur@ans-ns.edu.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.