Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4748z ostatnich 7 dni
23048z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Przeprowadzenie kontroli stanu technicznego wraz z przeglądem serwisowym kotłów olejowych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Przeprowadzenie kontroli stanu technicznego wraz z przeglądem serwisowym kotłów olejowych

Data zamieszczenia: 2023-11-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Słowiński Park Narodowy
ul. Bohaterów Warszawy 1A
76-214 Smołdzino
powiat: słupski
tel. (059) 81 17 204, 059 8489124
sekretariat@slowinskipn.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Smołdzino
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (059) 81 17 204
Termin składania ofert: 2023-11-17 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zapraszamy do składania ofert na
przeprowadzenie kontroli stanu technicznego wraz z przeglądem serwisowym kotłów
olejowych w obiektach Słowińskiego Parku Narodowego.
2. Przedmiot zamówienia
Zamówienie obejmuje przeprowadzenie kontroli stanu technicznego wraz z przeglądem
serwisowym kotłów olejowych w obiektach Słowińskiego Parku Narodowego.
Wykaz kotłów olejowych zawarty jest w załączniku nr 2.
Zakres przeglądu serwisowego kotłów olejowych obejmuje w szczególności:
a) kontrolę szczelności i drożności przewodów olejowych,
b) sprawdzenie stanu palników i czystości jego dysz,
c) ustawienie urządzeń regulacyjnych,
d) sprawdzenie czystości filtra paliwa,
e) analizę spalin,
f) kontrolę pracy automatyki,
g) kontrolę połączeń elektrycznych zasilania i sterowania kotłów,
h) kontrolę stanu urządzeń zabezpieczających,
i) odpowietrzenie kotłów w razie potrzeby,
j) inne czynności, wpływające na prawidłową pracę kotłów.
Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić kontrolę stanu technicznego systemu
ogrzewania zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r o charakterystyce
energetycznej budynków (Dz. U 2021 poz. 497 z późn. zm.), z uwzględnieniem
efektywności energetycznej kotłów oraz dostosowania ich mocy do potrzeb
użytkowych.
Wykonawca zobowiązany jest sporządzić protokoły z kontroli systemu ogrzewania
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 w
sprawie wzorów protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji
(Dz. U 2021 poz. 513 z póżń. zm).
Wykonanie przeglądów serwisowych i kontroli stanu technicznego należy wykonać w
budynkach zgodnie z wykazem kotłów olejowych ( zał. nr 2).

Składanie ofert:
7. Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć na formularzu oferty (zał. nr 1 drogą elektroniczną jako skan na
adres email: sekretariat@slowinskipn.pl lub pisemnie w kopercie z dopiskiem na
kopercie /temacie e-maila: ,,Kontrola stanu technicznego i serwis kotłów olejowych w
obiektach SPN", w sekretariacie w siedzibie Słowińskiego Parku Narodowego, ul.
Bohaterów Warszawy 1A. Sekretariat czynny w dni robocze, od poniedziałku do
piątku w godz. 730 do 1530. Oferta winna być podpisana przez osobę uprawnioną do
reprezentowania Wykonawcy. W przypadku składania oferty przez pełnomocnika
należy załączyć pełnomocnictwo (odpowiednio scan).8. TERMIN SKŁADANIA ofert
Do dnia 17.11.2023 r.
Decyduje data wpływu do Zamawiającego.

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia
Do dnia 15.12.2023 r.4. Warunki do spełnienia przez oferentów

Wymagania:
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:
a) Dysponują osobą zdolną do wykonania zamówienia posiadającą uprawnienia
budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych lub posiadającą kwalifikacje wymagane przy
wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń wytwarzających,
przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń
energetycznych. Osoba ta musi posiadać wpis do wykazu osób uprawnionych
do kontroli systemów grzewczych i klimatyzacyjnych prowadzonego przez
ministra Ministra Rozwoju i Technologii oraz z przypadku osoby posiadającej
uprawnienia budowlane w ww. specjalności musi również posiadać aktualny
wpis do właściwej izby samorządu zawodowego.
Dla potwierdzenia spełnienia powyższych warunków Wykonawca zobowiązany
jest przedłożyć wraz z ofertą wykaz osób, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 3, a przed podpisaniem
umowy przedłoży kopię uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych lub kwalifikacje
wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń wytwarzających,
przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń
energetycznych. Wykonawca przedłoży zaświadczenie z właściwej izby samorządu
zawodowego (dot. osoby z uprawnieniami budowlanymi ) oraz oświadczenie o
wpisie do wykazu osób uprawnionych do kontroli systemów grzewczych i
klimatyzacyjnych prowadzonego przez Ministra Rozwoju i Technologii,
potwierdzających spełnienie tego warunku.
5. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe ( Zamówienie publiczne poniżej 130
000 zł).
6. Kryterium oceny i wyboru ofert
Najniższa cena brutto.
Oferowana cena musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do wykonania usługi i
związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
9. Termin związania ofertą
14 dni licząc od upływu terminu składania ofert wraz z tym dniem.
10. Zamawiający nie będzie rozpatrywał ofert złożonych po terminie, ofert nie
spełniających postawionych wymogów, ofert nie odpowiadających treści
zapytania ofertowego.
11. Zamawiający poinformuje oferentów o rozstrzygnięciu drogą elektroniczną na
adres e-mail wskazany w ofercie, w terminie 5 dni od terminu składania ofert.
Wybranego Wykonawcę/Wykonawców poinformuje o miejscu i terminie
zawarcia umowy.
12. Zamawiający wymaga zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze
umowy, zał. nr 4 w miejscu, czasie i w sposób wskazany przez Zamawiającego.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia
podawania przyczyny, na każdym etapie postepowania.
postępowania
bez

Uwagi:
15. INFORMACJE/OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW RODO
Zgodnie z art.14 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej zwana RODO, informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Słowiński Park Narodowy z
siedzibą w Smołdzinie przy ul. Bohaterów Warszawy 1A, e-mail:
sekretariat@slowinskipn.pl, tel. 059 8117 204,
2. inspektorem ochrony danych osobowych w Słowińskim Parku Narodowym jest
Andrzej Rykaczewski e-mail: iod@slowinskipn.pl ,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 lit. c
RODO w celu realizacji niniejszego zapytania ofertowego,
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będę osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 33Ustawy o finansach publicznych oraz art. 10 Ustawy o dostępie do informacji
publicznej,
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Zarządzeniem
dyrektora SPN w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień o
wartości nieprzekraczającej 130.000 zł, przez okres 5 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza
5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio
Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego, a konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z niniejszego zapytania ofertowego,
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,
8. posiada Pani/Pan:
o na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczących,
o na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych pod warunkiem, że sprostowanie nie będzie skutkowało
zmianą wyniku postępowania ani zmianą umowy w zakresie niezgodnym
z zapytaniem ofertowym,
o na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art.18 ust.2 RODO,
o prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO
9. nie przysługuje Pani/Panu:
o w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d, lub e RODO prawo do usunięcia
danych osobowych,
o prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20
RODO,
o na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania
danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych jest art.6 ust. 1 lit. c RODO.
Na Wykonawcy ubiegającym się o udzielenie przedmiotowego zamówienia spoczywa
w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art.13 RODO względem
osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane Wykonawca
bezpośrednio pozyskał.Wykonawca ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia będzie musiał
wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art.14 RODO względem osób
fizycznych, których dane przekaże Zamawiającemu i których dane bezpośrednio
pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w
art. 14 ust. 5 RODO.
Dla potwierdzenia, że Wykonawca wypełnił obowiązki informacyjne oraz dla ochrony
prawnie uzasadnionych interesów osób trzecich, których dane zostały przekazane
Zamawiającemu w związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia, Wykonawca
zobowiązany jest złożyć oświadczenie o wypełnieniu przez niego obowiązków
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO - treść oświadczenia

Kontakt:
14. W przypadku pytań - kontakt telefoniczny - 059 8489124 w godz. od 800 do
1500 od poniedziałku do piątku.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.