Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4819z ostatnich 7 dni
23159z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie przeglądów instalacji gazowej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie przeglądów instalacji gazowej

Data zamieszczenia: 2023-11-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Żwirki i Wigury
ul. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury 87 a
44-122 Gliwice
powiat: Gliwice
tel. (32) 232 - 19 - 07 tel. (32) 337 - 00 - 30 / (32) 337 - 00 - 31 kom. 728 - 909 - 315
oferty@smziw.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Gliwice
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: tel. (32) 232 - 19 -
Termin składania ofert: 2023-11-17 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zaprasza do udziału w Postępowaniu o
udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.: ,,Wykonanie przeglądów instalacji gazowej zgodnie z wymogiem art. 62 ust.l Prawa Budowlanego.
na zasadach opisanych w niniejszej specyfikacji (SWZ).
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem Zamówienia jest Wykonanie przeglądów instalacji gazowej zgodnie z wymogiem art. 62 ust.l Prawa Budowlanego.
Zakres zadania - sprawdzenie stanu technicznego instalacji gazowych od zaworu głównego począwszy, w budynkach przy ulicy:
1. Szarych Szeregów 1
2. Szarych Szeregów 3
3. Szarych Szeregów 2-4-6-8-10-12-14
4. Szarych Szeregów 16-18-20

5. Młodych Patriotów 1-3-5
6. Młodych Patriotów 9
7. Młodych Patriotów 11
8. Cichociemnych 3
9. Cichociemnych 6
10. Cichociemnych 7
11. Cichociemnych 8
12. Cichociemnych 9
13. Cichociemnych 18
14. Cichociemnych 23
15. Czernego 1-3-5-7-9-11
16. Czernego 6-8-10
17. Czernego 12-14-16
18. Czernego 18-20-22
Zadanie należy wykonać w oparciu o:
o art. 62 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r.poz. 1202 z późn. zm.)
o normę PN-M-34507 Instalacja gazowa - Kontrola okresowa
o wytyczne wykonania przeglądów instalacji gazowej wydane przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

Otwarcie ofert: §12
TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT
Zamawiający nie przewiduje jawnego otwarcia ofert.

Składanie ofert:
§11
TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
1. Oferty należy składać w formie elektronicznej (elektronicznej kopii dokumentu, skan ) do dnia 17 listopada 2023 roku r. do godz. 10.00 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres : oferty@smziw.pl
2. Skuteczne złożenie oferty elektronicznej następuje poprzez wpłynięcie na w/w adres e-mail Zamawiającego i jest możliwe tylko i wyłączenie przed upływem terminu składania ofert,
3. Oferty złożone w inny sposób niż przewidziano w § 11 nie zostaną rozpatrzone.

Miejsce i termin realizacji:
1. Termin i miejsce realizacji zamówienia:
Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w terminie do: 31.12.2023 roku
4. Szczegółowe zasady realizacji przedmiotu Zamówienia zawarte są w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.

Wymagania:
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Wykonawca udostępniający dane osobowe osób trzecich Zamawiającemu {w szczególności osób fizycznych wchodzących w skład zespołu wykonawcy a wskazanych w treści oferty) jest uprawniony i zobowiązany przez Zamawiającego do wykonania obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Treść klauzuli informacyjnej stanowi załącznik nr 6 do swz.
Informacja dla potrzeb zryczałtowanego podatku dochodowego
Podmiot będący nierezydentem, któremu zostanie udzielone Zamówienie zobowiązany jest do złożenia oświadczenia dla potrzeb zryczałtowanego podatku dochodowego oraz innych obowiązków raportowych w Polsce (wymagane będzie również przedstawienie aktualnego, ważnego w okresie obowiązywania umowy certyfikatu rezydencji). Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ. Jeżeli Wykonawca występuje w Postępowaniu o udzielenie Zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami (konsorcjum), przedmiotowe oświadczenie składa każdy z konsorcjantów.
Biała lista podatników VAT
Wykonawca będący czynnym podatnikiem VAT, dla celów rozliczeniowych winien w ofercie wskazać rachunek bankowy, który widnieje na białej liście podatników VAT. o której mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT. Jeśli okaże się. po weryfikacji na stronie internetowej https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka, iż wskazany w ofercie rachunek bankowy nie widnieje na białej liście podatników VAT, Zamawiający wezwie Wykonawcę do przedłożenia odpowiednich dokumentów wskazujących na zgłoszenie przedmiotowego rachunku bankowego do Urzędu Skarbowego. Brak udokumentowania powyższego stanowi podstawę do odrzucenia oferty zgodnie z §3 ust. 1 pkt 1 lit. a).
Wykonawcy, którzy nie są podatnikami VAT lub nie są rezydentami podatkowymi Rzeczpospolitej Polskiej i jednocześnie nie zarejestrowali się jako czynni podatnicy podatku VAT na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, winni przedstawić zaświadczenie z banku, w którym jest prowadzony rachunek bankowy wykonawcy.
Wizja lokalna nie jest obligatoryjna.
W celu odbycia wizji lokalnej zainteresowany Wykonawca mailowo na adres m.nabrdalik@smziw.pl w terminie do dnia 16.11.2023 do godz. 12:00, powinien zgłosić chęć udziału w wizji lokalnej, podając adres e-mail do korespondencji. Zamawiający, w zależności od liczby chętnych Wykonawców, wyznaczy termin (terminy) wizji lokalnej i poinformuje o tym Wykonawców za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Na potwierdzenie odbycia wizji lokalnej Wykonawca do oferty dołączy .Oświadczenie Wykonawcy - wizja lokalna" wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ
Wykonawcy zgłaszający się na wizję lokalną powinni przygotować Oświadczenie w dwóch egzemplarzach (odrębnie dla każdego z Zadań) - jeden egzemplarz po odbyciu wizji lokalnej Wykonawca pozostawia u przedstawiciela Zamawiającego, natomiast drugi egzemplarz pozostaje u Wykonawcy - skan drugiego egzemplarza z potwierdzeniem przedstawiciela Zamawiającego Wykonawca powinien dołączyć do oferty.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
§2
OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta musi zawierać:
1) Wypełniony Formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do SWZ) o skan tego dokumentu parafowany i podpisany przez osobę upoważnioną do złożenia oferty lub dokument podpisany elektronicznie.

2) Kosztorys szczegółowy przygotowany przez Wykonawcę uwzględniający zakres prac wskazany w Opisie Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 2 do SWZ) oraz informacji pozyskanych podczas wizji lokalnej.
a) Dokumenty i oświadczenia, które zostały wymienione w swz, w tym w szczególności Formularz oferty, oświadczenia.
b) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu: odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej składa informację z odpowiedniego rejestru albo. w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument.
c) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu: odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
3) W przypadku złożenia oferty wspólnej, pełnomocnictwo lub inny dokument, z którego wynika, że Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie Zamówienia ustanowili pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego Zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy.
2. Przygotowanie oferty
1) Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji i zdobyć wszelkie informacje, które mogą być przydatne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego w razie błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia w ofercie lub kalkulacji elementów niezbędnych do wykonania umowy.
2) Złożona oferta winna być zgodna z wymaganiami Specyfikacji.
3) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5) Ofertę składa się w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przetargi@smziw.pl
6) Oferta musi zawierać prawidłowo wypełnione wszystkie obowiązkowe pola formularza ofertowego oraz załączone skany wszystkich wymaganych w Specyfikacji dokumentów - pliki pdf (wielkość jednego pliku max 100 MB).
7) Oferta winna być napisana w języku polskim. Formularze załączane do oferty powinny być zgodne ze wzorami formularzy stanowiącymi załączniki do Specyfikacji. Wszystkie załączniki do oferty powinny być podpisane przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy (w sposób umożliwiający identyfikację podpisu). Dokument obejmujący pełnomocnictwo do podpisania dokumentów winien być dołączony do oferty, o ile umocowanie do działania w imieniu Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty.
8) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście załączonych dokumentów muszą być parafowane przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

9) Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie elektronicznej lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zmianę oferty elektronicznej należy dokonać poprzez jej edycję, a wycofanie poprzez jej usunięcie,
10) Zamawiający informuje, że oferty składane w niniejszym Postępowaniu są niejawne z wyjątkiem informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z postanowieniami § 15 ust. 5.
11) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Oferta musi spełniać następujące wymagania:
Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera konsorcjum) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie Zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy. Umocowanie może wynikać z treści umowy konsorcjum lub zostać przedłożone oddzielnie wraz z ofertą.
Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem konsorcjum).
Wypełniając formularz ofertowy, składając oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, jak również wypełniając inne dokumenty powołujące się na ,,Wykonawcę", w miejscu _np. nazwa i adres Wykonawcy" należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika (lidera) konsorcjum, z tym, że w elektronicznym formularzu oferty należy wpisać tylko dane lidera konsorcjum.
Czynności opisane w zdaniu powyżej winna wykonać osoba składająca ofertę w imieniu konsorcjum, pod warunkiem posiadania stosownego pełnomocnictwa, a
w odniesieniu do pozostałych dokumentów konsorcjum może złożyć jeden wspólny dokument
§3
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie Zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą ,,spełnia - nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wyszczególnionych w § 4 Specyfikacji - ,,Wymagane dokumenty". Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnił.
3. Niespełnienie chociażby jednego z ww. warunków skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy.
§4
ZASADY DOTYCZĄCE ODRZUCENIA OFERT I UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA.
1. Odrzucenie ofert
1) Oferta zostanie odrzucona, gdy:
a) jest niezgodna ze Specyfikacją,
b) jest niezgodna z ogłoszeniem o Zamówieniu lub z zaproszeniem,

c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
d) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
e) Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie zgodził się na poprawienie oczywistej omyłki rachunkowej lub innej omyłki polegającej na niezgodności oferty ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty,
f) zawiera rażąco niską cenę, z zastrzeżeniem § 7 ust. 8,
g) Wykonawca nie wniósł wymaganego wadium (jeżeli było ono wymagane przez Zamawiającego) do upływu terminu składania ofert, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą,
h) Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych w specyfikacji,
i) Wykonawca nie złożył oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków,
j) Wykonawca, który wziął udział w Postępowaniu elektronicznym na wezwanie Zamawiającego nie złożył oferty pisemnie,
k) Wykonawca wykonywał czynności bezpośrednio związane z przygotowaniem prowadzonego Postępowania lub posługiwał się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tego Wykonawcy nie utrudni uczciwej konkurencji,
I) Wykonawca złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego Postępowania,
m) Wiarygodność Wykonawcy została negatywnie oceniona przez Zamawiającego,
n) należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów Wykonawcy złożyli odrębne oferty w tym samym Postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w Postępowaniu o udzielenie Zamówienia.
2) Oferta może zostać odrzucona, gdy Wykonawca znajduje się w sporze z Zamawiającym. Przez spór rozumie się spór toczony przed sądem powszechnym, administracyjnym lub innymi instytucjami.
3) Istnieje możliwość podjęcia decyzji o odrzuceniu oferty Wykonawcy, który poprzez nienależyte wykonanie lub niewykonanie Zamówienia, albo poprzez inne działania związane z Zamówieniem naraził Zamawiającego na szkodę, a w szczególności w innych Postępowaniach o zamówienie bez ważnego powodu zrezygnował z wykonania Zamówienia, bądź odmówił zawarcia umowy.
4) O odrzuceniu oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawcę, którego oferta została odrzucona podając uzasadnienie.
2. Unieważnienie Postępowania
1) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie Zamówienia, jeżeli:
a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
b) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie Postępowania lub wykonanie Zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego:
c) cena najkorzystniejszej oferty przekracza wartość środków przeznaczonych na realizacją zamówienia

2) Zamawiający może unieważnić postępowanie:
a) gdy wpłynęła tylko jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.
b) bez podania przyczyny.
3) O unieważnieniu Postępowania o udzielenie Zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie Zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do podania uzasadnienia unieważnienia.
§6
OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY
1. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich: cyfrowo.
2. Wymaga się, aby cena podana była z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku {do jednego grosza).
3. Cena musi zawierać wszystkie koszty i elementy związane z realizacją przedmiotu Zamówienia.
4. Przy ocenie ofert będzie brana pod uwagę cena netto.
§7
KRYTERIA OCENY OFERT I ZASADY ICH OCENY
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami i ich wagami:
Cena -100%
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania przedstawione w Specyfikacji oraz zawiera najniższą cenę wykonania Zamówienia.
3. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie Zamówienia nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to. że zostały złożone oferty przedstawiające taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert. Zamawiający może:
1) spośród tych ofert wybrać ofertę z niższą ceną. chyba, że w SWZ wskazał inne kryterium oceny ofert, które w takim przypadku będzie decydujące, (nie dotyczy)
2) wezwać Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego, ofert dodatkowych.
4. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
5. Zamawiający przeprowadza dodatkowe negocjacje w zakresie parametrów podlegających kryteriom oceny ofert:
1) gdy złożono jedną ofertę niepodlegająca odrzuceniu;
2) kiedy cena oferty, ocenionej jako najkorzystniejsza przekracza zaplanowaną Wartość Zamówienia lub gdy oferty są niesatysfakcjonujące dla Zamawiającego, w takim wypadku Zamawiający zaprasza do przeprowadzenia negocjacji, co najmniej 2 Wykonawców, których oferty uzyskały najwyższą ilość punktów przyznaną w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert, chyba, że przeprowadzano aukcję elektroniczną - wtedy negocjacje prowadzone są z Wykonawcą, którego oferta jest oceniona jako najkorzystniejsza.

6. Jeżeli po złożeniu ofert przez Wykonawców, Zamawiający uzna, że złożone oferty nie są satysfakcjonujące, może przeprowadzić dodatkowe negocjacje w zakresie opisu przedmiotu Zamówienia lub treści umowy. W takim przypadku negocjacje przeprowadza się ze wszystkimi Wykonawcami, którzy złożyli ofertę, a w przypadku trybów zamkniętych z Wykonawcami, którzy zostali zaproszeni do składania ofert. Jeśli w wyniku negocjacji dojdzie do modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia lub treści umowy. Zamawiający zaprasza tych Wykonawców do ponownego złożenia ofert.
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert w szczególności, jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
8. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
§8 WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
§9
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania.
§10
ZMIANA I UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI
1. Wykonawca może zwrócić się za pośrednictwem poczty elektronicznej do Zamawiającego o wyjaśnienie Specyfikacji. Zamawiający udzieli wyjaśnień Wykonawcy, jeżeli wniosek wpłynie nie później niż 3 dni przed otwarciem ofert.
Zamawiający zamieści treść wyjaśnień na stronie internetowej Zamawiającego, dotyczącej przedmiotowego Postępowania bez ujawniania źródła zapytania.
2. Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści Specyfikacji. Zmiana może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom i będzie dla nich wiążąca.
§13
INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
§14
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o oznaczony okres.
§15
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli dokumentów (w tym pełnomocnictw) lub oświadczeń wymaganych w Specyfikacji lub złożyli dokumenty lub oświadczenia zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, za wyjątkiem formularza ofertowego, chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy nie zostanie wybrana jako najkorzystniejsza lub podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie Postępowania. Oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: oferty@smziw.pl
3. Zamawiający może odstąpić od wezwania, o którym mowa powyżej, w sytuacji, kiedy uzupełnienie oferty Wykonawcy nie skutkowałoby wyborem oferty.
4. Oficjalne ogłoszenie wyników Postępowania o udzielenie Zamówienia następuje po zatwierdzeniu protokołu Postępowania i dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej.
5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty przekazywana jest indywidualnie wszystkim Wykonawcom biorącym udział w Postępowaniu z zastrzeżeniem, iż:

1) W przypadku Wykonawcy (lub Wykonawców w przypadku Postępowania, którego celem jest zawarcie Umów ramowych), którego oferta została wybrana, informuje się go o tym fakcie.
2) W przypadku Wykonawcy, którego oferta nie została wybrana, informuję się go o tym fakcie nie podając równocześnie informacji o ofercie wygrywającej.
6. Do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą nie dochodzi przez przyjęcie oferty lub poinformowanie o wyborze oferty, wymagane jest podpisanie umowy o udzielenie Zamówienia o uzgodnionej treści przez osoby uprawnione do reprezentowania Zamawiającego.
7. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w Specyfikacji. Dopiero podpisanie takiej umowy jest jednoznaczne z udzieleniem Zamówienia.
8. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. W przypadku, jeżeli okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli takie było wymagane). Zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą liczbę punktów w oparciu
0 podane kryteria oceny ofert.
9. W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, w tym unormowania dotyczące odwołań.
10. W przypadku unieważnienia Postępowania o udzielenie Zamówienia Wykonawcom nie przysługują roszczenia o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.
11. W przypadku stosowania praktyk ograniczających konkurencję, których celem lub skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku właściwym, polegających w szczególności na uzgadnianiu warunków składanych ofert, w szczególności zakresu prac lub ceny, zastosowanie mogą znaleźć sankcje przewidziane w m.in. w art. 106 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
1 konsumentów oraz w art. 305 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny.

Kontakt:
3. Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami:
Marek Nabrdalik e-mail: m.nabrdalik@smziw.pl. w godz. 8:00 - 14:00 od poniedziałku do piątku.

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.